intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ĐH Mở TP.HCM

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
0
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ĐH Mở TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam, quan hệ giữa kế toán và các định chế liên quan tại Việt Nam, hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ĐH Mở TP.HCM

Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> Chương 9<br /> <br /> Hệ thống kế toán Việt Nam<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể:<br />  Trình bày sự hình thành và phát triển của hệ thống kế<br /> toán Việt Nam.<br />  Giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức<br /> nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam<br />  Nêu được các nội dung cơ bản của Luật Kế toán và<br /> các văn bản hướng dẫn<br />  Nêu được nội dung cơ bản của chế độ kế toán doanh<br /> nghiệp<br />  Giải thích mối quan hệ giữa kế toán và các định chế<br /> liên quan tại Việt Nam<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> Sự phát triển của hệ thống kế toán Việt<br /> Nam<br /> <br /> Quan hệ giữa kế toán và<br /> các định chế liên quan tại<br /> Việt Nam<br /> <br /> Hệ thống kế toán doanh nghiệp<br /> Việt Nam<br /> <br /> Các tổ chức lập quy và tổ<br /> chức nghề nghiệp<br /> <br /> Luật Kế toán và các văn bản<br /> hướng dẫn<br /> <br /> Hệ thống chuẩn mực kế toán<br /> Việt Nam<br /> 3<br /> <br /> Sự phát triển của hệ thống kế toán VN<br /> Trước 1990, hệ thống kế toán VN dựa trên hệ<br /> thống kế toán các nước XHCN chủ yếu phục vụ<br /> cho DNNN.<br />  Quá trình cải cách<br /> – Hệ thống 1990<br /> – Hệ thống thử nghiệm 1994<br /> – Hệ thống 1996<br /> – Luật kế toán 2003 và các chuẩn mực kế<br /> toán Việt Nam (VAS)<br /> – Hệ thống 2006<br /> – Hệ thống 2014<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay<br /> Luật Kế toán 2003<br /> <br /> Luật Doanh nghiệp<br /> <br /> Nghị định 129, 128<br /> <br /> Luật Kiểm toán độc lập<br /> <br /> Chuẩn mực kế toán<br /> <br /> Luật Kiểm toán nhà nước<br /> <br /> Chế độ kế toán & các quy<br /> định khác<br /> <br /> Luật thuế<br /> <br /> Luật Kế toán<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Do Quốc hội ban hành năm 2003<br /> Các nội dung cơ bản<br />  Đối tượng chi phối<br />  Các quy định cơ bản về đơn vị, kỳ kế toán…<br />  Các yêu cầu cụ thể về sổ sách, chứng từ…<br />  Thông tin công khai và báo cáo<br />  Quản lý Nhà nước về kế toán<br />  Hành nghề kế toán<br />  Tổ chức nghề nghiệp.<br /> Được hướng dẫn bởi Nghị định 128 và 129 của Chính<br /> Phủ<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chuẩn mực kế toán<br /> <br /> <br /> Được ban hành bởi Bộ Tài chính<br /> <br /> Xây dựng dựa trên IFRS có điều chỉnh cho phù hợp<br /> với VN.<br /> <br /> <br /> <br /> Đã ban hành 26 VAS được hướng dẫn bởi 3 thông<br /> tư 20, 21 và 161.<br /> <br /> <br /> <br /> Quy định các nguyên tắc chung và các nguyên tắc<br /> cụ thể liên quan đến việc ghi nhận, đánh giá và trình<br /> bày trên BCTC (bao gồm các thuyết minh liên quan).<br /> <br /> <br /> <br /> Chế độ kế toán doanh nghiệp<br /> Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành bởi<br /> thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, được<br /> áp dụng cho niên độ kế toán từ năm 2015.<br />  Bao gồm:<br /> <br /> <br />  Hệ thống chứng từ<br />  Hệ thống tài khoản<br />  Hệ thống sổ sách<br />  Hệ thống báo cáo tài chính<br /> <br /> Bên cạnh còn có hệ thống kế toán dành cho DN<br /> nhỏ và vừa ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC.<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> Hệ thống tài khoản– TK thuộc BCĐKT<br /> Loaïi 1 vaø 2: taøi saûn<br /> <br /> Loaïi 3: Nôï phaûi traû<br /> <br /> 11x: Tieàn<br /> <br /> 33x: Nôï phaûi traû<br /> thoâng thöôøng<br /> <br /> 12x: CK KD vaø ñaàu tö<br /> ñeán luùc ñaùo haïn<br /> <br /> NÔÏ PHAÛI<br /> TRAÛ<br /> <br /> 13x: Nôï phaûi thu<br /> 14x: Taïm öùng<br /> 15x: Haøng toàn kho<br /> <br /> TÀI SẢN<br /> <br /> 16x: Chi söï nghieäp<br /> 21x: Taøi saûn coá ñònh<br /> <br /> VOÁN<br /> CHUÛ SÔÛ<br /> HÖÕU<br /> <br /> 34X: Ñi vay<br /> 35x: Döï phoøng phaûi<br /> traû vaø caùc quyõ phaûi<br /> traû i 4: Voán chuû sôû<br /> Loaï<br /> höõu<br /> 41x: Voán kinh doanh<br /> vaø caùc quyõ<br /> <br /> 22x: Ñaàu tö cho<br /> chieán löôïc daøi haïn<br /> <br /> 42x: Laõi chöa phaân<br /> phoái<br /> <br /> 24x: Taøi saûn khaùc<br /> <br /> 44x: Nguoàn khaùc<br /> 46x: Nguoàn kinh phí<br /> <br /> Hệ thống tài khoản– TK thuộc BCKQHĐKD<br /> Loaïi 6: Chi phí SXKD<br /> <br /> Loaïi 5: Doanh thu<br /> <br /> Doanh thu<br /> <br /> 51x: Doanh thu<br /> 52x: C/khaáu,<br /> G/gia, HBBTL<br /> <br /> Chi phí<br /> SXKD<br /> <br /> 61x: Chi phí mua haøng<br /> 62x: Chi phí SX<br /> 63x: Giaù thaønh, giaù voán,<br /> CPTC<br /> 64x: Chi phí ngoaøi SX<br /> <br /> Loaïi 7: Thu nhaäp<br /> khaùc<br /> 71x: Thu nhaäp khaùc<br /> <br /> Thu nhaäp<br /> khaùc<br /> Chi phí<br /> khaùc<br /> <br /> Loaïi 8: Chi phí khaùc<br /> 81x: Chi phí khaùc<br /> 82x: CP thueá TNDN<br /> <br /> Loaïi 9: xaùc ñònh keát quaû<br /> 9<br /> <br /> Đây là các TK trung gian phản ánh các quá trình kinh doanh, chỉ tập hợp<br /> trong kỳ và được kết chuyển toàn bộ vào cuối kỳ nên tất cả các TK thuộc<br /> loại này đều không có số dư.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2