intTypePromotion=1

Bài giảng: Quản trị chiến lược - ThS. Nguyễn Đình Hòa

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
899
lượt xem
389
download

Bài giảng: Quản trị chiến lược - ThS. Nguyễn Đình Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng: Quản trị chiến lược giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức về nhập môn, phân tích môi trường ngoại vi, phân tích môi trường nội bộ, hệ thống thông tin quản trị, xây dựng và lựa chọn chiến lược,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Quản trị chiến lược - ThS. Nguyễn Đình Hòa

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH ----- ----- MOÂN HOÏC QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC GIAÛNG VIEÂN: ThS. NGUYEÃN ÑÌNH HOØA Õ
 2.      
 3.     !"# $#%&' 
 4. 
 5.          
 6.  ! 
 7. ! ! "# $ ! % 
 8. !& 
 9. & ' 
 10. ( ) *+ , -
 11. ,.//01  
 12. '  '  & 2 
 13.  &+31
 14.    ( )%*+ ,!-+ .!/ .!# 012/ ,+3! 4+!3$ 015 , #%6$ 789:, ()%*+ ,!-+ ,+3! 4+!3$ 015 , #%6$ 789:, 2 
 15. 
 16. !& 
 17. & % $    + 2 
 18. ' 4   
 19.  + 2 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2