intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý - Lê Thị Ngọc Diệp

Chia sẻ: Trần Nguyễn Huy Hoàng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:47

356
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý trình bày các nội dung về những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin quản lý, phân tích hệ thống tìm tin, thiết kế hệ thống tìm tin quản lý, cài đặt và khai thác hệ thống tìm tin quản lý, Các hệ thống thông tin quản lý chức năng, Các hệ thống thông tin quản lý tích hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Hệ thống thông tin quản lý - Lê Thị Ngọc Diệp

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Giảng viên: ThS. Lê Thị Ngọc Diệp Điện thoại/E-mail: 0912171969/ ngocdiepvphv@yahoo.com Bộ môn: Kinh tế - Khoa QTKD1 Thời gian biên soạn: Học kỳ I Năm học 2009- 2010 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 1
 2. Nội dung chính Chương 1. Những khái niệm cơ bản Chương 2. Phân tích HTTT Chương 3. Thiết kế HTTT quản lý Chương 4. Cài đặt và khai thác HTTT quản lý Chương 5. Các HTTT quản lý chức năng Chương 6. Các HTTT quản lý tích hợp 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 2
 3. Chương 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN ­ Hệ thống và tổ chức ­ Thông tin và hệ thống thông tin (HTTT) ­ Hệ thống thông tin quản lý 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 3
 4. I. HỆ THỐNG VÀ TỔ CHỨC 1. Hệ thống:       Hệ thống là một tập hợp các phần tử (các thành phần) có liên  hệ  với  nhau,  hoạt  động  để  hướng  tới  mục  đích  chung  theo  cách  tiếp nhận các yếu tố vào, sinh ra các yếu tố ra trong một quá trình  xử lý có tổ chức.      Ba thành phần cơ bản:       ­ Các yếu tố đầu vào (Inputs)      ­ Xử lý, chế biến (Processing)      ­ Các yếu tố đầu ra (Outputs) 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 4
 5. 1. Hệ thống      Cấu trúc của hệ thống, hệ thống thông tin: ®Çu  v µ o Xö  l ý  ®Çu  r a Nh NhËpËp   Th Th«« nngg  t  t in in   d d÷÷ l  l iÖu iÖu rr aa Xö Xö  l  l ý ý d d÷÷ l  l iÖu iÖu 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 5
 6. 1. Hệ thống      Một số khái niệm khác liên quan đến hệ thống như:           ­  Môi  trường  mà  hệ  thống  tồn  tại  (bao  gồm  môi  trường  bên  ngoài và bên trong)      ­ Hệ thống con của hệ thống      ­ Hệ thống mở, nếu có quan hệ với môi trường 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 6
 7. I. HỆ THỐNG VÀ TỔ CHỨC 2. Tổ chức:      Tổ chức là một hệ thống được tạo ra từ các cá thể nhằm đạt  mục đích của nó bằng hợp tác và phân công lao động.       Một tổ chức bao gồm một nhóm các nguồn lực được thiết lập  cho các hoạt động vì mục đích cụ thể: + Nhân lực + Vật lực + Tài lực 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 7
 8. 2. Tổ chức      Môi trường hoạt động của tổ chức:           ­  Môi  trường  bên  ngoài:  các  cơ  quan  NN,  cơ  quan  tài  chính  trung gian, các nhà cung cấp, nhà thầu, các đại lý, các khách hàng  trực tiếp…      ­ Môi trường bên trong: ban lãnh đạo, các phòng/ban, bộ phận,  các  đơn  vị  trực  thuộc…  với  các  mối  quan  hệ  này  liên  quan  đến  dòng thông tin, dòng vật chất, dòng tiền tệ và dòng dịch vụ. 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 8
 9. 2. Tổ chức XN Nguyªn, nhiªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu Cu Cu nn gg  ø  ø n g S ¶¶ n  x  x u Êt Êt Hå s¬liªn hÖ néi bé PhiÕu giao hµng PhiÕu giao hµng ®· x¸c nhËn C¸c lo¹ i th­ tÝn, ho¸ ®¬n KÕ t KÕ t oo ¸¸ n (nhµ c (nhµ cung ung c  cÊp) Êp) Hµ Hµ n hh  c  c h Ýnn hh Ho¸ ®¬n Tµi kho¶n Nhµ cung cÊp x¸c nhËn Dßng th«ng tin Trao ®æi tËp tin Dßng vËt chÊt Dßng tiÒn tÖ Dßng dÞch vô 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 9
 10. Ba mức quản lý của tổ chức, nhu cầu thông tin theo  cấp quản lý và cấu trúc của quyết định  § Æc  biÖt, bao  qu¸ t Th­ ê ng  bÊt quy t¾c (Strategic planning) Cã  tÝnh dù b¸ o Kh« ng  c ã  c Êu tró c c h iÕn Bª n ng o µi  l ­ î c Quy m«  ré ng (Tactical) § ­ î c  thiÕt lËp tr­ í c Nö a c Êu tró c c h iÕn  t h u Ët Cã  c hu kú Cã  tÝnh th­ ê ng  xuyª n (Operationel) T¸ c  n g h iÖp Né i bé Cã  c Êu tró c Quy m«  nhá Gia o  d Þc h D÷ liÖu D÷ liÖu 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 10
 11. 2. Tổ chức Ba mức quyết định của tổ chức: ­ Quyết  định  chiến  lược  là những  quyết  định  xác  định mục  tiêu và những quyết định xây dựng nguồn lực cho tổ chức. ­  Quyết  định  chiến  thuật  là  những  quyết  định  cụ  thể  hoá  mục  tiêu  thành  nhiệm  vụ,  những  quyết  định  kiểm  soát  và  khai  thác tối ưu nguồn lực. ­ Quyết  định tác nghiệp  là những quyết  định nhằm thực thi  nhiệm vụ. 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 11
 12. II. THÔNG TIN VÀ  HỆ THỐNG THÔNG TIN 1. Thông tin và vai trò của thông tin      Thông tin phản ánh các tri thức, hiểu biết của chúng ta về một  đối tượng nào đó.        Thông tin được hiểu như các thông báo nhằm mang lại một sự  hiểu biết nào đó cho đối tượng nhận tin.       Thông tin là một loại nguồn lực đặc biệt quan trọng trong tổ  chức;  người  quản  lý  cần  thông  tin  để  hoạch  định  và  điều  khiển  tất cả các tiến trình trong tổ chức, giúp cho tổ chức tồn tại và phát  triển trong môi trường hoạt động của nó.  12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 12
 13. II. THÔNG TIN VÀ  HỆ THỐNG THÔNG TIN 2. Thông tin kinh tế và HTTT kinh tế      Thông tin kinh tế là thông tin vận động trong các thiết chế kinh  tế, các tổ chức và doanh nghiệp nhằm phản ánh tình trạng kinh tế  của các chủ thể đó.       Thông tin quản lý là thông tin mà có ít nhất một cán bộ quản lý  cần  hoặc  có  ý  muốn  dùng  vào  việc  ra  quyết  định  quản  lý  của  mình.       Hệ thống thông tin kinh tế là hệ thống có nhiệm vụ thu thập,  xử lý, lưu trữ và truyền thông tin kinh tế trợ giúp các hoạt động ra  quyết định trong tổ chức, doanh nghiệp.       12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 13
 14. Các dòng thông tin xuất hiện trong tổ chức  A Ngang B B B Lªn ChÐo Xuèng C C C C C C 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 14
 15. II. THÔNG TIN VÀ  HỆ THỐNG THÔNG TIN 3. Quy trình xử lý thông tin kinh tế       Xử lý thông tin kinh tế là sử dụng các công cụ tính toán điện tử  và các phương pháp chuyên dụng để biến đổi các dòng thông tin  nguyên liệu ban đầu thành các dòng thông tin kết quả.      4 công đoạn chính:       ­ Thu thập thông tin kinh tế       ­ Xử lý thông tin kinh tế       ­ Lưu trữ thông tin kinh tế       ­ Truyền đạt thông tin kinh tế. 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 15
 16. a/ Thu thập thông tin kinh tế      ­ Có vai trò quan trọng: có thu thập được đầy đủ các thông tin  cần thiết cho ta những số liệu chính xác, phản ánh toàn diện các  mặt hoạt động của tổ chức.      ­ Liên kết trực tiếp với nguồn phát sinh dữ liệu (“source”) như: khách hàng (đơn đặt hàng, tiền thanh toán hoá đơn),  quầy bán hàng (số lượng giao dịch, tiền thu mỗi ngày)…       ­ Mục tiêu thu thập thông tin phải được đặt ra rõ ràng và cụ thể  (chỉ tiêu cần thu thập, chỉ tiêu cần xử lý…)           →  nên  thu  thập các loại thông  tin  nào,  khối  lượng  bao  nhiêu,  thời gian thu thập, các phương pháp thu thập…  12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 16
 17. b/ Xử lý thông tin kinh tế      ­ Là công đoạn trung tâm, có vai trò quyết định       ­  Các nhiệm vụ chính: sắp xếp thông tin, tập hợp hoặc phân  chia thông tin thành nhóm, tính toán theo các chỉ tiêu…       ­ Kết quả: bảng số liệu, biểu đồ, các con số… đánh giá hiện  trạng và quá trình phát triển kinh tế của tổ chức.      ­ 2 bộ phận:  +  Kết  xuất  thông  tin:  liên  kết  với  nơi  sử  dụng  thông  tin.  Các  thông  tin  kết  xuất  từ  hệ  thống  mang  ý  nghĩa  thiết  thực  giúp  cho người quản lý ra quyết định đúng. + Xử lý: có thể là con người, máy tính. Các hoạt động xử lý  đều dựa trên các quy trình và quy tắc quản lý chuẩn 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 17
 18. c/ Lưu trữ thông tin kinh tế:        ­ Kết quả của quá trình xử lý thông tin kinh tế được lưu trữ  để sử dụng lâu dài        ­ Nơi lưu trữ thông tin: + dạng soft copy: dùng đĩa từ, băng từ, trống từ, đĩa CD.  + dạng hard – copy: lưu tại các tủ chứa hồ sơ, công văn… 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 18
 19. d/ Truyền đạt thông tin kinh tế:           ­  Các  kết  quả  xử  lý  thông  tin  được  truyền  đạt  đến  các  đối  tượng có nhu cầu sử dụng thông tin.      ­ Các đối tượng đó bao gồm: + ở phạm vi trong nội bộ tổ chức (để triển khai thực hiện) + bên ngoài (thường để báo cáo cấp trên hoặc thông báo). 12/8/2009 Giảng viên Lê Thị Ngọc Diệp 19
 20. II. THÔNG TIN VÀ  HỆ THỐNG THÔNG TIN 4. Các giai đoạn phát triển của quá trình xử lý thông tin kinh  tế       Lịch sử phát triển của quá trình xử lý thông tin đã phát triển  qua 6 giai đoạn tương  ứng với việc  ứng dụng CNTT từ thấp đến  cao.      Giai đoạn I: Giai đoạn khởi đầu (Initiation)      Giai đoạn II: Giai đoạn lan rộng (Contagion)      Giai đoạn III: Giai đoạn kiểm soát ứng dụng (Control)      Giai đoạn IV: Giai đoạn tích hợp (Integration)      Giai đoạn V: Giai đoạn Quản trị dữ liệu (Data Administration)      Giai đo ạn VI: Giai đoạn chín mu 12/8/2009 Giảng viên ồ Lêi (Maturity) Thị Ngọc Diệp 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2