intTypePromotion=3

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Phạm Thị Phương Thảo

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
29
lượt xem
2
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Phạm Thị Phương Thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 trình bày về tài khoản và ghi sổ kép. Sau khi học xong chương này người học có thể biết được: Khái niệm tài khoản, phân loại tài khoản, kết cấu tài khoản, khái niệm ghi sổ kép, các loại định khoản, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Phạm Thị Phương Thảo

 1. 06-Sep-11 CHƯƠNG 3: Tài khoản TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP Khái niệm: Tài khoản là phương pháp kế toán phân loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo yêu cầu phản ánh và giám đốc một cách thường xuyên, liên tục và có hệ thống số hiện có và tình hình biến động của từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn cũng như từng loại doanh thu, chi phí trong quá trình hoạt hộng của doanh nghiệp. 1 2 3.1.2 Phân loại tài khoản: - Phân loại tài khoản theo mối liên hệ với kỳ - Phân loại tài khoản theo mối quan hệ với báo cáo tài chính: kế toán: Tài khoản tài sản: gồm những tài khoản phản ánh tài sản trong Tài khoản thường xuyên: gồm những tài doanh nghiệp, thuộc “Tài sản” trong bảng cân đối kế toán. khoản luôn có số dư chuyển từ cuối kỳ kế Tài khoản nguồn vốn: gồm những tài khoản phản ánh nợ phải toán này sang đầu kỳ kế toán khác trong trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, thuộc “Nguồn suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. vốn” trong bảng cân đối kế toán. Tài khoản tạm thời: gồm những tài khoản có Tài khoản doanh thu: gồm những tài khoản phản ánh các loại số dư tạm thời trong kỳ kế toán, đến cuối doanh thu của doanh nghiệp, thuộc “Doanh thu” trong Báo kỳ số dư đó phải được chuyển hết. Sang cáo kết quả hoạt động kinh doanh. đầu kỳ sau những tài khoản này bắt đầu bằng 0. Tài khoản chi phí: gồm những tài khoản phản ánh các loại chi phí của doanh nghiệp, thuộc “Chi phí” trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tài khoản thường xuyên: Tài khoản loại =>Tài khoản tài sản: Tài khoản loại ... =>Tài khoản nguồn vốn: Tài khoản loại ... =>Tài khoản doanh thu: Tài khoản loại ... Tài khoản tạm thời: Tài khoản loại =>Tài khoản chi phí: Tài khoản loại ... 3 4 1
 2. 06-Sep-11 3.1.3 Kết cấu tài khoản: - Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế: Về hình thức, để tiện cho người học, trong lý thuyết tài khoản Loại tài khoản phản ánh tài sản: nhóm tài khoản phản ánh tài sản được thể hiện dưới dạng chữ T, nhưng trong thực tế tài ngằn hạn, nhóm tài khoản phản ánh tài sản dài hạn khoản được biểu hiện dưới dạng sổ. Loại tài khoản phản ánh nguồn vốn: nhóm tài khoản phản ánh nợ Tài khoản có kết cấu chia làm 2 bên: bên trái gọi là bên nợ, phải trả, nhóm tài khoản phản ánh nguồn vốn bên phải gọi là bên có Loại tài khoản phản ánh doanh thu và thu nhập từ các hoạt động kinh doanh: tài khoản phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tài khoản phản ánh doanh thu hoạt động tài chính, tài NÔÏ Taøi khoaûn… COÙ khoản phản ánh thu nhập khác Soá tieàn ghi vaøo beân Soá tieàn ghi vaøo beân Loại tài khoản phản ánh chi phí: tài khoản phản ánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK….), chi phí nhân công trực tiếp traùi goïi laø ghi NÔÏ phaûi goïi laø ghi COÙ (TK….), chi phí sản xuất chung (TK ….), chi phí bán hàng (TK…), chi phí quản lý doanh nghiệp (TK….),… 5 6 Dạng sổ: Ngaøy Chöùng töø ghi Soá Soá tieàn Ghi NỢ Số hiệu tài khoản CÓ , soå hieäu chuù thaùng Dieãn giaûi TK SDĐK: Dư nợ đầu kỳ SDĐK: Dư có đầu kỳ ghi Soá Ngaøy, ñoái Nôï Coù Phát sinh bên nợ Phát sinh bên có soå hieäu thaùng öùng A B C D E 1 2 G SDCK: Dư nợ cuối kỳ SDCK: Dư có cuối kỳ - Soá dö ñaàu naêm - Soá phaùt sinh trong thaùng …… ….. Coäng soá phaùt sinh Soá dö cuoái kyø 7 8 2
 3. 06-Sep-11 3.2 Nguyên tắc ghi chép trên các tài khoản kế toán. Đối với tài khoản tài sản (TK loại 1 và TK loại 2) Nợ TK 111 “Tiền mặt” Có NÔÏ TK Taøi saûn COÙ Tiền mặt hiện đang tồn đầu Soá dö ñaàu kyø kỳ TAØI SAÛN TAÊNG TAØI SAÛN GIAÛM Các khoản tiền mặt nhập quỹ Các khoản tiền mặt xuất quỹ Coäng soá phaùt sinh Coäng soá phaùt sinh Tiền mặt thừa khi kiểm kê Tiền mặt thiếu khi kiểm kê Soá dö cuoái kyø Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh Chênh lệch tỷ giá giam do giá lại số dư ngoại tệ cuối đánh giá lại số dư ngoại tệ SDCK = SDÑK + Soá PS kỳ cuối kỳ taêng – Soá PS giaûm Tiền mặt hiện đang tồn tại quỹ cuối kỳ 9 10 Nợ TK 141”Tạm ứng” Có Nợ TK 112 “Tiền gửi ngân hàng” Có Các khoản tiền tạm ứng chưa Tiền gửi ngân hàng hiện đang thanh toán tồn đầu kỳ Các khoản tiền đã tạm ứng cho Các khoản tiền tạm ứng đã Các khoản gửi ngân hàng nhập Các khoản tiền gửi ngân CNV trong doanh nghiệp thanh toán theo số chi quỹ hàng rút ra thực tế đã duyệt Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh Chênh lệch tỷ giá tăng do Chi thêm kho số tiền thanh Số tiền tạm ứng chi không giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ đánh giá lại số dư ngoại toán > số tiền tạm ứng hết nhập lại quỹ hay trừ tệ cuối kỳ vào lương Tiền gửi ngân hàng hiện đang Các khoản tiền tạm ứng hiện tồn cuối kỳ chưa thanh toán 11 12 3
 4. 06-Sep-11 Caùch ghi vaøo taøi khoaûn Taøi saûn: 14 Ví duï: Haõy môû, ghi vaø khoùa Taøi khoaûn Tieàn maët Nợ TK 131 “Phải thu khách hàng” Có - Tieàn maët toàn ñaàu thaùng 10.000.000. Số tiền phải thu khách hàng 1- Duøng tieàn maët ñeå môû taøi khoaûn ôû ngaân haøng 5.000.000 đầu kỳ 2- Baùn haøng thu baèng tieàn maët 25.000.000 Số tiền khách hàng đã trả 3- Vay ngaén haïn ngaân haøng nhaäp quyõ tieàn maët 10.000.000 nợ 4- Traû löông cho nhaân vieân baèng tieàn maët 15.000.000 Số tiền đã nhận trước, trả Nợ TK …………….. Có Số tiền phải thu khách hàng về trước của khách hàng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ Chiết khấu thương mại cho đã cung cấp cho khách hàng khách