intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh: Chương 2

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:84

0
213
lượt xem
71
download

Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh: Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh chương : Quản trị các hoạt động logistics cơ bản trình bày nội dung về dịch vụ khách hàng, quản trị dự trữ, quản trị vận chuyển, các yếu tố tác động đến chi phí vận chuyển, đặc trưng của vận chuyển hàng hóa,... Tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn chi tiết môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh: Chương 2

 1. QUẢN TRỊ LOGISTICS KINH DOANH
 2. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC   • Chương 1. Tổng quan môn học Quản trị Logistics kinh doanh • Chương 2. Quản trị các hoạt động logistics cơ bản • Chương 3. Quản trị các hoạt động logistics hỗ trợ • Chương 4 . Tổ chức và kiểm soát logistics
 3. CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ CÁC HOẠT ĐỘNG LOGISTICS CƠ BẢN • 2.1 Dịch vụ khách hàng • 2.2 Quản trị vận chuyển hàng hóa • 2.3 Quản trị dự trữ hàng hóa
 4. 2.1 DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
 5. Người tiêu dùng / Khách hàng Marketing / Logistics
 6. 2.1.1 Dịch vụ khách hàng Khái niệm • Theo các nhà quản trị marketing • Theo các nhà quản trị dịch vụ • Theo quan điểm ngành logistics
 7. 2.1.1 Dịch vụ khách hàng Khái niệm • DVKH là tât cả những gì mà  doanh  nghiệp  cung  cấp  cho  khách hàng - người trực tiếp  mua  hàng  hoá  và  dịch  vụ  của công ty • DVKH là quá trình sáng tạo  và  cung  cấp  những  lợi  ích  gia  tăng  trong  chuỗi  cung  ứng  nhằm  tối  đa  hoá  tổng  giá trị tới khách hàng
 8. 2.1.1 Dịch vụ khách hàng Khái niệm • Trong phạm vi một DN, DVKH đề cập đến một chuỗi các hoạt động đ ặc  biệt nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng thường băt đầu bằng  hoạt động đặt hàng và kết thúc bằng việc giao hàng cho khách. Trong m ột  số trường hợp có thể tiếp tục với các dịch vụ vận t ải, bảo dưỡng và các  kỹ thuật hỗ trợ khác. Mô tả quá trình đặt hàng và dịch vụ khách hàng Quá trình đặt hàng của khách hàng MUA KHO BAO VC DT BÌ Nơ duy trì i dự trữ hay Khách hàng cung cấp Quá trình cung cấ dịch vụ p hàng Chuẩ n bị hàng,  tính  toán  dự trữ, di  Trao chuyể bao gói,  n,  Giao đơn giấ  tờ……. y  hàng hàng
 9. Đặc trưng của DVKH • DVKH  có  đầy  đủ  đặc  trưng  của  dịch  vụ  nói  chung. • Đặc thù: – Gắn  liền  với  sự  vận  động  của  sp  hữu  hình,  tạo  ra  giá  trị  bổ  sung  cho sp hữu hình đó. – Đặc trưng chu kỳ
 10. Các nhân tố cấu thành
 11. Tính đa dạng về chủng loại, sẵn có trong dự trữ Yêu  cầu  của  dịch  vụ  logistics:  cung  ứng  đúng  số  lượng,  cơ  cấu,  chất  lượng  =>  cơ  cấu  hàng  hóa  phải  đa  dạng,  phong  phú,  luôn  có  đủ  hàng  dự  trữ 
 12. Thời gian đáp ứng đơn hàng Khoảng thời gian đơn hàng được thiết lập cho đến khi KH nhận được lô hàng theo yêu cầu • Thời gian xử lý đơn hàng và xuất hàng • Thời gian chờ hàng do dự trữ thiếu • Thời gian giao hàng
 13. Mức độ tin cậy trong giao hàng Giao hàng thường xuyên và ổn định, ít dao động về thời gian, chất lượng hh, thực hiện đơn hàng chính xác • Dao động thời gian giao hàng • Sửa chữa đơn hàng • Phân phối an toàn
 14. Tính linh hoạt Khả năng thich nghi của dịch vụ logistics với những đòi hỏi đa dạng và hay thay đổi của KH Tính thông tin Doanh nghiệp cần cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời tới KH trong toàn bộ quá trình logistics bán hàng
 15. Các chỉ tiêu đo lường DVKH Mức tiêu chuẩn DVKH • Tần số thiếu hàng • Tỷ lệ đầy đủ hàng hóa • Tỷ lệ hoàn thành các đơn hàng • Tốc độ cung ứng • Độ ổn định thời gian đặt hàng • Tính linh hoạt • Khả năng sửa chữa các sai lệch • Độ tin cậy dịch vụ
 16. Vai trò của DVKH Ảnh hưởng đến thói quen mua hàng (lòng trung thành của tập khách hàng hiện tại)
 17. Vai trò của DVKH Ảnh hưởng đến doanh số bán Vùng chuyển giao Vùng chuyển giao Doanh thu Vùng ngưỡng Vùng d/thu suy giảm Vùng d/thu cận biên giảm dần Tiêu chuẩn dịch vụ  100%
 18. Các phương pháp xác định tiêu chuẩn DVKH • Phương pháp phân tích mối quan hệ Chi phí/Doanh thu  (Xác định mức dịch vụ tối ưu) • Phương pháp phân tích các phương án chi phí thay thế • Phương pháp ưu tiên (Phân tích ABC) • Phương pháp dựa trên chi phí thiếu hàng dự kiến (Phản  ứng của khách hàng khi hết hàng trong kho) Tiêu chuẩn hóa DVKH (xác định mức dịch vụ tối ưu)
 19. Tối ưu hóa DVKH Qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh Kh¸i tr×nh ®é dÞc h vô KH ®Ó ®¹t ®­î niÖm kh¶ n¨ng lîi nhuËn tè i ®a Mø c DV tè i ­u ko ph¶i lµ Mø c DV c ao nhÊt Lµ mø c DV ®ãng g ãp nhiÒu nhÊt  Do anh thu ­ c hi phÝ c ho lîi nhuËn c ña DN  Tr×nh ®é DV KH
 20. Tối ưu hóa DVKH Quan hÖ • DÞc h vô rÊt kÐm gi÷a do anh thu c ùc thÊp DT & DVKH • Ng ­ìng dvô hîp lÝ do anh thu t¨ng nhanh • khã ®¹t ®­îc ­ c hÊt l­îng dvô 100% DT ®¸p ø ng ®ßi hái c ña mäi KH ­ KH khã c hÞu v× s ù c h¨m s ãc qu¸ ®¸ng c ña DN ChÊt l­îng d Þc h v ô  100%

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản