intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệp _ Chương 1

Chia sẻ: Sunny_1 Sunny_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

114
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi xây dựng HTTK kế toán cho đơn vị, kế toán cần phải: Dựa vào qui mô về vốn và nguồn lao động trong DN để lựa chọn HTTK cho phù hợp. Từ HTTK DN sẽ áp dụng, kế toán tiến hành lựa chọn TK nào sẽ được DN sử dụng. Từ số lượng TK sử dụng đã chọn lựa, kế toán tiến hành thiết kế chi tiết HTTK cho đơn vị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệp _ Chương 1

 1. Chöông 1: TOÅ CHÖÙC COÂNG VIEÄC KEÁ TOAÙN TRONG DOANH NGHIEÄP Muïc tieâu: – Phöông phaùp vaän duïng ñeå toå chöùc: + Heä thoáng chöùng töø keá toaùn. + Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn. + Soå keá toaùn. + Heä thoáng BCTC.
 2. 1.2. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG CHEÁ ÑOÄ CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN 1.2.1. Nhöõng qui ñònh veà cheá ñoä chöùng töø keá toaùn -Chöùng töø keá toaùn ban haønh theo Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp Quyeát ñònh 15/2006/QÑ-BTC, ngaøy 20/3/2006, gồm 5 chỉ tieâu: + Chæ tieâu lao ñoäng tieàn löông; + Chæ tieâu haøng toàn kho; + Chæ tieâu baùn haøng; + Chæ tieâu tieàn teä; + Chæ tieâu TSCÑ. -Chöùng töø keá toaùn ban haønh theo caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc. (Maãu vaø höôùng daãn laäp aùp duïng theo caùc vaên baûn ñaõ ban haønh)..
 3. 1.2.2. Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä chöùng töø keá toaùn Vaän duïng heä thoáng bieåu maãu chöùng töø keá toaùn: Baûng 1.1:
 4. 1.3. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN 1.3.1. Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn Vieät Nam Coù 2 HTTK keá toaùn: – Daønh cho DN coù quy moâ lôùn: aùp duïng HTTK ban haønh theo QÑ 15/2006/QÑ-BTC, ngaøy 20/3/2006 cuûa BTC. (Baûng 1.2) – Daønh cho DN coù quy moâ nhoû vaø vöøa: aùp duïng HTTK ban haønh theo QÑ 48/2006/QÑ-BTC, ngaøy 14/9/2006 cuûa BTC. (Baûng 1.3)
 5. 1.3.2. Toå chöùc vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn Khi xaây döïng HTTK keá toaùn cho ñôn vò, keá toaùn caàn phaûi: – Döïa vaøo qui moâ veà voán vaø nguoàn lao ñoäng trong DN ñeå löïa choïn HTTK cho phuø hôïp. – Töø HTTK DN seõ aùp duïng, keá toaùn tieán haønh löïa choïn TK naøo seõ ñöôïc DN söû duïng. – Töø soá löôïng TK söû duïng ñaõ choïn löïa, keá toaùn tieán haønh thieát keá chi tieát HTTK cho ñôn vò.
 6. 1.4. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG HEÄ THOÁNG SOÅ KEÁ TOAÙN VAØ HÌNH THÖÙC KEÁ TOAÙN Theo höôùng daãn cuûa Cheá ñoä keá toaùn hieän haønh thì doanh nghieäp coù theå toå chöùc heä thoáng soå keá toaùn theo 1 trong 5 hình thöùc keá toaùn nhö sau: -Hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung (Sô ñoà 1.1): Sô ñoà 1.1: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù chung: Chöùng töø keá toaùn Soå, Theû keá Ghi chuù: Soå Nhaät Soå Nhaät kyù chung toaùn chi tieát kyù ñaëc + Ghi haøng ngaøy bieät + Ghi cuoái kyø Baûng Toång + Quan heä kieåm tra ñoái Soå caùi hôïp chi tieát chieáu Baûng caân ñoái soá phaùt sinh Baùo caùo taøi chính
 7. Sô ñoà 1.2: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù soå caùi Chöùng töø keá toaùn Soå quyõ Baûng toång Soå/theû keá hôïp toaùn chi chöùng töø tieát keá toaùn cuøng loaïi Baûng toång Ghi chuù: Nhaät kyù Soå caùi hôïp chi tieát + Ghi haøng ngaøy + Ghi cuoái kyø Baùo caùo taøi chính + Quan heä kieåm tra ñoái chieáu
 8. Sô ñoà 1.3: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Chöùng töø ghi soå Chöùng töø keá toaùn Baûng toång Soå/Theû keá Soå quyõ hôïp chöùng töø toaùn chi cuøng loaïi tieát Soå ñaêng kyù chöùng töø ghi Chöùng töø ghi soå soå Baûng toång Soå caùi hôïp chi tieát Ghi chuù: + Ghi haøng ngaøy Baûng caân + Ghi cuoái kyø ñoái phaùt sinh + Quan heä kieåm tra ñoái chieáu Baùo caùo taøi chính
 9. Sô ñoà 1.4: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù - Chöùng töø Chöùng töø keá toaùn vaø caùc Baûng phaân boå Soå/Theû Baûng Nhaät kyù chöùng töø keá toaùn keâ chi tieát Baûng Soå caùi toång hôïp Ghi chuù: chi tieát + Ghi haøng ngaøy + Ghi cuoái kyø Baùo caùo taøi chính + Quan heä kieåm tra ñoái chieáu
 10. Sô ñoà 1.5: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc treân maùy vi tính Chöùng töø keá toaùn Soå keá toaùn: - Soå toång hôïp Phaàn meàm - Soå chi tieát keá toaùn Baûng toång hôïp chöùng töø keá toaùn - Baùo caùo taøi chính Maùy vi tính cuøng loaïi - Baùo caùo quaûn trò Ghi chuù: + Ghi haøng ngaøy + Ghi cuoái kyø + Quan heä kieåm tra ñoái chieáu
 11. 1.4.2. Toå chöùc vaän duïng heä thoáng soå keá toaùn vaø hình thöùc keá toaùn Baûng 1.4: Danh muïc soå keá toaùn:
 12. 1.5. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN CHEÁ ÑOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 1.5.1. Caùc heä thoáng baùo caùo ñoái vôùi keá toaùn taøi chính doanh nghieäp BCTC goàm coù 4 maãu: – Baûng caân ñoái keá toaùn; – Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh; – Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä; – Baûng thuyeát minh BCTC.
 13. Baùo caùo taøi chính naêm Daïng ñaày ñuû Baùo caùo taøi chính giöõa nieân ñoä Daïng toùm löôïc Heä thoáng BCTC Coâng ty meï/taäp ñoaøn: BCTC hôïp nhaát. Ngoaïi leä Ñôn vò keá toaùn caáp treân/caáp döôùi tröïc thuoäc coâng ty nhaø nöôùc: BCTC toåàng hôïp.
 14. 1.5.2. Toå chöùc thöïc hieän cheá ñoä baùo caùo taøi chính – Heä thoáng BCTC naêm: + AÙp duïng cho taát caû caùc doanh nghieäp. – Coâng ty meï vaø taäp ñoaøn laäp theâm BCTC hôïp nhaát. – Heä thoáng BCTC giöõa nieân ñoä aùp duïng ñoái vôùi: + DN nhaø nöôùc. + DN nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn. + Vaø caùc DN khaùc khi töï nguyeän laäp BCTC giöõa nieân ñoä (BCTC quyù).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2