intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2021-2022 - Bài 20: Kể chuyện Đôi bạn (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

Chia sẻ: Chu Thảo Minh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:19

48
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2021-2022 - Bài 20: Kể chuyện Đôi bạn (Trường Tiểu học Ái Mộ B) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh luyện tập quan sát tranh và đoán nội dung câu chuyện, thực hành kể chuyện theo tranh, trả lời câu hỏi liên quan,... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều năm học 2021-2022 - Bài 20: Kể chuyện Đôi bạn (Trường Tiểu học Ái Mộ B)

 1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B Môn: TIẾNG VIỆT 1 Phân môn: Kể chuyện
 2. BÀI 20 -----365 c huyÖn kÓ h»ng  ®ªm---
 3. 1. Quan s ¸t tranh: §«i b¹n C¸c  c o n h∙y quan s ¸t tranh vµ ®o ¸n c ho  c « né i dung  c ©u  c huyÖn nµy!
 4. 1. Quan s ¸t tranh: §«i b¹n
 5. 2. KÓ the o  tranh: §«i b¹n
 6. Xe m vide o : §«i b¹n
 7. 3. Tr¶ lê i c ©u hái: §«i b¹n Hai b¹n rÊt th©n nhau ®ã lµ s ãc  n©u vµ s ãc  ®á
 8. 3. Tr¶ lê i c ©u hái: §«i b¹n Vµo  ®ªm nä, trê i m­a rÊt to . Qu¶ th«ng  rô ng  nhiÒu. 
 9. 3. Tr¶ lê i c ©u hái: §«i b¹n S ¸ng  ra trê i t¹nh, mÆt trê i táa s ¸ng  mu«n n¬i.
 10. 3. Tr¶ lê i c ©u hái: §«i b¹n S ¸ng  s ím thø c  dËy, s ãc  n©u ng hÜ. §ªm qua m­­ưa  to , qu¶ th«ng  rô ng  nhiÒu.
 11. 3. Tr¶ lê i c ©u hái: §«i b¹n S ãc  n©u thÊy tr­ưíc  c ö a c ã l½ng  qu¶ th«ng  vµ mé t  mÈu g iÊy c ña s ãc  ®á viÕt. 
 12. 3. Tr¶ lê i c ©u hái: §«i b¹n Hai b¹n s ãc  vui vΠ«m nhau, l¨n trßn g iè ng  nh ư­ mé t  c ué n le n lín.
 13. Vide o  kÓ l¹i: §«i b¹n
 14. 140 160 30 9012345678 130 60 50 20 80 40 170 150 180 100 120 110 90 70 10 THẢO LUẬN NHÓM Em h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn cho b¹n cïng bµn. Qua c©u chuyÖn em rót ra bµi häc g×? Yêu cầu - Làm việc theo nhóm 4 - Các nhóm chia cặp kể cho nhau nghe câu chuyện. Cử đại diện kể trước lớp. Giao lưu với nhóm khác rút ra bài học.
 15. Qua c©u chuyÖn. Khuyªn anh em ph¶i biÕt nh­ưêng nhÞn nhau, yªu th­ ¬ng nhau, kh«ng nghÜ xÊu vÒ nhau sÏ xÊu hæ,©n hËn.
 16. Câu hỏi 1 Hai bạn sóc nâu và sóc đỏ rất yêu thương nhau. A. Đúng B. Sai
 17. Câu hỏi 2 Câu 2: Sau cơn mưa, sóc nâu và sóc đỏ đã làm gì? A.  Ở nhà ng ủ B. Đi c h ơi C. Đi nhặt quả thông
 18. TRAÂN TROÏNG CAÙM ÔN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2