intTypePromotion=3

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 3

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
51
lượt xem
5
download

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 3 Quản lý tài sản sẽ giúp bạn tìm hiểu về các khoản mục tài sản và đặc điểm của các khoản mục tài sản, quản lý tài sản. Đây là những nghiệp vụ ngân hàng thương mại cơ bản, cùng theo dõi để học tốt môn Ngân hàng thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 3

 1. Ch−¬ng III: Qu¶n lý tµi s¶n I C¸c kho¶n môc tµi s¶n vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c kho¶n môc tµi s¶n II. Qu¶n lý tµi s¶n
 2. TT Chỉ tiêu 2007 2008 I Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 4,926,850 9.308.613 I Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước 5,144,737 2.121.155 II Tiền, vàng gửi tại Ngân hàng và cho vay các tổ chức tín dụng khác 29.164.968 26.187.911 V Chứng khoán kinh doanh - - 1 Chứng khoán kinh doanh 306.639 370.031 2 Dự phòng giảm giá chứng khoán (2.713) (143.602) V Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 9.973 38.247 I Cho vay khách hàng - - 1 Cho vay khách hàng 31,810,857 34.832.700 2 Dự phòng rủi ro (134,537) (228.623) II Chứng khoán đầu tư - - 1 Chứng khoán sắn sàng để bán 1.678.767 715.837 2 Chứng khoán giứ đến ngày đáo hạn 7.474.348 23..938.739 3 Dự phòng giảm giá chứng khoán (20.286) (213.070) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn - - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 195.358 205.143 - Đầu tư dài hạn khác 764.478 1.108.166 - - Trừ dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - (135.177) X Tài sản cố định - - 1 Tài sản cố định hữu hình 514.109 739.729 2 Tài sản cố định vô hình 40.638 49.305
 3. Các khoản mục tài sản của NHTM Ngân quỹ Chứng khoán Tín dụng Các tài sản khác Các tài sản ngoại bảng
 4. 1.1 Ng©n quü .1.1 TiÒn mÆt trong kÐt (tiÒn mÆt vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn mÆt) Néi tÖ, ngo¹i tÖ, vµng, kim lo¹i quý, ®¸ quý… §−îc sö dông trong l−u th«ng, hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Cã tÝnh thanh kho¶n cao nhÊt TÝnh sinh lêi thÊp, thËm chÝ mét sè lo¹i kh«ng sinh lêi mµ NH cßn ph¶i chÞu chi phÝ
 5. 1.1 Ng©n quü .1.1 TiÒn mÆt trong kÐt (tiÒn mÆt vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬n tiÒn mÆt) Tû träng trong tæng TS: Phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè Nhu cÇu thanh kho¶n cña kh¸ch hµng Kh¶ n¨ng thu hót tiÒn mÆt cña NHTM Kh¶ n¨ng vay m−în nhanh chãng tõ c¸c NH kh¸c vµ NHNN (®Þa ®iÓm, uy tÝn, chÝnh s¸ch cña NH) NHTM ViÖt nam th−êng ph¶i gi÷ tû lÖ tiÒn mÆt cao do t©m lý vµ thãi quen sö dông tiÒn mÆt trong thanh to¸n
 6. 1.1 Ng©n quü 1.1.2 TiÒn göi t¹i NH kh¸c gåm: - TiÒn göi t¹i NHNN: chñ yÕu v× yªu cÇu dù tr÷ b¾t buéc - TiÒn göi t¹i c¸c NH kh¸c: v× môc tiªu - Thanh to¸n liªn NH - Lîi nhuËn - Nhµn rçi vèn t¹m thêi
 7. 1.1 Ng©n quü .1.2 TiÒn göi t¹i NH kh¸c §Æc ®iÓm TÝnh thanh kho¶n cao TÝnh sinh lêi thÊp §é rñi ro: hÇu nh− kh«ng cã Tû träng: phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè + ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña NHNN + Nhu cÇu thanh to¸n cña NH + Quy m« vèn nhµn rçi t¹m thêi + M«i tr−êng cho vay vµ ®Çu t−
 8. 1.1 Ng©n quü Tû träng ng©n quÜ trong tæng tµi s¶n cña NH th−êng thÊp, kh¸c nhau t¹i c¸c NH. Tû lÖ nµy cã xu h−íng t¨ng trong giai ®o¹n kinh tÕ suy tho¸i, khi NH khã t×m kiÕm ®−îc nhiÒu c¬ héi cho vay vµ ®Çu t−.
 9. 1.2 Chøng kho¸n Hai lo¹i chøng kho¸n trong NH: Chøng kho¸n thanh kho¶n v× môc tiªu dù tr÷ Chøng kho¸n ®Çu t− v× môc tiªu sinh lêi NH gi÷ nhiÒu lo¹i chøng kho¸n: Chøng kho¸n chÝnh phñ trung −¬ng ho¨c ®Þa ph−¬ng, Chøng kho¸n c¸c c«ng ty Chøng kho¸n mang l¹i thu nhËp NH vµ cã thÓ b¸n ®i ®Ó t¨ng ng©n quü khi cÇn thiÕt. Chøng kho¸n thanh kho¶n ®−îc gi÷ nh− mét tµi s¶n ®Öm cho ng©n quü
 10. 1.2 Chøng kho¸n NH n¾m gi÷ chøng kho¸n ChÝnh phñ (®−îc coi lµ an toµn cao) v× chóng cã thÓ ®−îc miÔn thuÕ, hoÆc lµ do yªu cÇu cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp. XÕp sau chøng kho¸n cña chÝnh phñ lµ giÊy nî ng¾n h¹n do c¸c NH, hoÆc c¸c c«ng ty tµi chÝnh næi tiÕng ph¸t hµnh hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n.
 11. 1.2 Chøng kho¸n §Æc ®iÓm CK thanh kho¶n - TÝnh sinh lêi thÊp - TÝnh an toµn cao - Tû träng: tuú thuéc §Æc ®iÓm CK ®Çu t− - TÝnh sinh lêi cao - TÝnh an toµn thÊp - Tû träng: tuú thuéc
 12. 1.3 TÝn dông TÝn dông lµ quan hÖ vay m−în gi÷a c¸c chñ thÓ dùa trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶ vµ ch÷ tÝn Khi g¾n tÝn dông víi mét chñ thÓ nhÊt ®Þnh, tÝn dông chØ mang tÝnh chÊt cho vay LuËt NH&TCTD VN (®iÒu 49): TÝn dông bao gåm: cho vay, chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸ kh¸c, b¶o l·nh, cho thuª tµi chÝnh
 13. 1.3 TÝn dông §Æc ®iÓm Lµ tµi s¶n mang l¹i tæng thu l·i cao nhÊt cho NH TÝnh thanh kho¶n thÊp, phô thuéc vµo thÞ tr−êng chuyÓn ®æi vµ kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cña kho¶n tÝn dông ®ã Tû träng th−êng lín nhÊt trong tæng tµi s¶n cña NH
 14. 1.3 TÝn dông Ph©n lo¹i tÝn dông - Theo thêi gian - Theo h×nh thøc tµi trî - Theo ®¶m b¶o - Theo møc ®é an toµn - Theo ngµnh kinh tÕ (CN, NN, DV) - Theo lo¹i kh¸ch hµng (c¸ nh©n, DN, …..) - Theo môc ®Ých vay - kh¸c
 15. 1.3 TÝn dông 1.3.1 TÝn dông ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n TÝn dông ng¾n h¹n: tõ 12 th¸ng trë xuèng, tµi trî cho tµi s¶n l−u ®éng TÝn dông trung h¹n: tõ trªn 1 n¨m ®Õn 5 n¨m TÝn dông dµi h¹n: trªn 5 n¨m Tû träng tÝn dông ng¾n h¹n th−êng cao h¬n tÝn dông trung vµ dµi h¹n. T¹i sao?
 16. 1.3 TÝn dông .3.2 Theo h×nh thøc tµi trî, tÝn dông ®−îc chia thµnh ch vay, b¶o l·nh, cho thuª tµi chÝnh, chiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸... Cho vay lµ viÖc NH giao cho KH sö dông mét kho¶n tiÒ ®Ó sö dông vµo môc ®Ých vµ thêi gian nhÊt ®Þnh theo tho thuËn víi nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i
 17. 1.3 TÝn dông .3.2 Theo h×nh thøc tµi trî Cho thuª tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng tÝn dông trung, dµi h¹n th«ng qua viÖc cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ theo yªu cÇu cña bªn thuª vµ n¾m gÜ− quyÒn së h−ò. Bªn thuª sö dông tµi s¶n thuª vµ thanh to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi h¹n thuª tho¶ thuËn. KÕt thóc thêi h¹n thuª, bªn thuª ®−îc quyÒn lùa chän m l¹i tµi s¶n thuª hoÆc tiÕp tôc thuª theo tho¶ thuËn
 18. 1.3 TÝn dông 1.3.2 Theo h×nh thøc tµi trî ChiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸ lµ viÖc NH øng tr−íc tiÒn cho kh¸ch hµng t−¬ng øng víi gi¸ trÞ cña th−¬ng phiÕu trõ ®i phÇn thu nhËp cña NH ®Ó së h÷u mét giÊy tê cã gi¸ (giÊy nî) ch−a ®Õn h¹n
 19. 1.3 TÝn dông 1.3.2 Theo h×nh thøc tµi trî B¶o l·nh lµ viÖc NH cam kÕt thùc hiÖn c¸c nghÜa vô t chÝnh hé kh¸ch hµng cña m×nh. - B¶o l·nh n»m ë c¸c kho¶n môc cÇn ghi nhí (TS ngo¹ b¶ng) - PhÇn b¶o l·nh NH ph¶i thùc hiÖn chi tr¶ ®−îc ghi vµ tµi s¶n néi b¶ng (môc cho vay b¾t buéc, tÝnh vµo nî xÊu).
 20. 1.3 TÝn dông .3.3 Theo lo¹i ®¶m b¶o: TÝn dông cã ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n + ThÕ chÊp + CÇm cè + §¶m b¶o b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay + §¶m b¶o b»ng tµi s¶n cña bªn thø 3 TÝn dông ®¶m b¶o kh«ng b»ng tµi s¶n + TÝn chÊp + B¶o l·nh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản