Bài giảng môn học Pháp luật bảo hộ lao động - ThS. Trần Thị Nguyệt Sương

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:195

0
280
lượt xem
91
download

Bài giảng môn học Pháp luật bảo hộ lao động - ThS. Trần Thị Nguyệt Sương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Pháp luật bảo hộ lao động cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về những qui định của pháp luật về quan hệ lao động, giúp người học có thể nắm bắt những văn bản dưới luật qui định về nội dung bảo hộ lao động, đồng thời cung cấp những thông tin cơ bản về hệ thống tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực bảo hộ lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Pháp luật bảo hộ lao động - ThS. Trần Thị Nguyệt Sương

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG ----- ----- MOÂN HOÏC PHAÙP LUAÄT BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG GIAÛNG VIEÂN: ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÄT SÖÔNG
 2. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA MOÂI TRÖÔØNG & BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG LUAÄT LAO ÑOÄNG 3ÑVHT ‟ 45 TIEÁT Giaûng vieân: ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÄT SÖÔNG
 3. MUÏC TIEÂU MOÂN HOÏC Moân hoïc cung caáp nhöõng kieán thöùc cô baûn nhaát veà nhöõng qui ñònh cuûa phaùp luaät veà quan heä lao ñoäng. Giuùp ngöôøi hoïc coù theå naém baét nhöõng vaên baûn döôùi luaät qui ñònh veà noäi dung baûo hoä lao ñoäng.  Ñoàng thôøi cung caáp nhöõng thoâng tin cô baûn veà heä thoáng tieâu chuaån quoác teá trong lónh vöïc baûo hoä lao ñoäng
 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO [1] Hieán phaùp nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam. [2] Luaät lao ñoäng ñöôïc söûa ñoåi boå sung naêm 2002, 2006 [3] Nghò ñònh soá 06/CP cuûa Chính phuû ban haønh ngaøy 20/01/1995 [4] Caùc vaên baûn döôùi luaät veà ATVSLÑ
 5. CHÖÔNG TRÌNH HOÏC Chöông I. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH VAØ HEÄ THOÁNG VAÊN BAÛN LUAÄT VIEÄT NAM Chöông II. NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA LUAÄT LAO ÑOÄNG VIEÄT NAM Chöông III. QUYEÀN VAØ NGHÓA VUÏ CAÙC BEÂN TRONG VIEÄC THÖÏC HIEÄN BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG Chöông IV. THÔØI GIAN LAØM VIEÄC VAØ THÔØI GIAN NGHÆ NGÔI Chöônhg V. CHEÁ ÑOÄ TIEÀN LÖÔNG VAØ BAÛO HIEÅM XAÕ HOÄI Chöông VI. MOÄT SOÁ QUI ÑÒNH CUÛA NHAØ NÖÔÙC VEÀ ATVSLÑ Chöông VII. SA 8000 Chöông VII. OHSAS 18000
 6. Chöông I. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH VAØ HEÄ THOÁNG VAÊN BAÛN LUAÄT VIEÄT NAM I. CAÙC KHAÙI NIEÄM: II. CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH LUAÄT LAO ÑOÄNG: III. HEÄ THOÁNG VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT VIEÄT NAM IV. HEÄ THOÁNG NGAØNH LUAÄT LAO ÑOÄNG:
 7. I. CAÙC KHAÙI NIEÄM Lao ñoäng: laø ñieàu kieän cô baûn ñaàu tieân cuûa toaøn boä ñôøi soáng con ngöôøi, ñeán moät möùc vaø treân yù nghóa naøo ñoù chuùng ta phaûi noùi raèng lao ñoäng ñaõ taïo ra chính baûn thaân con ngöôøi. (P. AÊng- ghen) Boä luaät lao ñoäng ñieàu chænh moái quan heä lao ñoäng giöõa ngöôøi lao ñoäng laøm coâng aên löông vôùi ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø caùc quan heä xaõ hoäi lieân quan tröïc tieáp vôùi quan heä lao ñoäng.
 8. II. CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH LUAÄT LAO ÑOÄNG ÔÛ nöôùc ta, luaät lao ñoäng thöïc chaát hình thaønh vaø phaùt trieån töø sau Caùch Maïng thaùng 8 naêm 1945 vôùi neàn moùng laø saéc leänh 29/SL ngaøy 12/3/1947. Ñeán nay khoa hoïc luaät lao ñoäng laø moät trong nhöõng chuyeân ngaønh cuûa heä thoáng khoa hoïc phaùp lyù cuûa Vieät Nam.
 9. III. HEÄ THOÁNG VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT VIEÄT NAM Hieán phaùp Caùc luaät Phaùp leänh Nghò ñònh, nghò quyeát, quyeát ñònh, chæ thò cuûa thuû töôùng chính phuû Thoâng tö cuûa caùc boä Ngoaøi caùc vaên baûn do cô quan nhaø nöôùc ban haønh thì caùc noäi qui lao ñoäng vaø thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå
 10. Hieán phaùp Laø ñaïo luaät cô baûn cuûa nhaø nöôùc, laø neàn taûng cuûa heä thoáng phaùp luaät cuûa moät quoác gia, laø cô sôû ñeå xaây döïng caùc ngaønh luaät. Hieán phaùp qui ñònh nhöõng nguyeân taéc chung nhaát cuûa xaõ hoäi, nhaø nöôùc vaø cuûa töøng ngaønh luaät
 11. Caùc luaät: Sau hieán phaùp laø caùc luaät. Caùc luaät do Quoác hoäi- cô quan quyeàn löïc cao nhaát cuûa nhaø nöôùc ban haønh nhaèm cuï theå hoùa vieäc thöïc hieän hieán phaùp trong töøng lónh vöïc quan heä xaõ hoäi khaùc nhau. Trong lónh vöïc lao ñoäng vaø quaûn lyù lao ñoäng coù caùc luaät sau: Boä luaät lao ñoäng naêm 1994, Luaät coâng ñoaøn naêm 1990, Luaät doanh nghieäp, Luaät phaù saûn doanh nghieäp…
 12. Phaùp leänh: Do UÛy ban Thöôøng vuï quoác hoäi ban haønh nhaèm ñaùp öùng kòp thôøi yeâu caàu vieäc ñieàu chænh baèng phaùp luaät veà moät lónh vöïc nhaát ñònh naøo ñoù. Trong lónh vöïc lao ñoäng vaø quaûn lyù lao ñoäng coù caùc phaùp leänh sau: phaùp leänh giaûi quyeát khieáu naïi toá caùo cuûa coâng daân, phaùp leänh thuû tuïc giaûi quyeát caùc tranh chaáp lao ñoäng.
 13. Nghò ñònh, nghò quyeát, quyeát ñònh, chæ thò cuûa thuû töôùng chính phuû: Nhaèm cuï theå hoùa vieäc thöïc hieän hieán phaùp vaø caùc luaät trong caùc lónh vöïc hoaït ñoäng khaùc nhau cuûa cô quan Nhaø nöôùc.
 14. Thoâng tö cuûa caùc boä: Laø vaên baûn phaùp quy cuûa rieâng töøng boä hoaëc lieân boä veà chæ ñaïo, quaûn lyù thöïc hieän caùc coâng taùc chuyeân moân. VD. Thoâng tö soá 14/1998/TTLT ‟ BLÑTBXH ‟ BYT ‟ TLÑLÑVN ngaøy 31/10/1998 höôùng daãn vieäc toå chöùc thöïc hieän coâng taùc BHLÑ trong doanh nghieäp, cô sôû saûn xuaát kinh doanh.
 15. Ngoaøi caùc vaên baûn do cô quan nhaø nöôùc ban haønh thì caùc noäi qui lao ñoäng vaø thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå cuûa caùc doanh nghieäp coù yù nghóa quan troïng coù tính chaát baét buoäc ñoái thöïc hieän vôùi caùc beân quan heä lao ñoäng vaø caùc chuû theå coù lieân quan.
 16. IV. HEÄ THOÁNG NGAØNH LUAÄT LAO ÑOÄNG: Heä thoáng ngaønh luaät lao ñoäng ñöôïc chia laøm 2 phaàn: Phaàn chung: goàm caùc qui phaïm, qui ñònh chung nhö xaùc ñònh ñoái töôïng ñieàu chænh, nhöõng nguyeân taéc chung cuûa ngaønh, ñaëc ñieåm caùc quan heä phaùp luaät lao ñoäng. Phaàn rieâng: goàm caùc qui phaïm ñieàu chænh nhöõng lónh vöïc rieâng bieät ñöôïc taäp hôïp theo caùc nhoùm goïi laø cheá ñònh nhö: Cheá ñònh vieäc laøm Cheá ñònh hoïc ngheà Cheá ñònh hôïp ñoàng lao ñoäng Thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå Traû coâng lao ñoäng Thôøi giôø laøm vieäc vaø nghæ ngôi Kyû luaät lao ñoäng vaø traùch nhieäm vaät chaát. Baûo hoä lao ñoäng Baûo hieåm xaõ hoäi Coâng ñoaøn Giaûi quyeát tranh chaáp lao ñoäng Cheá ñònh quaûn lyù nhaø nöôùc veà lao ñoäng.
 17. CHÖÔNG 2. NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA LUAÄT LAO ÑOÄNG VIEÄT NAM Boä luaät lao ñoäng bao goàm 17 chöông, 198 ñieàu Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động đƣợc Quốc hội thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2002. Chủ tịch nƣớc ký lệnh công bố ngày 12 tháng 4 năm 2002; Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.
 18. CAÁU TRUÙC CUÛA BOÄ LUAÄT LAO ÑOÄNG VIEÄT NAM Chƣơng 1. Những qui định chung Chƣơng 2. Việc làm Chƣơng 3. Học nghề Chƣơng 4. Hợp đồng lao động Chƣơng 5. Thỏa ƣớc lao động tập thể Chƣơng 6. Tiền lƣơng Chƣơng 7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi Chƣơng 8. Kỷ luật lao động - Trách nhiệm vật chất Chƣơng 9. An toàn lao động - Vệ sinh lao động Chƣơng 10. Những quy định riêng đối với lao động nữ Chƣơng 11. Những quy định riêng đối với lao động chƣa thành niên và một số lao động loại khác Chƣơng 12. Bảo hiểm xă hội Chƣơng 13. Công đoàn Chƣơng 14. Giải quyết tranh chấp lao động Chƣơng 15. Quản lý Nhà nƣớc về lao động Chƣơng 16. Thanh tra Nhà nƣớc về lao động, xử phạt vi phạm pháp luật lao động Chƣơng 17. Điều khoản thi hành
 19. Q UAN HEÄ PHAÙP LUAÄT LAO ÑOÄNG: 1. Q uan heä veà söû duïn g lao ñoän g: Laø nhöõng quan heä xaõ hoäi phaùt sinh trong quaù trình söû duïng söùc lao ñoäng cuûa ngöôøi lao ñoäng ôû caùc cô quan nhaø nöôùc, caùc toå chöùc xaõ hoäi, caùc hôïp taùc xaõ, caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá, caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö, caùc cô quan toå chöùc nöôùc ngoaøi ôû Vieät Nam vaø caùc gia ñình hay caù nhaân coù nhu caàu ñöôïc caùc qui phaïm phaùp luaät ñieàu chænh. Ñaëc ñieåm rieân g cuûa quan heä phaùp luaät lao ñoän g: o Trong quan heä phaùp luaät lao ñoäng, ngöôøi lao ñoäng phaûi töï mình hoaøn thaønh coâng vieäc ñöôïc giao. o Trong quan heä phaùp luaät lao ñoäng, ngöôøi söû duïng lao ñoäng coù quyeàn toå chöùc, quaûn lyù, kieåm tra, giaùm saùt quaù trình lao ñoäng cuûa ngöôøi lao ñoäng. o Trong quaù trình toàn taïi, thay ñoåi hay chaám döùt quan heä phaùp luaät lao ñoäng thöôøng coù söï tham gia cuûa ñaïi dieän taäp theå lao ñoäng.
 20. Quan heä vieäc laøm Quan heä veà ñaûm baûo vieäc laøm giöõa nhaø nöôùc vaø ngöôøi lao ñoäng Quan heä veà ñaûm baûo vieäc laøm giöõa ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng Quan heä giöõa ngöôøi lao ñoäng vaø caùc trung taâm dòch vuï vieäc laøm
Đồng bộ tài khoản