intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe: Phần thứ ba - NGND.GS. BS.Hoàng Tử Hùng

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
189
lượt xem
32
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe: Phần thứ ba - NGND.GS. BS.Hoàng Tử Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe - Phần thứ ba: Đề cương nghiên cứu trình bày các kiến thức về đánh giá một vấn đề nghiên cứu; khái niệm đề cương nghiên cứu; các phần của đề cương nghiên cứu, bố cục nội dung vấn đề nghiên cứu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe: Phần thứ ba - NGND.GS. BS.Hoàng Tử Hùng

 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U KHOA H C S C KH E NGND., GS. BS. Hoàng T Hùng htuhung@yahoo.com www.hoangtuhung.com
 2. Phaàn thöù ba ÑEÀ CÖÔNG NGHIEÂN CÖÙU www.hoangtuhung.com
 3. Đánh giá m t v n đ nghiên c u 1. V n đ có th c s lôi cu n mình không? 2. V n đ có ý nghĩa khoa h c không? 3. Vi c gi i quy t v n đ có đóng góp cho tri th c khoa h c và có m ra tri n v ng không? 4. V n đ có th đư c gi i quy t b ng các phương pháp khoa h c không? 5. Cách gi i quy t v n đ có kh thi không?, v tài chính, th i gian, phương ti n, kh năng c a nhà nghiên c u… www.hoangtuhung.com
 4. Đ CƯƠNG NGHIÊN C U Là gì?, đ làm gì? Là văn b n do nhà nghiên c u vi t ra, là m t b n k ho ch chi ti t c a nghiên c u. ĐCNC là tài li u quan tr ng c a m t nghiên c u, dùng đ : 1. Hư ng d n nhà NC theo m t qui trình có h th ng 2. Th c hi n quá trình nghiên c u có hi u qu 3. Cung c p cho các cơ quan qu n lý, tài tr , H i đ ng khoa h c… cơ s đ xem xét, đánh giá. www.hoangtuhung.com
 5. Đ CƯƠNG NGHIÊN C U, VÌ SAO C N CÓ? • Vi c nc đư c ti n hành có đ nh hư ng, có h th ng, theo m t trình t h p lý, khoa h c, nh m đ n m c tiêu xác đ nh, • Là phương ti n giao ti p gi a các nhà nc, các KTV… • Đ các nhà qu n lý có cơ s phê duy t, • Đ tìm ngu n tài trwww.hoangtuhung.com
 6. CÁC PH N C A ĐCNC • Trang t a đ • Tóm t t • Chương 1: M đ u 1. Gi i thi u 2. Ý nghĩa c a v n đ 3. Phát bi u v n đ 4. Gi thuy t nghiên c u 5. Các đ nh nghĩa th c d ng/lư ng hóa/làm vi c 6. Gi i h n và tri n v ng www.hoangtuhung.com
 7. CÁC PH N C A ĐCNC (ti p) • Chương 2: T ng quan v n đ • Chương 3: Đ i tư ng và phương pháp nc – Mô t m u nghiên c u – Thi t k nghiên c u – Phương pháp – Nhân l c – Thu th p d ki n – Phương pháp x lý th ng kê – B ng và bi u đ – Phương ti n và tài chính – L ch trình th c hi n – Ph l c – Tài li u tham kh o www.hoangtuhung.com
 8. Trang t a đ (title page) • Tên d án (đ tài) nghiên c u • Tên (nh ng) ngư i nghiên c u • Ngư i hư ng d n (n u là lu n văn, lu n án) • (thu c chương trình nghiên c u nào) • C p qu n lý và tr c p tài chính • Ngày g i đ cương www.hoangtuhung.com
 9. Trang tóm t t (abstract) • (Thư ng đư c vi t sau cùng), nhưng đ t ngay sau trang t a đ : • Đ dài: 100-250 t , nêu ng n g n nhưng đ y đ : – Phát bi u v v n đ – Mô t phương pháp (lu n) đ gi i quy t v n đ – K ho ch phân tích s li u www.hoangtuhung.com
 10. Chương 1:M đ u (introduction) 1-Gi i thi u v n đ Nêu v n đ ngay dư i t a c a chương (m t cách ng n g n), g m: – Nêu t ng quát v m c đích nghiên c u – Thông tin chính t t ng quan tài li u, – Phát bi u ng n v m i liên h gi a t ng quan và v n đ đư c nghiên c u www.hoangtuhung.com
 11. Chương 1:M đ u 2 - Ý nghĩa c a v n đ (Significance of the problem) -Kh ng đ nh giá tr c a nghiên c u, -Nêu ra b ng ch ng nói lên t m quan tr ng c a v n đ , nh n m nh nh ng gi i pháp đã có (v i trích d n tài li u, nh ng k t qu đã có và đang tranh lu n ). -Đưa ra ý ki n v đóng góp c a vi c gi i quy t v n đ đ i v i lý lu n và th c ti n www.hoangtuhung.com
 12. Chương 1:M đ u 3 - Phát bi u v n đ (statement of the problem): • Là m t phát bi u (“tuyên ngôn”) ho c m t câu h i: –Tóm t t ng n g n c a ph n gi i thi u v n đ , –Nêu đư c m t cách chính xác: “V n đ là gì”? www.hoangtuhung.com
 13. Chương 1:M đ u 4- Nêu gi thuy t khoa h c Hai cách phát bi u gi thuy t 1- Kh ng đ nh (positive form) 2- G a thuy t không (null form) Nhà nghiên c u c n phát bi u gi thuy t cho m i v n đ , m i ti u v n đ . ->Như v y, m i nghiên c u có th có m t ho c nhi u gi thuy t www.hoangtuhung.com
 14. Chương 1: M đ u 5- Nh ng đ nh nghĩa làm vi c (lư ng hoá, ho t đ ng, th c d ng: operative definition) Là đ nh nghĩa các quan ni m, c u trúc đư c nhà nghiên c u đưa ra đ ngư i đ c hi u rõ ràng các thu t ng dùng trong nghiên c u • Đ nh nghĩa lư ng hoá là gi i thích các t b ng ngôn ng quan sát đư c và lư ng hoá, có th không gi ng trong t đi n và sách giáo khoa • T đ nh nghĩa lư ng hoá, có th đưa ra các giá tr b ng s đ x lý và phân tích th ng kê www.hoangtuhung.com
 15. Chương 1: M đ u 6- Gi i h n và Tri n v ng Đ cương c n nêu đ y đ : • 6.1. Gi i h n: Nh ng khía c nh không ki m soát đư c c a phương pháp nc (đi u này có th gây b t l i nhưng không có kh năng gây h u qu nghiêm tr ng ho c làm sai l c k t qu ). • 6.2. Tri n v ng: Nh ng hư ng, lĩnh v c mà nghiên c u hi n t i m ra hay có th /c n ti p t c www.hoangtuhung.com
 16. Chương 2:T NG QUAN TÀI LI U C n đư c hoàn thành trư c khi b t tay vào ng/c u, Là tài li u quan tr ng đ i v i nhà nghiên c u và ngư i đ c, đ : -Không l p l i m t nghiên c u đã th c hi n -Cho phép nhà nghiên c u hi u bi t v v n đ , nh ng quan đi m ng h và trái ngư c v v n đ -Cung c p thông tin v nh ng ki m đ nh đã có đ i v i các hypothesis, các đ nh nghĩa lư ng hoá, phương pháp thu th p d ki n, thi t k nghiên c u… -Giúp so sánh, di n gi i các k t qu và đưa ra các k t lu n www.hoangtuhung.com
 17. Chöông 2: TOÅNG QUAN TAØI LIEÄU 1- L p m t dàn bài (khung) nh ng đ m c liên quan đ n v n đ nghiên c u, chú ý: – Tính logic, – Đi t r ng đ n h p nhưng không đi t quá xa (càng tr c ti p vào v n đ càng t t), Chú ý ghi l i thông tin đ y đ v xu t x tài li u theo m u đ không ph i l c l i sau này www.hoangtuhung.com
 18. Chöông 2: TOÅNG QUAN TAØI LIEÄU 2- Thu th p tài li u liên quan đ n các đ m c theo sư n đã v ch ra. – X lý t ng đ m c: vi t ra nh ng trích d n t các tài li u và chú gi i c a nhà nghiên c u, – Tham kh o nh ng tài li u m i nh t trư c: nó cung c p nh ng k t qu m i và ngu n tài li u c n tham kh o. – Đ c lư t tóm t t c a các công trình đ l a ra nh ng tài li u đáng tin c y www.hoangtuhung.com
 19. Chương 3: Đ I TƯ NG / V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Trên cơ s gi thuy t và hi u bi t v n đ , nhà nghiên c u tìm phương pháp nghiên c u đ gi i quy t v n đ m t cách hi u qu . • Nghĩa là phương pháp đ đ : - Ki m đ nh các gi thuy t - Có th đưa l i các k t qu c n thi t • Phương pháp nghiên c u c n đư c mô t t m , www.hoangtuhung.com sao cho nó có th l p l i đư c
 20. CÁC PH N C A CHƯƠNG 3 Đ i tư ng / v t li u và phương pháp nc đư c trình bày trong các bài riêng Chi ti t các ph n c a chương 2 và 3 1. Mô t m u nghiên c u 2. Thi t k nghiên c u 3. Phương pháp 4. Thu th p d ki n 5. Phương pháp x lý th ng kê 6. B ng và bi u đ 7. Phương ti n và tài chính 8. Nhân l c 9. L ch trình th c hi n 10. Ph l c 11. Tài li u tham kh owww.hoangtuhung.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2