intTypePromotion=3

Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 4: Hệ thống thông tin quản trị

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
21
lượt xem
2
download

Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 4: Hệ thống thông tin quản trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 cung cấp kiến thức về hệ thống thông tin quản trị. Sau khi học xong chương này người học có thể: Biết được các loại thông tin cần thiết cho quản trị chiến lược, biết các nguồn cung cấp thông tin cho quản trị chiến lược, biết được các phương pháp phân loại thông các thông tin sau khi thu thập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 4: Hệ thống thông tin quản trị

CHÖÔNG IV<br /> HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ<br /> MUÏC TIEÂU CHÖÔNG IV<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bieát caùc loaïi thoâng tin caàn cho quaûn trò chieán löôïc.<br /> Bieát caùc nguoàn cung caáp thoâng tin cho quaûn trò<br /> chieán löôïc.<br /> Phöông phaùp phaân loaïi caùc thoâng tin sau khi thu<br /> thaäp.<br /> <br /> CHÖÔNG IV<br /> HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ<br /> 1. Heä thoáng thoâng tin quaûn trò<br /> Moâ hình heä thoáng thoâng tin quaûn trò<br /> <br /> Thieát laäp<br /> nhu caàu<br /> thoâng tin<br /> <br /> Xaùc ñònh<br /> nguoàn thoâng<br /> tin toång quaùt<br /> Caäp nhaät<br /> heä thoáng<br /> thoâng tin<br /> quaûn trò<br /> <br /> Xaùc ñònh<br /> caùc nguoàn<br /> thoâng tin<br /> cuï theå<br /> <br /> Ñeà ra<br /> chieán löôïc<br /> phaûn öùng<br /> <br /> Xaây döïng<br /> heä thoáng<br /> thu thaäp<br /> thoâng tin<br /> Phaân tích<br /> maïnh, yeáu,<br /> cô hoäi,<br /> nguy cô<br /> <br /> Döï baùo<br /> thay ñoåi<br /> cuûa moâi<br /> tröôøng<br /> Toång hôïp<br /> moâi tröôøng<br /> kinh doanh<br /> <br /> Nguyeãn Taán Phöôùc (1997) , Chieán löôïc vaø vaø chính saùch kinh doanh, NXB Thoáng Keâ.<br /> <br /> CHÖÔNG IV<br /> HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ<br /> 2. Xaùc ñònh nhu caàu thoâng tin<br />  Thoâng tin veà tình hình kinh teá, chính saùch cuûa nhaø<br /> nöôùc, khuynh höôùng thay ñoåi caùc yeáu toá xaõ hoäi.<br />  Thoâng tin veà khaùch haøng, ñoái thuû, ñoái thuû tieàm aån,<br /> nhaø cung caáp.<br />  Thoâng tin veà hoaït ñoäng marketing, saûn xuaát, taøi<br /> chính, thu mua, R&D.<br /> <br /> CHÖÔNG IV<br /> HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ<br /> 3. Xaùc ñònh nguoàn thoâng tin toång quaùt<br />  Nguoàn thoâng tin thöù caáp noäi boä<br />  Nguoàn thoâng tin thöù caáp beân ngoaøi<br />  Nguoàn thoâng tin sô caáp noäi boä<br />  Nguoàn thoâng tin sô caáp beân ngoaøi<br /> <br /> CHÖÔNG IV<br /> HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUAÛN TRÒ<br /> 4. Xaây döïng heä thoáng thu thaäp thoâng tin<br /> 4.1. Moâ hình thu thaäp thoâng tin khoâng thöôøng<br /> xuyeân<br />  Thu thaäp thoâng tin khoâng thöôøng xuyeân.<br />  Thu thaäp caùc söï kieän ñaëc bieät khi coù söï coá.<br />  Thoâng tin lieân quan ñeán quaù khöù.<br />  Phuïc vuï cho caùc quyeát ñònh ngaén haïn.<br />  Chuû yeáu do coâng ty thöïc hieän.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản