intTypePromotion=1

Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ - GV. Phạm Đức Huy

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
219
lượt xem
49
download

Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ - GV. Phạm Đức Huy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ nhằm trình bày về khái niệm hương mại hàng hóa, mua bán hàng hóa, dịch vụ thương mại, các chế tài trong thương mại hàng hóa và dịch vụ. Bài giảng trình bày súc và khoa học giúp sinh viên dễ tiếp thu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ - GV. Phạm Đức Huy

 1. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM II. MUA BÁN HH 1.1. Thương nhân 1.KN & ĐĐ 2. HĐ MBHH K1 Đ6 LTM III. DỊCH VỤ TM 1.CUNG ỨNG DV 2.CÁC DV CHỦ YẾU Thương nhân bao gồm tổ chức LOGISTICS Q UÁ CẢNH kinh tế được thành lập hợp GIÁM ĐỊNH pháp, cá nhân hoạt động thương IV. CHẾ TÀI mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.
 2. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM II. MUA BÁN HH Phân loại thương nhân 1.KN & ĐĐ 2. HĐ MBHH Căn cứ vào tư cách pháp lý, gồm có: Thương nhân có tư cách pháp nhân: III. DỊCH VỤ TM + Doanh nghiệp nhà nước các loại. 1.CUNG ỨNG DV + Công ty TNHH các loại 2.CÁC DV CHỦ YẾU + Công ty cổ phần LOGISTICS + Hợp tác xã Q UÁ CẢNH + DN có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam GIÁM ĐỊNH + Công ty hợp danh IV. CHẾ TÀI Thương nhân không có tư cách pháp nhân: doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh theo Nghị định 88/NĐ-CP.
 3. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM II. MUA BÁN HH Căn cứ vào hình thức tổ chức hoạt động: 1.KN & ĐĐ  Thương nhân là doanh nghiệp các loại 2. HĐ MBHH  Thương nhân là cá nhân hoạt động III. DỊCH VỤ TM dưới hình thức hộ kinh doanh. 1.CUNG ỨNG DV 2.CÁC DV CHỦ YẾU  Thương nhân là hợp tác xã LOGISTICS Q UÁ CẢNH Căn cứ vào chế độ trách nhiệm: GIÁM ĐỊNH  Thương nhân chịu trách nhiệm hữu IV. CHẾ TÀI hạn  Thương nhân chịu trách nhiệm vô hạn
 4. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM II. MUA BÁN HH 1.2. Hoạt động thương mại 1.KN & ĐĐ 2. HĐ MBHH Đ3 LTM III. DỊCH VỤ TM 1.CUNG ỨNG DV Hoạt động thương mại là hoạt động 2.CÁC DV CHỦ YẾU LOGISTICS nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm Q UÁ CẢNH mua bán hàng hóa, cung ứng dịch GIÁM ĐỊNH IV. CHẾ TÀI vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.
 5. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM II. MUA BÁN HH - Phạm vi áp dụng của Luật Thương 1.KN & ĐĐ 2. HĐ MBHH mại được quy định tại điều 1 và III. DỊCH VỤ TM điều 4 Luật Thương Mại. 1.CUNG ỨNG DV 2.CÁC DV CHỦ YẾU LOGISTICS - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt Q UÁ CẢNH động Thương mại được quy định GIÁM ĐỊNH IV. CHẾ TÀI từ điều 10 đến điều 15 Luật Thương mại.
 6. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM II. MUA BÁN HH 1.KN & ĐĐ 2.1. Khái niệm 2. HĐ MBHH III. DỊCH VỤ TM Mua bán hàng hóa là hoạt động thương 1.CUNG ỨNG DV 2.CÁC DV CHỦ YẾU mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao LOGISTICS hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa Q UÁ CẢNH cho bên mua và nhận thanh toán; bên GIÁM ĐỊNH mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên IV. CHẾ TÀI bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.
 7. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM II. MUA BÁN HH Đặc điểm 1.KN & ĐĐ  Chủ thể của hoạt động mua bán hàng hoá trong 2. HĐ MBHH thương mại là các thương nhân hoặc là thương nhân III. DỊCH VỤ TM và các chủ thể khác có nhu cầu về hàng hoá khi các 1.CUNG ỨNG DV chủ thể đó chọn Luật Thương mại để áp dụng. 2.CÁC DV CHỦ YẾU  Đối tượng của quan hệ mua bán hàng hoá theo quy LOGISTICS Q UÁ CẢNH định của Luật Thương mại là hàng hoá theo quy định GIÁM ĐỊNH tại khoản 2 điều 3 Luật Thương mại. IV. CHẾ TÀI  Quá trình thực hiện hành vi mua bán hàng hoá gắn liền với quá trình chuyền giao quyền sở hữu hàng hoá từ bên bán sang bên mua.
 8. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực I. TN & HĐTM II. MUA BÁN HH 1.KN & ĐĐ (Đ122 BLDS) 2. HĐ MBHH  Các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng III. DỊCH VỤ TM phải có năng lực chủ thể để ký kết hợp 1.CUNG ỨNG DV đồng 2.CÁC DV CHỦ YẾU  Mục đích và nội dung của hợp đồng không LOGISTICS Q UÁ CẢNH được vi phạm điều cấm của pháp luật, GIÁM ĐỊNH không trái đạo đức xã hội IV. CHẾ TÀI  Hợp đồng phải được giao kết trên nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng.  Hợp đồng phải đáp ứng quy định của pháp luật về hình thức.
 9. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM Xác lập hợp đồng II. MUA BÁN HH 1.KN & ĐĐ Gồm các bước: 2. HĐ MBHH + Đề nghị giao kết hợp đồng III. DỊCH VỤ TM + Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng 1.CUNG ỨNG DV + Thời điểm xác lập hợp đồng mua bán hàng hoá 2.CÁC DV CHỦ YẾU  Hợp đồng được coi là xác lập vào thời điểm bên đề nghị LOGISTICS nhận được trả lời chấp nhận giao kết; im lặng nếu có thoả Q UÁ CẢNH thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết. GIÁM ĐỊNH  Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các IV. CHẾ TÀI bên đã thoả thuận về nội dung của hợp đồng.  Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản.
 10. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM Nội dung của hợp đồng II. MUA BÁN HH 1.KN & ĐĐ + Đối tượng của hợp đồng 2. HĐ MBHH + Số lượng, chất lượng III. DỊCH VỤ TM 1.CUNG ỨNG DV + Giá, phương thức thanh toán 2.CÁC DV CHỦ YẾU + Thời hạn, địa điểm, phương thức thực LOGISTICS hiện hợp đồng Q UÁ CẢNH GIÁM ĐỊNH + Quyền, nghĩa vụ của các bên IV. CHẾ TÀI + Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng + Phạt vi phạm hợp đồng + Các nội dung khác
 11. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM Thực hiện hợp đồng II. MUA BÁN HH 1.KN & ĐĐ Bên bán 2. HĐ MBHH Giao hàng và các chứng từ liên quan đến hàng hoá + Giao hàng đúng chất lượng III. DỊCH VỤ TM + Giao hàng đúng số lượng 1.CUNG ỨNG DV + Giao hàng đúng thời gian 2.CÁC DV CHỦ YẾU + Giao hàng đúng địa điểm LOGISTICS + Giao hàng đúng phương thức Q UÁ CẢNH + Giao chứng từ liên quan đến hàng hoá GIÁM ĐỊNH Chuyển quyền sở hữu hàng hoá IV. CHẾ TÀI + Đảm bảo quyền sở hữu với hàng hoá bán ra + Chuyển quyền sở hữu + Chuyển rủi ro Bảo hành hàng hoá
 12. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM II. MUA BÁN HH 1.KN & ĐĐ 2. HĐ MBHH Bên mua III. DỊCH VỤ TM 1.CUNG ỨNG DV 2.CÁC DV CHỦ YẾU Tiếp nhận hàng hoá LOGISTICS Thanh toán tiền hàng Q UÁ CẢNH GIÁM ĐỊNH IV. CHẾ TÀI
 13. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM II. MUA BÁN HH 3.1. Khái niệm 1.KN & ĐĐ 2. HĐ MBHH Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương III. DỊCH VỤ TM 1.CUNG ỨNG DV mại, theo đó một bên (gọi là bên cung 2.CÁC DV CHỦ YẾU ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch LOGISTICS vụ cho một bên khác và nhận thanh Q UÁ CẢNH GIÁM ĐỊNH toán; bên sử dụng dịch vụ (gọi là khách IV. CHẾ TÀI hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận.
 14. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM II. MUA BÁN HH Là hoạt động thương mại, theo đó thương 1.KN & ĐĐ 2. HĐ MBHH nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều III. DỊCH VỤ TM công việc bao gồm nhận hàng, vận 1.CUNG ỨNG DV chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải 2.CÁC DV CHỦ YẾU LOGISTICS quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn Q UÁ CẢNH khách hàng, đóng gói bao bì, kí mã GIÁM ĐỊNH hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác IV. CHẾ TÀI có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao.
 15. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM Đ241 LTM II. MUA BÁN HH 1.KN & ĐĐ - Dịch vụ quá cảnh HH là hoạt động thương 2. HĐ MBHH mại, theo đó thương nhân thực hiện việc quá III. DỊCH VỤ TM cảnh cho HH thuộc sở hữu của tổ chức, cá 1.CUNG ỨNG DV nhân nước ngoài qua lãnh thổ VN để hưởng 2.CÁC DV CHỦ YẾU thù lao. LOGISTICS Q UÁ CẢNH - Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển HH GIÁM ĐỊNH thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài IV. CHẾ TÀI qua lãnh thổ VN, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh.
 16. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM II. MUA BÁN HH Đ254 LTM 1.KN & ĐĐ 2. HĐ MBHH Giám định hàng hóa là hoạt động III. DỊCH VỤ TM 1.CUNG ỨNG DV thương mại, theo đó một thương 2.CÁC DV CHỦ YẾU nhân thực hiện những công việc LOGISTICS Q UÁ CẢNH cần thiết để xác định tình trạng GIÁM ĐỊNH thực tế của hàng hóa, kết quả cung IV. CHẾ TÀI ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.
 17. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM Khái niệm II. MUA BÁN HH Chế tài trong hoạt động thương mại là sự gánh chịu 1.KN & ĐĐ hậu quả vật chất bất lợi của bên có hành vi vi phạm 2. HĐ MBHH hợp đồng trong khi thực hiện các hoạt động TM. III. DỊCH VỤ TM Các trường hợp miễn trách nhiệm 1.CUNG ỨNG DV Do các bên thỏa thuận 2.CÁC DV CHỦ YẾU LOGISTICS Do gặp bất khả kháng Q UÁ CẢNH Do hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của GIÁM ĐỊNH bên kia IV. CHẾ TÀI Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.
 18. GV: Phạm Đức Huy CHƯƠNG II : PHÁP LUẬT VỀ TMHH VÀ DỊCH VỤ Giới thiệu Tổ Bộ Môn Giới thiệu môn học Đăng nhập Thoát I. TN & HĐTM II. MUA BÁN HH Các loại chế tài 1.KN & ĐĐ  Buộc thực hiện đúng hợp đồng (Đ297 – 299) 2. HĐ MBHH  Phạt vi phạm hợp đồng (Đ300, 301) III. DỊCH VỤ TM  Bồi thường thiệt hại (Đ302 – 307) 1.CUNG ỨNG DV 2.CÁC DV CHỦ YẾU  Tạm ngừng thực hiện hợp đồng (Đ308, 309) LOGISTICS  Đình chỉ thực hiện hợp đồng (Đ310, 311) Q UÁ CẢNH  Hủy bỏ hợp đồng (Đ312 – 314) GIÁM ĐỊNH  Các biện pháp khác do các bên thỏa thuận IV. CHẾ TÀI không trái với nguyên tắc cơ bản của PL VN, ĐƯQT mà VN là thành viên và tập quán TMQT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản