intTypePromotion=1

Bài giảng Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam: Chương 3 - Hành chính nhà nước thời nhà Lý - ThS. Nguyễn Xuân Tiến

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:87

0
110
lượt xem
22
download

Bài giảng Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam: Chương 3 - Hành chính nhà nước thời nhà Lý - ThS. Nguyễn Xuân Tiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam: Chương 3 - Hành chính nhà nước thời nhà Lý do ThS. Nguyễn Xuân Tiến biên soạn dưới đây cung cấp cho các bạn những kiến thức về bộ máy hành chính Nhà nước ở triều đại nhà Lý như Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Anh Tông, Lý Chiêu Hoàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam: Chương 3 - Hành chính nhà nước thời nhà Lý - ThS. Nguyễn Xuân Tiến

 1. Phần thứ hai HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THỜI KỲ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC GIA PHONG KIẾN
 2. Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam Hồ Chí Minh • Sự hiểu biết và thông tuệ lịch sử giúp ích mạnh mẽ cho hành động chính trị Francois Mitterrand  Cựu Tổng thống Pháp
 3. HÀNH CHÍNH NƯỚC TA TỪ THẾ KỶ XI ĐẾN THẾ KỶ XV II.1. Hành chính nhà nước thời Lý NHÀ LÝ (1010-1225) 215 NĂM
 4. Hành chính ở nước ta thời NHÀ LÝ (1010-1225) CN Từ năm 1010 Đến năm 1225 Thăng Thăng NHÀ LÝ NHÀ LÝ Kinhđô Kinh đô Long Long
 5. I. LÝ THÁI TỔ (1010-1028) Niên hiệu : Thuận Thiên 1. Thái tổ khởi nghiệp 2. Dời đô về thành Thăng Long 3. Lấy kinh Tam Tạng 4. Việc trị sự (QLNN)
 6. II. LÝ THÁI TÔNG (1028-1054) III. LÝ THÁNH TÔNG (1054-1072)
 7. III. LÝ THÁNH TÔNG (1054-1072) Việc Chính Trị Thái tử là Nhật Tôn lên ngôi tức là vua Lý Thánh Tông. Ngài đổi quốc hiệu là Đại Việt.
 8. NHÀ ĐINH NHÀ TIỀN LÊ (968-980) (980-1009) Đại Cồ Việt Đại Cồ Việt
 9. Lý Thái Tổ Lý ThánhTông (1010-1028) (1054-1072) Đại Cồ Việt Thành Đại Việt
 10. Tham khảo thêm • Thánh Tông là một ông vua nhân từ, có lòng thương dân; có một năm trời rét lắm, Thánh Tông bảo những quan hầu rằng: "Trẫm ở trong cung ăn mặc như thế này còn rét, nghĩ những tù phạm giam trong ngục, phải trói buộc, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc; vả lại có người xét hỏi chưa xong, gian ngay chưa rõ, nhỡ rét quá mà chết thì thật là thương lắm".
 11. Tham khảo thêm • Nói rồi truyền lấy chăn chiếu cho tù nằm, và mỗi ngày cho hai bửa ăn. Lại có một hôm Thánh Tông ra ngự ở điện Thiên Khánh xét án, có Động Thiên công chúa đứng hầu bên cạnh. Thánh Tông chỉ vào công chúa mà bảo các quan rằng: "Lòng trẫm yêu dân cũng như yêu con trẫm vậy, hiềm vì trăm họ ngu dại, làm càn phải tội, trẫm lấy làm thương lắm. Từ rày về sau tội gì cũng giãm nhẹ bớt đi".
 12. Tham khảo thêm • Vua Thánh Tông có nhân như thế, cho nên trăm họ mến phục, trong đời Ngài làm vua ít có giặc giã. Ngài lại có ý muốn khai hóa sự văn học, lập Văn Miếu, làm tượng Chu Công, Khổng Tử và 72 tiên hiền để thờ. Nước ta có Văn Miếu thờ Khổng Tử và chư hiền khởi đầu từ đấy.
 13. Tham khảo thêm Việc binh chính thì ngài đặt quân hiệu và chia ra làm tả hữu tiền hậu 4 bộ, hợp lại là 100 đội có lính kỵ và lính bắn đá. Còn những phiên binh thì lập ra thành đội riêng không cho lẫn với nhau. Binh pháp nhà Lý bấy giờ có tiếng là giỏi, nhà Tống bên Tàu đã phải bắt chước. Ấy là một sự vẻ vang cho nước mình bao nhiêu?
 14. Nhà Lý đến đấy là hết, cả thảy làm vua được 216 năm, truyền ngôi được 9 đời I. Lý Thái Tổ: 1010-1028 (18 năm) II. Lý Thái Tông: 1028-1054 (26 năm) III. Lý Thánh Tông: 1054-1072 (18 năm) IV. Lý Nhân Tông: 1072-1127 (55 năm)
 15. Nhà Lý đến đấy là hết, cả thảy làm vua được 216 năm, truyền ngôi được 9 đời V. Lý Thần Tông: 1128-1138 (11 năm) VI. Lý Anh Tông: 1138-1175 (37 năm) VII. Lý cao Tông: 1176-1210 (35 năm) VIII. Lý Huệ Tông: 1211-1225 (15 năm) IX. Lý Chiêu Hoàng: 1225
 16. Hành chính nhà nước thời Lý •• Sau Sau khi khi lên lên ngôi, ngôi, Lý Lý Công Công Uẩn Uẩn lấylấy hiệu hiệu là Lý là Lý Thái Thái Tổ, Tổ, lấy lấy niên niên hiệu hiệu là là Thuận Thuận Thiên, đặt Thiên, đặt tên tên nước nước là là Đại Đại Cồ Cồ Việt. Việt. •• Tháng Tháng 77 năm năm 1010, 1010, Lý Lý Thái Thái Tổ Tổ cho cho dời dời đô về đô về Đại Đại La, La, đặt đặt tên tên kinh kinh đô đô làlà Thăng Thăng Long. Long.
 17. Hành chính ở nước ta thời NHÀ LÝ (1010-1225) CN Từ năm 1010 Đến năm 1225 NHÀ LÝ NHÀ LÝ (Lý (Lý Thái Thái Tổ) Tổ) Kinhđô đô Thăng Thăng Kinh Quốc hiệu Quốc hiệu Đại Đại Cồ Cồ Việt Việt Long Long
 18. Cách phân chia và sắp xếp các đơn vị hành chính ở Trung ương và địa phương
 19. • Vua Lý Thái Tổ chăm lo xây dựng kinh thành; • Đổi Hoa Lư thành phủ Tràng An; • Đổi Châu Cổ Pháp (quê nhà vua) là phủ Thiên Đức; • Đổi Hoan châu và Ái Châu thành Trại.
 20. Lý Thái Tổ Thành Đổi Phủ Thiên Đức Châu Cổ Pháp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản