intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên

Chia sẻ: Minh Nguyệt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

31
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các đặc trưng định tính của thông tin tài chính hữu ích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên

 1. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM Chương 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 2. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM Mục tiêu - Trình bày được khái niệm, kết cấu của Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. - Chỉ ra các trường hợp làm thay đổi Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh. - Phân tích đánh giá tình hình tài chính và hoạt động của đơn vị thông qua một số chỉ tiêu.
 3. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM Tài liệu học tập - Tài liệu chính : Giáo trình Nguyên lý kế toán, chương 2. - Tài liệu tham khảo : + Luật kế toán (Điều 29, 30) + Chuẩn mực kế toán số 21 – VAS21 + Chế độ kế toán doanh nghiệp – quyển 2 (phần BCTC)
 4. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM Nội dung nghiên cứu 2.1. Bảng cân đối kế toán 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2.4. Các đặc trưng định tính của thông tin tài chính hữu ích 2.5. Một số phân tích, đánh giá dựa trên thông tin của báo cáo tài chính
 5. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM 2.1 Bảng cân đối kế toán 2.1.1. Khaùi nieäm Laø moät baùo caùo taøi chính toång hôïp, phaûn aùnh toång quaùt toaøn boä giaù trò taøi saûn hieän coù vaø nguoàn hình thaønh taøi saûn ñoù cuûa doanh nghieäp taïi moät thôøi ñieåm nhaát ñònh.
 6. 2.1.2. Các yếu tố của Bảng CĐKT Trường Đại học công nghiệp TP.HCM Tài sản ngắn hạn Tài sản Tài sản dài hạn Yếu tố của Bảng CĐKT Nợ phải trả Nguồn hình thành tài sản (nguồn vốn) Vốn chủ sở hữu
 7. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM Tài sản: là nguồn lực do DN kiểm soát và Có thể thu được lợi ích trong tương lai, gồm: Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn - Được dự tính để bán hoặc sử dụng Tất cả các tài sản trong chu kỳ kinh doanh bình thường. khác ngoài tài sản ngắn hạn được xếp - Được nắm giữ cho mục đích thương vào loại tài sản dài mại hoặc cho mục đích ngắn hạn và hạn dự kiến thu hồi hoặc thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ. - Là tiền hoặc tài sản tương đương tiền mà việc sử dụng không gặp một hạn chế nào.
 8. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM Nợ phải trả: Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình, gồm: Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn - Được dự kiến thanh toán trong Tất cả các khoản một chu kỳ kinh doanh bình nợ phải trả khác thường . ngoài nợ phải trả - Được thanh toán trong vòng ngắn hạn được 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ xếp vào loại nợ kế toán năm. phải trả dài hạn
 9. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM Vốn chủ sở hữu: Là giá trị vốn của doanh nghiệp, được tính bằng số chênh lệch giữa giá trị Tài sản của doanh nghiệp trừ (-) Nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu Nguồn kinh phí và quỹ khác
 10. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM 2.1.3. Kết cấu của Bảng CĐKT BCĐKT chia làm 2 phần: - Phần Tài sản - Phần Nguồn vốn Loại A : Tài sản ngắn hạn Loại A : Nợ phải trả Loại B : Tài sản dài hạn Loại B : Vốn CHS
 11. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM Kết cấu  Hai bên BCĐKT phản ánh 2 mặt khác nhau: tài sản và nguồn hình thành tài sản trong doanh nghiệp nên giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tính cân đối thể hiện : TỔNG TS = TỔNG NV = NPT + VCSH = NPT + Vốn đầu tư CSH + LNST chưa phân phối = NPT + vốn đầu tư CSH + (Doanh thu – Chi phí)
 12. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM Kết cấu  Có 2 cách bố trí Bảng CĐKT đó là kết cấu theo chiều ngang và kết cấu theo chiều dọc. Kết cấu theo chiều ngang BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY …. THÁNG …. NĂM 20..
 13. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM Kết cấu theo chiều dọc BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY …. THÁNG …. NĂM 20.. Xem BCĐKT giáo trình
 14. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM 2.1.4. Phân tích các hoạt động kinh tế và trình bày thông tin trên bảng CĐKT TH1: TS tăng, TS giảm Nghiệp vụ kinh TH2: NV tăng, NV giảm tế phát sinh TH3: TS tăng, NV tăng TH4: TS giảm, NV giảm
 15. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM Ví dụ  Có BCĐKT tại ngày 30/06/N như sau (đvt : 1.000 đ): Taøi saûn Soá Nguoàn voán Soá tieàn tieàn Loaïi A:Tài sản ngắn 1.865.00 Loaïi A:Nôï Phaûi 900.000 hạn 0 traû 500.000 Tieàn maët 50.000 Vay ngaén haïn 300.000 Tieàn gôûi Ngaân haøng 850.000 Phaûi traû ngöôøi 100.000 Vaät lieäu 600.000 baùn 5.165.00 Coâng cuï duïng cuï 65.000 Phaûi traû khaùc 0 Thaønh phaåm 300.000 Loaïi B: VCSH 5.000.00 4.200.00 Nguoàn voán KD 0 Loaïi B: Tài sản dài hạn 0 Quyõ ÑTPT 60.000 TSCÑ höõu hình 5.000.00 LNCPP 105.000 Hao moøn TSCÑ 0 (800.00 0)
 16. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM TH1: TS tăng, TS giảm  Trong tháng 07/N, có NV phát sinh sau (đvt: 1.000 đ) 1. Mua NVL nhập kho đã trả bằng TGNH 60.000 2. Rút TGNH về quỹ TM 70.000 Bảng CĐKT sau 2 NV trên như sau:
 17. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM Bảng CĐKT tại ngày 31/07/N ĐVT : 1.000 đ Taøi saûn Soá Nguoàn voán Soá tieàn tieàn Loaïi A:Tài sản ngắn 1.865.00 Loaïi A:Nôï Phaûi 900.000 hạn 0 traû 500.000 Tieàn maët 120.000 Vay ngaén haïn 300.000 Tieàn gôûi Ngaân haøng 720.000 Phaûi traû ngöôøi 100.000 Vaät lieäu 660.000 baùn 5.165.00 Coâng cuï duïng cuï 65.000 Phaûi traû khaùc 0 Thaønh phaåm 300.000 Loaïi B: VCSH 5.000.00 4.200.00 Nguoàn voán KD 0 Loaïi B: Tài sản dài hạn 0 Quyõ ÑTPT 60.000 TSCÑ höõu hình 5.000.00 LNCPP 105.000 Hao moøn TSCÑ 0 (800.00 0) Toång coäng 6.065.00 6.065.00
 18. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM Nhận xét  Trường hợp một TS này tăng lên đồng thời sẽ làm một TS khác giảm xuống. Số tổng cộng của BCĐKT không thay đổi nhưng tỷ trọng của các tài sản chịu ảnh hưởng có sự thay đổi.
 19. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM TH2: NV tăng, NV giảm  Trong tháng 08/N, có NV phát sinh sau (đvt: 1.000 đ) 1. Vay ngắn hạn trả nợ người bán 50.000 2. Dùng LNCPP bổ sung nguồn vốn kinh doanh 20.000 Bảng CĐKT sau 2 NV trên như sau:
 20. Trường Đại học công nghiệp TP.HCM Bảng CĐKT tại ngày 31/08/N ĐVT : 1.000 đ Taøi saûn Soá Nguoàn voán Soá tieàn tieàn Loaïi A:Tài sản ngắn hạn 1.865.00 Loaïi A:Nôï Phaûi 900.000 Tieàn maët 0 traû 550.000 Tieàn gôûi Ngaân haøng 120.000 Vay ngaén haïn 250.000 Vaät lieäu 720.000 Phaûi traû ngöôøi 100.000 Coâng cuï duïng cuï 660.000 baùn 5.165.00 Thaønh phaåm 65.000 Phaûi traû khaùc 0 300.000 Loaïi B: VCSH 5.020.00 Loaïi B: Tài sản dài hạn 4.200.00 Nguoàn voán KD 0 TSCÑ höõu hình 0 Quyõ ÑTPT 60.000 Hao moøn TSCÑ 5.000.00 LNCPP 85.000 0 (800.000 )
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2