intTypePromotion=1

Bài giảng Một số vấn đề của lôgic hình thức truyền thống - Phạm Đức Thuận

Chia sẻ: Dung Dung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:54

0
71
lượt xem
6
download

Bài giảng Một số vấn đề của lôgic hình thức truyền thống - Phạm Đức Thuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm và tính chất chung của lôgic hình thức truyền thống, một số nội dung cơ bản của lôgic hình thức truyền thống là những nội dung chính trong bài giảng "Một số vấn đề của lôgic hình thức truyền thống". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Một số vấn đề của lôgic hình thức truyền thống - Phạm Đức Thuận

 1. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ KHOA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA                    LÔGIC HÌNH THỨC TRUYỀN THỐNG Giảng viên: Phạm Đức Thuận
 2. I. Khái niệm và tính chất chung của LG hình thức truyền thống néi dung II. Một số nội dung cơ bản của LG hình thức truyền thống Tµi liÖu - Giáo trình Lôgic học, TCCT, NXB QĐND, H, 2005 - PTS. L­u Hµ VÜ, L«gÝc häc, Nxb CTQG, H, 1986. - Lê Tử Thành, Tìm hiÓu l«gÝc häc, Nxb trÎ, 1986.
 3. I. KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA LÔGIC HÌNH THỨC TRUYỀN THỐNG 1. Khái niệm * Lịch sử LGH LGH truyền thống Ngôn ngữ LGH hiện đại * Phân loại LGH LGH cổ điển T/c của hệ giá trị chân lý LGH phi cổ điển
 4. L«gÝc häc ngoµi M¸c L«g Ýc  häc  M¸c   xÝt xÝt Thêi kú hiÖn ®¹i F. Đªcact Lepnit Can Hªghen Bªc¬n e t Thêi kú cËn ®¹i Thêi kú Trung cæ Arixtèt (384-322 Ph­¬ng tcn) Ph­¬ng §«ng Thêi kú cæ T©y ®¹i
 5. * Khái niệm lôgic hình thức truyền thống Lôgic hình thức truyền thống là hệ thống lôgic sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để thể hiện tư duy. 2. Tính chất chung của lôgic hình thức truyền thống - N/ cứu tư duy trong trạng thái ổn định tương đối. - Là lôgic sử dụng 2 giá trị chân lý mang tính quy định tất nhiên.
 6. II. Một số nội dung cơ bản của lôgic hình thức truyền thống 1. Các quy luật cơ bản của LG HT truyền thống a) Nội dung quy luËt ®ång nhÊt
 7. Mçi ý nghÜ, t­ t­ëng ph¶i lu«n ®ång nhÊt víi chÝnh nã (Mçi t­ t­ëng p.¸nh vÒ 1 ®èi t­îng nµo ®ã ph¶i râ rµng vµ giữ nguyªn nghÜa cña chóng trong suèt qu¸ trình t­ duy) Ng­êi häc viªn ®µo t¹o SĐH TSQCT A A A A Đång nhÊt LG Đång nhÊt cña LGHT - trõu t­ HT kh¸c ®ång îng Đång nhÊt cña LGBC - cô thÓ nhÊt BC
 8. b) Nội dung quy luËt cÊm m©u thuÉn 2 t­ t­ëng m©u thuÉn nhau ph¶n ¸nh cïng 1 ®èi t­ îng trong cïng 1 thêi gian, kh«ng gian, 1 mèi quan hÖ x¸c ®Þnh thì kh«ng thÓ cïng ®óng (Một ý nghĩ, một tư tưởng đã được định hình trong tư duy phản ánh đối tượng ở phẩm chất xác định thì không thể mang 2 giá trị lôgíc trái ngược nhau) Cuéc CT nµy lµ cuéc CT chÝnh Cuéc CT cô nghÜa thÓ Cuéc CT nµy lµ cuéc CT phi nghÜa ( A ^ A) M©u thuÉn biÖn chøng vµ m©u thuÉn l«gÝc hình thøc.
 9. c) Nội dung quy luËt bµi trung 2 t­ t­ëng m©u thuÉn nhau ph¶n ¸nh 1 ®èi t­îng trong cïng 1 thêi gian, kh«ng gian, 1 mqhÖ x¸c ®Þnh chØ cã thÓ 1 t­ t­ëng lµ ch©n thùc, 1 TT lµ gi¶ dèi, kh«ng cã kh¶ n¨ng thø 3 (1 ý nghÜ, 1 TT ®· ®­îc ®Þnh hình trong TD p.¸nh ®.t ë 1 phÈm chÊt x¸c ®Þnh thì ph¶i mang 1 gi¸ trÞ l«gÝc x¸c ®Þnh, hoÆc ch©n thùc, hoÆc gi¶ dèi, kh«ng cã tr­êng hîp thø 3) Mọi học viên TSQCT đều thực hiện nghiêm quy chế thi. 1 số học viên TSQCT không thực hiện nghiêm quy chế thi. A V A
 10. d) Nội dung quy luËt lý do ®Çy ®ñ 1 t­ t­ëng chØ ®­îc coi lµ 1 khi cã ®Çy ®ñ căn cø ®Ó chøng minh cho tÝnh 1 cña nã. (Việc thừa nhận một tư tưởng nào đó là chân thực phải có đầy đủ lý do) Đ/c A là học viên tốt. Vì: các môn học đều đạt từ 8 điểm trở lên. a1, a2, ….an P
 11. 2. Các hình thức cơ bản của tư duy a) Khái niệm Khái niệm là một hình thức  * Khái  cơ bản của tư duy, phản ánh  niệm là gì?  những thuộc tính, những  mối liên hệ bản chất của sự  vật hiện tượng.  Nó là gì?
 12. * Cơ cấu lôgic của khái niệm Nội hàm của khái niệm Ngoại diên của khái niệm
 13. * Cơ cấu lôgic của khái niệm - Nội hàm của khái niệm Ngoại diên của khái niệm Nội hàm của khái niệm là toàn bộ những thuộc tính, các mối liên hệ bản chất của đối tượng được phản ánh trong khái niệm. Con người
 14. Khái niệm bao giờ cũng có dấu hiệu  chung, dấu hiệu riêng, dấu hiệu đặc  thù  Nội hàm  Khái niệm khác nhau thì nội hàm  của khái  khác nhau và ngược lại. niệm KN phức tạp thì nội hàm phức tạp,  nhận thức NH của đối tượng càng khó  khăn
 15. * Cơ cấu lôgic của khái niệm - Nội hàm của khái niệm - Ngoại diên của khái niệm Ngoại diên của khái niệm là tập hợp tất cả các đối tượng có những thuộc tính bản chất được phản ánh trong nội hàm của khái niệm. Con người
 16. Khái niệm chung Ví dụ: Con người.  Ngoại diên  Khái niệm đơn nhất của khái  Ví dụ: Thủ đô nước  niệm CHXHCN Việt Nam Khái niệm rỗng Ví dụ: Nàng tiên cá Ác quỷ
 17. Nội hàm càng nhiều  Mối quan hệ giữa  dấu hiệu thì ngoại diên  nội hàm và ngoại diên càng ít đối tượng và  ngược lại. Ví dụ: Sĩ  Sĩ quan  quan chính trị
 18. * Định nghĩa khái niệm Là thao tác lôgic nhằm vạch ra những  ­ Định nghĩa  dấu hiệu bản chất nhất của nội hàm  khái niệm là  qua đó định hình được khái niệm đó. gì? Định hình nội hàm  Chức năng của  định nghĩa KN Khu biệt ngoại  diên Hình chữ nhật
 19. ­ Quy tắc định nghĩa khái niệm Định  nghĩa  Định  nghĩa  Định  nghĩa  Định  nghĩa  khái  niệm  không  được  không  nên  phải  ngắn  phải  cân  vòng quanh phủ định gọn, rõ ràng đối - Các hình thức định nghĩa khái niệm ĐN thông qua giống và khác biệt loài A là B (a + α) Hình chữ nhật là hình bình hành có 1 góc vuông
 20. b) Phán đoán P.®o ¸n lµ 1 hình thø c  c ¬ b ¶n c ña t­ d uy , tro ng   * ĐÞnh ®ã c ¸c  kh¸i niÖm  liª n kÕt v íi nhau ®Ó kh¼ng   nghÜa ®Þnh hay  p hñ ®Þnh v Ò s ù tån t¹i c ña ®è i t­ îng  nµo  ®ã, v Ò m è i liª n hÖ giữa ®è i t­îng  v íi  d Êu hiÖu c ña nã hay  m è i q uan hÖ giữa c ¸c   ®è i t­îng . * Phán đoán đơn và các loại phán đoán đơn cơ bản - Ph¸n ®o ¸n  ®¬n Lµ ph¸n ®o ¸n ®­îc  c Êu t¹o   + Định nghĩa: trùc  tiÕp tõ  2 kh¸i niÖm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2