intTypePromotion=3

Bài giảng Luật Chứng khoán: Chương 3 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
21
lượt xem
3
download

Bài giảng Luật Chứng khoán: Chương 3 - ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 - Quy chế pháp lý về tổ chức và hoạt động của các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán. Nội dung trình bày trong chương 3: Khái quát về công ty chứng khoán, pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Chứng khoán: Chương 3 - ĐH Thương mại

T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> Chương 3<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> M<br /> T<br /> T<br /> Quy<br /> _ chế pháp_lý về tổ<br /> M và hoạt động<br /> M của cácTM<br /> chức<br /> T<br /> T<br /> H<br /> H<br /> H<br /> Dcông<br /> ty CK,DQuỹ đầu tư DCK<br /> và công ty đầu tư CK<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Kết<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> cấu<br /> <br /> bài học<br /> <br /> 1. Khái quát về công ty chứng<br /> khoán U<br /> U<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> DH<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 1.2 Đặc điểm<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> M thành lập<br /> 2.1 Giấy phép<br /> T<br /> và hoạt động<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 2.2 Cơ cấu tổ chức<br /> <br /> 1.3UPhân loại<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> 2. Pháp luật về tổ chức và hoạt<br /> động của<br /> U công ty chứng khoán<br /> U<br /> <br /> 1.1 Khái niệm<br /> T<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> M<br /> T<br /> 1.4 Vai tròH<br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.3<br /> U Nghĩa vụ<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> M<br /> <br /> T<br /> 2.4 Quản lý<br /> an toàn tài<br /> chính DH<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> Văn bản<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> pháp luật<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> Luật chứng khoán 2006<br /> U chứng khoánU sửa đổi 2010U (Văn bản hợpU nhất<br /> Luật<br /> M<br /> M<br /> M<br /> M<br /> T<br /> T<br /> T<br /> T<br /> _ 27/VBHN-VPQH<br /> _ năm 2013) _<br /> _<br /> M<br /> M<br /> M<br /> M<br /> M<br /> T<br /> T<br /> T<br /> T<br /> T<br /> 3. Nghị địnhH 58/2012/NĐ-CP<br /> hướng dẫn<br /> Luật chứngH<br /> H<br /> H<br /> H<br /> D<br /> D<br /> D sửa đổi D<br /> khoán vàD Luật chứng khoán<br /> 4. Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập<br /> công ty chứng khoán<br /> 5. Thông tư 91/2013/TT-BTC quy định về hoạt động của<br /> Uty chứng khoán<br /> U nước ngoài tại<br /> U Việt Nam U<br /> công<br /> M<br /> M<br /> M<br /> M<br /> 1.<br /> 2.<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D quát về công ty chứng khoán<br /> 1. Khái<br /> <br /> 1.1 UKhái niệm côngUty chứng khoán<br /> U<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> 1.2 Đặc Dđiểm của côngDty chứng khoánD<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 1.3 Phân loại công ty chứng khoán<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> M<br /> T<br /> T<br /> _<br /> _<br /> M 1.4 Vai trò của<br /> M công ty chứng<br /> M khoán<br /> M<br /> T<br /> T<br /> T<br /> T<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> 1.1 Khái<br /> niệm công ty chứng khoán<br /> <br /> Công ty chứng khoán là:<br /> U nghiệp hoạt động<br /> U kinh doanhUchứng khoán U<br /> • Doanh<br /> M<br /> M<br /> M<br /> M<br /> T<br /> T<br /> T<br /> T<br /> _ hiện một, một<br /> _ số hoặc toàn<br /> _ bộ các nghiệp<br /> _ vụ:<br /> • MThực<br /> M<br /> M<br /> M<br /> T<br /> T<br /> T<br /> T<br /> DH – Môi giớiDHchứng khoán,DH<br /> DH<br /> – Tự doanh chứng khoán,<br /> – Bảo lãnh phát hành chứng khoán,<br /> – Tư vấn đầu tư chứng khoán.<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> T<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> T<br /> H<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản