Bài giảng: Lịch sử Siêu âm tim : PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

1
419
lượt xem
149
download

Bài giảng: Lịch sử Siêu âm tim : PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Siêu âm tim là kỹ thuật dùng sóng siêu âm để chụp và nghiên cứu các cấu trúc của tim trong khi tim đang hoạt động (co bóp). Người siêu âm dùng một đầu dò có phát sóng siêu âm di chuyển trên da ngực bệnh nhân. Sóng siêu âm phát ra có thể truyền qua môi trường lỏng và chỉ bị cản lại bởi khối không khí, xương và tổ chức mô của tim.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Lịch sử Siêu âm tim : PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh

 1. LÒCH SÖÛ SIEÂU AÂM TIM PGS.TS PHAÏM NGUYEÃN VINH Töø laâu, ngöôøi ta ñaõ nhaän thaáy dôi bay tìm moài ñöôïc duø trong ñeâm toái Lazzaro Spallanzani (1 973) thöïc nghieäm : duø bòt maét, dôi vaãn bay tìm moài ñöôïc. Hartridge (1920) ñöa ra giaû thuyeát : dôi phoùng ra soùng sieâu aâm. Ludwig & Struthers (l949) : duøng soùng sieâu aâm doø soûi maät vaø vaät laï trong cô cuûa choù. Wild vaø Reid (l 952) chaån ñoaùn 18 ca u vuù baèng sieâu aâm Edler & Hertz ñaàu tieân öùng duïng eùcho ôû tim : • Ño vaùch tim (1953), traøn dòch maøng tim (1954) • l 955 : ñaùnh giaù vaø theo doõi sau moå heïp hai laù • 1 955 : tìm ra u nhaày ôû nhó traùi baèng sieâu aâm. 1 • Töø l 956 : tinh theå thaïch anh ñöôïc thay baèng barium titanate
 2. LÒCH SÖÛ SIEÂU AÂM TIM Hertz & Olofsson (1960) : maùy sieâu aâm tim 2 chieàu (bi-dimensional echocardiograph) Bom (l972) : Hoaøn thieän sieâu aâm 2 chieàu Hsu Chih Chang (1961) laøm saùch ñaàu tieân veà sieâu aâm chaån ñoaùn Myõ : nghieân cöùu sieâu aâm töø l961 (Reid & Joyner) Feigenbaum (1963) : ño cung löôïng thaát baèng sieâu aâm Satomura (1956) : ÖÙng duïng Doppler vaøo tim Liv Hattle (Na Uy) (l 970) coù coâng lôùn trong öùng duïng laâm saøng Doppler Omoto (l 982) Doppler maøuï. 2
 3. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM NG PGS.TS PHAÏM NGUYEÃN VINH Caùc kyõ thuaät sieâu aâm tim - SAT qua thaønh ngöïc - SAT qua thöïc quaûn - SAT trong buoàng tim - SAT trong loøng maïch maùu - SAT trong loøng ñoäng maïch vaønh - SAT thai nhi - SAT 3 chieàu 3
 4. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM Caùc vò trí ôû ngöïc ñeå khaûo saùt sieâu aâm 4 maët caét cô baûn. 4
 5. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM Vò trí cuûa ñaàu doø ôû ñöôøng caét caïnh öùc beân traùi. 5
 6. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM Vò trí cuûa ñaàu doø ôû ñöôøng caét töø moûm tim. 6
 7. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM Vò trí cuûa ñaàu doø ôû ñöôøng caét döôùi söôøn. 7
 8. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM Vò trí cuûa ñaàu doø ôû ñöôøng caét treân hoõm öùc. 8
 9. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM NG - Sieâu AÂm moät chieàu (TM - Time motion echocardiography) - Sieâu aâm 2 chieàu (2D - Bi dimensional echocardiography) - Sieâu aâm Doppler : * Doppler xung * Doppler lieân tuïc * Doppler maàu 9
 10. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM NG Khaûo saùt TM ngang van ÑMC 10
 11. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM NG TTTTr - TTTTh PXCR = --------------------- ( bt = 28 - 42 % ) TTTTr TTTTr : ñöôøng kính thaát traùi cuoái TT TTTTh : ñöôøng kính thaát traùi cuoái TTh ThTTTr - ThTTTh PXTM = --------------------------- (bt > 55%) ThTTTr ThTTTr : Theå tích cuoái taâm tröông ThTTTh : Theå tích cuoái taâm thu Khaûo saùt TM ngang thaát traùi. * Tyû leä beà daøy cuoái taâm tröông cuûa vaùch thaát Caùc trò soá buoàng tim ño ñöôïc traùi : giuùp löôïng giaù chöùc naêng tim. VLT ----------------- ( bt : 0,9 - 1,3 ) VSTT VLT : Vaùch lieân thaát VSTT : Vaùch sau thaát traùi 11
 12. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM NG Sieâu aâm hai chieàu (2D) - Khaûo saùt vaän ñoäng cuûa caùc caáu truùc cuûa tim. - 4 maët caét cô baûn: + caïnh öùc + moûm tim + döôùi bôø söôøn hay döôùi moûm öùc + treân hoõm öùc 12
 13. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM NG Sieâu aâm hai chieàu : maët caét caïnh öùc truïc doïc 13
 14. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM NG Sieâu aâm hai chieàu : maët caét caïnh öùc truïc ngang, ngang van ÑMC 14
 15. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM NG Sieâu aâm hai chieàu : maët caét caïnh öùc truïc ngang, ngang van 2 laù 15
 16. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM NG Sieâu aâm hai chieàu : maët caét caïnh öùc truïc ngang, ngang coät cô 16
 17. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM NG Sieâu aâm hai chieàu : maët caét 4 buoàng töø moûm 17
 18. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM NG Sieâu aâm hai chieàu : maët caét 3 buoàng töø moûm 18
 19. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM NG Sieâu aâm hai chieàu : maët caét 4 buoàng döôùi söôøn 19
 20. KYÕ THUAÄT KHAÙM NGHIEÄM BAÈNG SIEÂU AÂM TIM NG Sieâu aâm hai chieàu : maët caét döôùi söôøn theo truïc ngang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản