intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.2 - TS. Nguyễn Nam Hà

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
77
lượt xem
15
download

Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.2 - TS. Nguyễn Nam Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Quản trị văn phòng - Chương 9.2: Kỹ thuật soạn thảo trình bày Thông báo" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Thông báo, yêu cầu của Thông báo, cấu trúc của Thông báo, các loại Thông báo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản trị văn phòng: Chương 9.2 - TS. Nguyễn Nam Hà

 1. BÀI 2 KỸ THUẬT SOẠN THẢO  TRÌNH BÀY THÔNG BÁO SỐ TIẾT GIẢNG: 1 TỰ HỌC: 2 January 16, 2017 1
 2. BÀI 2 KỸ THUẬT SOẠN THẢO  TRÌNH BÀY THÔNG BÁO SỐ TIẾT GIẢNG: 1 TỰ HỌC: 2 January 16, 2017 2
 3. NỘI DUNG BÀI GIẢNG ◘ Khái niệm Thông báo ◘ Yêu cầu của Thông  báo ◘ Cấu trúc của Thông  báo ◘ Các loại Thông báo ◘ Bài tâp ̣ January 16, 2017 3
 4. 1. KHÁI NIỆM ◘ Là loại văn bản hành  chính đa năng ◘ Nội dung: ● Truyền đạt quyết  định, tin tức, sự việc ● Thông tin về hoạt  động của CQ, TC ● Truyền đạt chủ  trương, chính sách. January 16, 2017 4
 5. 2. YÊU CẨU CỦA THÔNG BÁO ◘ Thông tin nhanh chóng, kịp thời ◘ Ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu ◘ Không lập luận, nhận định dài dòng ◘ Xác định rõ nội dung cần thông báo ◘ Xác định mục đích và thẩm quyền ra  thông báo. January 16, 2017 5
 6. 3. CẤU TRÚC CỦA THÔNG BÁO ◘ Phần mở đầu:    Nêu mục đích, chủ  Phần mở đầu thể, thẩm quyền ra thông báo, đối tượng  nhận thông báo. ◘ Phn nội dung   Nội dung cần thông  Phầần nội dung: báo ◘ Phần kết thúc:    Nhấn mạnh nội dung  Phần kết thúc cần thông báo, xác định thời hạn có hiệu  lực và quy tắc xử sự sẽ áp dụng nếu có  vi phạm. January 16, 2017 6
 7. 4. CÁC LOẠI THÔNG BÁO 1 Thông báo về sự việc 2 Thông báo về văn bản mới, chủ  trương, chính sách 3 Thông báo về hoạt động quản lý 4 Thông báo về nhiệm vụ được  giao January 16, 2017 7
 8. 4.1. THÔNG BÁO VỀ SỰ VIỆC ◘ Hội nghị, hội chợ, triển lãm, sự kiện,  vụ việc… ◘ Nội dung chính cần thông báo: ● Chủ thể tiến hành, mục đích, thời  gian, thời hạn, địa điểm, thành phần,  đối tượng tham dự… ● Quyết định, kết quả. January 16, 2017 8
 9. January 16, 2017 9
 10. 4.2. THÔNG BÁO VỀ VĂN BẢN MỚI,  CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH ◘ Nội dung cần thông báo: ● Chủ thể ban hành ● Tên gọi, thời gian ban hành ● Tóm tắt nội dung ● Thời gian, phạm vi thực hiện. January 16, 2017 10
 11. January 16, 2017 11
 12. 4.3. THÔNG BÁO VỀ HOẠT ĐỘNG  QUẢN LÝ ◘ Nội dung cần thông báo: ● Cơ sở pháp lý ● Nội dung của hoạt động quản lý ● Lý do tiến hành hoạt động quản lý ● Thời gian, phạm vi tiến hành. January 16, 2017 12
 13. January 16, 2017 13
 14. January 16, 2017 14
 15. 4.4. THÔNG BÁO VỀ NHIỆM VỤ  ĐƯỢC GIAO ◘ Nội dung cần thông báo: ● Tóm tắt nhiệm vụ được giao ● Các yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ ● Biện pháp cần áp dụng để hoàn  thành nhiệm vụ. January 16, 2017 15
 16. January 16, 2017 16
 17. CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /TB­GĐ Địa danh, ngày …… tháng …… năm …. THÔNG BÁO Về việc ………................ Kính gởi: ……………………………………………………………………………………… ……. Phaàn môû ñaàu: Muïc ñích, chuû theå, thaåm quyeàn thoâng baùo Phaàn noäi dung: Nhöõng nội dung caàn thoâng baùo Phaàn keát thuùc: Yeâu caàu thöïc hieän, thôøi gian toå chöùc vaø hieäu löïc thi haønh, quy taéc xöû söï seõ ñöôïc aùp duïng neáu vi phaïm.      Nơi nhận: GIÁM ĐỐC      ­ Như trên;      ­ Lưu VT, PHC (2). Monday, January January 16, 2017 16, 2017 17
 18. CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Nêu các yêu cầu của thông báo? 2. Cấu trúc của thông báo và những nội  dung chính của các loại thông báo? BÀI TẬP TRÊN LỚP Soạn Thông báo của GĐ Cty TNHH Hòa  Bình gửi Phòng Đăng ký kinh doanh –  Sở KH&ĐT TP.HCM và Chi cục Thuế  quận Gò Vấp về việc thay đổi địa chỉ  trụ sở Cty. (30 phút)  January 16, 2017 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2