intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 1 - ThS. Trần Thị Thu Hương

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
108
lượt xem
33
download

Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 1 - ThS. Trần Thị Thu Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1: Tổng quan về SCM" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về chuỗi cung ứng, quản trị chuỗi cung ứng, động năng của chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 1 - ThS. Trần Thị Thu Hương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI<br /> <br /> QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG<br /> Supply Chain Management<br /> <br /> ThS. Trần Thị Thu Hương<br /> BM Logistics KD - Khoa KDTM<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1] Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng (2010). Dịch từ nguyên bản: Essentials<br /> of Supply Chain Management. Michael Hugos (2006).<br /> [2] Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng (2008). Dịch từ nguyên bản: Strategic<br /> Supply Chain Management. Cohen S. & Roussel J. (2005)<br /> [3] Quản lý chuỗi cung ứng (2008). Nguyễn Công Bình. NXB Thống kê<br /> [4] Quản trị cung ứng (2004). Đoàn Thị Hồng Vân. NXB Thống Kê<br /> [5] SCM: Strategy, Planning & Operation (2007). Chopra S. & Meindle<br /> [6] Tạp chí “Quản trị chuỗi cung ứng Việt Nam”. http:// supplychaininsight.vn<br /> <br /> CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC<br /> [1] Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng<br /> [2] Thiết kế chuỗi cung ứng<br /> [3] Mua hàng và quản lý nguồn cung<br /> [4] Quản trị sản xuất trong chuỗi cung ứng<br /> [5] Giá trị KH và khả năng giao hàng của CCƯ<br /> [6] Phối hợp và cộng tác trong CCƯ<br /> [7] Ứng dụng CNTT trong QT chuỗi cung ứng<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SCM<br /> <br /> Néi dung chÝnh<br /> <br /> 1. Kh¸i qu¸t vÒ chuçi cung øng<br /> •<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> Kh¸i niÖm<br /> Ph¹m vi<br /> VD minh häa<br /> <br /> 2. Qu¶n trÞ chuçi cung øng<br /> •<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> LÞch sö ph¸t triÓn<br /> Kh¸i niÖm, vai trß cña SCM<br /> Môc tiªu<br /> Rñi ro & th¸ch thøc<br /> <br /> 3. §éng n¨ng cña chuçi cung øng<br /> •<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> S¶n xuÊt<br /> Dù tr÷<br /> §Þa ®iÓm<br /> VËn chuyÓn<br /> Th«ng tin<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> KHÁI NIỆM CHUỖI CUNG ỨNG<br /> <br /> <br /> <br /> Mét tËp hîp gåm ba hay nhiÒu DN<br /> <br /> <br /> <br /> KÕt nèi trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp<br /> <br /> <br /> <br /> ®¸p øng ®óng<br /> yªu cÇu & ®ßi hái<br /> cña kh¸ch hµng<br /> <br /> B»ng dßng ch¶y vËt chÊt, th«ng tin, tµi chÝnh<br /> <br /> <br /> <br /> Gåm tÊt c¶ c¸c t/v tham gia tõ ®.xuÊt xø ®Õn ®.td cuèi cïng<br /> <br /> <br /> <br /> KH lµ mét bé phËn tÝch hîp cña chuçi cung øng<br /> <br /> <br /> <br /> M¹ng l-íi liªn kÕt tù nguyÖn, chia sÎ & tin t-ëng lÉn nhau<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản