intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 5 - TS. Nguyễn Nam Hà

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
96
lượt xem
21
download

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 5 - TS. Nguyễn Nam Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 5: Khái quát văn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm văn bản, các hệ thống văn bản, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống văn bản hành chính, hệ thống văn bản tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 5 - TS. Nguyễn Nam Hà

 1. PHẦN 2 KỸ THUẬT  SOẠN  THẢO TRÌNH  BÀY  VĂN  BẢN January 16, 2017 1
 2. Chöông 5 Khaùi quaùt  vaên   baûn January 16, 2017 2
 3. NỘI DUNG BÀI GIẢNG 1. Khái niệm văn bản. 2. Các hệ thống văn  bản. 3. Hệ thống văn bản  quy phạm pháp luật. 4. Hệ thống văn bản  hành chính. 5. Hệ thống văn bản tư  pháp. 3 January 16, 2017
 4. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ■  VB: Văn bản ■  QPPL: Quy phạm pháp luật ■  HC: Hành chính ■  CQ: Cơ quan ■  TC: Tổ chức ■  UBTVQH: Ủy ban Thường vụ Quốc hội ■  TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao ■  VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối  cao January 16, 2017 4
 5. 1. KHÁI NIỆM VĂN BẢN (1) Nghĩa rộng ■ Vật bất kỳ có chứa đựng  tin ■ Được ghi bằng ký hiệu /  ngôn ngữ nhất định ■  Mục đích: Ghi nhận,  chuyển tải tin.    Ví dụ: Sách vở, bia đá, câu  đối, khẩu hiệu, bản vẽ,  January 16, 2017 5
 6. 1. KHÁI NIỆM VĂN BẢN (2) Nghĩa hẹp ■  Tài liệu (giấy, điện tử) hình thành trong  quá trình hoạt động của cơ quan, tổ  chức, đơn vị, cá nhân. Ngôn ngữ ■  Văn bản là bản viết / bản in, mang nội  dung là những gì cần được ghi để lưu  lại làm bằng chứng về sau. January 16, 2017 6
 7. 2. CÁC HỆ THỐNG VĂN BẢN 1 Văn bản Quy phạm pháp luật 2 Văn bản Hành chính 3 Văn bản Tư pháp January 16, 2017 7
 8. 3. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ■  Chuû theå ban haønh: Cô quan, chức danh nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn (Quoác hoäi, Chính phuû …) ■  Thuû tuïc, trình töï ban haønh: Luaät Ban haønh văn bản quy phạm phaùp luaät quy ñònh ■  Noäi dung: Quy ñònh quy taéc xöû söï chung ■  Muïc ñích: Ñieàu chænh caùc quan heä xaõ hoäi ■  Bieän phaùp baûo ñaûm thi haønh: Mang tính cöôõng cheá Nhaø nöôùc goàm January 16, 2017 8
 9. 3.1. PHÂN LOẠI VB QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1 2 LUẬT DƯỚI LUẬT ● Quốc hội: Hiến  ● CQNN trung ương  pháp, Luật (Bộ luật) (Chính phủ, Bộ …)  ● UBTVQH: Pháp  ban hành: Nghị định,  lệnh. Thông tư... ● CQNN địa phương  (UBND, HĐND) ban  hành: Nghị quyết,  Quyết định… January 16, 2017 9
 10. 3.2. THẨM QUYỀN BAN HÀNH VB QPPL ■  Quốc hội: Hiến pháp, luật, nghị quyết.  ■  UBTVQH: Pháp lệnh, nghị quyết. CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ■  Chính phủ: Nghị định. ■  UBTVQH / Chính phủ ­ Tổ chức chính  trị ­ xã hội: Nghị quyết liên tịch.  ■  Hội đồng Thẩm phán TANDTC: Nghị  quyết ■  Hội đồng nhân dân: Nghị quyết. ■  Uỷ ban nhân dân: Chỉ thị, Quyết định. January 16, 2017 10
 11. 3.2. THẨM QUYỀN BAN HÀNH VB QPPL ■  Chủ tịch nước: Lệnh, quyết định. ■  Thủ tướng Chính phủ: Quyết định. CHỨC DANH NHÀ NƯỚC ■  Chánh án TANDTC: Thông tư. ■  Viện trưởng VKSNDTC: Thông tư. ■  Bộ trưởng, Thủ trưởng CQ ngang Bộ:  Thông tư. ■  Tổng Kiểm toán Nhà nước: Quyết định. ■  Chánh án TANDTC ­ Viện trưởng  VKSNDTC ­ Bộ trưởng, Thủ trưởng CQ  ngang Bộ: Thông tư liên tịch. January 16, 2017 11
 12. 3.2.1. QUỐC HỘI (1) Hiến pháp ■ Đạo luật cơ bản của  Nhà nước, có hiệu lực  pháp lý cao nhất. ■  Quy định nguyên tắc về  chế độ chính trị, kinh tế,  văn hóa, xã hội, an ninh,  quốc phòng, quyền &  nghĩa vụ cơ bản của  công dân … January 16, 2017 12
 13. 3.2.1. QUỐC HỘI (2) Luật             Cụ thể hóa quy định Hiến  pháp ■  Điều chỉnh: ● Tổ chức, hoạt động bộ máy nhà  nước (Luật Tổ chức Quốc hội, Luật  Tổ chức Chính phủ …) ● Quan hệ xã hội & hoạt động của  công dân (Bộ luật hình sự, Bộ luật  Dân sự...) ● Quan hệ đối ngoại (Luật Ký kết gia  nhập điều ước quốc tế …) January 16, 2017 13
 14. 3.2.1. QUỐC HỘI (3) Nghị  quy ết ■  Quyết định nhiệm vụ  phát triển kinh tế, xã hội. ■  Phân bổ ngân sách trung  ương. ■  Phê chuẩn điều ước  quốc tế January 16, 2017 14
 15. January 16, 2017 15
 16. 3.2.2. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI  (1) Pháp lệnh   Điều chỉnh quan hệ xã hội  ■  chưa có Luật điều chỉnh. ■  Có giá trị pháp lý như Luật ■  Sau một thời gian thực hiện sẽ được  Quốc hội xem xét ban hành thành Luật. 7 năm thực  2003 h i ện January 16, 2017 16
 17. 3.2.2. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI  (2) Nghị quyết ■  Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh ■  Giám sát thi hành Hiến pháp, luật ■  Giám sát Chính phủ, TANDTC,  VKSNDTC ■  Giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội  đồng nhân dân tỉnh. ■  Quyết định tuyên bố chiến tranh, tổng  động viên, ban bố tình trạng khẩn cấp. January 16, 2017 17
 18. 3.2.3. CHÍNH PHỦ Nghị định ■ Quy định chi tiết thi hành luật, pháp  lệnh. ■ Quy định các biện pháp cụ thể để thực  hiện chính sách kinh tế, xã hội, an ninh,  quốc phòng, văn hóa, giáo dục… ■ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ  chức bộ máy của các Bộ, Cơ quan  ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ. January 16, 2017 18
 19. 3.2.4. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Nghị quyết ■ Hướng dẫn Tòa án  các cấp áp dụng thống  nhất pháp luật ■ Tổng kết kinh nghiệm  xét xử. January 16, 2017 19
 20. 3.2.5. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Nghị quyết ■ Quyết định chủ trương, chính sách,  biện pháp bảo đảm thi hành Luật, văn  bản của cơ quan nhà nước cấp trên. ■ Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế  – xã hội, ngân sách, an ninh, quốc phòng  tại địa phương. January 16, 2017 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2