intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Trần Tuyết Thanh

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
2
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Trần Tuyết Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng chương 9 giới thiệu về hệ thống kế toán Việt Nam. Thông qua chương này người học có thể: Biết được sự hình thành và phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam, hiểu được vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam, nêu được các nội dung cơ bản của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn, nêu được nội dung cơ bản của chế độ kế toán doanh nghiệp, và giải thích được mối quan hệ giữa kế toán và các định chế liên quan tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  1. Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán Mục tiêu Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể:  Trình bày sự hình thành và phát triển của hệ thống kế Chương 9 toán Việt Nam.  Giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam Hệ thống kế toán Việt Nam  Nêu được các nội dung cơ bản của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn  Nêu được nội dung cơ bản của chế độ kế toán doanh nghiệp  Giải thích mối quan hệ giữa kế toán và các định chế liên quan tại Việt Nam Nội dung Sự phát triển của hệ thống kế toán VN Sự phát triển của hệ thống kế toán Việt  Trước 1990, hệ thống kế toán VN dựa trên hệ Nam thống kế toán các nước XHCN chủ yếu phục vụ cho DNNN. Quan hệ giữa kế toán và các định chế liên quan tại  Quá trình cải cách Việt Nam Các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp – Hệ thống 1990 – Hệ thống thử nghiệm 1994 – Hệ thống 1996 Hệ thống kế toán doanh nghiệp Luật Kế toán và các văn bản – Luật kế toán 2003 và các chuẩn mực kế Việt Nam hướng dẫn toán Việt Nam (VAS) – Hệ thống 2006 Hệ thống chuẩn mực kế toán – Hệ thống 2014 Việt Nam 3 4 1
  2. Hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay Luật Kế toán Luật Kế toán 2003 Luật Doanh nghiệp  Do Quốc hội ban hành năm 2003  Các nội dung cơ bản  Đối tượng chi phối Nghị định 129, 128 Luật Kiểm toán độc lập  Các quy định cơ bản về đơn vị, kỳ kế toán…  Các yêu cầu cụ thể về sổ sách, chứng từ…  Thông tin công khai và báo cáo Chuẩn mực kế toán Luật Kiểm toán nhà nước  Quản lý Nhà nước về kế toán  Hành nghề kế toán  Tổ chức nghề nghiệp. Chế độ kế toán & các quy Luật thuế  Được hướng dẫn bởi Nghị định 128 và 129 của Chính định khác Phủ Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán doanh nghiệp  Được ban hành bởi Bộ Tài chính  Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành bởi thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, được Xây dựng dựa trên IFRS có điều chỉnh cho phù hợp áp dụng cho niên độ kế toán từ năm 2015. với VN.  Bao gồm: Đã ban hành 26 VAS được hướng dẫn bởi 3 thông  Hệ thống chứng từ tư 20, 21 và 161.  Hệ thống tài khoản Quy định các nguyên tắc chung và các nguyên tắc  Hệ thống sổ sách  Hệ thống báo cáo tài chính cụ thể liên quan đến việc ghi nhận, đánh giá và trình  Bên cạnh còn có hệ thống kế toán dành cho DN bày trên BCTC (bao gồm các thuyết minh liên quan). nhỏ và vừa ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC. 2
  3. Hệ thống tài khoản– TK thuộc BCĐKT Hệ thống tài khoản– TK thuộc BCKQHĐKD Loaïi 6: Chi phí SXKD Loaïi 1 vaø : taøi saûn Loaïi 3: Nôï phaûi traû Loaïi 5: Doanh thu Doanh thu 61x: Chi phí mua haøng 11x: Tieàn 33x: Nôï phaûi traû 51x: Doanh thu 62x: Chi phí SX thoâng thöôøng 12x: CK KD vaø ñaàu tö 52x: C/khaáu, Chi phí ñeán luùc ñaùo haïn 34X: Ñi vay 63x: Giaù thaønh, giaù voán, NÔÏ PHAÛI G/gia, HBBTL SXKD CPTC 13x: Nôï phaûi thu TRAÛ 35x: Döï phoøng phaûi traû vaø caùc quyõ phaûi 64x: Chi phí ngoaøi SX 14x: Taïm öùng traû Loaïi 7: Thu nhaäp Thu nhaäp TÀI SẢN Loaïi 4: Voán chuû sôû 15x: Haøng toàn kho VOÁN höõu khaùc khaùc Loaïi 8: Chi phí khaùc 16x: Chi söï nghieäp CHUÛ SÔÛ 41x: Voán kinh doanh 71x: Thu nhaäp khaùc Chi phí 81x: Chi phí khaùc 21x: Taøi saûn coá ñònh HÖÕU vaø caùc quyõ khaùc 82x: CP thueá TNDN 22x: Ñaàu tö cho 42x: Laõi chöa phaân Loaïi 9: xaùc ñònh keát quaû chieán löôïc daøi haïn phoái 24x: Taøi saûn khaùc 44x: Nguoàn khaùc 9 46x: Nguoàn kinh phí Đây là các TK trung gian phản ánh các quá trình kinh doanh, chỉ tập hợp trong kỳ và được kết chuyển toàn bộ vào cuối kỳ nên tất cả các TK thuộc loại này đều không có số dư. Hệ thống báo cáo tài chính Các hệ thống kế toán khác  Bao gồm báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính  Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ. nghiệp – Bảng cân đối kế toán – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  Hệ thống kế toán ngân hàng – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp/trực tiếp)  Hệ thống kế toán doanh nghiệp bảo hiểm – Bản thuyết minh báo cáo tài chính …  Quy định thời hạn và địa chỉ phải nộp báo cáo tài chính 11 12 3
  4. Quan hệ giữa kế toán và các định chế khác Thị trường chứng khoán Kế toán Kiểm toán Thuế 13 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2