intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị bán hàng - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
125
lượt xem
19
download

Bài giảng Quản trị bán hàng - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Bài giảng Quản trị bán hàng được trình bày như sau: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng trong kinh doanh, kỹ năng bán hàng và quản lý chế độ khách hàng lớn, lập kế hoạch bán hàng, quản lý đội ngũ bán hàng, tổ chức điểm bán hàng, kiểm soát bán hàng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị bán hàng - ĐH Thương Mại

U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_ HÀNG M_<br /> T<br /> HQUẢN TRỊ T<br /> H BÁN<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> MUMÔN QUẢN TRỊ TNKD<br /> MU<br /> T BỘ<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM BỊ MÙ<br /> DH TÔI<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> DẪN NHẬP<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> TM<br /> DH<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> TÔI MUỐN NHÌN<br /> THẤY MÙA XUÂN<br /> BIẾT NHƯỜNG<br /> NÀO!<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU THAM KHẢOU<br /> TÀIT<br /> LIỆU<br /> TM<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HTĐan Thọ và NguyễnHTQuân (2016), Quản HT hàng<br /> Dtrị bán<br /> D<br /> D Vũ<br /> [1] Lƣu<br /> hiện đại. NXB Tài chính.<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> [2] David Jobber and Geoff Lancaster (2006), Bán hàng và Quản<br /> trị bán hàng (bản dịch tiếng việt của Trần Đình Hải), Nhà xuất bản<br /> thống kê.<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> [3] Lê Quân, Hoàng Văn Hải (2010), Quản trị tác nghiệp DNTM,<br /> NXB Thống kê.<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> T trị bán hàng, NXB M<br /> _ quản<br /> _T<br /> [4] LêTM Lăng (2009), Kỹ năng và<br /> Đăng<br /> TM<br /> TM<br /> DH<br /> DH<br /> DH kê.<br /> Thống<br /> [5] Comer J.M (2000), Quản trị bán hàng, NXB Thống kê.<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> NỘI DUNG M_T<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TỔNG QUAN BÁN<br /> HÀNG VÀ QUẢN TRỊ<br /> BÁN HÀNG<br /> <br /> LẬP KẾ<br /> HOẠCH BH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> CHĂM<br /> DH SÓC<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HTQUẢN LÝ<br /> D<br /> ĐỘI NGŨ<br /> BH<br /> <br /> KH VÀ DV<br /> SAU BÁN<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> KỸ NĂNG BH T<br /> VÀ<br /> T<br /> TM<br /> QUẢNTM_<br /> LÝ KH LỚN<br /> M_<br /> M_<br /> H<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> KIỂM SOÁT<br /> BH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TỔ CHỨC<br /> ĐIỂM BÁN<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> NỘI DUNG : 7 chƣơng<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT Tổng quan vềDHT và quản trị bánHT trong<br /> Chƣơng 1:<br /> bán hàng<br /> D hàng<br /> D<br /> Chƣơng 3:<br /> <br /> kinh doanh<br /> Kỹ năng bán hàng và quản lý chế độ khách hàng<br /> lớn<br /> Lập kế hoạch bán hàng<br /> <br /> Chƣơng 4:<br /> <br /> Quản lý đội ngũ bán hàng<br /> <br /> Chƣơng 2:<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> U Chƣơng 5: TổTMU bán hàng TMU<br /> chức điểm<br /> TM<br /> _<br /> MKiểm soát bán hàng M_<br /> M_<br /> Chƣơng T<br /> H 6:<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> Chƣơng 7:<br /> <br /> Chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản