intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Pháp luật về kinh tế - TS. Lê Văn Hưng (2015)

Chia sẻ: You You | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:185

92
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Pháp luật về kinh tế trang bị cho người học những hiểu biết về: Pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, hợp đồng kinh doanh, pháp luật về cạnh tranh, giải quyết tranh chấp, pháp luật về phá sản, pháp luật lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật về kinh tế - TS. Lê Văn Hưng (2015)

 1. PHAÙP LUAÄT VỀ KINH TẾ Chöông trình boài döôõng kieåm toaùn vieân & kế toán viên. TS. LEÂ VAÊN HÖNG Khoa Luaät - ÑH KINH TEÁ TP. HCM lehunglkt@ueh.edu.vn - 2015 - 1 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ PHAÙP LUAÄT VỀ KINH TẾ Phaàn I: Pháp luật về doanh nghieäp Phần II: Pháp luật về đầu tư Phaàn III: Pháp luật về Hôïp ñoàng kinh doanh Phaàn IV: Phaùp luaät veà caïnh tranh Phaàn V: Pháp luật về Giaûi quyeát tranh chaáp Phaàn VI: Phaùp luaät veà Phaù saûn Phaàn VII: Phaùp luaät veà Lao ñộng 2 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 1
 2. PHAÀN 1: PL VỀ DOANH NGHIEÄP  Doanh nghieäp laø toå chöùc kinh teá coù teân rieâng, coù taøi saûn, coù truï sôû giao dòch oån ñònh, ñöôïc ñaêng kyù kinh doanh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät nhaèm muïc ñích thöïc hieän caùc hoaït ñoäng KD. (Ñ 4LDN 2005) Kinh doanh laø vieäc thöïc hieän moät, moät soá hoaëc taát caû caùc coâng ñoaïn cuûa quaù trình ñaàu tö töø saûn xuaát ñeán tieâu thuï saûn phaåm hoaëc thöïc hieän dòch vuï treân thò tröôøng nhaèm muïc ñích sinh lôïi. 3 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA DOANH NGHIEÄP  Doanh nghieäp laø chuû theå KD ñoäc laäp (teân, taøi saûn, truï sôû, söû duïng lao ñoäng,…haïch toaùn KD ñoäc laäp, töï chuû KD, töï chòu traùch nhieäm,…)  Doanh nghieäp ñöôïc xaùc laäp tö caùch phaùp lyù bôûi cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn (theå nhaân hoaëc phaùp nhaân kinh teá – ñöôïc caáp GCN ñaêng kyù kinh doanh )  Muïc ñích thaønh laäp vaø hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp laø tìm kieám lôïi nhuaän 4 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 2
 3. CAÙC LOAÏI DOANH NGHIEÄP  Coâng ty  Doanh nghieäp tö nhaân 5 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ NGÖÔØI THAØNH LAÄP & QUAÛN LYÙ DOANH NGHIEÄP  Nhöõng tröôøng hôïp khoâng ñöôïc tham gia thaønh laäp & quaûn lyù DN: - Cô quan NN, ñôn vò thuoäc LLVTND söû duïng taøi saûn cuûa NN & coâng quyõ thaønh laäp DN kinh doanh nhaèm thu lôïi rieâng cho ñôn vò; - Caùn boä, coâng chöùc; Só quan, haï só quan;. . . . (Luật CC, Luật VC) - Caùn boä laõnh ñaïo, quaûn lyù nghieäp vuï trong DN 100% voán NN (chæ ñöôïc quyeàn laøm ngöôøi quaûn lyù taïi DN khaùc vôùi tö caùch laø ñaïi dieän uyû quyeàn cho DNNN hoaëc cô quan NN coù thaåm quyeàn) - Ngöôøi vò thaønh nieân, ngöôøi thaønh nieân haïn cheá hoaëc maát NLHVDS; - Ngöôøi ñang thuï aùn tuø, bò töôùc quyeàn haønh ngheà. - Tröôøng hôïp DN bò tuyeân boá phaù saûn; 6 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 3
 4. Điều 20 (LCB,CC-2008): Những việc khác cán bộ, công chức không được làm: Ngoài những việc không được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 (bí mật NN; đạo đức công vụ) của Luật này, CB, CC còn không được làm những việc liên quan đến SX, KD, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền. Điều 14 (LVC-2010): Quyền của viên chức về hoạt động KD và làm việc ngoài thời gian quy định:  1. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.  3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ Điều 37 LPCTN 2005). Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm:  1. CB, CC, VC không được làm những việc sau đây:  b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành DNTN, CT TNHH, CTCP, CTHD, HTX, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức NCKH tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;  c) Làm tư vấn cho DN, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;  d) KD trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;  đ) Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi.  2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào DN hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 4
 5.  3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.  4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.  5. CB, CC,VC là thành viên HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ, GĐ, PGĐ, KTT và những cán bộ quản lý khác trong DN của NN không được ký kết HĐ với DN thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép DN thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của DN mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong DN hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết HĐ cho DN.  6. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:  a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;  b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân. PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp vào CTCP, công ty TNHH, công ty HD, trừ trường hợp sau đây:  a) Cơ quan NN, đơn vị vũ trang ND sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào DN để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;  b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh, từ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào một trong các mục đích sau đây:  a) Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả những người quy định (CB, CC,VC; SQQĐND,…);  b) Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về NSNN;  c) Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị. Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 5
 6. NHÖÕNG NGAØNH NGHEÀ CAÁM KINH DOANH - Vuõ khí, ñaïn döôïc, quaân trang, quaân duïng,… - Chaát noå, chaát ñoäc, chaát phoùng xaï, - Chaát ma tuyù, - Maïi daâm, dòch vuï toå chöùc maïi daâm, mua baùn phuï nöõ, treû em, - Toå chöùc ñaùnh baïc, gaù baïc, - Hoaù chaát coù tính ñoäc haïi maïnh, - Hieän vaät thuoäc di tích LS, vaên hoaù, baûo taøng, - Saûn phaåm vaên hoaù phaûn ñoäng, ñoài truî, meâ tín …, - Caùc loaïi phaùo, - Ñoäng vaät, thöïc vaät hoang daõ, quyù hieám, - Ñoà chôi coù haïi cho giaùo duïc nhaân caùch, söùc khoeû treû em,… - Kinh doanh dòch vuï moâi giôùi hoân nhaân coù yeáu toá nöôùc ngoaøi;…. - Lưu ý: - Các quy định tại NĐ 102-CP 2010 11 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ NĐ 102/CP ngày 01/10/2010- Ngành, nghề cấm KD: a) KD vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho LLVT; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;  b) KD chất ma túy các loại;  c) KD hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế);  d) KD các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách;  đ) KD các loại pháo;  e) KD các loại đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, đồ chơi, trò chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự an toàn xã hội;  g) KD các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến, và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử dụng; 12 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 6
 7. NGHỊ ĐỊNH 102/2010- tt  h) KD mại dâm, tổ chức mại dâm, mua bán người;  i) KD dịch vụ tổ chức đánh bạc, gá bạc trái phép dưới mọi hình thức;  k) KD dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân;  l) KD dịch vụ môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài;  m) KD dịch vụ môi giới nhận cha, mẹ, con nuôi, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;  n) KD các loại phế liệu NK gây ô nhiễm môi trường;  o) KD các loại sản phẩm, hàng hóa và thiết bị cấm lưu hành, cấm sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và/hoặc sử dụng tại Việt Nam;  p) Các ngành, nghề cấm KD khác được quy định tại các luật, pháp lệnh và nghị định chuyên ngành. 13 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ NGHỊ ĐỊNH 102/2010- tt Ngành, nghề KD có điều kiện và điều kiện KD:  1. Ngành, nghề KD có điều kiện và điều kiện KD áp dụng theo các quy định của các luật, pháp lệnh, nghị định chuyên ngành hoặc quyết định có liên quan của Ttg CP (sau đây gọi chung là PL chuyên ngành).  2. Điều kiện KD được thể hiện dưới các hình thức:  a) Giấy phép KD;  b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện KD;  c) Chứng chỉ hành nghề;  d) Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;  đ) Xác nhận vốn pháp định;  e) Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  g) Các yêu cầu khác mà DN phải thực hiện hoặc phải có mới được quyền KD ngành, nghề đó mà không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  3. Các quy định về loại ngành, nghề KD có điều kiện và điều kiện KD đối với ngành, nghề đó tại các VBQPPL khác ngoài các loại VBQPPL đã nêu tại khoản 1 Điều này đều không có hiệu lực thi hành. 14 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 7
 8. NGAØNH NGHEÀ KD PHAÛI COÙ CC HAØNH NGHEÀ  Kinh doanh dòch vuï phaùp lyù,  Kinh doanh dòch vuï khaùm, chöõa beänh, döôïc phaåm,  Kinh doanh dòch vuï thuù y, thuoác thuù y,  Kinh doanh dòch vuï thieát keá coâng trình,  Kinh doanh dòch vuï kieåm toaùn, haønh ngheà keá toaùn( Luaät KT & NÑ 129/2004)  Kinh doanh dòch vuï moâi giôùi chöùng khoaùn,  Saûn xuaát, gia coâng, sang chai, ñoùng goùi, mua baùn thuoác baûo veä thöïc vaät,  Kinh doanh dòch vuï thieát keá phöông tieän vaän taûi,  Mua baùn di vaät, coå vaät, baûo maät quoác gia.  Ngöôøi coù CCHN chæ ñöôïc ñkyù trong hoà sô ÑKKD cuûa moät cô sôû KD vaø phaûi chòu traùch nhieäm V/v tuaân thuû ñuùng caùc quy ñònh veà chuyeân moân vaø ñaïo ñöùc ngheà nghieäp trong hoaït ñoäng KD cuûa cô sôû ñoù. 15 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ TAØI SAÛN DOANH NGHIEÄP  Tieàn ñoàng VN, ngoaïi teä chuyeån ñoåi, vaøng,…  Nhaø xöôûng, maùy moùc, thieát bò, nguyeân- nhieân vaät lieäu,…  Quyeàn söû duïng ñaát  Coâng ngheä, quyeàn SHTT,  Caùc quyeàn veà taøi saûn khaùc,… - Ñònh giaù taøi saûn vaø chuyeån quyeàn sôû höõu - Voán phaùp ñònh 16 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 8
 9. TRUÏ SÔÛ CUÛA DOANH NGHIEÄP  Truï sôû chính cuûa DN phaûi ñaët treân laõnh thoå Vieät Nam,  Xaùc ñònh roõ ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, fax, telex,…  Doanh nghieäp coù quyeàn môû chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän,… 17 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ ÑIEÀU KIEÄN VEÀ TEÂN CUÛA DOANH NGHIEÄP  Teân doanh nghieäp: - Khoâng truøng hoaëc gaây nhaàm laãn vôùi teân DN khaùc ñaõ ÑKKD; - Khoâng vi phaïm truyeàn thoáng lòch söû, vaên hoaù, thuaàn phong myõ tuïc cuûa daân toäc; - Vieát baèng tieáng Vieät - Vieát taét caùc töø quy öôùc: TNHH, CP, HD,… 18 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 9
 10. Tên doanh nghiệp (Điều 13 NĐ 43/2010)  1. Tên DN phải viết được bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được và bao gồm hai thành tố sau đây:  a) Loại hình DN, bao gồm: công ty TNHH, cụm từ TNHH có thể viết tắt là TNHH; công ty CP, cụm từ cổ phần có thể viết tắt là CP; công ty HD, cụm từ hợp danh có thể viết tắt là HD; DNTN, cụm từ tư nhân có thể viết tắt là TN;  b) Tên riêng của DN.  2. DN chỉ được sử dụng ngành, nghề KD, hình thức đầu tư để cấu thành tên riêng của DN nếu DN có đăng ký ngành, nghề đó hoặc thực hiện đầu tư theo hình thức đó.  3. Tên tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 19 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp (Điều 14)  1. Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của DN khác đã đăng ký trong phạm vi toàn quốc, trừ những DN đã bị thu hồi GCN ĐKDN, các DN đã giải thể. Quy định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.  Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, việc chống trùng, nhầm lẫn tên DN được thực hiện trên phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  2. Không được sử dụng tên cơ quan NN, đơn vị LLVTND, tên của tổ chức CT, tổ chức CT-XH để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của DN, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.  3. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, tên danh nhân để đặt tên riêng cho DN. 20 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 10
 11. THUÛ TUÏC THAØNH LAÄP DN  Noäp hoà sô ÑKDN (Giấy đề nghị ĐKDN, Ñieàu leä ñ/v cty; danh saùch tvieân/coå ñoâng saùng laäp; baûn sao CMND/hoä chieáu (caù nhaân); quyeát ñònh thaønh laäp, GCN/ÑKKD (toå chöùc); giaáy xaùc nhaän voán PĐ neáu KD nhöõng ngaønh coù yeâu caàu; Chöùng chæ haønh ngheà cuûa GÑ hoaëc TGÑ vaø caù nhaân khaùc ñoái vôùi cty KD ngaønh, ngheà phaûi coù CCHN.)  Caáp giaáy chöùng nhaän ÑKKD (NĐ 43/CP/2010 ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp).  Coâng khai hoaù hoaït ñoäng. Löu yù: Cô quan ÑKKD khoâng ñöôïc yeâu caàu caùc loaïi giaáy tôø khaùc. 21 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ NĐ 43/CP/2010  1. Đăng ký DN quy định tại Nghị định này bao gồm nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với các loại hình DN thành lập theo quy định của Luật DN. Đăng ký DN bao gồm đăng ký thành lập mới DN và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN.  2. Giấy chứng nhận đăng ký DN là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan ĐKKD cấp cho DN ghi lại những thông tin về ĐKKD và đăng ký thuế do DN đăng ký.  GCN ĐKDN đồng thời là GCN ĐKKD và GCN đăng ký thuế của DN. 22 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 11
 12.  3. Đối với những ngành, nghề KD không có trong Hệ thống ngành kinh tế VN nhưng được quy định tại các VBQPPL khác thì ngành, nghề KD trong GCN ĐKDN được ghi theo ngành, nghề quy định tại các VBQPPL đó.  4. Đối với những ngành, nghề KD không có trong Hệ thống ngành kinh tế VN và chưa được quy định tại các VBQPPL khác thì cơ quan ĐKKD thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để xem xét bổ sung mã mới. 23 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục ĐKDN (Điều 4):  1. Người thành lập DN tự kê khai hồ sơ ĐKDN và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ ĐKDN 2. Cơ quan ĐKKD chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ ĐKDN, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của DN xảy ra trước và sau ĐKDN.  3. Cơ quan ĐKKD không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác trong quá trình hoạt động.  4. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế liên quan đến mã số DN được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 24 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 12
 13. Quy trình phối hợp tạo và cấp mã số DN (Điều 26):  Khi hồ sơ đăng ký DN đủ điều kiện để được cấp GCN ĐKDN theo quy định, thông tin về hồ sơ ĐKDN được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính). Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số DN và chuyển mã số DN sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN để Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp cho DN. Thông tin về việc cấp GCN ĐKDN sẽ được chuyển sang Tổng cục Thuế.  Trường hợp Tổng cục Thuế từ chối cấp mã số cho DN thì phải gửi thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó nói rõ lý do từ chối để chuyển cho cơ quan ĐKKD cấp tỉnh thông báo cho DN. 25 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ DN soạn hồ sơ, chuẩn bị các giấy tờ liên quan. Nộp hồ sơ và lệ phí tại P.ĐKKD cấp tỉnh nơi DN đặt trụ sở chính. P.ĐKKD kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. ( Trao biên nhận cho người nộp) P.ĐKKD kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. HỢP LỆ. KHÔNG HỢP LỆ Nhập thông tin trong hồ sơ DN vào hệ thống thông tin đăng ký DN quốc gia Chuyển thông tin về hồ sơ đăng ký DN sang cơ sở dữ Thông báo nội dung cần liệu của Tổng cục Thuế. sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập DN. Tổng cục Thuế tạo mã số DN và chuyển sang cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN. P.ĐKKD cấp mã số cho DN và cấp giấy chứng nhận đăng ký DN. 26 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 13
 14. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (Điều 27)  1. ĐKDN qua mạng điện tử là việc người thành lập DN thực hiện việc ĐKDN thông qua Cổng thông tin ĐKDN quốc gia.  2. Phòng ĐKKD tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết thủ tục ĐKDN qua Hệ thống thông tin ĐKDN quốc gia.  3. Trường hợp người thành lập DN chưa có chữ ký điện tử, việc ĐKDN qua mạng điện tử có thể được thực hiện theo quy trình sau: sau khi hồ sơ ĐKDN được chấp thuận trên Hệ thống thông tin ĐKDN quốc gia, DN sẽ in Giấy xác nhận nộp hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử từ Hệ thống này. Người đại diện theo PL của DN ký tên vào Giấy xác nhận nộp hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử và gửi đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi DN đặt trụ sở chính. Sau khi nhận được Giấy xác nhận nộp hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử của DN, Phòng ĐKKD cấp tỉnh xem xét cấp GCN ĐKDN cho DN.  4. Hồ sơ ĐKDN nộp qua Cổng thông tin ĐKDN quốc gia có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy. 27 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ Thời hạn cấp GCN ĐKDN (Điều 28):  1. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp GCN ĐKDN cho DN, đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN , chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi DN, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm KD của DN.  2. Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp GCN ĐKDN hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký DN thì người thành lập DN có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 28 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 14
 15. Cấp GCN ĐKDN (Điều 29):  1. DN được cấp GCN ĐKDN khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 của Luật DN.  2. DN có thể nhận GCN ĐKDN trực tiếp tại Cơ quan ĐKKD hoặc đăng ký và trả phí để nhận GCN ĐKDN qua dịch vụ chuyển phát.  3. Kể từ ngày được cấp GCN ĐKDN, DN có quyền hoạt động KD, trừ trường hợp KD ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện.  4. DN có quyền yêu cầu Cơ quan ĐKKD cấp bản sao GCN ĐKDN và phải trả phí theo quy định.  5. Khi được cấp GCN ĐKDN mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN, DN phải nộp lại GCN ĐKDN cũ hoặc GCN ĐKKD cũ hoặc giấy tờ tương đương khác. 29 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ Cung cấp thông tin về nội dung ĐKDN  1. Định kỳ vào tuần thứ hai hàng tháng, Phòng ĐKKD cấp tỉnh gửi danh sách kèm thông tin về các DN đã đăng ký trong tháng trước đó đến cơ quan quản lý ngành KT- KT cùng cấp, cơ quan ĐKKD cấp huyện. Ở những nơi có điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thì có thể thực hiện việc trao đổi thông tin về ĐKDN qua mạng điện tử.  2. Các tổ chức, cá nhân có thể đề nghị cơ quan ĐKKD cung cấp thông tin về nội dung ĐKDN lưu giữ tại Hệ thống thông tin ĐKDN quốc gia và phải trả phí theo quy định. 30 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 15
 16. CAÙC HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC LAÏI DN THEO LUAÄT DOANH NGHIEÄP:  Chia doanh nghieäp: Coâng ty TNHH/CP coù theå chia thaønh moät soá coâng ty cuøng loaïi. Sau khi ÑKKD cho caùc coâng ty môùi, coâng ty bò chia chaám döùt toàn taïi.  Taùch doanh nghieäp: Coâng ty TNHH/CP coù theå taùch baèng caùch chuyeån moät phaàn taøi saûn cuûa coâng ty hieän coù( cty bò taùch) ñeå thaønh laäp moät hoaëc moät soá coâng ty môùi cuøng loaïi(cty ñöôïc taùch); chuyeån moät phaàn Q&NV cuûa coâng ty bò taùch sang coâng ty ñöôïc taùch maø khoâng chaám döùt toàn taïi cuûa coâng ty bò taùch. 31 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ CAÙC HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC LAÏI DOANH NGHIEÄP THEO LUAÄT DOANH NGHIEÄP:  Hôïp nhaát doanh nghieäp: Hai hoaëc moät soá coâng ty cuøng loaïi(cty bò HN) coù theå hôïp nhaát thaønh moät coâng ty môùi (cty HN); chuyeån toaøn boä taøi saûn, Q,NV vaø lôïi ích hôïp phaùp sang coâng ty hôïp nhaát ñoàng thôøi chaám döùt söï toàn taïi cuûa caùc coâng ty bò hôïp nhaát.  Saùp nhaäp doanh nghieäp: Moät hoaëc moät soá coâng ty cuøng loaïi ( cty bò SN) coù theå saùp nhaäp vaøo moät coâng ty khaùc( cty nhaän SN) baèng caùch chuyeån toaøn boä taøi saûn, Q-NV vaø lôïi ích hôïp phaùp sang coâng ty nhaän saùp nhaäp vaø chaám döùt söï toàn taïi cuûa coâng ty bò saùp nhaäp.  Chuyeån ñoåi coâng ty: Coâng ty TNHH coù theå chuyeån ñoåi thaønh CTCP vaø ngöôïc laïi. Sau khi ÑKKD, CT ñöôïc chuyeån ñoåi chaám döùt toàn taïi. 32 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 16
 17. Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH  DNTN có thể chuyển đổi thành công ty TNHH nếu đủ các điều kiện:  a) Có đủ các điều kiện cấp GCN-ĐKKD quy định tại Luật DN;  b) Chủ DNTN phải là chủ sở hữu công ty (chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên là cá nhân), hoặc thành viên (chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên);  c) Chủ DNTN cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;  d) Chủ DNTN có thoả thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;  đ) Chủ DNTN cam kết bằng văn bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của DNTN. 33 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ GIAÛI THEÅ DOANH NGHIEÄP THEO LUAÄT DN  Doanh nghieäp bò giaûi theå trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây:  a) Keát thuùc thôøi haïn hoaït ñoäng ñaõ ghi trong Ñieàu leä coâng ty maø khoâng coù quyeát ñònh gia haïn;  b) Theo quyeát ñònh cuûa chuû doanh nghieäp ñoái vôùi doanh nghieäp tö nhaân; cuûa taát caû thaønh vieân hôïp danh ñoái vôùi coâng ty hôïp danh; cuûa Hoäi ñoàng thaønh vieân, chuû sôû höõu coâng ty ñoái vôùi coâng ty traùch nhieäm höõu haïn; cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñoái vôùi coâng ty coå phaàn;  c) Coâng ty khoâng coøn ñuû soá löôïng thaønh vieân toái thieåu theo quy ñònh cuûa Luaät naøy trong thôøi haïn saùu thaùng lieân tuïc;  d) Bò thu hoài Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh.  Doanh nghieäp chæ ñöôïc giaûi theå khi baûo ñaûm thanh toaùn heát caùc khoaûn nôï vaø nghóa vuï taøi saûn khaùc. 34 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 17
 18. THUÛ TUÏC GIAÛI THEÅ DOANH NGHIEÄP (Ñ. 158. )  Thoâng qua quyeát ñònh giaûi theå doanh nghieäp;  Chuû DNTN, HÑTV hoaëc chuû sôû höõu cty, HÑQT tröïc tieáp toå chöùc thanh lyù taøi saûn DN, tröø tröôøng hôïp Ñieàu leä coâng ty quy ñònh thaønh laäp toå chöùc thanh lyù rieâng.  Göûi quyeát ñònh giaûi theå ñeán cô quan ÑKKD , caùc chuû nôï, ngöôøi coù Q/NV vaø lôïi ích lieân quan, NLÑ trong DN, nieâm yeát coâng khai taïi truï sôû chính vaø chi nhaùnh cuûa DN(trong thôøi haïn 7 ngaøy laøm vieäc ) ;  Ñoái vôùi tröôøng hôïp maø phaùp luaät yeâu caàu phaûi ñaêng baùo thì phaûi ñaêng ít nhaát treân 1 tôø baùo vieát hoaëc baùo ñieän töû 3 soá lieân tieáp.  Göûi quyeát ñònh giaûi theå cho caùc chuû nôï keøm theo thbaùo veà phöông aùn giaûi quyeát nôï. 35 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ THÖÙ TÖÏ THANH TOAÙN CAÙC KHOAÛN NÔÏ CUÛA DN:  Nôï löông, trôï caáp thoâi vieäc, BH XH vaø caùc quyeàn lôïi khaùc cuûa NLÑ,  Nôï thueá vaø caùc khoaûn nôï khaùc.  Sau khi ñaõ thanh toaùn heát caùc khoaûn nôï vaø chi phí giaûi theå, phaàn coøn laïi thuoäc veà chuû DNTN, caùc tvieân, cñoâng hoaëc chuû sôû höõu cty.  Göûi hoà sô giaûi theå ñeán cô quan ÑKKD(trong thôøi haïn 7 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy thanh toaùn heát caùc khoaûn nôï cuûa DN), Trong thôøi haïn 7 ngaøy laøm vieäc keå töø ngaøy nhaän ñuû hoà sô hôïp leä, cô quan ÑKKD xoaù teân DN trong soå ÑKKD. 36 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 18
 19. DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN  Doanh nghieäp tö nhaân laø doanh nghieäp do moät caù nhaân laøm chuû vaø töï chòu traùch nhieäm baèng toaøn boä taøi saûn cuûa mình veà moïi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp.  Doanh nghieäp tö nhaân khoâng ñöôïc phaùt haønh baát kyø loaïi chöùng khoaùn naøo.  Moãi caù nhaân chæ ñöôïc quyeàn thaønh laäp moät doanh nghieäp tö nhaân. 37 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN(tt) > Chuû sôû höõu DNTN phaûi laø moät caù nhaân; töï boû voán thaønh laäp DN, töï mình laøm chuû, quyeát ñònh toaøn boä coâng vieäc kinh doanh( coù theå thueâ ngöôøi quaûn lyù, ñieàu haønh); > Chuû DNTN phaûi chòu traùch nhieäm “voâ haïn” ñoái vôùi caùc khoaûn nôï vaø nhöõng nghóa vuï taøi saûn khaùc cuûa DN. 38 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 19
 20. VOÁN ÑAÀU TÖ CUÛA CHUÛ DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN  Voán ñaàu tö cuûa Chuû DNTN do chuû DN töï ñaêng kyù. (Nghóa vuï ñaêng kyù chính xaùc toång soá voán ñaàu tö, neâu roõ soá voán baèng tieàn VN, ngoaïi teä töï do chuyeån ñoåi, vaøng vaø caùc taøi saûn khaùc(ghi roõ loaïi, soá löôïng vaø giaù trò coøn laïi cuûa moãi loaïi taøi saûn).  Toaøn boä voán vaø taøi saûn keå caû voán vay vaø taøi saûn thueâ phaûi ñöôïc ghi cheùp ñaày ñuû vaøo soå keá toaùn vaø baùo caùo taøi chính cuûa DN theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.  Trong quaù trình hoaït ñoäng, chuû DNTN coù quyeàn taêng/giaûm voán ñaàu tö cuûa mình. Vieäc taêng /giaûm voán ñaàu tö phaûi ñöôïc ghi cheùp ñaày ñuû vaøo soå keá toaùn. Tröôøng hôïp giaûm xuoáng thaáp hôn voán ñaàu tö ñaõ ñaêng kyù thì chæ ñöôïc giaûm voán sau khi ñaõ ÑKvôùi cô quan ÑKKD. 39 PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ QUAÛN LYÙ DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN  Chuû DNTN coù toaøn quyeàn quyeát ñònh ñoái vôùi taát caû hoaït ñoäng KD cuûa DN, vieäc söû duïng lôïi nhuaän sau khi ñaõ noäp thueá vaø thöïc hieän caùc nghóa vuï taøi chính khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.  Chuû DNTN coù theå tröïc tieáp hoaëc thueâ ngöôøi khaùc quaûn lyù, ñieàu haønh hoaït ñoäng KD. Tröôøng hôïp thueâ ngöôøi khaùc laøm Giaùm ñoác quaûn lyù DN thì chuû DNTN phaûi ñaêng kyù vôùi cô quan ÑKKD vaø vaãn phaûi chòu traùch nhieäm veà moïi hoaït ñoäng KD cuûa DN.  Chuû DNTN laø nguyeân ñôn, bò ñôn hoaëc ngöôøi coù quyeàn lôïi, nghóa vuï lieân quan tröôùc Troïng taøi hoaëc Toaø aùn trong caùc tranh chaáp lieân quan ñeán DN.  Chuû DNTN laø ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa DN. 40 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2