intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

1.047
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm các nội dung chính là: Chức năng và vai trò của quản lý nhà nước và tài nguyên và môi trường, nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, nguyên tắc của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, công cụ quản lý nhà nước, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - ĐH Thương Mại

H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> _T<br /> H<br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN<br /> QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN<br /> VÀ MÔI TRƢỜNG<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> TM<br /> _T<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> KHOA KINH TẾ - LUẬT<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> Hà Nội- 2017<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Bộ môn: Quản lý kinh tế<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> Chương 6: Quản lý nhà nước về tài nguyên<br /> và môi trường theo hướng phát triển bền vững<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> U<br /> <br /> Chương 5: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý<br /> nhà nước về tài nguyên và môi trường<br /> <br /> Chương 7: Quản lý nhà nước về tài<br /> nguyên và môi trường ở Việt Nam<br /> <br /> D<br /> M<br /> U<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> U<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> Chương 3: Nguyên tắc của quản lý nhà nước<br /> về tài nguyên và môi trường<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 2: Nội dung quản lý nhà nước<br /> về tài nguyên và môi trường<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> Chương 4: Công cụ quản lý nhà nước<br /> về tài nguyên và môi trường<br /> <br /> Chương 1: Chức năng và vai trò của quản<br /> lý nhà nước về tài nguyên và môi trường<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> Chương mở đầu<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> KẾT CẤU HỌC PHẦN<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> U<br /> <br /> [1] Nguyễn Thế Chinh (2003), Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường,<br /> Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Thống kê<br /> [2] Lưu Đức Hải (chủ biên) (2013), Cẩm nang quản lý môi trường, Nhà<br /> xuất bản Giáo dục<br /> [3] Hoàng Anh Huy (2014), Giáo trình quản lý môi trường, Đại học Tài<br /> nguyên và Môi trường<br /> [4] Trần Thanh Lâm (2004), Giáo trình Quản lý nhà nước về tài nguyên và<br /> môi trường, Học viên hành chính Quốc gia, NXB Đại học quốc gia.<br /> [5] C.J. Barrow, Environmental Management for Sustainable Development,<br /> Routledge Introductions to Environment (Second Edition)<br /> [6] C. J. Barrow, Environmental Management and Development (Third<br /> edition)<br /> [7] Jennifer A. Elliott, An Introduction to Sustainable Development (Third<br /> edition), Routledge Perspectives on Development Series<br /> ........<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> U<br /> <br /> Phƣơng pháp<br /> nghiên cứu<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> Nội dung<br /> nghiên cứu<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> 2<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Mục tiêu và đối tƣợng<br /> nghiên cứu<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 1<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> 3<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG MỞ ĐẦU<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> M<br /> U<br /> <br /> Các vấn đề đặt ra<br /> từ thực tiễn QLNN<br /> đối với khai thác<br /> tài nguyên, BVMT<br /> đáp ứng yêu cầu<br /> PTBV ở Việt Nam<br /> hiện nay<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> Cung cấp kiến<br /> thức cơ bản về<br /> quản lý nhà<br /> nước về tài<br /> nguyên và môi<br /> trường<br /> ở<br /> phạm vi vĩ mô<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> Mục tiêu<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> 1. Mục tiêu và đối tƣợng nghiên cứu<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2