intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu: Chương 1 - Nguyễn Hùng Phong

Chia sẻ: Dsgvfdcx Dsgvfdcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
88
lượt xem
12
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu: Chương 1 - Nguyễn Hùng Phong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày trong chương 1 Phân loại nghiên cứu và xây dựng đề xuất nghiên cứu nằm trong bài giảng phương pháp nghiên cứu nhằm trình bày về khái niệm về nghiên cứu, phân loại nghiên cứu và xây dựng đề xuất nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu: Chương 1 - Nguyễn Hùng Phong

 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Biên soạn: Nguyễn Hùng Phong Khoa QTKD, Đại Học Kinh Tế TP.HCM Nguyen Hung Phong 1
 2. Đánh giá môn học  Tiểu luận: 50%  Thực hiện một đề tài nghiên cứu  Viết một kế hoạch/đề xuất nghiên cứu  Thi cuối khóa: 50% Nguyen Hung Phong 2
 3. CHƯƠNG I: PHÂN LOẠI NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU  I. Khái niệm về nghiên cứu  II. Phân loại nghiên cứu  III. Xây dựng đề xuất nghiên cứu Nguyen Hung Phong 3
 4. I. Khái niện về nghiên cứu I.1 Nghieân cöùu laø gì? Laø moät quaù trình  Thu thaäp thoâng tin coù heä thoáng, khoa hoïc veà ñoái töôïng nghieân cöùu  lyù giaûi baûn chaát, quy luaät vaän ñoäng cuûa hieän töôïng  Döï baùo söï vaän ñoäng trong töông lai I.2 Phöông phaùp khoa hoïc trong nghieân cöùu?  Lyù giaûi baûn chaát cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu phaûi döïa treânPhong taûng khoa hoïc Nguyen Hung neàn 4
 5. I. Khái niện về nghiên cứu  I.3 Đặc điểm của nghiên cứu trong QTKD  Đối tượng nghiên cứu thường là con người  Hành vi của đối tượng nghiên cứu thường thay đổi  Khó khăn trong đo lường các biến nghiên cứu và tác động Nguyen Hung Phong 5
 6. II. Phân loại nghiên cứu  II.1 Mục tiêu nghiên cứu  Nghiên cứu mô tả: hành vi hiện tại (What, who, where, when….  Nghiên cứu giải thích: quan hệ giửa các biến (biến nghiên cứu và biến tác động); cần lượng hóa mối quan hệ nầy (Why?)  Nghiên cứu khám phá: bản chất của hiện tượng nghiên cứu (How?)  Sự khác biệt giưả ba loại nghiên cứu trên là gì? Nguyen Hung Phong 6
 7. II. Phân loại nghiên cứu  II.1 Theo mục đích sử dụng  Nghiên cứu cơ bản: nền tảng lý thuyết mới  Nghiên cứu ứng dụng: dựa trên lý thuyết để ứng dụng cho một hoàn cảnh thực tiển  Nghiên cứu hành động  Nghiên cứu tác động về xã hội  Nghiên cứu đánh giá (một chínhsách, chương trình hành động, lý thuyết được áp dụng trong thực tế..) Nguyen Hung Phong 7
 8. II. Phân loại nghiên cứu  II.3 Theo khía cạnh thời gian  Nghiên cứu với dãy số liệu chéo (cross-sectional research)  Nghiên cứu theo thời gian (longitudinal research)  Dãy số liệu thời gian  Nghiên cứu với mẫu cố định Nguyen Hung Phong 8
 9. II. Phân loại nghiên cứu  II.4 Phân loại theo kỹ thuật thu thập, xữ ly thông tin  Nghiên cứu định lượng  Các biến nghiên cứu và biến tác động được xác định trước  Lượng hóa mối quan hệ giửa các biến  Nghiên cứu định tính  Chỉ xác định được biến nghiên cứu  Biến tác động chưa xác định rõ, quá trình nghiên cứu đồng thời làm rõ biến tác động Nguyen Hung Phong 9
 10. II. Phân loại nghiên cứu  II.5 Phân loại theo phương pháp nghiên cứu  Nghiên cứu lịch sử: Thu thập số liệu quá khứ để phân tích sự vận động của hiện tượng nghiên cứu  Nghiên cứu mô tả: bản câu hỏi để điều tra hành vi  Nghiên cứu tương quan: Quan hệ giửa các hiện tượng  Nghiên cứu so sánh nhân quả: nhân quả giửa hai biến/nhiều biến  Nghiên cứu thực nghiệm: Thiết kế hai nhóm để so sánh quan hệ nhân quả Nguyen Hung Phong 10
 11. III. Xây dựng đề xuất/kế hoạch nghiên cứu 1. Xác định mục tiêu nghiên cứu 2. Nhận dạng và nêu vấn đề nghiên cứu 3. Thiết lập câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 4. Chọn thiết kế nghiên cứu/phương pháp nghiên cứu 5. Tóm lược lý thuyết có liên quan 6. Thu thập thông tin 7. Xử lý thông tin 8. Các kết luận sơ bộ 9. Tiến độ thực hiện 10. Đề cương nghiên cứu 11. Tài liệu tham khảo Nguyen Hung Phong 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2