intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Buổi 2 - ThS. Lý Thục Hiền

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
125
lượt xem
16
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Buổi 2 - ThS. Lý Thục Hiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương nghiên cứu thuộc bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trình bày về quy trình nghiên cứu kinh doanh, thảo luận các khái niệm nghiên cứu, yêu cầu nghiên cứu, đề cương nghiên cứu, mô hình trong nghiên cứu, đề cương nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Buổi 2 - ThS. Lý Thục Hiền

 1. BUỔI 2: ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Báo cáo viên: Lý Thục Hiền Khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 1 Hiền Lý Thục Tang
 2. Mục tiêu – Buổi 2: ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU - Quy trình nghiên cứu. - Thảo luận các khái niệm nghiên cứu - Marketing Research Brief (Yêu cầu nghiên cứu) - Đề cương nghiên cứu (Đề nghị nghiên cứu) Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 2 Hiền Lý Thục
 3. Market Research Brief - Khách hàng có mong muốn được thực hiện nghiên cứu thị trường thường chuẩn bị một nghiên cứu thị trường tóm lược để gửi đến các công ty dịch vụ. - Bảng tóm lược này nhằm đề ra những nhu cầu nghiên cứu nhu cầu thị trường và đòi hỏi của công ty. (trên cơ sở nhận dạng được mục tiêu, nghiên cứu được rõ ràng , chặt chẽ, chứa thông tin hữu ích hỗ trợ quá trình nghiên cứu..) Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 3 Hiền Lý Thục
 4. Marketing research brief Proposal Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 4 Hiền Lý Thục
 5. Mô hình trong nghiên cứu Xác định vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Đề (giới hạn nghiên cứu) cương Câu hỏi nghiên cứu nghiên Câu hỏi nghiên cứu cứu (proposal) Thiết kế nghiên cứu Lý thuyết, Mô hình, Biến số, giả thuyết, chọn mẫu, phương pháp thu thập dữ liệu Thu thập & phân tích dữ liệu Báo cáo Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 5 Hiền Lý Thục
 6. Đề cương nghiên cứu cần chứng minh - Nghiên cứu xứng đáng được thực hiện - Nhà nghiên cứu có đủ khả năng để thực hiện nghiên cứu. - Nghiên cứu được hoạch định rõ ràng và chặt chẽ . Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 6 Hiền Lý Thục
 7. Nội dung chính của đề cương nghiên cứu - Giới thiệu • Lý do thực hiện đề tài, tính cấp thiết của đề tài • Thảo luận về vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu • Ý nghĩa và giới hạn của nghiên cứu - Thảo luận sơ bộ về cơ sở lý thuyết (literature review) - Thiết kế nghiên cứu Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 7 Hiền Lý Thục
 8. Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 8 Hiền Lý Thục
 9. Vấn đề thực (real problems) & Triệu chứng (problem symptoms) Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 9 Hiền Lý Thục
 10. Vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu - Vấn đề nghiên cứu (Research Problem): Là vấn đề mà ta quan tâm hay buộc ta phải nghiên cứu. - Mục tiêu nghiên cứu: Là xác định những kết quả cần đạt để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu. - Câu hỏi nghiên cứu: Cụ thể hơn mục tiêu nghiên cứu/ có thể phát biểu dưới các hình thức câu hỏi. Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 10Hiền Lý Thục
 11. Mối quan hệ Loại Nghiên cứu mô tả Nghiên cứu thực nghiệm nghiên cứu Cái gì xảy ra? Câu hỏi Điều đó có là nguyên nhân Điều đó xảy ra như thế nào? nghiên cứu của một kết quả không? Tại sao điều đó xảy ra? Mô tả đơn giản Thiết kế Mô tả so sánh Nghiên cứu thực nghiệm nghiên cứu Tương quan Nghiên cứu bán thực nghiệm Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 11Hiền Lý Thục
 12. Các thuật ngữ dùng trong nghiên cứu Constructs Conceptual Concepts Khái niệm dùng Schemes Khái niệm trong nghiên cứu Hệ thống khái niệm Operational Models Definitions Mô hình Thuật ngữ Định nghĩa chi tiết dùng trong nghiên cứu Theory Variables Lý thuyết Biến số Propositions/ Hypotheses Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 12Hiền Lý Thục
 13. Định nghĩa chi tiết How can we define the variable “class level of students”? Freshman • < 30 credit hours Sophomore • 30-50 credit hours Junior • 60-89 credit hours Senior • > 90 credit hours Chúng ta định nghĩa khách hàng trung thành với Cocacola như thế nào? Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 13Hiền Lý Thục
 14. Lòng trung thành 1. Tiếp tục mua 2. Không nghĩ đến những thứ khác 3. Không có ý định mua thử những thứ khác 4. Nói tốt về sản phẩm/dịch vụ/thương hiệu của người khác 5. Giới thiệu sp/dịch vụ/thương hiệu với người khác. Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 14Hiền Lý Thục
 15. Mô hình nghiên cứu Mô hình nghiên cứu Y = f(X1, X2, Xi, …) + ε Biến độc lập Biến phụ thuộc b1 X1 b2 X2 Y … bi Xi Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 15Hiền Lý Thục
 16. Mô hình nghiên cứu – Vd minh họa Biến Biến Biến nguyên nghiên Kết nhân cứu quả (Xi) chính (Zi) (Yi) Yi = f(Xi) + εi Zi = f(Yi) + εi Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 16Hiền Lý Thục
 17. Thiết kế nghiên cứu - Thiết kế nghiên cứu là kế hoạch, cấu trúc, và chiến lược nghiên cứu nhằm trả lời những câu hỏi nghiên cứu và kiểm soát những sự thay đổi. - Thiết kế nghiên cứu bao gồm : - Lựa chọn thiết kế nghiên cứu - Lựa chọn mẫu nghiên cứu - Thiết kế về thu thập dữ liệu - Phân tích đánh giá số liệu - Thiết kế về báo cáo. Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 17Hiền Lý Thục
 18. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu Daïng Thoâng tin Thoâng tin thoâng tin thöù caáp sô caáp Daïng Nghieân cöùu Nghieân cöùu Nghieân cöùu Nghieân cöùu ñònh tính/löôïng ñònh tính ñònh löôïng YÙ nghóa Nghieân cöùu Nghieân cöùu Nghieân cöùu Nghieân cöùu khaùm phaù khaùm phaù moâ taû Nghieân cöùu Kỹ thuật Nghieân cöùu Phoûng vaán Thöïc nghieäm thu thập taïi baøn chuyeân saâu Nghieân cöùu Lieân tuïc Thaûo luaän nhoùm Phoûng vaán Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 18Hiền Lý Thục
 19. Các phương pháp nghiên cứu •Kiểm chứng và lựa chọn •Làm rõ vấn đề cần nghiên cứu giải pháp tối ứu •Xác định lại cơ sở lý thuyết •Kiểm định lại các mối quan hệ, •Phát triển các biến cần khảo sát sự khác biệt của các biến thị (động cơ, lợi ích tìm kiếm, hành vi tiêu dùng, …) trường •Phát triển các giả thuyết •Kiểm định lại các giả thuyết Nghiên cứu khám phá Nghiên cứu mô tả Nghiên cứu nhân quả (định tính) (Định lượng) (Định lượng) •Mô tả các thông tin về nhu cầu, động cơ, hành vi •Mô tả các xu thế trên thị trường •Mô tả các mối quan hệ hay sự khác biệt giữa các biến •Kiểm chứng lượng hóa các giả thuyết Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 19Hiền Lý Thục
 20. Nghiên cứu thị trường (nghiên cứu mô tả) Xác định biến nghiên cứu (hành vi người tiêu dùng) Xác định các cấu trúc thể hiện biến nghiên cứu 1. Nhận thức (nhãn hiệu, quảng cáo,…) 2. Thói quen mua hàng 3. Lý do mua hàng 4. Nhân tố quyết định hành vi mua hàng 5. Hành động tương lai 6. ……. Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 20Hiền Lý Thục
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2