intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Huỳnh Minh Triết

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
82
lượt xem
12
download

Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Huỳnh Minh Triết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lượng và quản trị chất lượng, các nội dung cơ bản của quản trị chất lượng, tổ chức triển khai hệ thống quản trị chất lượng, các kỹ thuật và công cụ quản trị chất lượng,...Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Huỳnh Minh Triết

3/2/2016<br /> <br /> Qu¶n trÞ chÊt l­îng<br /> <br /> TS HUỲNH MINH TRIẾT<br /> saigonnais@gmail.com<br /> 090 380 6164<br /> https://sites.google.com/site/eclassdrtriet/home/baigiang-quan-tri-doanh-nghiep<br /> 3/2/2016<br /> <br /> Mai/bai giang<br /> <br /> Bài<br /> <br /> 1<br /> <br /> mở đầu<br /> <br /> Lịch sử phát triển của Quản trị chất lượng<br /> Những triết lý cơ bản của Quản trị chất lượng<br /> Đối tượng, nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu<br /> của học phần<br /> <br /> 3/2/2016<br /> <br /> Mai/bai giang<br /> <br /> 2<br /> <br /> lịch sử phát triển của QTCL<br /> <br /> <br /> KiÓm tra chÊt l­îng<br /> <br /> <br /> <br /> KiÓm so¸t chÊt l­îng<br /> <br /> <br /> <br /> §¶m b¶o chÊt l­îng<br /> <br /> <br /> <br /> Qu¶n trÞ chÊt l­îng toµn diÖn<br /> <br /> 3/2/2016<br /> <br /> Mai/bai giang<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3/2/2016<br /> <br /> kiÓm tra chÊt l­îng: §Þnh nghÜa<br /> <br /> Lµ ®o, xem xÐt, thö<br /> <br /> KiÓm tra chÊt l­îng<br /> <br /> nghiÖm mét hoÆc vµi ®Æc<br /> tÝnh cña s¶n phÈm vµ so<br /> s¸nh víi tiªu chuÈn ®Ó x¸c<br /> ®Þnh sù phï hîp<br /> <br /> 3/2/2016<br /> <br /> Mai/bai giang<br /> <br /> 4<br /> <br /> kiÓm tra chÊt l­îng: môc ®Ých<br /> <br /> <br /> Ph¸t hiÖn s¶n phÈm cã khuyÕt tËt<br /> <br /> <br /> <br /> Ph©n lo¹i s¶n phÈm<br /> <br /> <br /> <br /> Lo¹i bá phÕ phÈm, khuyÕt tËt<br /> <br /> 3/2/2016<br /> <br /> Mai/bai giang<br /> <br /> 5<br /> <br /> kiÓm tra chÊt l­îng: ®Æc ®iÓm<br /> <br /> <br /> TËp trung kiÓm tra kh©u cuèi cïng<br /> <br /> <br /> <br /> §Þnh h­íng vµo s¶n phÈm<br /> <br /> 3/2/2016<br /> <br /> Mai/bai giang<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3/2/2016<br /> <br /> kiÓm tra chÊt l­îng: nh­îc ®iÓm<br /> <br /> <br /> Kh«ng hiÖu qu¶, chi phÝ kiÓm tra cao<br /> <br /> <br /> <br /> L·ng phÝ thêi gian<br /> <br /> <br /> <br /> L·ng phÝ vËt liÖu söa ch÷a<br /> <br /> <br /> <br /> Kh«ng thÓ lo¹i trõ hÕt khuyÕt tËt b»ng kiÓm tra<br /> <br /> <br /> <br /> Kh«ng t×m ®óng nguyªn nh©n gèc rÔ<br /> <br /> 3/2/2016<br /> <br /> Mai/bai giang<br /> <br /> 7<br /> <br /> kiÓm so¸t chÊt l­îng<br /> <br /> KiÓm tra<br /> chÊt l­îng<br /> <br /> KiÓm so¸t<br /> 1.Con ng­êi<br /> 2.Ph­¬ng ph¸p<br /> 3.ThiÕt bÞ<br /> 4.Nguyªn liÖu<br /> 5. Th«ng tin<br /> <br /> KiÓm so¸t<br /> chÊt l­îng<br /> <br /> Tæ chøc vµ gi¸m<br /> s¸t ho¹t ®éng<br /> 3/2/2016<br /> <br /> Mai/bai giang<br /> <br /> 8<br /> <br /> §¶m b¶o chÊt l­îng<br /> §¶m b¶o<br /> chÊt l­îng<br /> <br /> KiÓm tra<br /> chÊt l­îng<br /> <br /> Chøng<br /> KiÓm so¸t<br /> minh<br /> 1.Con ng­êi<br /> 2.Ph­¬ng ph¸p<br /> B»ng<br /> 3.ThiÕt bÞ<br /> chøng<br /> 4.Nguyªn liÖu<br /> 5. Th«ng tin<br /> Tr¸ch<br /> NhiÖm<br /> ®¶m<br /> <br /> Tæ chøc vµ gi¸m<br /> s¸t ho¹t ®éng<br /> 3/2/2016<br /> <br /> b¶o<br /> <br /> Mai/bai giang<br /> <br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3/2/2016<br /> <br /> Nguyªn t¾c §¶m b¶o chÊt l­îng<br /> <br /> <br /> Môc tiªu:<br /> <br /> <br /> <br /> ChiÕn l­îc:<br /> <br /> NiÒm tin<br /> <br /> Chøng minh<br /> <br /> §­îc viÕt ra<br /> <br /> 3/2/2016<br /> <br /> b»ng chøng<br /> b»ng v¨n b¶n<br /> <br /> TruyÒn ®¹t<br /> b»ng miÖng<br /> <br /> Biªn b¶n<br /> <br /> Mai/bai giang<br /> <br /> 10<br /> <br /> Qu¶n TRị chÊt l­îng toµn diÖn: TQM<br /> §¶m b¶o chÊt l­îng<br /> <br /> KiÓm so¸t chÊt l­îng<br /> <br /> Quan<br /> <br /> hÖ<br /> <br /> Chøng<br /> KiÓm so¸t<br /> minh<br /> 1.Con ng­êi<br /> 2.Ph­¬ng ph¸p<br /> 3.ThiÕt bÞ<br /> B»ng<br /> 4.Nguyªn liÖu<br /> chøng<br /> 5. Th«ng tin<br /> <br /> víi<br /> Kh¸ch<br /> Hµng<br /> <br /> Tæ chøc vµ gi¸m s¸t<br /> Tr¸ch<br /> ho¹t ®éng<br /> NhiÖm<br /> ®¶m<br /> B¶o<br /> <br /> KiÓm<br /> tra CL<br /> <br /> Kh¸ch hµng<br /> trong ngoµi<br /> Nhãm CL<br /> Ph©n tÝch<br /> <br /> Gi¸ trÞ<br /> 3/2/2016<br /> <br /> Mai/bai giang<br /> <br /> TQM<br /> 11<br /> <br /> néi dung nghiªn cøu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3/2/2016<br /> <br /> C¬ së nÒn t¶ng vÒ chÊt l­îng: c¸c kh¸i niÖm, thuËt<br /> ng÷ liªn quan ®Õn chÊt l­îng, qu¶n trÞ chÊt l­îng<br /> C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng<br /> Chi phÝ chÊt l­îng<br /> C¸c m« h×nh qu¶n trÞ chÊt l­îng<br /> C¸ch thøc vµ kü thuËt trong qu¶n trÞ chÊt l­îng<br /> C¸ch thøc triÓn khai ¸p dông hÖ thèng QTCL<br /> §¸nh gi¸, ®o l­êng chÊt l­îng<br /> Mai/bai giang<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3/2/2016<br /> <br /> Néi dung ch­¬ng tr×nh<br /> Bµi më ®Çu<br /> Ch­¬ng 1. ChÊt l­îng vµ qu¶n trÞ chÊt l­îng<br /> Ch­¬ng 2. C¸c néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ chÊt<br /> l­îng<br /> Ch­¬ng 3. C¸c kü thuËt vµ c«ng cô qu¶n trÞ chÊt<br /> l­îng<br /> Ch­¬ng 4. C¸c m« h×nh qu¶n trÞ chÊt l­îng<br /> Ch­¬ng 5. Tæ chøc triÓn khai hÖ thèng qu¶n trÞ chÊt<br /> l­îng trong doanh nghiÖp<br /> <br /> 3/2/2016<br /> <br /> Mai/bai giang<br /> <br /> 13<br /> <br /> Ch­¬ng 1: chÊt l­îng vµ qu¶n<br /> trÞ chÊt lƯîng<br /> lƯ<br /> 1.1 ChÊt l­îng s¶n phÈm<br /> 1.1.1 S¶n phÈm<br /> 1.1.2 Mét sè quan ®iÓm vÒ chÊt l­îng<br /> 1.1.3 C¸c ®Æc ®iÓm cña chÊt l­îng<br /> 1.1.4 C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng<br /> 1.1.5 Chi phÝ chÊt l­îng<br /> 1.2 Qu¶n trÞ chÊt l­îng<br /> 1.2.1 Mét sè kh¸i niÖm vµ thuËt ng÷ trong QTCL<br /> 1.2.2 Chức năng quản trị chất lượng<br /> 1.2.3 C¸c ®Æc tr­ng qu¶n trÞ chÊt l­îng<br /> 1.2.4 Qu¶n trÞ chÊt l­îng dÞch vô<br /> 3/2/2016<br /> Mai/bai giang<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.1 chÊt l­îng s¶n phÈm<br /> 1.1.1 S¶n phÈm<br /> 1> Kh¸i niÖm s¶n phÈm, s¶n phÈm míi<br /> 2> C¸c thuéc tÝnh cña s¶n phÈm<br /> <br /> 3/2/2016<br /> <br /> Mai/bai giang<br /> <br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản