Bài giảng Phân tích chứng khoán: Chương 4 - ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
162
lượt xem
3
download

Bài giảng Phân tích chứng khoán: Chương 4 - ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 4 Sở giao dịch chứng khoán thuộc bài giảng Phân tích chứng khoán trình bày về các nội dung chính tổng quan về sở giao dịch chứng khoán, hoạt động giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán và một số trường hợp giao dịch đặc biệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích chứng khoán: Chương 4 - ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh

 1. S GIAO D CH CH NG KHOÁN Ths. Phan Th M H nh I. T ng quan S giao d ch ch ng khoán II. Ho t ñ ng giao d ch ch ng khoán t i S giao d ch III. M t s trư ng h p giao d ch ñ c bi t 1
 2. 1. T ng quan v SGDCK 1.1. Khái ni m 1.2. ð c ñi m 1.3. Hình th c s h u c a SGDCK 1.4. Mô hình t ch c 1.5. Thành viên c a SGDCK 1.6. Niêm y t ch ng khoán 2
 3. 1.1 Khái ni m SGDCK là th trư ng trong ñó vi c giao d ch mua bán ch ng khoán ñư c th c hi n t i m t ñ a ñi m t p trung g i là sàn giao d ch. 3
 4. 1.2 ð c ñi m: Hàng hóa Phương th c giao d ch Thành viên ho t ñ ng trên sàn giao d ch t p trung 4
 5. 1.3 Hình th c s h u c a SGD Hình th c s h u thành viên Hình th c công ty c ph n Hình th c s h u Nhà nư c 5
 6. 1.4. Mô hình t ch c c a SGD: ð i h i c ñông H i ñ ng qu n tr Ban giám ñ c Các phòng ch c năng P. P. P. P. P. P. Văn Niêm Giao Giám Nghiên K Công phòng y t d ch sát c u phát toán ngh tri n ki m tin h c toán 6
 7. 1.5. Thành viên SGDCK Thành viên SGDCK là các CTCK ñư c UBCK c p gi y phép ho t ñ ng và ñư c SGDCK ch p nh n là thành viên c a SGDCK. 7
 8. 1.6. Niêm y t ch ng khoán Các tiêu chu n niêm y t Th t c niêm y t Các hình th c niêm y t 8
 9. Các tiêu chu n niêm y t Tiêu chu n ñ nh lư ng: a.Quy mô c a công ty b. L i su t ch ng khoán c. T l n d. S phân b c ñông Tiêu chu n ñ nh tính: kh năng chuy n như ng CP nêu trong ñi u l công ty và ý ki n c a ki m toán viên v BCTC trong 3 năm g n nh t. 9
 10. ði u ki n niêm y t c phi u t i HOSE - CTCP có VðL ≥ 80 t VND (giá tr ghi trên s k toán) - 2 năm li n trư c ph i có lãi - Không có l lu k - Không có n quá h n chưa ñư c d phòng… - ≥ 20% CP có quy n bi u quy t do ≥ 100 c ñông n m gi ; - C ñông là thành viên HðQT, Ban KS, Gð/TGð, PGð/Phó TGð, KT trư ng cam k t n m gi 100% s CP trong 6 tháng k t ngày niêm y t và 50% s CP này trong 6 tháng ti p theo (không tính CP thu c s h u NN do h ñ i di n n m gi ) - H sơ ñăng ký niêm y t h p l theo quy ñ nh. 10
 11. ði u ki n niêm y t c phi u t i HASTC - CTCP có VðL ≥ 10 t VND (giá tr ghi trên s k toán) - Năm li n trư c ph i có lãi - Không có n quá h n trên 1 năm và hoàn thành các nghĩa v tài chính v i NN - ≥ 100 c ñông n m gi CP có quy n bi u quy t - C ñông là thành viên HðQT, Ban KS, Gð/TGð, PGð/Phó TGð, KT trư ng cam k t n m gi 100% s CP trong 6 tháng k t ngày niêm y t và 50% s CP này trong 6 tháng ti p theo (không tính CP thu c s h u NN do h ñ i di n n m gi ) - H sơ ñăng ký niêm y t h p l 11
 12. Th t c niêm y t - SGDCK xem xét sơ b . - Công ty xin niêm y t n p h sơ cho UBCK xin phép phát hành CK ra công chúng (IPO) - UBCKNN c p gi y phép phát hành. - T ch c phát hành CK - Xin phép niêm y t - SGDCK th m tra chính th c trình HðQT ch p thu n cho niêm y t. - Làm th t c ñăng ký chính th c niêm y t. 12
 13. Các hình th c niêm y t Niêm y t l n ñ u ðăng ký thay ñ i niêm y t Niêm y t l i ðăng ký niêm y t b sung Niêm y t toàn ph n và niêm y t t ng ph n 13
 14. 2. Ho t ñ ng giao d ch t i SGDCK 2.1. K thu t giao d ch 2.2. Quy trình giao d ch 2.3. Phương th c giao d ch 2.4. ð t l nh và lo i l nh 2.5. Các nguyên t c ưu tiên trong vi c so kh p l nh 14
 15. 2.1. K thu t giao d ch H th ng giao d ch th công H th ng giao d ch bán t ñ ng H th ng giao d ch t ñ ng hoàn toàn Môi gi i hoa h ng Môi gi i 2 dollar Ngư i KD có ñăng ký Chuyên gia 15
 16. 2.2. Quy trình giao d ch Quy trình giao d ch M tài kho n Lo i tài kho n 16
 17. Quy trình giao d ch: Trung tâm (8) Thông báo KQ gd ch (9) KQGD qu n lý CK và thanh Khách CTCK toán bù tr (1) M tài kho n hàng (NHTM) (2) ð t l nh mua/bán (7) (3) Rà soát phi u l nh Thông báo KQ (6) So kh p l nh, mua bán ñ u giá hay ñ u (4) Chuy n l nh l nh (5) ðăng ký l nh Nhà môi gi i t i sàn 17
 18. Lo i tài kho n Tài kho n lưu ký Tài kho n ký qu Tài kho n y thác 18
 19. 2.3. Phương th c giao d ch Giao d ch ñ u giá Giao d ch ñ u l nh Kh p l nh ñ nh kỳ Kh p l nh liên t c 19
 20. 2.4. ð t l nh và lo i l nh ð t l nh: ð t l nh tr c ti p t i phòng l nh c a CTCK. ð t l nh qua ñi n tho i. ð t l nh qua m ng vi tính n i m ng tr c ti p v i phòng l nh c a CTCK 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản