intTypePromotion=3

Bài giảng Pháp luật về kinh tế - TS. Lê Văn Hưng

Chia sẻ: You You | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:177

0
37
lượt xem
3
download

Bài giảng Pháp luật về kinh tế - TS. Lê Văn Hưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Pháp luật về kinh tế trình bày một số nội dung như: Pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, hợp đồng kinh doanh, pháp luật về cạnh tranh, giải quyết tranh chấp, pháp luật về phá sản, pháp luật lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật về kinh tế - TS. Lê Văn Hưng

 1. PHAÙP LUAÄT VỀ KINH TẾ Chöông trình boài döôõng kieåm toaùn vieân & kế toán viên. TS. LEÂ VAÊN HÖNG Khoa Luaät - ÑH KINH TEÁ TP. HCM - 2014 - PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 1 PHAÙP LUAÄT VỀ KINH TẾ Phaàn I: Pháp luật về doanh nghieäp Phần II: Pháp luật về đầu tư Phaàn III: Hôïp ñoàng kinh doanh Phaàn IV: Phaùp luaät veà caïnh tranh Phaàn V: Giaûi quyeát tranh chaáp Phaàn VI: Phaùp luaät veà Phaù saûn Phaàn VII: Phaùp luaät veà Lao ñộng 2 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 1
 2. PHAÀN 1: PL VỀ DOANH NGHIEÄP  Doanh nghieäp laø toå chöùc kinh teá coù teân rieâng, coù taøi saûn, coù truï sôû giao dòch oån ñònh, ñöôïc ñaêng kyù kinh doanh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät nhaèm muïc ñích thöïc hieän caùc hoaït ñoäng KD. (Ñ 4LDN 2005) Kinh doanh laø vieäc thöïc hieän moät, moät soá hoaëc taát caû caùc coâng ñoaïn cuûa quaù trình ñaàu tö töø saûn xuaát ñeán tieâu thuï saûn phaåm hoaëc thöïc hieän dòch vuï treân thò tröôøng nhaèm muïc ñích sinh lôïi. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 3 ÑAËC ÑIEÅM CUÛA DOANH NGHIEÄP  Doanh nghieäp laø chuû theå KD ñoäc laäp (teân, taøi saûn, truï sôû, söû duïng lao ñoäng,…haïch toaùn KD ñoäc laäp, töï chuû KD, töï chòu traùch nhieäm,…)  Doanh nghieäp ñöôïc xaùc laäp tö caùch phaùp lyù bôûi cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn (theå nhaân hoaëc phaùp nhaân kinh teá – ñöôïc caáp GCN ñaêng kyù kinh doanh )  Muïc ñích thaønh laäp vaø hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp laø tìm kieám lôïi nhuaän 4 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 2
 3. CAÙC LOAÏI DOANH NGHIEÄP  Coâng ty  Doanh nghieäp tö nhaân  Hợp tác xã (*) PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 5 NGÖÔØI THAØNH LAÄP & QUAÛN LYÙ DOANH NGHIEÄP  Nhöõng tröôøng hôïp khoâng ñöôïc tham gia thaønh laäp & quaûn lyù DN: - Cô quan NN, ñôn vò thuoäc LLVTND söû duïng taøi saûn cuûa NN & coâng quyõ thaønh laäp DN kinh doanh nhaèm thu lôïi rieâng cho ñôn vò; - Caùn boä, coâng chöùc; Só quan, haï só quan;. . . . (Luật CC, Luật VC) - Caùn boä laõnh ñaïo, quaûn lyù nghieäp vuï trong DN 100% voán NN (chæ ñöôïc quyeàn laøm ngöôøi quaûn lyù taïi DN khaùc vôùi tö caùch laø ñaïi dieän uyû quyeàn cho DNNN hoaëc cô quan NN coù thaåm quyeàn) - Ngöôøi vò thaønh nieân, ngöôøi thaønh nieân haïn cheá hoaëc maát NLHVDS; - Ngöôøi ñang thuï aùn tuø, bò töôùc quyeàn haønh ngheà. - Tröôøng hôïp DN bò tuyeân boá phaù saûn; 6 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 3
 4. NHÖÕNG NGAØNH NGHEÀ CAÁM KINH DOANH - Vuõ khí, ñaïn döôïc, quaân trang, quaân duïng,… - Chaát noå, chaát ñoäc, chaát phoùng xaï, - Chaát ma tuyù, - Maïi daâm, dòch vuï toå chöùc maïi daâm, mua baùn phuï nöõ, treû em, - Toå chöùc ñaùnh baïc, gaù baïc, - Hoaù chaát coù tính ñoäc haïi maïnh, - Hieän vaät thuoäc di tích LS, vaên hoaù, baûo taøng, - Saûn phaåm vaên hoaù phaûn ñoäng, ñoài truî, meâ tín …, - Caùc loaïi phaùo, - Ñoäng vaät, thöïc vaät hoang daõ, quyù hieám, - Ñoà chôi coù haïi cho giaùo duïc nhaân caùch, söùc khoeû treû em,… - Kinh doanh dòch vuï moâi giôùi hoân nhaân coù yeáu toá nöôùc ngoaøi;…. - Lưu ý: - Các quy định tại NĐ 102-CP 2010 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 7 NĐ 102/CP ngày 01/10/2010- Ngành, nghề cấm KD: a) KD vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho LLVT; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;  b) KD chất ma túy các loại;  c) KD hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế);  d) KD các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách;  đ) KD các loại pháo;  e) KD các loại đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, đồ chơi, trò chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự an toàn xã hội;  g) KD các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến, và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử dụng; 8 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 4
 5. NGHỊ ĐỊNH 102/2010- tt  h) KD mại dâm, tổ chức mại dâm, mua bán người;  i) KD dịch vụ tổ chức đánh bạc, gá bạc trái phép dưới mọi hình thức;  k) KD dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân;  l) KD dịch vụ môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài;  m) KD dịch vụ môi giới nhận cha, mẹ, con nuôi, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;  n) KD các loại phế liệu NK gây ô nhiễm môi trường;  o) KD các loại sản phẩm, hàng hóa và thiết bị cấm lưu hành, cấm sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và/hoặc sử dụng tại Việt Nam;  p) Các ngành, nghề cấm KD khác được quy định tại các luật, pháp lệnh và nghị định chuyên ngành. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 9 NGHỊ ĐỊNH 102/2010- tt Ngành, nghề KD có điều kiện và điều kiện KD:  1. Ngành, nghề KD có điều kiện và điều kiện KD áp dụng theo các quy định của các luật, pháp lệnh, nghị định chuyên ngành hoặc quyết định có liên quan của Ttg CP (sau đây gọi chung là PL chuyên ngành).  2. Điều kiện KD được thể hiện dưới các hình thức:  a) Giấy phép KD;  b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện KD;  c) Chứng chỉ hành nghề;  d) Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;  đ) Xác nhận vốn pháp định;  e) Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  g) Các yêu cầu khác mà DN phải thực hiện hoặc phải có mới được quyền KD ngành, nghề đó mà không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  3. Các quy định về loại ngành, nghề KD có điều kiện và điều kiện KD đối với ngành, nghề đó tại các VBQPPL khác ngoài các loại VBQPPL đã nêu tại khoản 1 Điều này đều không có hiệu lực thi hành. 10 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 5
 6. NGAØNH NGHEÀ KD PHAÛI COÙ CC HAØNH NGHEÀ  Kinh doanh dòch vuï phaùp lyù,  Kinh doanh dòch vuï khaùm, chöõa beänh, döôïc phaåm,  Kinh doanh dòch vuï thuù y, thuoác thuù y,  Kinh doanh dòch vuï thieát keá coâng trình,  Kinh doanh dòch vuï kieåm toaùn, haønh ngheà keá toaùn( Luaät KT & NÑ 129/2004)  Kinh doanh dòch vuï moâi giôùi chöùng khoaùn,  Saûn xuaát, gia coâng, sang chai, ñoùng goùi, mua baùn thuoác baûo veä thöïc vaät,  Kinh doanh dòch vuï thieát keá phöông tieän vaän taûi,  Mua baùn di vaät, coå vaät, baûo maät quoác gia.  Ngöôøi coù CCHN chæ ñöôïc ñkyù trong hoà sô ÑKKD cuûa moät cô sôû KD vaø phaûi chòu traùch nhieäm V/v tuaân thuû ñuùng caùc quy ñònh veà chuyeân moân vaø ñaïo ñöùc ngheà nghieäp trong hoaït ñoäng KD cuûa cô sôû ñoù. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 11 TAØI SAÛN DOANH NGHIEÄP  Tieàn ñoàng VN, ngoaïi teä chuyeån ñoåi, vaøng,…  Nhaø xöôûng, maùy moùc, thieát bò, nguyeân- nhieân vaät lieäu,…  Quyeàn söû duïng ñaát  Coâng ngheä, quyeàn SHTT,  Caùc quyeàn veà taøi saûn khaùc,… - Ñònh giaù taøi saûn vaø chuyeån quyeàn sôû höõu - Voán phaùp ñònh 12 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 6
 7. TRUÏ SÔÛ CUÛA DOANH NGHIEÄP  Truï sôû chính cuûa DN phaûi ñaët treân laõnh thoå Vieät Nam,  Xaùc ñònh roõ ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, fax, telex,…  Doanh nghieäp coù quyeàn môû chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän,… PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 13 ÑIEÀU KIEÄN VEÀ TEÂN CUÛA DOANH NGHIEÄP  Teân doanh nghieäp: - Khoâng truøng hoaëc gaây nhaàm laãn vôùi teân DN khaùc ñaõ ÑKKD; - Khoâng vi phaïm truyeàn thoáng lòch söû, vaên hoaù, thuaàn phong myõ tuïc cuûa daân toäc; - Vieát baèng tieáng Vieät - Vieát taét caùc töø quy öôùc: TNHH, CP, HD,… 14 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 7
 8. Tên doanh nghiệp (Điều 13 NĐ 43/2010)  1. Tên DN phải viết được bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được và bao gồm hai thành tố sau đây:  a) Loại hình DN, bao gồm: công ty TNHH, cụm từ TNHH có thể viết tắt là TNHH; công ty CP, cụm từ cổ phần có thể viết tắt là CP; công ty HD, cụm từ hợp danh có thể viết tắt là HD; DNTN, cụm từ tư nhân có thể viết tắt là TN;  b) Tên riêng của DN.  2. DN chỉ được sử dụng ngành, nghề KD, hình thức đầu tư để cấu thành tên riêng của DN nếu DN có đăng ký ngành, nghề đó hoặc thực hiện đầu tư theo hình thức đó.  3. Tên tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 15 Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp (Điều 14)  1. Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của DN khác đã đăng ký trong phạm vi toàn quốc, trừ những DN đã bị thu hồi GCN ĐKDN, các DN đã giải thể. Quy định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.  Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, việc chống trùng, nhầm lẫn tên DN được thực hiện trên phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  2. Không được sử dụng tên cơ quan NN, đơn vị LLVTND, tên của tổ chức CT, tổ chức CT-XH để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của DN, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.  3. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, tên danh nhân để đặt tên riêng cho DN. 16 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 8
 9. THUÛ TUÏC THAØNH LAÄP DN  Noäp hoà sô ÑKDN (Giấy đề nghị ĐKDN, Ñieàu leä ñ/v cty; danh saùch tvieân/coå ñoâng saùng laäp; baûn sao CMND/hoä chieáu (caù nhaân); quyeát ñònh thaønh laäp, GCN/ÑKKD (toå chöùc); giaáy xaùc nhaän voán PĐ neáu KD nhöõng ngaønh coù yeâu caàu; Chöùng chæ haønh ngheà cuûa GÑ hoaëc TGÑ vaø caù nhaân khaùc ñoái vôùi cty KD ngaønh, ngheà phaûi coù CCHN.)  Caáp giaáy chöùng nhaän ÑKKD (NĐ 43/CP/2010 ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp).  Coâng khai hoaù hoaït ñoäng. Löu yù: Cô quan ÑKKD khoâng ñöôïc yeâu caàu caùc loaïi giaáy tôø khaùc. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 17 NĐ 43/CP/2010  1. Đăng ký DN quy định tại Nghị định này bao gồm nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với các loại hình DN thành lập theo quy định của Luật DN. Đăng ký DN bao gồm đăng ký thành lập mới DN và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN.  2. Giấy chứng nhận đăng ký DN là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan ĐKKD cấp cho DN ghi lại những thông tin về ĐKKD và đăng ký thuế do DN đăng ký.  GCN ĐKDN đồng thời là GCN ĐKKD và GCN đăng ký thuế của DN. 18 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 9
 10.  3. Đối với những ngành, nghề KD không có trong Hệ thống ngành kinh tế VN nhưng được quy định tại các VBQPPL khác thì ngành, nghề KD trong GCN ĐKDN được ghi theo ngành, nghề quy định tại các VBQPPL đó.  4. Đối với những ngành, nghề KD không có trong Hệ thống ngành kinh tế VN và chưa được quy định tại các VBQPPL khác thì cơ quan ĐKKD thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để xem xét bổ sung mã mới. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 19 Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục ĐKDN (Điều 4):  1. Người thành lập DN tự kê khai hồ sơ ĐKDN và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ ĐKDN 2. Cơ quan ĐKKD chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ ĐKDN, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của DN xảy ra trước và sau ĐKDN.  3. Cơ quan ĐKKD không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác trong quá trình hoạt động.  4. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế liên quan đến mã số DN được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 20 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 10
 11. Quy trình phối hợp tạo và cấp mã số DN (Điều 26):  Khi hồ sơ đăng ký DN đủ điều kiện để được cấp GCN ĐKDN theo quy định, thông tin về hồ sơ ĐKDN được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính). Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số DN và chuyển mã số DN sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN để Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp cho DN. Thông tin về việc cấp GCN ĐKDN sẽ được chuyển sang Tổng cục Thuế.  Trường hợp Tổng cục Thuế từ chối cấp mã số cho DN thì phải gửi thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó nói rõ lý do từ chối để chuyển cho cơ quan ĐKKD cấp tỉnh thông báo cho DN. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 21 Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (Điều 27)  1. ĐKDN qua mạng điện tử là việc người thành lập DN thực hiện việc ĐKDN thông qua Cổng thông tin ĐKDN quốc gia.  2. Phòng ĐKKD tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết thủ tục ĐKDN qua Hệ thống thông tin ĐKDN quốc gia.  3. Trường hợp người thành lập DN chưa có chữ ký điện tử, việc ĐKDN qua mạng điện tử có thể được thực hiện theo quy trình sau: sau khi hồ sơ ĐKDN được chấp thuận trên Hệ thống thông tin ĐKDN quốc gia, DN sẽ in Giấy xác nhận nộp hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử từ Hệ thống này. Người đại diện theo PL của DN ký tên vào Giấy xác nhận nộp hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử và gửi đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi DN đặt trụ sở chính. Sau khi nhận được Giấy xác nhận nộp hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử của DN, Phòng ĐKKD cấp tỉnh xem xét cấp GCN ĐKDN cho DN.  4. Hồ sơ ĐKDN nộp qua Cổng thông tin ĐKDN quốc gia có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy. 22 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 11
 12. Thời hạn cấp GCN ĐKDN (Điều 28):  1. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp GCN ĐKDN cho DN, đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN , chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi DN, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm KD của DN.  2. Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp GCN ĐKDN hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký DN thì người thành lập DN có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 23 Cấp GCN ĐKDN (Điều 29):  1. DN được cấp GCN ĐKDN khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 của Luật DN.  2. DN có thể nhận GCN ĐKDN trực tiếp tại Cơ quan ĐKKD hoặc đăng ký và trả phí để nhận GCN ĐKDN qua dịch vụ chuyển phát.  3. Kể từ ngày được cấp GCN ĐKDN, DN có quyền hoạt động KD, trừ trường hợp KD ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện.  4. DN có quyền yêu cầu Cơ quan ĐKKD cấp bản sao GCN ĐKDN và phải trả phí theo quy định.  5. Khi được cấp GCN ĐKDN mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN, DN phải nộp lại GCN ĐKDN cũ hoặc GCN ĐKKD cũ hoặc giấy tờ tương đương khác. 24 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 12
 13. Cung cấp thông tin về nội dung ĐKDN  1. Định kỳ vào tuần thứ hai hàng tháng, Phòng ĐKKD cấp tỉnh gửi danh sách kèm thông tin về các DN đã đăng ký trong tháng trước đó đến cơ quan quản lý ngành KT- KT cùng cấp, cơ quan ĐKKD cấp huyện. Ở những nơi có điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thì có thể thực hiện việc trao đổi thông tin về ĐKDN qua mạng điện tử.  2. Các tổ chức, cá nhân có thể đề nghị cơ quan ĐKKD cung cấp thông tin về nội dung ĐKDN lưu giữ tại Hệ thống thông tin ĐKDN quốc gia và phải trả phí theo quy định. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 25 CAÙC HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC LAÏI DN THEO LUAÄT DOANH NGHIEÄP:  Chia doanh nghieäp: Coâng ty TNHH/CP coù theå chia thaønh moät soá coâng ty cuøng loaïi. Sau khi ÑKKD cho caùc coâng ty môùi, coâng ty bò chia chaám döùt toàn taïi.  Taùch doanh nghieäp: Coâng ty TNHH/CP coù theå taùch baèng caùch chuyeån moät phaàn taøi saûn cuûa coâng ty hieän coù( cty bò taùch) ñeå thaønh laäp moät hoaëc moät soá coâng ty môùi cuøng loaïi(cty ñöôïc taùch); chuyeån moät phaàn Q&NV cuûa coâng ty bò taùch sang coâng ty ñöôïc taùch maø khoâng chaám döùt toàn taïi cuûa coâng ty bò taùch. 26 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 13
 14. CAÙC HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC LAÏI DOANH NGHIEÄP THEO LUAÄT DOANH NGHIEÄP:  Hôïp nhaát doanh nghieäp: Hai hoaëc moät soá coâng ty cuøng loaïi(cty bò HN) coù theå hôïp nhaát thaønh moät coâng ty môùi (cty HN); chuyeån toaøn boä taøi saûn, Q,NV vaø lôïi ích hôïp phaùp sang coâng ty hôïp nhaát ñoàng thôøi chaám döùt söï toàn taïi cuûa caùc coâng ty bò hôïp nhaát.  Saùp nhaäp doanh nghieäp: Moät hoaëc moät soá coâng ty cuøng loaïi ( cty bò SN) coù theå saùp nhaäp vaøo moät coâng ty khaùc( cty nhaän SN) baèng caùch chuyeån toaøn boä taøi saûn, Q-NV vaø lôïi ích hôïp phaùp sang coâng ty nhaän saùp nhaäp vaø chaám döùt söï toàn taïi cuûa coâng ty bò saùp nhaäp.  Chuyeån ñoåi coâng ty: Coâng ty TNHH coù theå chuyeån ñoåi thaønh CTCP vaø ngöôïc laïi. Sau khi ÑKKD, CT ñöôïc chuyeån ñoåi chaám döùt toàn taïi. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 27 Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH  DNTN có thể chuyển đổi thành công ty TNHH nếu đủ các điều kiện:  a) Có đủ các điều kiện cấp GCN-ĐKKD quy định tại Luật DN;  b) Chủ DNTN phải là chủ sở hữu công ty (chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên là cá nhân), hoặc thành viên (chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên);  c) Chủ DNTN cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;  d) Chủ DNTN có thoả thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;  đ) Chủ DNTN cam kết bằng văn bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của DNTN. 28 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 14
 15. GIAÛI THEÅ DOANH NGHIEÄP THEO LUAÄT DN  Doanh nghieäp bò giaûi theå trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây:  a) Keát thuùc thôøi haïn hoaït ñoäng ñaõ ghi trong Ñieàu leä coâng ty maø khoâng coù quyeát ñònh gia haïn;  b) Theo quyeát ñònh cuûa chuû doanh nghieäp ñoái vôùi doanh nghieäp tö nhaân; cuûa taát caû thaønh vieân hôïp danh ñoái vôùi coâng ty hôïp danh; cuûa Hoäi ñoàng thaønh vieân, chuû sôû höõu coâng ty ñoái vôùi coâng ty traùch nhieäm höõu haïn; cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñoái vôùi coâng ty coå phaàn;  c) Coâng ty khoâng coøn ñuû soá löôïng thaønh vieân toái thieåu theo quy ñònh cuûa Luaät naøy trong thôøi haïn saùu thaùng lieân tuïc;  d) Bò thu hoài Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh.  Doanh nghieäp chæ ñöôïc giaûi theå khi baûo ñaûm thanh toaùn heát caùc khoaûn nôï vaø nghóa vuï taøi saûn khaùc. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 29 THUÛ TUÏC GIAÛI THEÅ DOANH NGHIEÄP (Ñ. 158. )  Thoâng qua quyeát ñònh giaûi theå doanh nghieäp;  Chuû DNTN, HÑTV hoaëc chuû sôû höõu cty, HÑQT tröïc tieáp toå chöùc thanh lyù taøi saûn DN, tröø tröôøng hôïp Ñieàu leä coâng ty quy ñònh thaønh laäp toå chöùc thanh lyù rieâng.  Göûi quyeát ñònh giaûi theå ñeán cô quan ÑKKD , caùc chuû nôï, ngöôøi coù Q/NV vaø lôïi ích lieân quan, NLÑ trong DN, nieâm yeát coâng khai taïi truï sôû chính vaø chi nhaùnh cuûa DN(trong thôøi haïn 7 ngaøy laøm vieäc ) ;  Ñoái vôùi tröôøng hôïp maø phaùp luaät yeâu caàu phaûi ñaêng baùo thì phaûi ñaêng ít nhaát treân 1 tôø baùo vieát hoaëc baùo ñieän töû 3 soá lieân tieáp.  Göûi quyeát ñònh giaûi theå cho caùc chuû nôï keøm theo thbaùo veà phöông aùn giaûi quyeát nôï. 30 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 15
 16. THÖÙ TÖÏ THANH TOAÙN CAÙC KHOAÛN NÔÏ CUÛA DN:  Nôï löông, trôï caáp thoâi vieäc, BH XH vaø caùc quyeàn lôïi khaùc cuûa NLÑ,  Nôï thueá vaø caùc khoaûn nôï khaùc.  Sau khi ñaõ thanh toaùn heát caùc khoaûn nôï vaø chi phí giaûi theå, phaàn coøn laïi thuoäc veà chuû DNTN, caùc tvieân, cñoâng hoaëc chuû sôû höõu cty.  Göûi hoà sô giaûi theå ñeán cô quan ÑKKD(trong thôøi haïn 7 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy thanh toaùn heát caùc khoaûn nôï cuûa DN), Trong thôøi haïn 7 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy nhaän ñuû hoà sô hôïp leä, cô quan ÑKKD xoaù teân DN trong soå ÑKKD. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 31 COÂNG TY  Coâng ty laø doanh nghieäp trong ñoù caùc thaønh vieân cuøng goùp voán ñeå tieán haønh hoaït ñoäng kinh doanh theo nguyeân taéc laõi cuøng chia, loã cuøng chòu.  Coâng ty ñoái nhaân vaø coâng ty ñoái voán  Caùc loaïi coâng ty theo Luaät Doanh nghieäp: -Coâng ty TNHH coù hai thaønh vieân trôû leân; -Coâng ty TNHH moät thaønh vieân; - Coâng ty coå phaàn; - Coâng ty hôïp danh. 32 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 16
 17. COÂNG TY TNHH HAI THAØNH VIEÂN TRÔÛ LEÂN  Thaønh vieân : 2 > 50 (caù nhaân hoaëc toå chöùc)  Thaønh vieân chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn nôï vaø caùc nghóa vuï taøi saûn khaùc cuûa Cty trong phaïm vi soá voán ñaõ cam keát goùp vaøo Cty.  Coù tö caùch phaùp nhaân töø ngaøy ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ÑKKD  Khoâng ñöôïc phaùt haønh coå phieáu. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 33 VOÁN CUÛA CT TNHH 2 THAØNH VIEÂN TRÔÛ LEÂN  Hình thöùc goùp voán : tieàn ñoàng VN , ngoaïi teä chuyeån ñoåi, vaøng, BĐS, ñoäng saûn, baûn quyeàn SHTT, giaù trò QSDÑ…  Vaán ñeà ñònh giaù taøi saûn goùp voán  Chuyeån nhöôïng voán:  + Chuyeån nhöôïng noäi boä  + Chuyeån nhöôïng cho ngöôøi ngoaøi Cty  Xöû lyù phaàn voán goùp trong caùc tröôøng hôïp khaùc (thaønh vieân la øcaù nhaân cheát, bò TA tuyeân laø ñaõ cheát (có/ khoâng coù ngöôøi thöøa keá), caù nhaân bò haïn cheá hoaëc bò maát naêng löïc haønh vi daân söï, cá nhân bị kết án tù, tặng cho phần vốn góp ); tröôøng hôïp thaønh vieân coâng ty boû phieáu choáng hoaëc phaûn ñoái baèng vaên baûn…  Moät soá löu yù Nghò Ñònh 102/2010/NÑ-CP.(đ 18) 34 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 17
 18. VOÁN CUÛA CT TNHH 2 THAØNH VIEÂN TRÔÛ LEÂN(tt)  Thvieân phaûi goùp voán ñaày ñuû vaø ñuùng haïn baèng loaïi taøi saûn goùp voán nhö ñaõ cam keát. Tröôøng hôïp thvieân thay ñoåi loaïi taøi saûn goùp voán ñaõ cam keát thì phaûi ñöôïc söï nhaát trí cuûa caùc thvieân coøn laïi; cty thbaùo baèng vaên baûn noäi dung thay ñoåi ñoù ñeán cô quan ÑKKD trong thôøi haïn 7 ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy chaáp thuaän söï thay ñoåi.  Ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa cty phaûi thoâng baùo baèng vaên baûn tieán ñoä goùp voán ñaêng kyù ñeán cô quan ÑKKD trong thôøi haïn 15 ngaøy, keå töø ngaøy cam keát goùp voán vaø phaûi chòu traùch nhieäm caù nhaân veà caùc thieät haïi cho cty vaø ngöôøi khaùc do thoâng baùo chaäm treã hoaëc thoâng baùo khoâng chính xaùc, khoâng trung thöïc, khoâng ñaày ñuû. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 35 NGHỊ ĐỊNH 102/NĐ-CP (01/10/2010)  Điều 18. Thực hiện góp vốn và các Q, NV liên quan đến việc góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên:  1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ, đúng tiến độ đã cam kết trong DSTV. Nếu việc góp vốn được thực hiện nhiều hơn một lần, thời hạn góp vốn lần cuối của mỗi thành viên không vượt quá 36 tháng, kể từ ngày công ty được cấp GCN/ĐKDN hoặc GCN đăng ký bổ sung, thay đổi thành viên và mỗi lần góp vốn thành viên được cấp một giấy xác nhận số vốn đã góp của lần góp vốn đó.  2. Trong thời hạn 15 ngày sau mỗi đợt góp vốn theo cam kết, người đại diện theo pháp luật của công ty phải báo cáo kết quả tiến độ góp vốn đến cơ quan ĐKKD.  Trường hợp người đại diện theo PL không thông báo kết quả tiến độ góp vốn theo quy định, Chủ tịch HĐTV hoặc GĐ (TGĐ) hoặc thành viên sở hữu phần vốn góp lớn nhất tại công ty có quyền nhân danh công ty thực hiện báo cáo kết quả tiến độ góp vốn. 36 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 18
 19. NGHỊ ĐỊNH 102/NĐ-CP (01/10/2010) –tt-  3. Trong thời hạn chưa góp đủ số vốn theo cam kết, thành viên có số phiếu biểu quyết và được chia lợi tức tương ứng với tỷ lệ số vốn thực góp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.  4. Sau thời hạn cam kết góp lần cuối mà vẫn có TV chưa góp vốn đã cam kết góp, TV đó đương nhiên không còn là TV của công ty và không có quyền chuyển nhượng quyền góp vốn đó cho người khác; số vốn chưa góp được xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều này.  5. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn lần cuối, số vốn chưa góp đủ được xử lý theo thứ tự ưu tiên sau:  a) Các thành viên còn lại nhận góp một phần hoặc toàn bộ số vốn chưa góp theo tỷ lệ số vốn đã góp vào công ty; b) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp; PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ   c) Huy động thêm người khác góp đủ số vốn chưa góp. 37 NGHỊ ĐỊNH 102/NĐ-CP (01/10/2010) –tt-  6. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn 90 ngày theo quy định tại khoản 5 Điều này, người đại diện theo pháp luật của công ty phải báo cáo kết quả tiến độ góp vốn và đăng ký thay đổi thành viên của công ty. Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp này bao gồm:  a) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi thành viên;  b) Thông báo kết quả tiến độ góp vốn hoặc bản sao, có xác nhận của công ty, giấy chứng nhận phần góp vốn của các thành viên;  c) Danh sách thành viên.  7. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản này, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thực hiện đăng ký và cấp Đăng ký thay đổi thành viên cho công ty. 38 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 19
 20. NGHỊ ĐỊNH 102/NĐ-CP (01/10/2010) –tt-  Trường hợp có thành viên hoặc đại diện ủy quyền của thành viên không ký tên trong Danh sách thành viên quy định tại điểm c khoản 6 Điều này, cơ quan ĐKKD thông báo danh sách nói trên đến thành viên có liên quan và yêu cầu họ xác nhận bằng văn bản về số vốn đã góp của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận thông báo. Thông báo phải được gửi theo cách đảm bảo thành viên có liên quan nhận được thông báo đó. Quá thời hạn trên mà không nhận được xác nhận bằng văn bản của thành viên có liên quan, cơ quan ĐKKD đăng ký thay đổi thành viên theo yêu cầu của công ty. Trường hợp thành viên không ký Danh sách thành viên có xác nhận bằng văn bản phản đối số vốn góp được ghi trong danh sách thành viên, cơ quan ĐKKD từ chối cấp đăng ký thay đổi thành viên. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ 39 NGHỊ ĐỊNH 102/NĐ-CP (01/10/2010) –tt-  8. Trường hợp số vốn thực góp được thực hiện theo khoản 5 Điều này vẫn thấp hơn so với tổng số vốn cam kết góp, cơ quan ĐKKD đăng ký số vốn đã góp là vốn điều lệ của công ty khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên của công ty theo quy định tại khoản 6 Điều này; các thành viên chưa góp đủ vốn theo cam kết phải liên đới chịu trách nhiệm tương đương với số vốn chưa góp về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của công ty phát sinh trước khi đăng ký thay đổi thành viên theo khoản 6 Điều này.  9. Cơ quan ĐKKD có quyền kiểm tra kết quả tiến độ góp vốn theo yêu cầu của một hoặc một số thành viên sở hữu phần vốn góp ít nhất 25% vốn điều lệ của công ty. Kết quả kiểm tra tiến độ góp vốn của cơ quan ĐKKD được sử dụng để xác định số phiếu biểu quyết và phân chia lợi nhuận theo quy định tại khoản 3 Điều này và lập các hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên theo quy định tại khoản 6 Điều này. 40 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2014 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản