intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.4 - TS. Nguyễn Nam Hà

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
102
lượt xem
20
download

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.4 - TS. Nguyễn Nam Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 9.4: Kỹ thuật soạn thảo trình bày báo cáo" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm báo cáo, yêu cầu của báo cáo, phân loại báo cáo, cấu trúc của báo cáo, phương pháp soạn báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.4 - TS. Nguyễn Nam Hà

 1. BÀI 4 KỸ THUẬT SOẠN THẢO TRÌNH BÀY BÁO CÁO SỐ TIẾT GIẢNG: 1 TỰ HỌC: 2 Monday, January 16, 2017 1
 2. NỘI DUNG BÀI GIẢNG ◙ Khái niệm báo cáo ◙ Yêu cầu của báo cáo ◙ Phân loại báo cáo ◙ Cấu trúc của báo cáo ◙ Phương pháp soạn báo cáo Monday, January 16, 2017 2
 3. 1. KHÁI NIỆM BÁO CÁO ◙ Vaên baûn haønh chính ◙ Chæ duøng cho CQ, TC caáp döôùi ◙ Noäi dung: Phaûn aùnh söï vieäc, hoaït ñoäng cuûa CQ, TC trong moät khoaûng thôøi gian cuï theå. ◙ Chöùc naêng: Giuùp CQ, TC caáp treân ñaùnh giaù ñöôïc tình hình thöïc teá, kòp thôøi ñeà ra chính Monday, January 16, 2017 3
 4. 2. YÊU CẦU CỦA BÁO CÁO ◙ Trung thöïc, khaùch quan, chính xaùc: Chi tieát, soá lieäu phaûi ñuùng thöïc teá. ◙ Cuï theå, coù troïng taâm: Giuùp caáp treân ñaùnh giaù ñuùng tình hình thöïc teá ñeå ban haønh caùc quyeát ñònh quaûn lyù. ◙ Kòp thôøi, nhanh choùng: Vì baùo caùo phuïc vuï coâng taùc quaûn Monday, January 16, 2017 4
 5. 3. PHAÂN LOAÏI BAÙO CAÙO Coâng taùc Chuyeân moân Chuyeân ñeà Thöïc teá Chung Monday, January 16, 2017 5
 6. 3. PHÂN LOẠI BÁO CÁO ◙ Baùo caùo coâng taùc: Sô keát, toång keát ◙ Baùo caùo chuyeân ñeà, vụ việc: Moät vaán ñeà trong hoaït ñoäng cuûa toå chöùc ◙ Baùo caùo chuyeân moân: Taøi chính, thueá … ◙ Baùo caùo chung: Ñeà caäp taát caû caùc maët hoaït ñoäng cuûa Monday, January 16, 2017 6
 7. 4. CẤU TRÚC BÁO CÁO Mở đầu Nhiệm vụ được giao,  thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Nội dung Kết quả thực hiện; công  việc đã làm được, chưa làm được;  nguyên nhân chủ quan, khách quan Kết thúc Mục tiêu, nhiệm vụ mới,  biện pháp thực hiện, kiến nghị cấp trên Monday, January 16, 2017 7
 8. 5. PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO 5.1. CHUẨN BỊ ◙ Xaùc ñònh muïc ñích cuûa baùo caùo. ◙ Thu thaäp döõ lieäu caàn baùo caùo: Ñoái chieáu thoâng tin ñeå kieåm chöùng ñoä xaùc thöïc cuûa thoâng tin. ◙ Saép xeáp, toång hôïp döõ lieäu baùo caùo. Monday, January 16, 2017 8
 9. 5.2. VIẾT BÁO CÁO BÁO CÁO SƠ KẾT (6 THÁNG) ◙ Coâng vieäc ñaõ laøm ñöôïc, chöa laøm ñöôïc ◙ Nguyeân nhaân chuû quan, khaùch quan BÁO CÁO TỔNG KẾT (12 THÁNG) ◙ Bieän phaùp thöïc hieän coâng vieäc Toång hôïp nhieäm vuï ñaõ hoaøn ◙ coøn laïi thaønh, chöa hoaøn thaønh (keát quaû cuï theå). ◙ Nguyeân nhaân chưa hoaøn thaønh. ◙ Phöông höôùng nhieäm vuï cho năm Monday, January 16, 2017 9
 10. TÊN CQ, TC CẤP TRÊN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /BC­… TP.HCM, ngày … tháng … năm 2013 BAÙO CAÙO Veà vieäc . . . . . . . . . . . Kính gôûi: ……………………………………………………………………………………… …………… Phaàn môû ñaàu: Ñaëc ñieåm tình hình; Nhieäm vuï ñöôïc giao; Thuaän lôïi khoù khaên Phaàn noäi dung: Kieåm ñieåm nhöõng vieäc ñaõ laøm ñöôïc, nhöõng toàn taïi cuï theå, nguyeân nhaân chuû quan - khaùch quan; Ñaùnh giaù keát quaû keøm theo soá lieäu thöïc teá (ñaït bao nhieâu % chæ tieâu, keá hoaïch ñaõ ñeà ra) Phaàn keát thuùc: Muïc tieâu, nhieäm vuï saép tôùi; Caùc bieän phaùp thöïc hieän; Kieán nghò, ñeà xuaát vôùi caáp treân. Monday, January 16, 2017 10
 11. CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Neâu caùc yeâu caàu cuûa baùo caùo? 2. Caáu truùc cuûa baùo caùo vaø nhöõng noäi dung chính cuûa baùo caùo? ẬP (30p) BÀI T Soaïn Baùo caùo veà hoaït ñoäng cuûa  lôùp em naêm hoïc vöøa qua gôûi  Phoøng Quaûn lyù HSSV&TTGD? Monday, January 16, 2017 11
 12. KHOA QTKD CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LỚP …… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /BC­… TP.HCM, ngày … tháng … năm 2013 BAÙO CAÙO Veà vieäc toång keát naêm hoïc 2010 ­ 2011 Kính gôûi: Phoøng Quaûn lyù HSSV & TTGD Phaàn môû ñaàu: Nhaän ñònh chung veà ñaëc ñieåm tình hình cuûa lôùp; Thuaän lôïi khoù khaên cuûa lôùp. Phaàn noäi dung: Kieåm ñieåm keát quaû hoaït ñoäng cuûa lôùp trong 3 lónh vöïc: Hoïc taäp, reøn luyeän, tham gia coâng taùc xaõ hoäi. - Nhöõng vieäc ñaõ laøm ñöôïc, nhöõng toàn taïi cuï theå, nguyeân nhaân chuû quan - khaùch quan; Ñaùnh giaù keát quaû keøm theo soá lieäu thöïc teá (ñaït bao nhieâu % chæ tieâu, keá hoaïch ñaõ ñeà ra) Nôi nhaän: LÔÙP TRÖÔÛNG Phaàn keát thuùc: Ñeà xuaát, kieán nghò. - Phoøng QLHSSV&TTGD; - Löu. Monday, January 16, 2017 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2