Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 1: Một số khái niệm chất lượng

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
5
lượt xem
1
download

Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 1: Một số khái niệm chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 1: Một số khái niệm chất lượng cung cấp cho người học các khái niệm về chất lượng, các thuộc tính của sản phẩm, chất lượng tối ưu, quá trình hình thành chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 1: Một số khái niệm chất lượng

Chöông 1<br /> <br /> MOÄT SOÁ<br /> KHAÙI NIEÄM<br /> CHAÁT LÖÔÏNG<br /> NG<br /> <br /> I. CHAÁT LÖÔÏNG<br /> NG<br /> 1. ÑÒNH NGHÓA<br /> Boä tieâu chuaån quoác teá ISO 9000:1994<br /> Boä tieâu chuaån quoác teá ISO 9000:2000<br /> ISO 8402:1994 (tr.24)<br /> “Chaát löôïng laø taäp hôïp caùc ñaëc tính cuûa<br /> moät thöïc theå (ñoái töôïng) taïo cho thöïc theå<br /> (ñoái töôïng) ñoù khaû naêng thoûa maõn nhöõng<br /> nhu caàu ñaõ neâu ra hoaëc tieàm aån”.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Thöïc theå (ñoái töôïng):<br /> ng<br /> Saûn phaåm (theo nghóa roäng)<br /> Moät hoaït ñoäng, moät quaù trình<br /> ng<br /> Moät toå chöùc hay caù nhaân<br /> Saûn phaåm coù chaát löôïng?<br /> Thoûa maõn nhu caàu:<br /> + ñaõ neâu<br /> + chöa neâu<br /> + tieàm aån<br /> <br /> SAÛN PHAÅM?<br /> <br /> “Saûn phaåm laø keát tinh cuûa lao<br /> ñoäng” (K. Marx)<br /> ng<br /> “Saûn phaåm laø keát quaû cuûa caùc<br /> hoaït ñoäng hoaëc caùc quaù trình”<br /> ng<br /> (ISO9000)<br /> Saûn phaåm vaät chaát<br /> Saûn phaåm dòch vuï<br /> <br /> 2<br /> <br /> SAÛN PHAÅM DÒCH VUÏ<br /> Tieàn teä:<br /> <br /> Taøi chính, ngaân haøng, baûo hieåm, thò<br /> ng<br /> tröôøng chöùng khoaùn, phöông thöùc tính<br /> ng<br /> ng<br /> toaùn, coå phaàn…<br /> Du lòch, vaên hoùa, trao ñoåi vôùi beân<br /> ngoaøi…<br /> <br /> Phaùt trieån Con ngöôøi<br /> <br /> Ñaøo taïo, huaán luyeän, chaêm soùc söùc khoûe…<br /> <br /> Coâng ngheä trí tueä, kyõ thuaät cao<br /> <br /> (phaùt minh saùng taïo, chuyeån giao coâng<br /> ng<br /> ngheä, döõ lieäu thoâng tin…)<br /> <br /> CAÙC THUOÄC TÍNH CUÛA SAÛN PHAÅM<br /> (tr.25)<br /> Caùc thuoäc tính kyõ thuaät: coâng duïng, chöùc<br /> ng<br /> <br /> naêng - keát caáu vaät chaát, thaønh phaàn caáu taïo, caùc<br /> nh<br /> ñaëc tính veà cô, lyù, hoùa<br /> <br /> Caùc yeáu toá thaåm myõ: söï truyeàn caûm, söï hôïp<br /> <br /> lyù veà hình thöùc, daùng veû, keát caáu, kích thöôùc,<br /> ng<br /> tính caân ñoái, maøu saéc, trang trí, tính thôøi trang<br /> <br /> Tuoåi thoï cuûa saûn phaåm: tính chaát giöõ ñöôïc<br /> <br /> khaû naêng laøm vieäc bình thöôøng theo ñuùng tieâu<br /> ng<br /> ng<br /> chuaån thieát keá trong moät thôøi gian<br /> <br /> 3<br /> <br /> CAÙC THUOÄC TÍNH CUÛA SAÛN PHAÅM (tieáp)<br /> <br /> Ñoä tin caäy cuûa saûn phaåm: khaû naêng duy trì<br /> <br /> vaø phaùt trieån chaát löôïng<br /> ng<br /> <br /> Ñoä an toaøn cuûa saûn phaåm trong söû duïng,<br /> ng<br /> <br /> vaän haønh SP<br /> nh<br /> <br /> Möùc ñoä gaây oâ nhieãm cuûa saûn phaåm<br /> Tính tieän duïng: saün coù, deã vaän chuyeån, baûo<br /> ng<br /> <br /> quaûn, deã söû duïng, khaû naêng thay theá khi coù<br /> ng<br /> nhöõng boä phaän bò hoûng<br /> ng<br /> <br /> Tính kinh teá cuûa saûn phaåm<br /> <br /> Caùc thuoäc tính cuûa saûn phaåm<br /> trong kinh doanh:<br /> Nhoùm thuoäc tính kyõ thuaät, coâng duïng –<br /> ng<br /> Phaàn cöùng<br /> ng<br /> Baûn chaát, caáu taïo SP - Caùc yeáu toá töï<br /> nhieân coâng ngheä, kyõ thuaät<br /> Nhoùm thuoäc tính caûm thuï – Phaàn meàm<br /> + Uy tín<br /> + Quan heä cung caàu<br /> + Ñaëc ñieåm, xu theá tieâu duøng<br /> + Dòch vuï<br /> <br /> 4<br /> <br /> ISO 9000:2000 (tr.25)<br /> <br /> “Chaát löôïng laø möùc ñoä cuûa moät taäp<br /> ng<br /> hôïp caùc ñaëc tính voán coù cuûa moät saûn<br /> phaåm, heä thoáng hoaëc quaù trình thoûa<br /> ng<br /> maõn caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng vaø<br /> ch ng<br /> caùc beân coù lieân quan”<br /> Möùc ñoä : ño löôøng<br /> Saûn phaåm, heä thoáng, quaù trình<br /> = Thöïc theå (ñoái töôïng)<br /> <br /> Yeâu caàu: nhu caàu , mong ñôïi<br /> (ñaõ ñöôïc coâng boá, ngaàm hieåu chung, baét buoäc)<br /> <br /> Caùc beân coù lieân quan:<br /> + Khaùch haøng noäi boä<br /> c h ng<br /> + Caùc beân hôïp taùc vôùi toå chöùc (DN):<br /> + Quy ñònh cuûa luaät phaùp<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản