intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế - Chương 5: Đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

7
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế - Chương 5: Đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: sự cần thiết của việc đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta; mục tiêu và quan điểm đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta; nội dung và điều kiện để thực hiện thành công đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế - Chương 5: Đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta

  1. CHƯƠNG 5: ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Ở NƯỚC TA • Sự cần thiết của việc đổi mới và hoàn thiện QLNN về KT ở nước 5.1 ta • Mục tiêu và quan điểm đổi mới và hoàn thiện QLNN về KT ở 5.2 nước ta • Nội dung và điều kiện để thực hiện thành công đổi mới và hoàn 5.3 thiện QLNN về KT ở nước ta
  2. 5.1. Sự cần thiết của việc đổi mới và hoàn thiện QLNN về KT ở nước ta • Lý do từ thực trạng QLNN về KT ở nước ta hiện nay 5.1.1 • Lý do từ bối cảnh phát triển kinh tế khu vực và quốc tế 5.1.2 • Lý do từ mục tiêu phát triển KT – XH của đất nước 5.1.3
  3. 5.2. Mục tiêu và quan điểm đổi mới và hoàn thiện QLNN về KT ở nước ta • Mục tiêu đổi mới và hoàn thiện QLNN về KT ở nước ta 5.2.1 • Quan điểm đổi mới và hoàn thiện QLNN về KT ở nước ta 5.2.2
  4. Mục tiêu tổng quát  Bảo đảm ổn định KT vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng KT cao hơn 5 năm trước  Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền KT gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh  PT văn hóa, TH dân chủ, tiến bộ, công bằng XH, bảo đảm an sinh XH, tăng cường phúc lợi XH, cải thiện đời sống nhân dân  Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường  Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn XH  Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế  Giữ gìn hòa bình, ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước  Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế  Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước CN theo hướng hiện đại
  5. Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD/người(70). Tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 30% GDP, kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Tỉ lệ đô thị hoá đạt trên 50%. Tổng đầu tư xã hội bình quân đạt 33 - 35% GDP; nợ công không quá 60% GDP. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 50%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt trên 6,5%/năm. Giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1 - 1,5%/năm.
  6. Chỉ tiêu chủ yếu về xã hội  Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,7.  Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khoẻ đạt tối thiểu 68 tuổi.  Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%.  Lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp giảm xuống dưới 20% trong tổng lao động nền kinh tế.
  7. Chỉ tiêu chủ yếu về môi trường  Tỉ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42 - 43%.  Tỉ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt trên 70%.  Giảm ít nhất 8% lượng phát thải khí nhà kính (71).  100% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường.  Tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3 - 5% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia.
  8. 5.3. Nội dung và điều kiện để thực hiện thành công đổi mới và hoàn thiện QLNN về KT ở nước ta • Nội dung đổi mới và hoàn thiện QLNN về KT ở nước ta 5.2.1 • Điều kiện để thực hiện thành công đổi mới và hoàn thiện QLNN về KT ở nước ta 5.2.2
  9. 5.3.1. Nội dung đổi mới và hoàn thiện QLNN về KT ở nước ta Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về một số vấn đề lớn và mới trong chủ trương PT và QLNN Tôn trọng yêu cầu khách quan của các quy luật và quy trình QLKT, các cam kết hội nhập và sự hài hoà các lợi ích PT, không ngừng cải thiện môi trường KD  Coi trọng công tác dự báo, thông tin, phản biện chính sách trong QLNN Đảm bảo sự gắn kết hài hòa giữa PT KT với quan tâm PT văn hóa, giải quyết các vấn đề bức xúc XH và môi trường, nâng cao chất lượng và yêu cầu PT bền vững, bảo vệ lợi ích quốc gia
  10. 5.3.2. Điều kiện để thực hiện thành công đổi mới và hoàn thiện QLNN về KT ở nước ta  ĐK 1: Xây dựng đồng bộ thể chế KTTT định hướng XHCN  ĐK 2: Đổi mới đồng bộ các cơ chế và chính sách QLKT  ĐK 3: Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện bộ máy QLNN về KT  ĐK 4: Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng trong PT KT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2