hàng và được xác định là tiêu thụ Khoản giảm giá hàng bán Doanh thu của hàng bán bị trả lại Số tiền thừa trả lại cho khách Chiết khấu thanh toán khách hàng hàng hưởng Số tiền còn phải thu khách 13 hàng Giả sử số dư tiền mặt vào ngày 30/6/201X tại Công ty DCF là 15.000.000đ Đối với tài khoản nguồn vốn (TK loại 3 và TK loại 4) – Ngày 05/7, phiếu thu số 71: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 55.000.000đ – Ngày 08/7, phiếu chi số 76: Tạm ứng cho nhân viên A NÔÏ TK Nguoàn voán COÙ mua hàng 20.000.000đ Soá dö ñaàu kyø – Ngày 13/7, phiếu chi số 77: Tạm ứng lương đợt 1 cho nhân viên 40.000.000đ NGUOÀN VOÁN GIAÛM NGUOÀN VOÁN TAÊNG – Ngày 15/7, phiếu thu số 72: Khách hàng thanh toán Coäng soá phaùt sinh Coäng soá phaùt sinh bằng tiền mặt 16.000.000đ – Ngày 23/7, phiếu chi số 78: Thanh toán tiền điện thoại Soá dö cuoái kyø tháng 06 là 1.350.000đ SDCK = SDÑK + Soá PS – Ngày 30/7, phiếu chi số 79: Nộp tiền mặt vào ngân hàng 18.000.000đ taêng – Soá PS giaûm Yêu cầu: - Mở tài khoản “Tiền mặt” và phản ánh tình hình thay đổi tiền mặt trong tháng 07/201X. 15 16 - Xác định số dư tiền mặt còn lại cuối kỳ. 4
 5. 06-Sep-11 18 Cách ghi vào tài khoản nguồn vốn Nợ TK 331 “Phải trả người bán” Có Ví duï: Haõy môû, ghi vaø khoùa ‘Taøi khoaûn Phaûi traû ngöôøi baùn’ Số tiền phải trả người bán 1- Mua haøng hoùa chöa traû tieàn ngöôøi baùn 30.000.000 đầu kỳ 2- Duøng tieàn maët traû nôï ngöôøi baùn 20.000.000 Số tiền đã trả hoặc đã ứng 3- Mua vaät lieäu nhaäp kho trò giaù 50.000.000, ñaõ traû baèng tieàn trước cho người bán maët 15.000.000 4- Vay ngaén haïn ngaân haøng traû nôï ngöôøi baùn 25.000.000 Số tiền chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm Nợ Tài khoản …………………… Có Số tiền phải trả cho người bán giá hàng mua, hàng mua bị trả lại được người bán chấp thuận cho doanh nghiệp trừ vào nợ phải trả Số tiền còn phải trả người bán đầu kỳ 17 20 Số nợ vay ngắn hạn đến ngày 31/8/200X của công ty DCF c- Cách ghi vào tài khoản Doanh thu, Thu nhập là 315.000.000đ Nợ TK Doanh thu, thu Có • Ngày 07/9 thanh toán nợ vay ngắn hạn 200.000.000đ • Ngày 17/9 vay thêm 300.000.000đ thanh toán tiền hàng nhập • Ngày 23/9 vay thêm 120.000.000đ mua nguyên vật liệu - Các khoản giảm trừ - Doanh thu bán hàng, dùng cho sản xuất doanh thu cung cấp dịch vụ • Ngày 29/9 thanh toán nợ vay ngắn hạn 478.000.000đ Yêu cầu: - Kết chuyển doanh - Doanh thu hoạt động - Mở tài khoản “Vay ngắn hạn” và phản ánh tình hình nợ thu thuần, thu nhập TC vay ngắn hạn trong tháng 09/200X. để xác định kết quả - Thu nhập khác - Xác định số dư vay ngắn hạn còn lại cuối kỳ kinh doanh Cộng số phát sinh Cộng số phát sinh 19 5
 6. 06-Sep-11 21 Caùch ghi vaøo taøi khoaûn Doanh thu Có tình hình về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Hãy mở, ghi và khóa ‘Tài trong tháng 4/200X như sau: khoản Doanh thu bán hàng NÔÏ TK COÙ • Ngày 02/4 doanh nghiệp bán 2.000sp A với giá chưa và cung cấp dịch vụ’ : thuế GTGT 10% là 115.000đ/sp, khách hàng chấp 1- Doanh thu bán hàng chưa nhận thanh toán thu tiền 10.000.000 • Ngày 14/4 doanh nghiệp bán 1.000sp A với giá chưa 2- Doanh thu bán hàng thu thuế GTGT 10% là 105.000đ/sp, khách hàng đã thanh bằng tiền mặt 25.000.000 toán bằng tiền mặt 3- Doanh thu bán hàng chưa • Ngày 23/4 doanh nghiệp bán 500sp A với giá chưa thuế thu tiền 30.000.000 GTGT 10% là 100.000đ/sp, khách hàng đã thanh toán 4- Khoản giảm trừ doanh thu bằng tiền gửi ngân hàng (chiết khấu thương mại) là • Cuối tháng kết chuyển doanh thu để xác định kết quả 200.000 kinh doanh 5- Khoản giảm trừ doanh thu Yêu cầu: (giảm giá hàng bán) là - Mở tài khoản “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 200.000 vụ” và phản ánh tình hình doanh thu trong tháng 6- Kết chuyển doanh thu 04/200X thuần để tính kết quả kinh doanh cuối kỳ. 22 23 24 Caùch ghi vaøo taøi khoaûn Chi phí: Caùch ghi vaøo taøi khoaûn chi phí Haõy môû, ghi vaø khoùa ‘Taøi NÔÏ COÙ khoaûn Chi phí baùn haøng’ NÔÏ TK Chi phí COÙ theo caùc döõ lieäu sau : - Chi phí hoaït ñoäng - Caùc khoaûn giaûm chi phí 1- Chi phí duïng cuï cuûa boä phaän baùn haøng baèng SXKD 8.000.000 - Keát chuyeån chi phí 2- Tieàn löông phaûi traû cho - Chi phí taøi chính nhaân vieân baùn haøng laø 15.000.000 - Chi phí khaùc 3- Chi taïm öùng tieàn tieáp thò saûn phaåm 5.000.000 4- Tieàn ñieän , nöôùc phaûi traû ôû boä phaän baùn haøng laø Coäng soá phaùt sinh Coäng soá phaùt sinh 3.000.000 5- Keát chuyeån toaøn boä chi phí baùn haøng ñeå tính keát quaû kinh doanh cuoái kyø. 6
 7. 06-Sep-11 26 Caùch ghi vaøo taøi khoaûn Keát quaû kinh doanh: Tình hình về chi phí quản lý doanh nghiệp trong tháng 4/200X như sau: NÔÏ TK Keát quaû kinh COÙ • Tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý doanh doanh nghiệp 45.000.000đ • Chi phí điện, nước, điện thoại phải trả trong tháng • Keát chuyeån giaù voán h.baùn •Keát chuyeån doanh thu 7.000.000đ • Keát chuyeån CPBH thuaàn • Tiền thuê văn phòng làm việc đã thanh toán bằng tiền Keát chuyeån doanh thu taøi gửi ngân hàng 25.000.000đ • Keát chuyeån CPQLDN • • Keát chuyeån chi phí taøi chính • Chi phí tiếp khách đã thanh toán bằng tiền mặt 2.000.000đ chính • Keát chuyeån thu nhaäp • Cuối tháng kết chuyển chi phí để xác định kết quả kinh • Keát chuyeån chi phí khaùc khaùc doanh • Keát chuyeån Loã • Keát chuyeån Laõi Yêu cầu: - Mở tài khoản “Chi phí quản lý doanh nghiệp” và phản Coäng soá phaùt sinh Coäng soá phaùt sinh ánh tình hình trên trong tháng 04/200X 25 27 28 Caùch ghi vaøo taøi khoaûn Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh • Tài khoản Hao mòn tài sản cố định; • Tài khoản dự phòng (dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng Haõy môû, ghi vaø khoùa ‘Taøi NÔÏ COÙ khoaûn Xaùc ñònh keát phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn) quaû kinh doanh’ theo caùc döõ lieäu sau : Phản ánh trên tài khoản Phản ánh trên BCĐKT 1- Doanh thu thuaàn töø baùn haøng 150.000.000 Chỉ tiêu Số tiền 2- Giaù voán haøng baùn Nợ TK … Có 75.000.000 TÀI SẢN 3- Chi phí baùn haøng SDĐK 8.000.000 A- TSNH 4- Chi phí quaûn lyù doanh - Dự phòng giảm giá ĐTNH (…) nghieäp 12.000.000 Cộng - Dự phòng phải thu khó đòi (…) 5- Doanh thu hoaït ñoäng Cộng SPS taøi chính 2.500.000 SPS - Dự phòng giảm giá HTK (…) 6- Thu nhaäp khaùc SDCK 3.000.000 B- TSNH 7- Chi phí khaùc 500.000 - Hao mòn tài sản cố định (…) 8- Keát chuyeån keát quaû kinh doanh cuoái kyø. 7
 8. 06-Sep-11 Tài khoản đặc biệt 29 Tài khoản Cổ phiếu quỹ là tài khoản điều chỉnh giảm giá 30 Haõy môû, ghi vaø khoùa ‘taøi khoaûn trị cho TK nguồn vốn kinh doanh Hao moøn taøi saûn coá ñònh’ : NÔÏ COÙ - Soá dö ñaàu kyø 20.000.000 - Soá phaùt sinh trong kyø : Phản ánh trên tài khoản Phản ánh trên BCĐKT 1- Trích khaáu hao taøi saûn coá ñònh phuïc vuï ôû phaân xöôûng Chỉ tiêu Số Nợ TK CPQ Có 5.000.000 tiền 2- Trích khaáu hao taøi saûn coá SDĐK ñònh phuïc vuï boä phaän baùn NGUỒN VỐN haøng 1.000.000 A- Nợ phải trả 3- Giaûm möùc trích khaáu hao taøi saûn coá ñònh ôû phaân xöôûng Cộng B- Vốn chủ sở hữu do thay ñoåi phöông phaùp Cộng SPS khaáu hao 200.000 SPS - Cổ phiếu quỹ (…) 4- Trích khaáu hao taøi saûn coá SDCK ñònh phuïc vuï ôû vaên phoøng 500.000 Tài khoản Phải thu khách hàng là tài khoản hỗn hợp31 Tài khoản Phải trả cho người bán là tài khoản hỗn hợp32 (vừa là tài sản vừa là nguồn vốn) (vừa là tài sản vừa là nguồn vốn) Phản ánh trên tài khoản Phản ánh trên BCĐKT Phản ánh trên tài khoản Phản ánh trên BCĐKT Nợ Phải thu Có Nợ Phải trả Có Chỉ tiêu Số tiền Chỉ tiêu Số tiền Khách A ng.bán C SDĐK TÀI SẢN SDĐK TÀI SẢN … … A- Tài sản ngắn hạn … … A- Tài sản ngắn hạn Cộng SPS Cộng SPS - Phải thu khách hàng (A) … Cộng SPS Cộng SPS - Trả trước cho ng. bán (D) … SDCK B- Tài sản dài hạn SDCK B- Tài sản dài hạn Phải thu Phải trả Nợ Có Nợ Có Khách B NGUỒN VỐN ng.bán D NGUỒN VỐN SDĐK A- Nợ phải trả SDĐK A- Nợ phải trả … … - Người mua (B) trả tiền trước … … … - Phải trả người bán (C) … Cộng SPS Cộng SPS B- Vốn chủ sở hữu Cộng SPS Cộng SPS B- Vốn chủ sở hữu SDCK SDCK 8
 9. 06-Sep-11 Tài khoản giảm trừ doanh thu (CKTM, GGHB, HBBTL)33 Tài khoản Cổ phiếu quỹ là tài khoản điều chỉnh giảm giá 34 được dùng để điều chỉnh giảm cho TK doanh thu. trị cho TK nguồn vốn kinh doanh Phản ánh trên tài khoản Phản ánh trên Báo cáo KQKĐKD Phản ánh trên tài khoản Phản ánh trên BCĐKT TK giảm trừ Nợ Có Chỉ tiêu Số tiền Chỉ tiêu Số tiền doanh thu Nợ TK CPQ Có 1- Doanh thu BH và CCDV NGUỒN VỐN Phát sinh SDĐK Kết 2- Các khoản giảm trừ DT … A- Nợ phải trả khoản chuyển giảm trừ 3- … Cộng SPS Cộng SPS B- Vốn chủ sở hữu Cộng Cộng SPS - Cổ phiếu quỹ (…) SPS SDCK Tài khoản Phải thu khách hàng là tài khoản hỗn hợp35 Tài khoản Phải trả cho người bán là tài khoản hỗn hợp36 (vừa là tài sản vừa là nguồn vốn) (vừa là tài sản vừa là nguồn vốn) Phản ánh trên tài khoản Phản ánh trên BCĐKT Phản ánh trên tài khoản Phản ánh trên BCĐKT Nợ Phải thu Có Nợ Phải trả Có Chỉ tiêu Số tiền Chỉ tiêu Số tiền Khách A ng.bán C SDĐK TÀI SẢN SDĐK TÀI SẢN … … A- Tài sản ngắn hạn … … A- Tài sản ngắn hạn Cộng SPS Cộng SPS - Phải thu khách hàng (A) … Cộng SPS Cộng SPS - Trả trước cho ng. bán (D) … SDCK B- Tài sản dài hạn SDCK B- Tài sản dài hạn Phải thu Phải trả Nợ Có Nợ Có Khách B NGUỒN VỐN ng.bán D NGUỒN VỐN SDĐK A- Nợ phải trả SDĐK A- Nợ phải trả … … - Người mua (B) trả tiền trước … … … - Phải trả người bán (C) … Cộng SPS Cộng SPS B- Vốn chủ sở hữu Cộng SPS Cộng SPS B- Vốn chủ sở hữu SDCK SDCK 9
 10. 06-Sep-11 Mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán và tài khoản Tài khoản giảm trừ doanh thu (CKTM, GGHB, HBBTL)37 được dùng để điều chỉnh giảm cho TK doanh thu. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TOÁN Tháng 3/20x0 Tháng 4/20x0 Phản ánh trên tài khoản Phản ánh trên Báo cáo KQKĐKD Chỉ tiêu Số tiền TK … Chỉ tiêu Số tiền TK giảm trừ TÀI SẢN SDĐK TÀI SẢN Nợ Có Chỉ tiêu Số tiền A- TSNH : xxx A- TSNH doanh thu 1- Doanh thu BH và CCDV --- xxx ….… …… --- xxx Phát sinh B- TSDH ……. B- TSDH Kết 2- Các khoản giảm trừ DT … khoản --- xxx --- xxx chuyển SDCK giảm trừ 3- … TC T.SẢN : xxx TC T.SẢN Cộng SPS Cộng SPS NGUỒN VỐN NGUỒN VỐN A- NPT A- NPT --- xxx --- xxx B- VCSH B- VCSH --- xxx --- xxx 38 TC N. VỐN TC N. VỐN 3.2 Ghi sổ kép: Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều liên quan ít nhất đến hai đối tượng kế toán khác nhau hay 3.2.2 Các loại định khoản: liên quan đến hai tài khoản kế toán. Vì vậy Có hai loại định khoản là định khoản đơn giản và định việc xác định mối quan hệ giữa các tài khoản khoản phức tạp khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh để ghi chép số tiền vào tài khoản phù hợp là yêu cầu - Định khoản kế toán đơn giản là định khoản chỉ liên khách quan của công tác kế toán. Yêu cầu này quan đến hai tài khoản, một tài khoản ghi Nợ và được thực hiện thông qua việc ghi sổ kép. một tài khoản ghi Có 3.2.1 Khái niệm: - Định khoản kế toán phức tạp là định khoản liên quan Ghi sổ kép là phương pháp được dùng để phản ánh số tiền của các nghiệp vụ kinh tế phát từ ba tài khoản trở lên, là sự kết hợp của hai hay sinh vào tài khoản kế toán theo đúng nội dung nhiều định khoản đơn giản có cùng nội dung kinh kinh tế của nghiệp vụ và mối quan hệ giữa tế với nhau, và có các định khoản sau: các loại tài sản, các loại nguồn vốn cũng như các đối tượng kế toán khác. • Ghi Nợ 1 tài khoản, Ghi Có các tài khoản còn lại Như vậy, khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh cần • Ghi Có 1 tài khoản, Ghi Nợ các tài khoản còn lại thiết phải xác định tài khoản nào ghi bên Nợ, • Ghi Nợ một số tài khoản, Ghi Có các tài khoản còn tài khoản nào ghi bên Có. Việc xác định quan hệ Nợ - Có được gọi là định khoản kế toán lại hay lập bút toán. Định khoản kế toán là cơ sở để thực hiện phương pháp ghi sổ kép 39 40 10
 11. 06-Sep-11 Các bước tiến hành định khoản 1 nghiệp vụ kinh tế: Khách hàng thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản - Nghiệp vụ này ảnh hưởng đến mấy khoản mục 45 triệu - Khoản mục tên gì, số hiệu tài khoản của khoản mục - Khoản mục đó thuộc tài sản, nguồn vốn, doanh thu, hay chi Dùng tiền mặt thanh toán cho phí người bán 25 triệu - Nghiệp vụ làm cho khoản mục nào tăng, khoản mục nào giảm Mua nguyên vật liệu nhập kho trị giá - Áp dụng kết cấu các khoản mục sẽ định khoản 200 triệu, giá mua chưa bao gồm thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế sau: Mua nguyên vật liệu nhập kho trị giá Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 25.000.000đ 200 triệu, giá mua chưa bao gồm thuế GTGT 10%, đã thanh toán cho người bán ½ bằng tiền gửi ngân hàng 41 42 Lương phải trả cho nhân viên quản lý doanh nghiệp 20 • Định khoản phức tạp là sự kết hợp của nhiều định khoản đơn giản, nhằm giảm bớt khối lượng ghi chép của kế toán. triệu • Phương pháp ghi sổ kép, số tiền bên Nợ và số tiền bên Có Tạm ứng cho nhân viên phòng của tài khoản đối ứng luôn bằng nhau. kế hoạch đi công tác • Do tính chất ghi Nợ phải ghi Có, và Nợ = Có nên phương bằng TM = 2 triệu pháp ghi sổ kép có tác dụng kiểm tra tính chính xác của số liệu ghi chép cũng như nội dung của nghiệp vụ kinh tế Mua hàng hóa nhập kho với giá thanh phát sinh toán 220 triệu, biết thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán Dùng lợi nhuận chưa phân phối bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 50 triệu, quỹ đầu tư phát triển 70 triệu 43 44 11
 12. 06-Sep-11 3.3 Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết: 3.3.1 Kế toán tổng hợp: Tài khoản cấp 2: Kế toán tổng hợp là việc sử dụng các tài khoản kế toán cấp 1 để Tài khoản cấp 2 là một hình thức kế toán chi tiết nội dung và số phản ánh và giám đốc các đối tượng kế toán một cách tổng quát tiền được phản ánh trên các tài khoản cấp 1. theo những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Tài khoản cấp 3 là hình thức kế toán chi tiết nội dung và số tiền đã được phản ánh trên các tài khoản cấp 2 Tài khoản tổng hợp là tài khoản cấp 1 dùng để phản ánh tổng quát tình hình hiện có và biến động của từng đối tượng kế toán Sổ chi tiết: 3.3.2 Kế toán chi tiết: Sổ chi tiết là hình thức kế toán chi tiết số liệu được Kế toán chi tiết là công việc phản ánh và giám đốc một cách chi phản ánh trong tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc cấp 3 theo tiết từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn cũng như các đối yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. tượng kế toán khác theo yêu cầu quản lý cụ thể của doanh Các bước thực hiện: nghiệp. • Mở sổ kế toán (kẻ tài khoản chữ T và ghi số dư đầu kỳ) Kế toán chi tiết được thực hiện trên các tài khoản cấp 2 và trên • Định khoản các nghiệp vụ phát sinh các sổ chi tiết. • Ghi sổ kế toán (phản ánh vào tài khoản chữ T) • Khóa sổ kế toán (tính số dư cuối kỳ) • Kiểm tra số liệu kế toán. 45 46 3.3.4 Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán 3.3.3 Mối quan hệ giữa tài khoản các cấp và sổ chi tiết: Giống nhau: • Tổng số dư, tổng số phát sinh tăng, tổng số phát sinh giảm của các tài khoản cấp 2 thuộc một tài khoản cấp 1 nào đó • Tài khoản và Bảng cân đối kế toán là hai phương pháp của kế thì luôn bằng số dư, số phát sinh tăng, số phát sinh giảm toán dùng để phản ánh vốn kinh doanh của doanh nghiệp của chính tài khoản cấp 1 đó. Khác nhau: • Tổng số dư, tổng số phát sinh tăng, tổng số phát sinh giảm • Tài khoản dùng để phản ánh một cách thường xuyên, liên tục của các sổ chi tiết phụ thuộc tài khoản cấp 1, cấp 2 thì luôn các đối tượng kế toán. bằng số dư, số phát sinh tăng, số phát sinh giảm của tài • Bảng cân đối kế toán dùng để phản ánh tài sản và nguồn hình khoản cấp 1 hoặc tài khoản cấp 2 đó. thành tài sản một cách tổng quát tại một thời điểm nhất định. • Mối quan hệ này giúp kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các • Mối quan hệ: số sách kế toán được chính xác và chặt chẽ. • Đầu kỳ căn cứ vào bảng cân đối kế toán được lập vào cuối kỳ trước cũng như danh mục sổ kế toán đã dăng ký để mở các tài khoản tương ứng nhằm theo dõi từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn cũng như các đối tượng kế toán cụ thể khác • Số dư đầu kỳ của các tài khoản phản ánh tài sản và nguồn vốn lấy từ bảng cân đối kế toán lập vào cuối kỳ trước • Số dư cuối kỳ của các tài khoản phản ánh tài sản và nguồn 47 vốn là cơ sở để lập bảng cân đối kế toán mới cho cuối kỳ 48 đó 12
 13. 06-Sep-11 3.4 Đối chiếu số liệu ghi chép trong các tài khoản: Bảng đối chiếu số phát sinh kiểu bàn cờ Bảng đối chiếu phát sinh các tài khoản Cộng SDC TK ghi Có SDĐK TK TK TK TK TK TK Số phát phát sinh K vế Số dư đầu Số dư cuối TK ghi Nợ vế Nợ 111 112 131 141 … … vế Nợ Có Số sinh trong Tên tài tháng (quý, tháng (quý, STT hiệu năm) tháng (quý, khoản năm) SDĐK vế Có TK năm) TK 111 Nợ Có Nợ Có Nợ Có TK 112 TK 131 TK 141 Cộng TK … TK … Cộng phát sinh vế Có SDCK vế Nợ 49 50 Hệ thống Tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam 52 3.4 Tài khoản (theo Quyeát ñònh 15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20/3/2006 cuûa BTC) Gồm hai phần cơ bản: Loại tài khoản ghi sổ kép và loại tài khoản ghi sổ đơn TAØI SAÛN NGUOÀN VOÁN - Loại tài khoản ghi sổ kép: • Từ loại 1 đến loại 4: những tài khoản tài sản, tài khoản LOAÏI 1-Taøi saûn ngaén haïn LOAÏI 3-Nôï phaûi traû nguồn vốn. Các tài khoản này có số dư cuối kỳ để lập LOAÏI 2-Taøi saûn daøi haïn LOAÏI 4-Voán chuû sôû höõu bảng cân đối kế toán DOANH THU CHI PHÍ • Từ loại 5 đến loại 9: những tài khoản trung gian không có số dư cuối kỳ và được phản ánh trên Báo cáo kết quả LOAÏI 5-Doanh thu LOAÏI 6-Chi phí saûn xuaát KD hoạt động kinh doanh - Loại tài khoản ghi sổ đơn: LOAÏI 7-Thu nhaäp hoïat ñoäng khaùc LOAÏI 8-Chi phí hoïat ñoäng khaùc • Loại 0 có số dư cuối kỳ ghi ngoài bảng cân đối kế toán LOAÏI 9-XAÙC ÑÒNH KQKD = DOANH THU– CHI PHÍ LOAÏI 0 – TAØI KHOAÛN NGOAØI BAÛNG 51 13
 14. 06-Sep-11 TK 1 5 2 1 1 Loại TK Nhóm TK Thứ tự TK cấp 1 TK cấp 2 TK cấp 3 53 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản