intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
5
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 9: Giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể: Giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam; giải thích các nội dung cơ bản của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> Chương 9<br /> GIỚI THIỆU HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Sau khi nghiên cứu xong chương này, sinh viên có thể:<br />  Giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức<br /> nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam;<br />  Giải thích các nội dung cơ bản của Luật Kế toán và<br /> các văn bản hướng dẫn;<br />  Trình bày vai trò và đặc điểm của hệ thống chuẩn<br /> mực kế toán Việt Nam;<br />  Trình bày kết cấu hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt<br /> Nam;<br />  Giải thích mối quan hệ giữa kế toán và các định chế<br /> liên quan tại Việt Nam.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp<br /> <br /> Các tổ chức lập<br /> quy và tổ chức<br /> nghề nghiệp<br /> <br /> Quan hệ giữa hệ<br /> thống kế toán và<br /> các định chế<br /> khác<br /> <br /> Hệ thống kế toán<br /> doanh nghiệp<br /> Việt Nam<br /> <br /> 2<br /> <br /> Quốc hội<br /> • Luật kế toán<br /> <br /> Chính phủ<br /> • Nghị định<br /> <br /> Hội kế toán và Kiểm<br /> toán VN<br /> • Tham gia vào soạn<br /> thảo và góp ý cho<br /> BTC<br /> <br /> Bộ tài chính<br /> • Thông tư hướng dẫn<br /> • Chuẩn mực kế toán<br /> • Chế độ kế toán<br /> <br /> Luật Kế toán<br /> <br /> Chuẩn mực kế<br /> toán Việt Nam<br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> Luật Kế toán<br /> <br /> Chuẩn mực kế toán<br />  Được ban hành bởi Bộ Tài chính<br /> <br />  Do Quốc hội ban hành<br /> <br />  Xây dựng dựa trên IFRS có điều chỉnh cho<br /> <br />  Các nội dung cơ bản<br /> <br />  Đối tượng chi phối<br />  Các quy định cơ bản về đơn vị, kỳ kế toán…<br />  Các yêu cầu cụ thể về sổ sách, chứng từ…<br />  Thông tin công khai và báo cáo<br />  Quản lý Nhà nước về kế toán<br />  Hành nghề kế toán<br />  Tổ chức nghề nghiệp.<br /> <br /> phù hợp với Việt Nam.<br />  Đã ban hành 26 VAS được hướng dẫn bởi 3<br /> thông tư 20, 21 và 161.<br />  Quy định các nguyên tắc chung và các<br /> nguyên tắc cụ thể liên quan đến việc ghi<br /> nhận, đánh giá và trình bày trên BCTC (bao<br /> gồm các thuyết minh liên quan).<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chế độ kế toán doanh nghiệp<br /> <br /> Hệ thống tài khoản– TK thuộc BCĐKT<br /> <br />  Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành bởi<br /> <br /> thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, được<br /> áp dụng cho niên độ kế toán từ năm 2015.<br />  Bao gồm:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hệ thống<br /> Hệ thống<br /> Hệ thống<br /> Hệ thống<br /> <br /> 6<br /> <br /> chứng từ<br /> tài khoản<br /> sổ sách<br /> báo cáo tài chính<br /> <br />  Bên cạnh còn có chế độ kế toán dành cho doanh<br /> <br /> nghiệp nhỏ và vừa.<br /> 7<br /> <br /> Loại 1 và 2: Tài sản<br /> 11x: Tiền<br /> 12x: CK KD và đầu<br /> tư đến ngày đáo hạn<br /> 13x: Nợ phải thu<br /> 14x: Tạm ứng<br /> 15x: Hàng tồn kho<br /> 16x: Chi sự nghiệp<br /> 21x: Tài sản cố định<br /> 22x: Đầu tư cho<br /> chiến lược dài hạn<br /> 24x: Tài sản khác<br /> <br /> NỢ PHẢI<br /> TRẢ<br /> TÀI SẢN<br /> VỐN CHỦ<br /> SỞ HỮU<br /> <br /> Loại 3: Nợ phải trả<br /> 33x: Nợ phải trả thông<br /> thường<br /> 34X: Đi vay<br /> 35x: Dự phòng phải trả<br /> và các quỹ phải trả<br /> <br /> Loại 4: Vốn chủ sở<br /> hữu<br /> 41x: Vốn kinh doanh<br /> và các quỹ<br /> 42x: LN chưa PP<br /> 44x: Nguồn khác<br /> 46x: Nguồn kinh phí<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hệ thống tài khoản– TK thuộc BCKQHĐKD<br /> <br /> Loại 5: Doanh thu<br /> 51x: Doanh thu<br /> 52x: C/khấu, G/gia,<br /> HBBTL<br /> <br /> Loại 7: Thu nhập<br /> khác<br /> 71x: Thu nhập khác<br /> <br /> Doanh thu<br /> Chi phí<br /> SXKD<br /> <br /> Hệ thống báo cáo tài chính<br />  Bao gồm báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính<br /> <br /> Loại 6: Chi phí SXKD<br /> 61x: Chi phí mua hàng<br /> 62x: Chi phí SX<br /> 63x: Giá thành, giá vốn,<br /> CPTC<br /> 64x: Chi phí ngoài SX<br /> <br /> hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ.<br /> – Bảng cân đối kế toán<br /> – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh<br /> – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp/trực tiếp)<br /> <br /> Thu nhập<br /> khác<br /> Chi phí<br /> khác<br /> <br /> – Bản thuyết minh báo cáo tài chính<br /> <br /> Loại 8: Chi phí khác<br /> 81x: Chi phí khác<br /> 82x: CP thuế TNDN<br /> <br />  Quy định thời hạn và địa chỉ phải nộp báo cáo tài<br /> <br /> Chính<br /> <br /> Loại 9: xác định kết quả<br /> HĐKD<br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> Quan hệ giữa kế toán và các định chế khác<br /> Thị trường<br /> chứng khoán<br /> <br /> Kế toán<br /> Kiểm toán<br /> <br /> Thuế<br /> <br /> 11<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2