intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng môn Kế toán ngân hàng: Phần 2 - Trần Nguyễn Trùng Viên

Chia sẻ: Le Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
53
lượt xem
9
download

Bài giảng môn Kế toán ngân hàng: Phần 2 - Trần Nguyễn Trùng Viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 Bài giảng môn Kế toán ngân hàng có nội dung trình bày kế toán nghiệp vụ ngoại tệ, kế toán kết quả kinh doanh – phân phối lợi nhuận. Đây là tài liệu dành cho sinh viên ngành Kế toán tài chính ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Kế toán ngân hàng: Phần 2 - Trần Nguyễn Trùng Viên

 1. CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGOẠI TỆ Nội dung: 1. Khái quát về các nghiệp vụ ngoại tệ 2. Kế toán kinh doanh ngoại tệ 3. Kế toán chuyển tiền – Thanh toán quốc tế 1. Khái quát về các nghiệp vụ ngoại tệ 1.1. Caùc nghieäp vuï tieàn göûi, tieát kieäm, tieàn vay:  Ñoái töôïng khaùch haøng ñöôïc môû taøi khoaûn tieàn göûi vaø taøi khoaûn tieàn vay baèng ngoaïi teä ñöôïc qui ñònh trong Phaùp leänh ngoaïi hoái vaø caùc qui ñònh cuûa NHNN.  Caùc phöông thöùc giao dòch töông töï nhö giao dòch baèng ñoàng Vieät nam.  NH coù thu phí ñoái vôùi caùc giao dòch baèng tieàn maët treân taøi khoaûn tieàn göûi ngoaïi teä. 1.2. Nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi teä: 1.2.1. Caên cöù vaøo ñoái töôïng giao dòch: * Kinh doanh ngoaïi teä ñoái vôùi khaùch haøng:  Trong phaïm vi nguoàn ngoaïi teä cuûa ngaân haøng, ngaân haøng coù theå baùn ngoaïi teä cho toå chöùc, caù nhaân coù nhu caàu (Thanh toaùn tieàn haøng hoaù xuaát nhaäp khaåu, traû nôï vay, ñi du lòch, coâng taùc nöôùc ngoaøi, chuyeån thu nhaäp hôïp phaùp veà nöôùc...).  Ngaân haøng cuõng ñöôïc pheùp mua ngoaïi teä cuûa Doanh nghieäp hoaëc caù nhaân baèng ngoaïi teä tieàn maët hoaëc ngoaïi teä chuyeån khoaûn. * Kinh doanh ngoaïi teä ñoái vôùi NH khaùc:  Ngaân haøng coù theå thöïc hieän caùc giao dòch kinh doanh ngoaïi teä vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc thoâng qua thò tröôøng ngoaïi teä lieân ngaân haøng trong nöôùc vaø vôùi nöôùc ngoaøi qua thò tröôøng ngoaïi teä quoác teá. 52
 2.  Nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi teä vôùi NH khaùc nhaèm phuïc vuï cho nhu caàu kinh doanh cuûa NH hoaëc phuïc vuï cho nghieäp vuï thanh toaùn XNK. 1.2.2. Caên cöù vaøo noäi dung nghieäp vuï:  Giao dòch hoái ñoaùi giao ngay (SPOT).  Giao dòch hoái ñoaùi kyø haïn (FORWARD):  Giao dòch kyø haïn giöõa ngoaïi teä vaø VND.  Giao dòch kyø haïn giöõa 2 ngoaïi teä.  Giao dòch hoái ñoaùi hoaùn ñoåi (SWAP).  Giao dòch quyeàn löïa choïn tieàn teä (OPTION). 1.3. KQKD vaø Thueá GTGT töø KDNT: 1.3.1. Thueá GTGT: 1.3.2. Keát quaû kinh doanh ngoaïi teä: 53
 3. KQKD Doanh soá mua ngoaïi teä töông Doanh soá baùn ngoaïi Thueá GTGT ngoaïi = - öùng vôùi soá ngoaïi teä baùn ra tính - teä tính baèng VNÑ phaûi noäp teä baèng VNÑ 1.4. Ñaùnh giaù cheânh leäch tæ giaù ngoaïi teä:  Ñaùnh giaù rieâng bieät töøng loaïi ngoaïi teä.  Caên cöù vaøo tæ giaù USD / VND do NHNN boá vaøo cuoái thaùng.  Thöïc hieän ñaùnh giaù sau khi ñaõ xaùc ñònh KQKD NT.  Cheânh leäch tæ giaù ñöôïc phaûn aùnh vaøo TK Cheânh leäch tæ giaù. Vaø soá dö cuûa taøi khoaûn cheânh leäch tæ giaù ñöôïc keát chuyeån vaøo keát quaû kinh doanh vaøo cuoái naêm.  KQKD từ cheânh leäch tæ giaù khoâng ñöôïc phaân phoái. 1.5. Nghieäp vuï thanh toaùn quoác teá: 1.5.1. Nghieäp vuï chuyeån tieàn: * Khaùi nieäm: Chuyeån tieàn laø moät nghieäp vuï thanh toaùn, trong ñoù khaùch haøng (ngöôøi chuyeån tieàn) uûy nhieäm cho ngaân haøng phuïc vuï mình chuyeån moät soá tieàn nhaát ñònh cho moät ngöôøi khaùc (ngöôøi höôûng lôïi) ôû moät ñòa ñieåm nhaát ñònh vaø trong moät thôøi gian xaùc ñònh. * Ñoái töôïng – muïc ñích phuïc vuï:  Khaùch haøng caù nhaân: chuyeån tieàn kieàu hoái.  Khaùch haøng doanh nghieäp: chuyeån tieàn thanh toaùn XNK.  Caùc NHTM: Thanh toaùn hoaëc kinh doanh ngoaïi teä vôùi thò tröôøng tieàn teä theá giôùi. 1.5.2. Nghieäp vuï nhôø thu: 54
 4. * Khaùi nieäm: Nhôø thu laø nghieäp vuï thanh toaùn maø nhaø xuaát khaåu sau khi ñaõ göûi haøng ñi, seõ göûi chöùng töø lieân quan ñeán ngaân haøng phuïc vuï mình ñeå nhôø thu tieàn töø nhaø nhaäp khaåu. Phöông thöùc nhôø thu coù 2 loaïi:  Nhôø thu phieáu trôn.  Nhôø thu keøm chöùng töø. 1.5.3. Nghieäp vuï thanh toaùn thö tín duïng – L/C: * Khaùi nieäm: Thö tín duïng laø moät baûn cam keát duøng trong thanh toaùn, trong ñoù ngaân haøng phuïc vuï KH nhaäp khaåu môû thö tín duïng theo yeâu caàu cuûa KH nhaäp khaåu, cam keát traû tieàn cho KH xuaát khaåu moät soá tieàn nhaát ñònh, trong phaïm vi thôøi haïn quy ñònh vôùi ñieàu kieän KH xuaát khaåu xuaát trình ñaày ñuû caùc chöùng töø phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän quy ñònh trong thö tín duïng. * Qui trình thanh toaùn: 1. KH nhaäp khaåu vaø KH xuaát khaåu kyù HÑNT. 55
 5. 2. KH nhaäp khaåu ñeà nghò NH NK môû L/C. 3. NH NK thoâng baùo ñaõ môû L/C cho NH XK. 4. NH XK thoâng baùo cho KH xuaát khaåu. 5. KH XK thöïc hieän giao haøng cho KH nhaäp khaåu. 6. KH xuaát khaåu xuaát trình BCT L/C. 7. NH XK göûi BCT L/C qua NH NK. 8. NH NK thöïc hieän thanh toaùn cho NH XK. 9. NH XK thöïc hieän thanh toaùn cho KH XK. 2. Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ * Taøi khoaûn söû duïng: TK Ngoại tệ kinh doanh – 4711: Bên Nợ: Ngoại tệ ngân hàng bán ra Bên Có: Ngoại tệ ngân hàng mua vào Số Dư bên Có: Ngoại tệ hiện có TK Thanh toán ngoại tệ kinh doanh – 4712: Bên Nợ: Chi ra mua ngoại tệ Lãi kinh doanh ngoại tệ Tỉ giá tăng Bên Có: 56
 6. Nhận từ bán ngoại tệ Lỗ kinh doanh ngoại tệ Tỉ giá giảm Số Dư bên Nợ: VND chi ra mua ngoại tệ * Löu yù: Neáu taøi khoaûn 4711 heát soá dö thì taøi khoaûn 4712 phaûi ñöôïc taát toaùn vaø keát chuyeån vaøo KQKD.  Caùc TK Tieàn maët: VND - 1011, NT - 1031,..  Caùc TK cuûa KH: TGTT - 4211, TG NT - 4221,…  Caùc TK taïi NHNN: TGTT VND -1113, TG NT -1123  TK TG NT taïi NH nöôùc ngoaøi - 1331  Taøi khoaûn ngoaïi baûng: Cam keát mua / baùn NT trao ngay - 9231 / 9232,…. * Chöùng töø söû duïng:  Chöùng töø tieàn maët: Phieáu thu, Phieáu chi,…  Chöùng töø chuyeån khoaûn: UNC, PCK, Leänh thanh toaùn, Ñieän thanh toaùn vôùi NH nöôùc ngoaøi…  Chöùng töø khaùc: Hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi teä, Giaáy tôø chöùng minh muïc ñích söû duïng ngoaïi teä cuûa KH, Giaáy ñeà nghò mua / baùn ngoaïi teä, … 2.1.2. Haïch toaùn:  Ngân hàng mua ngoại tệ:  Ngoại tệ: Nợ TK Ngoại tệ thích hợp – 1031/ 4221 Có TK Ngoại tệ kinh doanh – 4711  VND: Nợ TK Thanh toán ngoại tệ kinh doanh – 4712 57
 7. Có TK VND thích hợp – TM, TG, TTV  Ngân hàng bán ngoại tệ:  Ngoại tệ: Nợ TK Ngoại tệ kinh doanh – 4711 Có TK Ngoại tệ thích hợp – 1031/ 4221  VND: Nợ TK VND thích hợp – TM, TG, TTV TK Thanh toán ngoại tệ kinh doanh – 4712 Có TK Thanh toán ngoại tệ kinh doanh – 4712 2.2. Keát quaû kinh doanh ngoaïi teä: * Taøi khoaûn söû duïng:  TK Thanh toaùn ngoaïi teä kinh doanh - 4712  TK Thueá GTGT phaûi noäp (khoâng khaáu tröø) – 4531  TK Thu nhaäp töø KDNT – 7210  TK Chi phí KDNT – 8210, Chi phí noäp thueá - 8310 * Chöùng töø söû duïng:  Chöùng töø ghi soå: PCK,…  Chöùng töø khaùc: soå keá toaùn chi tieát cuûa caùc TK KDNT Hạch toán:  Lãi: Nợ TK Thanh toán ngoại tệ kinh doanh – 4712: Lãi KDNT Có TK Thu nhập kinh doanh ngoại tệ - 7210: Lãi KDNT  Thuế VAT: Nợ TK Chi nộp thuế - 831: VAT 10% lãi 58
 8. Có VAT phải nộp – 4531: VAT 10% lãi  Lỗ: Nợ TK Chi phí kinh doanh ngoại tệ - 8210: Lỗ KDNT Có TK Thanh toán ngoại tệ kinh doanh – 4712: Lỗ KDNT 3. Kế toán nghiệp vụ chuyển tiền – Thanh toán quốc tế: 3.1. Taøi khoaûn – Chöùng töø söû duïng: 3.1.1. Taøi khoaûn söû duïng:  Caùc TK Tieàn maët, Tieàn göûi, Kyù quyõ cuûa KH  TK TG taïi NHNNg – 1331 : töông töï 1113  TK chuyeån tieàn phaûi traû ngoaïi teä – 455: töông töï 454  Caùc TK Kinh doanh ngoaïi teä  Caùc TK phaûi thu, phaûi traû trong thanh toaùn  Caùc TK thu nhaäp, chi phí…  Caùc TK ngoaïi baûng: 9123, 9124 ,9251,… 3.1.2. Chöùng töø söû duïng:  Chöùng töø haïch toaùn: GNT, Phieáu chi, PCK, Ñieän chuyeån tieàn, Leänh thanh toaùn,…  Boä chöùng töø Thanh toaùn quoác teá: nhôø thu , L/C  Chöùng töø khaùc: Giaáy ñeà nghò chuyeån ngoaïi teä, giaáy ñeà nghò mua / baùn ngoaïi teä,. 3.2. Haïch toaùn: 3.2.1. Nghieäp vuï chuyeån tieàn: * NH nhaän & chuyeån tieàn vôùi nöôùc ngoaøi: Nhận ngoại tệ chuyển đến: 59
 9. Nợ TK Thanh toán thích hợp – 1331, 519, ... Có TK Ngoại tệ thích hợp – TG, NTKD Chuyển ngoại tệ đi nước ngoài: Nợ TK Ngoại tệ thích hợp – TG, NTKD Có TK Thanh toán thích hợp – 1331, 519, ... * NH laøm dòch vuï thanh toaùn kieàu hoái (NH ñaïi lyù): Nhận tiền từ ngân hàng nước ngoài Nợ TK Thanh toán thích hợp – 1331, 519, ... Có TK Phải thu – 3590 Chi thanh toán cho khách hàng: Nợ TK Phải thu – 3590 Có TK Ngoại tệ thích hợp – 1031/ 4221 Ñònh kyø, NH göûi chöùng töø ñeán NHNNg: Nhaäp 9123 Khi NH nhaän tieàn thanh toaùn töø NHNNg: Xuaát 9123 3.2.2. Nghieäp vuï Thanh toaùn thö tín duïng – L/C: * Taïi NH phuïc vuï KH nhaäp khaåu: Khách hàng ký quỹ mở L/C: Nợ TK Ngoại tệ - 4221, 4711: Số ngoại tệ khách hàng ký quỹ Có TK Ký quỹ L/C – 4282: Số ngoại tệ khách hàng ký quỹ Thanh toán L/C: Nợ TK Ký quỹ L/C – 4282: Số ngoại tệ khách hàng ký quỹ Nợ TK Ngoại tệ - 4221, 4711 Nợ TK Bảo lãnh – 2423 60
 10. Có TK Ngoại tệ - 1331, 519 Khi NH môû L/C cho KH: Nhaäp 9251 (KH) - 100% L/C Khi keát thuùc nghieäp vuï thanh toaùn L/C: Xuaát 9251 (KH) Khi nhaän BCT L/C töø NHNNg: coù theå nhaäp 9124 * Taïi NH phuïc vuï KH xuaát khaåu:  Khi KH xuaát trình BCT, NH coù theå cho vay chieát khaáu.  Khi NH chuyeån BCT ñi NHNNg: Nhaäp 9123 – giaù trò L/C  Khi nhaän ñöôïc thanh toaùn töø NHNNg: Nợ TK Ngoại tệ - 1331, 519 Có TK Tiền gửi ngoại tệ - 4221 Đồng thời: Xuất 9123  NH coù theå thu phí tröôùc hoaëc sau khi ghi coù cho KH. Sau khi ghi coù cho KH, NH ñöôïc thu nôï hoaëc mua NT cuûa NH.  Khi NH XK nhaän ñöôïc TB töø choái töø NH NK:  Xuaát Chöùng töø NT göûi ñi NHNNg - 9123: giaù trò L/C  Thoâng baùo cho KH XK. 61
 11. CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH – PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Nội dung: 1. Khái quát về thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2. Nguyên tắc kế toán 3. Phương pháp kế toán 1. Khái quát về thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận 1.1. Caùc khoaûn thu nhaäp cuûa NHTM:  Thu nhaäp töø hoaït ñoäng kinh doanh:  Thu hoaït ñoäng tín duïng, thu laõi tieàn göûi  Thu dòch vuï  Thu töø hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi hoái vaø vaøng  Thu laõi goùp voán, mua coå phaàn  Thu töø hoaït ñoäng mua baùn nôï  Thu töø cheânh leäch tyû giaù  Thu töø hoaït ñoäng kinh doanh khaùc,…  Thu nhaäp khaùc:  Thu töø nhöôïng baùn, thanh lyù taøi saûn coá ñònh  Thu veà caùc khoaûn voán ñaõ ñöôïc xöû lyù baèng döï phoøng ruûi ro  Thu kinh phí quaûn lyù ñoái vôùi caùc coâng ty thaønh vieân ñoäc laäp  Thu tieàn phaït do khaùch haøng vi phaïm hôïp ñoàng  Caùc khoaûn thu khaùc... 62
 12. 1.2. Caùc khoaûn chi phí cuûa NHTM:  Chi phí hoaït ñoäng kinh doanh:  Chi traû laõi tieàn göûi, tieàn vay  Chi cho hoaït ñoäng kinh doanh dòch vuï NH  Chi veà kinh doanh ngoaïi teä, vaøng  Chi cho vieäc mua baùn coå phieáu, traùi phieáu vaø giaáy tôø coù giaù khaùc  Chi cho hoaït ñoäng goùp voán, mua coå phaàn  Chi veà cheânh leäch tyû giaù  Chi khaáu hao taøi saûn coá ñònh  Chi phí tieàn löông, chi dòch vuï thueâ ngoaøi, chi phí noäp thueá, phí, chi phí khaùc,…  Chi phí khaùc:  Chi nhöôïng baùn, thanh lyù taøi saûn  Giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn coá ñònh sau khi nhöôïng baùn, thanh lyù  Chi cho vieäc thu hoài caùc khoaûn nôï ñaõ xoùa  Chi phí thu hoài nôï quaù haïn khoù ñoøi  Chi tieàn phaït do vi phaïm hôïp ñoàng kinh teá  Chi xöû lyù khoaûn toån thaát taøi saûn coøn laïi sau khi ñaõ buø ñaép baèng caùc nguoàn theo quy ñònh  Chi caùc khoaûn ñaõ haïch toaùn vaøo doanh thu nhöng thöïc teá khoâng thu ñöôïc, caùc khoaûn chi hôïp leä khaùc. 1.3. Keát quaû kinh doanh cuûa NHTM: Keát quaû kinh doanh cuûa NHTM ñöôïc xaùc ñònh vaøo cuoái nieân ñoä keá toaùn. 63
 13. KQKD = Toång thu nhaäp – Toång chi phí Trong ñoù: Toång thu nhaäp: toång thu nhaäp trong kyø keá toaùn Toång chi phí: toång chi phí trong kyø keá toaùn Sau khi quyeát toaùn, KQKD seõ chuyeån thaønh laõi (loã) naêm tröôùc. 1.4. Phaân phoái lôïi nhuaän: Phaân phoái lôïi nhuaän ñöôïc thöïc hieän sau khi BCTC cuûa NHTM ñaõ ñöôïc kieåm toaùn. Phaân phoái lôïi nhuaän ñöôïc thöïc hieän sau khi NHTM buø ñaép loã naêm tröôùc theo quy ñònh cuûa Luaät Thueá thu nhaäp doanh nghieäp. Löu yù: caùc khoaûn thu nhaäp töø cheânh leäch tæ giaù cuối năm khoâng ñöôïc phaân phoái lôïi nhuaän. Phaân phoái lôïi nhuaän ñoái vôùi TCTD 100% voán nhaø nöôùc sau khi ñöôïc buø loã naêm tröôùc nhö sau (A): Trích quyõ döï tröõ boå sung VÑL: 5% A => B= 95 % A Trích quyõ döï phoøng taøi chính : 10% B Trích quyõ ñaàu tö PTNV : 50% B Trích khen thöôûng cho BÑH : theo quy ñònh Trích quyõ khen thöôûng – phuùc lôïi: toái ña 3 thaùng löông Phaàn coøn laïi: boå sung quyõ ñaàu tö – phaùt trieån nghieäp vuï Ñoái vôùi TCTD khaùc: trích laäp quyõ DTBSVÑL, quyõ DPTC. Phaàn coøn laïi ñöôïc töï quyeát ñònh. 2. Nguyên tắc kế toaùn : 2.1. Nguyeân taéc chung: 64
 14.  Thôøi ñieåm vaø noäi dung ghi nhaän thu nhaäp, chi phí ñöôïc thöïc hieän döïa treân Chuaån möïc ghi nhaän doanh thu vaø caùc nguyeân taéc phuø hôïp, nguyeân taéc thaän troïng vaø caùc chuaån möïc coù lieân quan khaùc.  Caùc TK thu nhaäp phaûn aùnh taát caû caùc khoaûn thu nhaäp trong kyø keá toaùn cuûa NH. Cuoái kyø chuyeån toaøn boä soá dö coù taøi khoaûn thu nhaäp sang taøi khoaûn lôïi nhuaän naêm nay vaø khoâng coù soá dö.  Caùc taøi khoaûn chi phí phaûn aùnh taát caû caùc khoaûn chi phí trong kyø keá toaùn cuûa NH, cuoái kyø chuyeån toaøn boä soá dö nôï taøi khoaûn chi phí sang taøi khoaûn lôïi nhuaän naêm nay vaø khoâng coù soá dö. 2.2. Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu:  Doanh thu töø hoaït ñoäng tín duïng, tieàn göûi: toaøn boä soá laõi phaûi thu trong kyø.  Doanh thu töø hoaït ñoäng ñaàu tö chöùng khoaùn: toaøn boä tieàn laõi phaûi thu trong kyø keå töø thôøi ñieåm ñaàu tö.  Doanh thu töø kinh doanh chöùng khoaùn, vaøng, ngoaïi teä: phaàn cheânh leäch döông giöõa giaù baùn vaø giaù voán.  Doanh thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn taøi saûn: toaøn boä soá tieàn thu ñöôïc töø thanh lyù, nhöôïng baùn taøi saûn.  Caùc khoaûn doanh thu ñaàu kyø lieân quan ñeán nhieàu nieân ñoä keá toaùn phaûi ñöôïc phaân boå.  Doanh thu ñaõ ghi nhaän nhöng khoâng thu ñöôïc thì ghi vaøo chi phí kinh doanh trong kyø. 2.3. Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí:  Chi phí cuûa NH laø soá phaûi chi phaùt sinh trong kyø cho hoaït ñoäng kinh doanh vaø caùc hoaït ñoäng khaùc.  Caùc NH khoâng ñöôïc haïch toaùn caùc khoaûn sau ñaây vaøo chi phí hoaït ñoäng kinh doanh : 65
 15.  Caùc khoaûn tieàn phaït veà vi phaït phaùp luaät do caù nhaân gaây ra khoâng mang danh NH.  Caùc khoaûn chi khoâng lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa NH, caùc khoaûn chi khoâng coù chöùng töø hôïp leä.  Caùc khoaûn chi do caùc nguoàn kinh phí khaùc ñaøi thoï.  Caùc khoaûn chi khoâng hôïp lyù khaùc. 3. Phương pháp kế toán: 3.1. Taøi khoaûn – Chöùng töø söû duïng: 3.1.1. Taøi khoaûn söû duïng: TK Doanh thu – Loại 7: Bên Nợ: Điều chỉnh Kết chuyển kết quả kinh doanh Bên Có: Doanh thu trong kỳ Số Dư bên Có: Doanh thu chưa kết chuyển TK Chi phí – Loại 8: Bên Nợ: Chi phí trong kỳ Bên Có: Giảm chi Kết chuyển kết quả kinh doanh Số Dư bên Nợ: Chi phí chưa kết chuyển 66
 16. TK Kết quả kinh doanh năm nay – 6910: Bên Nợ: Kết chuyển từ chi phí Chuyển lãi Bên Có: Kết chuyển từ thu nhập Chuyển lỗ Số Dư bên Nợ: Lỗ trong năm Số Dư bên Có: Lãi trong năm TK Kết quả kinh doanh năm trước – 6920: Bên Nợ: Lỗ năm trước Phân phối lợi nhuận Nộp thuế bổ sung Bên Có: Lãi năm trước Được hoàn thuế Số Dư bên Nợ: Lỗ chưa xử lý Số Dư bên Có: Lãi chưa phân phối  Caùc TK thanh toaùn: Tieàn maët, Tieàn göûi, Tieàn vay,…  Caùc TK thanh toaùn voán: 519, 5012, 1113,… 67
 17.  Caùc taøi khoaûn phaân boå: 3880, 4880  Caùc taøi khoaûn laõi phaûi thu – 39, laõi phaûi traû – 49,…  Caùc taøi khoaûn voán vaø caùc quyõ ngaân haøng: TK loaïi 6 3.1.2. Chöùng töø söû duïng:  Chöùng töø haïch toaùn: Phieáu thu, Phieáu chi, PCK, Ñieän chuyeån tieàn, Leänh thanh toaùn, Giaáy noäp tieàn vaøo NS,…  Chöùng töø khaùc: baûng keâ laõi, baùo caùo quyeát toaùn thueá, baùo caùo KQKD,… 3.2. Haïch toaùn: 3.2.1. Thu nhaäp: Tập họp tất cả các khoản thu nhập của ngân hàng vào bên Có của các tài khoản loại 7. Kết chuyển thu nhập vào bên Có TK Kết quả kinh doanh năm nay – 6910. 3.2.2. Chi phí: Tập họp tất cả các khoản chi phí của ngân hàng vào bên Nợ của các tài khoản loại 8. Kết chuyển thu nhập vào bên Nợ TK Kết quả kinh doanh năm nay – 6910. 3.2.3. Keát quaû kinh doanh: * Taïi caùc chi nhaùnh:  Sau khi keát chuyeån thu nhaäp vaø chi phí trong kyø:  Neáu TK KQKD naêm nay dö coù: CN laõi  Neáu TK KQKD naêm nay dö nôï: CN loã  Chuyển lãi: Nợ TK Kết quả kinh doanh – 6910/ 6920: Lãi Có TK Điều chuyển vốn – 5191: Lãi  Chuyển lỗ: 68
 18. Nợ TK Điều chuyển vốn – 5191: Lỗ Có TK Kết quả kinh doanh – 6910/ 6920: Lỗ * Taïi Hoäi sôû:  Nhận lãi từ chi nhánh: Nợ TK Điều chuyển vốn – 5191.CN: Lãi Có TK Kết quả kinh doanh – 6910/ 6920: Lãi  Nhận lỗ từ chi nhánh: Nợ TK Kết quả kinh doanh – 6910/ 6920: Lỗ Có TK Điều chuyển vốn – 5191.CN: Lỗ  Sau khi nhaän laõi / loã cuûa toaøn heä thoáng:  Neáu TK KQKD dö coù: NH laõi  Neáu TK KQKD dö nôï: NH loã 3.2.4. Phaân phoái lôïi nhuaän: Sau khi BCTC ñaõ ñöôïc kieåm toaùn, caên cöù vaøo nghò quyeát cuûa HÑQT hoaëc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng:  Phaân phoái lôïi nhuaän: Nợ TK Kết quả kinh doanh năm trước – 6920 Có TK Các quỹ ngân hàng – 6XX Có TK Khen thưởng Ban điều hành - 462 Có TK Phải trả cổ tức - 469 69
 19. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (Tài liệu tham khảo) SỐ HIỆU TÀI KHOẢN Cấp I Cấp Cấp III TÊN TÀI KHOẢN II Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư 10 Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý 101 Tiền mặt bằng đồng Việt nam 1011 Tiền mặt tại đơn vị 1012 Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ 1013 Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý 1014 Tiền mặt tại máy ATM 1019 Tiền mặt đang vận chuyển 103 Tiền mặt ngoại tệ 1031 Ngoại tệ tại đơn vị 1032 Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ 1033 Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ 1039 Ngoại tệ đang vận chuyển 104 Chứng từ có giá trị ngoại tệ 1041 Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại đơn vị 1043 Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu 1049 Chứng từ có gía trị ngoại tệ đang vận chuyển 105 Kim loại quý, đá quý 1051 Vàng tại đơn vị 1052 Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ 1053 Vàng đang mang đi gia công, chế tác 1054 Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển 70
 20. 1058 Kim loại quý, đá quý khác 11 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 111 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam 1111 Tiền gửi phong toả 1113 Tiền gửi thanh toán 1116 Tiền ký quỹ bảo lãnh 112 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ 1121 Tiền gửi phong toả 1123 Tiền gửi thanh toán 1126 Tiền ký quỹ bảo lãnh 12 Đầu tư tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN 121 Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ 1211 Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 1212 Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc 122 Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN 123 Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa cầm cố vay vốn 129 Dự phòng giảm giá 13 Tiền, vàng gửi tại TCTD khác 131 Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam 1311 Tiền gửi không kỳ hạn 1312 Tiền gửi có kỳ hạn 132 Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ 1321 Tiền gửi không kỳ hạn 71

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản