intTypePromotion=1

Bài giảng môn Cán cân thanh toán

Chia sẻ: Phi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
69
lượt xem
8
download

Bài giảng môn Cán cân thanh toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cán cân thanh toán, hay cán cân thanh toán quốc tế, ghi chép những giao dịch kinh tế của một quốc gia với phần còn lại của thế giới trong một thời kỳ nhất định. Những giao dịch này có thể được tiến hành bởi các cá nhân, các doanh nghiệp cư trú trong nước hay chính phủ của quốc gia đó. Đối tượng giao dịch bao gồm các loại hàng hóa, dịch vụ, tài sản thực, tài sản tài chính, và một số chuyển khoản. Thời kỳ xem xét có thể là một tháng, một quý, song thường là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Cán cân thanh toán

  1. 4/25/2012 LOGO Nội dung chí nh: MOÂ HOÏ: N C TAØCHÍ I NH QUOÁ TEÁ C 1 Moä khaù m t soá i nieä 2 Keá u caù n thanh toaù t caá n caâ n Caù Caâ Thanh Toaù n n n 3 Nguyeâ c buù n keù n taé t toaù p BOP (The Balance of 4 Thaë dö thaâhuï ng vaø m t BOP Payment – BOP) 5 4 LOGO LOGO 1. Caùkhaù m c i nieä LOGO Ví caùcaâ thanh toaù (TrieäUSD) duï n n n u Kyù u hieä Noä i dung Thu Chi Caùcaâ n n Caùcaâ n n  Caù caâthanh toaù n n n: boä n phaä tí luyõ ch  “BOP laø t baû baù caù thoá keâ ng hô , ghi moä n o o ng toå ï p XK haø hoaù ng 150 cheù laïgiaù taácaû c giao dò kinh teá õ p i trò t caù ch giöa TB NK haø hoaù ng -200 ngö ø truù ù ô khoâ cötruù ô cö i vô ngö ø ng i i trong moäthô t ø i Caùcaâthö ng maï n n ô i -50 -50 gian nhaáñònh” t XK dò vuï ch 120  Ngö ø truù ngö ø ng cötruù ô cö i vaø ô khoâ i : SE NK dò vuï ch -160  -Bao goà : caùcaù n; caùgia ñnh; caùcoâ ty; m c nhaâ c ì c ng CA Caùcaâdò vuï n n ch -40 -90 caùtoå ùquoáteá c chö c c … Thu tö nhaä øthu p 20  -Ngö øcö truù i hoätuï c ñ u kieä theo luaä ô i phaû i caù ieà n t IC chi traû nhaä thu p -10 cötruù n haø hieä nh. Thu nhaä p 10 -80 Thu chuyeå n giao vaõ lai ng 30 Tr Chi chuyeå n giao vaõ lai ng -20 Chuyeågiao vaõ lai n ng 10 -70 1
  2. 4/25/2012 LOGO Ví caù caâ thanh toaù (trieäUSD) duï n n n u LOGO 2. Keácaávaø c boä n cuûBP t u caù phaä a Voá i haï y vaø n daø n chaû o 140 KL Voá i haï y ra n daø n chaû -50 KeácaáBOP t u K Caùcaâvoádaø n n n n i haï 90 20 Voá n haï y vaø n ngaé n chaû o 20 KS Voá n haï y ra n ngaé n chaû -55 Caùcaâvoángaéhaï n n n n n -35 -15 Caù caâbuøaéchí n n ñp nh Caù caâ vaõ lai Caù caâ voá n n ng n n n OM Loã sai soù OM i vaø t- 0 thö ( Official Finance ù c CA (K) OB Caùcaâtoå theå n n ng -15 Balance – OFB) OFB Caùcaâbuøaéchí thö n n ñp nh ù c 15 0 NHTW baù n ngoaï i i hoá 100 Caù caâ toå theå n n ng NHTW mua ngoaï i i hoá -85 (Overall Balance-OB) Toå thu (+), chi (-) ng 580 -580 Keácaácaùcaâboä n t u n n phaä Keácaácaùcaâboä n t u n n phaä (Caù caâ vaõ lai) n n ng Caùcaâ voá (Capital Balance – K) n n n LOGO LOGO CC chuyeå n Chuyeå giao n Caù caâ n n Caù caâ n n Caù caâ n n Caù caâ voá n n n Caù caâ voá n n n giao VL moä t voámoä n t thö ng maï ô i dò vuï ch thu nhaä p daø n (KL) i haï ngaéhaï S) n n(K chieà u chieà u Toå hô ng ï p -Caùkhoaû c n -Ñaàtötrö u ï c -Tí duï n ng Toå hô ng ï p -Vieätrô n ï -Caùkhoaû c n khoaûthu n thu vaø cho chi -Quaø ng taë tieá p ngaéhaï n n khoaûthu n ngö ø ñ ng ô lao oä i vieä trôko n ï vaø XNK chi -Hieä vaä n t -Ñaàtögiaù u n -Kinh doanh vaø XNK chi -Laõ khoaû i vaø n hoaø laï n i haø hoaù ng cho muï c tieá(voá daø p n i ngoaï i i hoá dò vuï ch thanh toaùn ñch tieâduø í u ng -Khoaû xoaù n haïn) -Voáñ u cô n aà töñ u tö øaà nô ï CA = TB + SE + IC + Tr K =KL + KS + KTR 2
  3. 4/25/2012 LOGO Keácaácaùcaâboä n t u n n phaä LOGO Keácaácaùcaâboä n t u n n phaä  Caùcaâcôbaû(Basic Balance – BB) n n n  Caù caâ buø aé chí thö (Official Financing n n ñp nh ù c  -Caù caâ côbaû = Caù caâvaõ lai + Caù caâ voá n n n n n ng n n n balance – OFB): daø n i haï  Hay: BB = CA + KL OFB  R  L#  -YÙ a cuûBB: phaû aû sö oå ñ nh laâ daø cuû nghó a n nh ï n ò u i a R -Thay ñ i dö tröngoaï i quoágia oå ï õ i hoá c neàkinh teá tæ hoá oaù n vaø giaù i ñ i L -Tí duï vô IMF vaø c ngaâhaø trung n ng ù i caù n ng  Caù caâtoå theå n n ng (Overall balance – OB) trung ö ng khaù ô c  OB = CA + K + nhaà laãsai soù(OM) m n t # - Thay ñ i dö tröcuûcaùNHTW khaùbaè oå ï õ a c c ng Ñoà tieà cuûquoágia laäcaù caâ thanh toaù ng n a c p n n n LOGO Keácaácaùcaâboä n t u n n phaä LOGO Ví dụ:  Caù caâthanh toaù(BOP) n n n  Một quốc gia có các cán cân như sau: TB = - 50 tr USD BOP = Cán cân tổng thể + cán cân bù đắp chính thức = 0  SE = - 50 tr USD  IC = 10 tr USD Hay: Cán cân vãng lai + Cán cân vốn + Nhầm lẫn sai Tr = 5 tr USD Sai sót + Cán cân bù đắp chính thức = 0 KL = 100 tr USD Hay: CA + K + OM + OFB = 0 KS = - 40 Tr USD  KTR = 10 tr USD OM = 0  Cán cân bù đắp chính thức phải bằng bao nhiêu? 3
  4. 4/25/2012 LOGO 3. NguyeâtaébuùtoaùkeùcuûBOP n c t n p a LOGO 3. NguyeâtaébuùtoaùkeùcuûBOP n c t n p a “ Moãmoägiao dò giö ngö øcö truù khoâ cö i t ch õ a ôi vaø ng truù ieà ñ ô ghi hai buùtoaù coù trò ñ u öï c t n giaù tuyeäñ i t oá Xuaákhaåhaø hoaù t u ng baè nhau nhö ngö ïdaáu” ng ng ôc Xuaákhaådò vuï t u ch Víduïdoanh nghieä VN xuaákhaå sang Myõ giaù : p t u trò 100 trieä USD vaø p khaå maùtí tö Myõ ng u nhaä u y nh ø cuõ Caùgiao dò c ch Thu tö thu nhaä ø p trò 100 trieäUSD. giaù u laø phaùsinh m t BOP cuûVieä a t Nam BOP cuûMyõ a Thu tö chuyeå giao VL ø n khoaûthu (+) n Taøi khoaû vaõ lai (tr. USD) n ng Giaû tieàgô m n û i Giaû taø n coù m i saû ônö ùngoaø û ô c i -XK gaï o: + 100 tr. - NK gaï -100 o: Taê ñ vay ng i Taê taø n nô ng i saû ï nö ùngoaø ô c i -NK maùtíy nh: - 100 trieä u - XK maù +100 y: Giaû dö trö quoágia m ï õ c LOGO 3. NguyeâtaébuùtoaùkeùcuûBOP n c t n p a LOGO 3. Nguyeâtaébuùtoaùkeù n c t n p  Caùví : c duï Nhaäkhaåhaø hoaù p u ng  Víduï 2:VieäNam xuaákhaå sang Myõ giaù t t u trò 100 Nhaäkhaådò vuï p u ch trieä USD, thanh toaù baè caù ghi vaø taø u n ng ch o i khoaûgö cuûVieäNam taï n haø Myõ n û a i t i ngaâ ng Caùgiao dò c ch Chi cho thu nhaä p laø phaùsinh m t BOP cuûVieäNam a t BOP cuûMyõ a Chi tö chuyeå giao VL ø n khoaûchi (-) n Taø i khoaûvaõ lai (tr. USD) n ng Taê tieàgô ng n û i Taê taø n coù ng i saû ônö ùngoaø û ô c i Xuaákhaågaï +100 t u o: Nhaäkhaågaï: -100 p u o Giaû nôvay m ï Giaû taø n nô m i saû ï nö ùngoaø ôc i Taø i khoaûvoá n n: Taê dö trö quoágia ng õ õ c Taê taø n coù taê soá ng i saû ( ng dö Taê taø n nô( taê soá ng i saû ï ng dö tieàgö nö ùngoaø -100 n û ô i c i): tieà gö tönö ùngoaø +100 n û ø ô i c i): 4
  5. 4/25/2012 LOGO 3. Nguyeâtaébuùtoaùkeù n c t n p LOGO 4. Thaë dövaø m huïBOP ng thaâ t  Caùví : c duï  Khaù m: i nieä  Víduï Chí phuû taë cho chí phuû t 2: nh Myõ ng nh Vieä  - “ BOP luoâ ôtraï thaù n baèng” n û ng i caâ Nam 100 tr. USD baè caù ghi coù o taøkhoaû ng ch vaø i n  -“ Thaâ huïhay thaë dö BOP laø m huïhay m t ng thaâ t cuûBoä i chí VieäNam ôtaï a taø nh t û i Myõ thaë dö cuû moähay moänhoù caù caù caâ boä ng a t t m c n n phaä nhaáñnh trong BOP” n t ò BOP cuûVieäNam a t BOP cuûMyõ a  - “ Xaù ñnh thaë dö hay thaâ huïBOP laø c c ò ng m t xaù Taø i khoaûvaõ lai (tr. USD) n ng ñnh thaë dö hay thaâ huï tö g caù caâ boä ò ng m t øn n n Thu chuyeå giao moächieà+100 Chi chuyeå giao 1 chieà -100 n t u n u: phaän” Taø i khoaûvoá n n:   BOP = X – M + SE + IC+TR + KL + KS + R = 0 (1) Taê taø n coù taê soá ng i saû ( ng dö Taê taø n nô( taê soá ng i saû ï ng dö tieàgö nö ùngoaø -100 n û ô i c i): tieàgö nö ùngoaø +100 n û ô i c i: 4. Thaë dövaø m huïBOP ng thaâ t 4. Thaë dövaø m huïBOP ng thaâ t (yù a kinh teá a caùcaâ chí nghó cuû n n nh) (yù a kinh teá a caùcaâ chí nghó cuû n n nh) LOGO LOGO  Thaë dövaø m huïcaùcaâthö ng maï ng thaâ t n n ô i  Thaë dövaø m huïcaù caâ vaõ lai: ng thaâ t n n ng  TB = X – M  CA = X – M + SE + IC + TR  -Caù caâvaõ lai thaë dö khi: n n ng ng  - Caù caâthö ng maï ng dökhi: X-M>0 n n ô i thaë  X-M + SE + IC + TR > 0  - Caù caâthö ng maï m huïkhi: X-M
  6. 4/25/2012 4. Thaë dövaø m huïBOP ng thaâ t 4. Thaë dövaø m huïBOP ng thaâ t (yù a kinh teá a caùcaâ chí nghó cuû n n nh) (yù a kinh teá a caùcaâ chí nghó cuû n n nh) LOGO LOGO  Thaë dövaø m huïcaùcaâvaõ lai (tt): ng thaâ t n n ng  Thaë dövaø m huïcaùcaâvaõ lai (tt): ng thaâ t n n ng  -Caù caâvaõ lai caâbaè khi: n n ng n ng  a/ Trong daø n: i haï  X - M + SE + IC + TR = 0  -Dö trö ngoaï i cuûNHTW laø ñ i, tö : R  0 ï õ i hoá a kg oå ù c  Toå thu baè toå chi giö ngö øcö truù kg ng ng ng õ a ôi vaø a.1 Khaû ng 1: KL < 0 ; vaø S > 0 naê K cötruù. Nguoà voá ngaéchaûvaøvaøö ïcaâbaè n n n y o ñ ô n ng c  Do: BOP = X-M+SE+IC+TR+KL+KS+ R = 0 vô nguoàvoá daø n chaûra khoâ toávô ù i n n i haï y ng t ù i neà kinh teá n  KL + KS + R = 0 a.2 Khaû ng 2: KL > 0 ; vaø S < 0 naê K Hay: KL + KS = - R Nguoà voá chaûvaøcaø lô vaøö ïcaâbaè n n y o ng ù ñ ô n ng n c Có hai trường hợp xẩy ra: bô luoà voá ngaéhaïchaûra  toácho neà û ng n i n n y t n kinh teá 4. Thaë dövaø m huïBOP ng thaâ t 4. Thaë dövaø m huïBOP ng thaâ t (yù a kinh teá a caùcaâ chí nghó cuû n n nh) (yù a kinh teá a caùcaâ chí nghó cuû n n nh) LOGO LOGO  Thaë dövaø m huïcaùcaâvaõ lai (tt): ng thaâ t n n ng  Thaë dövaø m huïcaù caâcôbaû ng thaâ t n n n:  b/ Trong ngaéhaï n n: BB  CA  K L  ( K S  R)  Caùkhoaû ñ u tödaø n khoâ ñ i, hay KL = 0 c n aà i haï ng oå -Khi CA < 0, nhö CA + KL > 0 thì c gia khoâ ng quoá ng  Tö(1) ta coù K S  R  0  K S  R ø : bò i ro thanh khoaûnaø ruû n o b.1 Khaû ng 1: R  0; K S  0 naê -Caù caâ côbaû thaâ huïlaø n hieäxaáveà nh n n n m t tí u u tì NHTW caâñ i nguoàvoángaéhaïbaè caù n oá n n n n ng ch traï neàkinh teá ng n baù ngoaï ñ baûveä giaù ng cho giaû giaù n i teäeå o tæ khoâ m b.2 Khaû ng 2: R  0; K S  0 naê Nguoà voá ngaéhaïchaûvaøtaê dö trö ngoaï n n n n y o ng ï õ i hoái 6
  7. 4/25/2012 4. Thaë dövaø m huïBOP ng thaâ t Caâhoû o luaä u i thaû n (yù a kinh teá a caùcaâ chí nghó cuû n n nh) LOGO LOGO  Thaë dövaø m huïcaùcaâtoå theå ng thaâ t n n ng 1. Vieäphaù ñ ng noäteä nh hö û nhö theá o c giaù oà i aû ôgn naø OB = (X – M + SE + IC + TR + KL + KS) ñ n caù caâ thương mại trong ngaé haï vaø eá n n n n trong OB = - OFB daø haï (trong trö ø hô caù quoá gia phaù i n ôg n ï c p c t trieå vaøang phaùtrieå n ñ t n) - Neá OB thaë dö noù bieásoá n coù n cuû u ng , cho t tieà saü a moäquoágia coù sö duï ñ taê dö trö ngoaï t c theå û ng eå ng ï õ i 2. Coù naê moäquoágia bò m huïtaø khaû ng t c thaâ t i khoaû n hoái vaõ lai ñ ng thô laïthaë dö trong caù caâ ng oà ø i i ng n n thanh toaù hay khoâ Haõgiaû ch caâ traû ø n ng? y i thí u lôi - Neá OB thaâ huï noù u m t, cho bieá soá n quoá gia t tieà c cuû baï sö duï caù con soá a n, û ng c giaû ò cho taø ñnh i phaû n traû ng caù giaû dö trö ngoaï i i hoaø baè ch m ï õ i hoá khoaûvaõ lai vaø i khoaûvoá n ng taø n n (Thaâ huïcaù caâ toå theå theå i quyeá giaû m t n n ng coù giaû t: m 3. Taïsao chí phuû i quan taâ ñ n moäkhoaû i nh laï m eá t n dö trö ngoaï i, vay tö caùngaâ haø khaù taê ï õ i hoá ø c n ng c, ng thaë dö hay thaâ huïlô trong taøkhoaû vaõ ng m t ù n i n ng taø n nôcuûNHTW) i saû ï a lai? LOGO Caâhoû o luaä u i thaû n  Haï toaù caùgiao dò sau ñ y vaøcaù caâ thanh ch n c ch aâ o n n toaù quoáteá a Myõ Anh: n c cuû vaø  Coâ ty Boeing cuûMyõ t khaåmaùbay ng a xuaá u y Boeing trò 80 tr. USD cho haõ haø khoâ giaù ng ng ng Anh. Thanh toaù baè caù ghi nôtreâtaø n ng ch ï n i khoaû n tieà gö cuûhaõ haø khoâ Mỹ taï n haø n û a ng ng i ng i ngaâ ng cuûAnh. Tæ : $1,6/£ a giaù LOGO 7
  8. 4/25/2012 LOGO Caâhoû o luaä u i thaû n LOGO Caâhoû o luaä u i thaû n Haï toaù caùgiao dò sau ñ y vaøBOP cuûVieä ch n c ch aâ o a t VieäNam coù thaâ huïtrong taø t soá m t i khoaûvaõ lai laø tæ n ng 1 Nam ñ la vaø ng dötrong taø oâ thaë i khoaûvoá 500 tr. USD trong n n naê 1997 m  VieäNam xuaákhaåhaø hoaù t t u ng sang EU trògiaù  Caù caâthanh toaùcuûVieäNam laø nhieâ Ñieàgì n n n a t bao u? u 100 tr. USD, ñ ng thô nhaäkhaåhaø hoaù ø oà ø p i u ng tö ñ xaåra vô caùtaø n của VieäNam aõ y ù c i saû i t EU coù giaù tr. USD. Soá n coø laï nô trò 50 tieà n i traû ï  Giaû û söNHTW khoâ mua cuõ khoâ baù caùtaø n cuû ng ng ng n c i saû a cho Myõ VieäNam. Dötrötaø n nö ùngoaø a NHTW trong t ï õ i saû ô c i cuû  Toå coâ ty daàkhí t Nam phaùhaø traù ng ng u Vieä t nh i naê 1997 thay ñ i nhötheá o? Sö can thieänaøtheå m oå naø ï p y phieáquoáteá giaù tr. USD. Soá n treâ u c trò 50 tieà n hieä trong caù caâthanh toaù cuûVieäNam nhötheá n n n n a t naøo? ñ ô nhaäkhaåthieábò 30 tr. USD, soá n laï öï c p u t laø coø i  Caù caâthanh toaùnhötheá o neátrong naê treâ n n n naø u m n gö ngaéhaï taï ng Coâ û n n i Hoà i ng. NHTW nö ùngoaø ôc i mua 600 tr. Ñoâ taø n cuûVieä la i saû a t  Ngaâ haø ngoaï ô VieäNam vay cuûngaâ n ng i thö ng t a n Nam. Vieämua naøtheå n trong taø c y hieä i khoaû caùcaâ n n n haø Citibank trò 15 tr. thô haï 1 naê ng giaù ø n i m thanh toaùnö ùngoaø n ô c i nhötheá o? naø 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2