intTypePromotion=3

Đề cương bài giảng học phần Thị trường chứng khoán: Chương 6 – ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
16
lượt xem
1
download

Đề cương bài giảng học phần Thị trường chứng khoán: Chương 6 – ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 - Quản lí nhà nước đối với thị trường chứng khoán. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Những vấn đề chung về quản lí nhà nước đối với thị trường chứng khoán, bộ máy quản lí nhà nước đối với thị trường chứng khoán, xây dựng ban hành chính sách pháp luật và công cụ quản lý, thanh tra và giám sát thị trường chứng khoán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng học phần Thị trường chứng khoán: Chương 6 – ĐH Thương mại

Chương 6: Quản lí nhà nước đối với thị<br /> trường chứng khoán<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 6.1 Những vấn đề chung về quản lí nhà nước dối<br /> với TTCK<br /> 6.2 Bộ máy quản lí nhà nước đối với TTCK<br /> 6.3 Xây dựng ban hành chính sách pháp luật và<br /> công cụ quản lý<br /> 6.4 Thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán<br /> <br /> U<br /> <br /> 6.1 Những vấn đề chung về quản lí nhà<br /> nước dối với TTCK<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 6.1.1 Mục đích, yêu cầu của quản lí nhà nước<br /> đối với TTCK<br /> 6.1.2 Chủ thể, nội dung và các phương pháp<br /> quản lí nhà nước đối với TTCK<br /> 6.1.3 Các nguyên tắc quản lí nhà nước đối với<br /> TTCK<br /> 6.1.4 Vai trò của quản lí nhà nước dối với TTCK<br /> <br /> U<br /> <br /> 6.1.1 Mục đích, yêu cầu của quản lí<br /> nhà nước đối với TTCK<br /> <br /> D<br /> <br /> • Đảm bảo tính công khai và trung thực của thị<br /> trường<br /> • Đảm bảo tính công bằng và bình đẳng trên thị<br /> trường<br /> • Đảm bảo tính hiệu quả của thị trường<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> 6.1.2 Chủ thể, nội dung và các phương<br /> pháp quản lí nhà nước đối với TTCK<br /> <br /> D<br /> <br /> • Chủ thể quản lý nhà nước: gồm nhiều cơ quan chức năng<br /> khác nhau<br /> • Nội dung<br /> Xây dựng và ban hành các cơ sở pháp lý cho hoạt động TTCK<br /> Quản lý các chủ thể tham gia trên TTCK<br /> Quản lý các hoạt động của TTCK<br /> Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển TTCK<br /> <br /> • Phương pháp<br /> <br /> Nhóm phương pháp hoạch định<br /> Nhóm phương pháp hành chính<br /> Nhóm phương pháp kinh tế<br /> Nhóm phương pháp giáo dục<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> 6.1.3 Các nguyên tắc quản lí nhà nước<br /> đối với TTCK<br /> <br /> D<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Nguyên tắc đối với cơ quan quản lí TTCK<br /> Nguyên tắc quản lí các tổ chức tự quản<br /> Nguyên tắc thực thi pháp luật chứng khoán<br /> Nguyên tắc quản lí đối với tổ chức phát hành<br /> Nguyên tắc quản lí đối với quỹ đầu tư tập thể<br /> Nguyên tắc quản lí đối với tổ chức trung gian<br /> trên thị trường<br /> • Nguyên tắc quản lí đối với thị trường thứ cấp<br /> <br /> U<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản