intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần Quản trị Logistics kinh doanh

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
77
lượt xem
20
download

Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần Quản trị Logistics kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần Quản trị Logistics kinh doanh trình bày các nội dung: Tổng quan về Logistics kinh doanh; nội dung cơ bản của quản trị Logistics kinh doanh; đối tượng, nội dung và phương pháp môn học. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần Quản trị Logistics kinh doanh

 1. QUẢN TRỊ  LOGISTICS  KINH  DOANH
 2. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 15.3.9.3   • Chương 1. Tổng quan môn học Quản trị Logistics  kinh doanh • Chương 2. Quản trị các hoạt động logistics cơ bản • Chương 3. Quản trị các hoạt động logistics hỗ trợ • Chương 4 . Tổ chức và kiểm soát logistics
 3. Tài liệu tham khảo • PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân (2006), Quản trị Logistics,  Nhà xuất bản Thống kê • PGS.TS Nguyễn Như Tiến (2006), Logistics: khả năng ứng  dụng và phát triển trong kinh doanh  dịch vụ vận tải giao  nhận Việt Nam, NXB giao thông vận tải • Ronald H. Ballou (1992), Business logistics management­ Third Edition, Prentice­Hall International, Inc • Donald J.Bowersox, David J.Closs (1996), Logistical  management, Mc Graw ­ Hill International Editions • …
 4. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỌC PHẦN QT  LOGISTICS KD • 1.1 Tổng quan về logistics kinh doanh • 1.2 Nội dung cơ bản của quản trị Logistics KD • 1.3 Đối tượng, nội dung và phương pháp môn  học
 5. 1.1.1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LOGISTICS KD
 6. 1.1.1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LOGISTICS KD Con đường tơ lụa
 7. 1.1.1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LOGISTICS KD • Logistics  là  một  thuật  ngữ  có  nguồn  gốc  Hilạp  ­  logistikos  ­  phản  ánh  môn  khoa  học  nghiên  cứu  tính  quy luật của các hoạt động  cung  ứng  và  đảm  bảo  các  yếu tố tổ chức, vật chất và  kỹ  thuật  để  cho  quá  trình  chính  yếu  được  tiến  hành  đúng mục tiêu
 8. 1.1.1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LOGISTICS KD “Khoa học của sự di  chuyển, cung ứng và duy  trì các lực lượng quân đội  ở các chiến trường
 9. 1.1.1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LOGISTICS KD
 10. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN Global Global logistics logistics Supply Supply chain logistics chain logistics Corporate Corporate logistics logistics Facility Facility logistics ¹ hP logistics gnë­ h hn¶ µvi v m Worplace Worplace logistics logistics 1950 1960 1970 1980 1990 2000
 11. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN • Logistics tại chỗ  là dòng vận động của nguyên vật  liệu tại một vị trí làm việc. • Logistics cở sở kinh doanh  là dòng vận động của  nguyên  liệu giữa các  xưởng  làm  việc  trong nội bộ  một cơ sở sản xuất. • Logistics công ty là dòng vận động của nguyên vật  liệu và thông tin giữa các cơ sở sản xuất và các quá  trình sản xuất trong một công ty.
 12. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN • Logistics  chuỗi  cung  ứng  là  dòng  vận  động  của  nguyên vật liệu, thông tin và tài chính giữa các công  ty  trong một chuỗi thống nhất., bao trùm cả 2 cấp  độ hoạch định và tổ chức. S ¶n xuÊt bán buôn Bán lẻ Kh¸ch hµng dÞc h vô  lo g is tic s Dòng sản phẩm dòng tiền tệ Dòng thông tin
 13. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN • Logistics toàn cầu là dòng vận động của nguyên vật  liệu, thông tin và tiền tệ giữa các quốc gia. •   Logistics  thế  hệ  sau:  logistics    hợp  tác  ,  logistics  thương  mại  điện  tử  (e­  logistics)  hay  logistics  đối  tác thứ 4.
 14. Các nhân tố dẫn đến sự phát triển • Thương mại hóa thiết bị vi xử lý • Cuộc cách mạng viễn thông • Sáng kiến cải tiến chất lượng • Quan điểm đồng minh chiến lược • Sự gia tăng quyền lực hợp pháp của người tiêu dùng • Khuynh hướng nhân khẩu thay đổi • Sự thay đổi sức mạnh trong kênh cung ứng • Sự phát triển của thương mại điện tử
 15. Khái niệm • Là quá trình tối ưu hóa về vị trí và thời gian vận chuyển và dự trữ  nguồn tài nguyên từ điểm đầu tiên của dây chuyền cung  ứng cho  đến  tay  người  tieu  dùng  cuối  cùng  thông  qua  hàng  loạt  các  loạt  các hoạt động kinh tế. • VN:  Dịch  vụ  logistics  là  hoạt  động  thương  mại,  theo  đó  thương  nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công đoạn bao gồm nhận  hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, tư vấn  KH, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ  khác có liên quan tới hàng hóa theo thỏa thuận với KH để hưởng  thù lao. =>Bản chất: dịch vụ khách hàng
 16. 1.1.2. PHÂN LOẠI Theo phạm vi và mức độ quan trọng • Logistics  kinh  doanh:là    một  phần  của  quá  trình  chuỗi  cung  ứng,  nhằm hoạch định thực thi và kiểm  soát một cách hiệu quả và hiệu lực  các  dòng  vận  động  và  dự  trữ  sản  phẩm, dịch vụ và thông tin có liên  quan  từ  các  điểm  khởi  đầu  đến  điểm  tiêu  dùng  nhằm  thoả  mãn  những yêu cầu của khách hàng.  • Logistics quân đội • Logistics sự kiện • Logistics dịch vụ
 17. Theo vị trí các bên tham gia • Logistics bên thứ nhất (1PL):  do người chủ sở hữu sản phẩm/  hàng hoá tự mình tổ chức và thực hiện.  • Logistics  bên  thứ  hai  (2PL):  do  người  cung  cấp  dịch  vụ  logistics cho một hoạt động đơn lẻ trong chuỗi cung ứng.  • Logistics  bên  thứ  ba  (3PL):  là  người  thay  mặt  chủ  hàng  tổ  chức  thực  hiện  và  quản  lí  các  dịch  vụ  logistics  cho  từng  bộ  phận chức năng. • Logistics bên thứ tư (4PL)
 18. Theo quá trình nghiệp vụ • Quá  trình  mua  hàng:  liên  quan  đến  đến  việc  tạo  ra  các  sản  phẩm và nguyên  vật liệu từ các nhà cung cấp bên ngoài. • Quá  trình  hỗ  trợ  sản  xuất:  tập  trung  vào  hoạt  động  quản  trị  dòng dư trữ một cách hiệu quả giữa các bước trong quá trình  sản xuất. • Quá  trình  phân  phối  đến  thị  trường:  liên  quan  đến  viêc  cung  cấp các dịch vụ khách hàng.
 19. Theo hướng vận động vật chất • Logistics  đầu vào:  các hoạt  động hỗ trợ dòng nguyên liệu  đầu  vào từ nguồn cung cấp trực tiếp tới công ty. • Logistics  đầu  ra:  các  hoạt  động  hỗ  trợ  dòng  sản  phẩm  đầu  ra  cho tới tay khách hàng của công ty. • Logistics  ngược:  Bao  gồm  các  dòng  sản  phẩm,  hàng  hóa  hư  hỏng,  kém  chất  lượng,  dòng  chu  chuyển  ngược  của  bao  bì  đi  ngược chiều trong kênh logistics. Logistics kinh doanh nguồn khách cung Logistics Logistics ngược ngược Nhà máy/ Logistics Logistics ngược ngược hàng cấp Các hoạt động Cung ứng vật chât Phân phối vật chất
 20. Theo đối tượng hàng hóa • Logistics hàng tiêu dùng ngắn ngày • Logistics ngành ô tô • Logistics ngành hóa chất • Logistics ngành dầu khí • …

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản