intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 1: Hội sở chính và tổ chức và triển khai quản trị ngân hàng thương mại

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

15
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 1: Hội sở chính và tổ chức và triển khai quản trị ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổ chức mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và vai trò của Hội sở chính trong quản trị ngân hàng thương mại; quản trị ngân hàng thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 1: Hội sở chính và tổ chức và triển khai quản trị ngân hàng thương mại

 1. KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG BỘ MÔN NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN 1 QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG NÂNG CAO Giảng viên: TS. Phùng Việt Hà 9/13/2021
 2. Tài liệu tham khảo 2 [1] PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên, Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, 2021. [2] PGS.TS Phan Thị Cúc, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải, 2009. [3] Rose, Peter S., Commercial Bank Management, Irwin McGraw-Hill, 4th edition, 2003. [4] Hempel, Goege, Quản trị ngân hàng, NXB Tài chính, 2003. 9/13/2021
 3. KẾT CẤU 3 Chương 1: HỘI SỞ CHÍNH & TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ NHTM Chương 2: QUẢN TRỊ NỢ VÀ TÀI SẢN CỦA NHTM Chương 3: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Chương 4: GIÁM SÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ 9/13/2021
 4. CHƯƠNG 1: HỘI SỞ CHÍNH & TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI 4 QUẢN TRỊ NHTM 1.1. Tổ chức mạng lưới hoạt động của NHTM và vai trò của Hội sở chính trong quản trị NHTM 1.1.1. Tổ chức mạng lưới của NHTM 1.1.2. Vai trò của HSC trong quản trị NHTM 1.2. Quản trị NHTM 1.2.1. Xây dựng chính sách, chiến lược kinh doanh 1.2.2. Tổ chức mạng lưới và ban hành quy trình, phân định thẩm quyền bộ phận quản trị 1.2.3. Kiểm tra và giám sát rủi ro 9/13/2021
 5. 5 1.1. Tổ chức mạng lưới hoạt động của NHTM và vai trò của Hội sở chính trong quản trị NHTM 9/13/2021
 6. Your bank- a full service Financial Institution 6 “ Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất- dặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán- và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế” Peter S. Rose(2004), Quản trị ngân hàng thương mại “ Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của luật” Luật các tổ chức tín dụng 2010 9/13/2021
 7. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA NHTM 7 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ-BAN ĐIỀU HÀNH BỘ PHẬN SỬ DỤNG VỐN BỘ PHẬN DỊCH VỤ BỘ PHẬN QUẢN LÝ VỐN -NHÓM CUNG CẤP DỊCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN VỤ TÀI CHÍNH THƯƠNG -P DỊCH VỤ NGÂN -NHÓM TÀI TRỢ VÀ ĐẦU TƯ MẠI HÀNG CÁ NHÂN - PHÒNG TÍN DỤNG - DỊCH VỤ TÍN THÁC - BỘ PHẬN QUẢN LÝ DANH THƯƠNG MẠI - PHÒNG CHO VAY MỤC ĐẦU TƯ - BỘ PHẬN TÍN DỤNG MUA NHÀ DOANH NGHIỆP - P TiỀN GỬI - PHÒNG PHÁP CHẾ - BỘ PHẬN THẺ TÍN DỤNG - BỘ PHẬN TƯ VẤN - NHÓM NGÂN HÀNG - BỘ PHẬN NGÂN - PHÒNG THỊ TRƯỜNG VỐN THÀNH VIÊN HÀNG DI ĐỘNG -BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH - BỘ PHẬN - QUẢN LÝ TÀI SẢN-NỢ - BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN MARKETING THỊ TRƯỜNG PHÒNG GIAO DỊCH BỘ PHẬN NGÂN HÀNG QUỐC TẾ -PHÒNG KiỂM SOÁT -VĂN PHÒNG NƯỚC NGOÀI -P QUẢN LÝ CHI NHÁNH - TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI - PHÒNG NHÂN SỰ - TÀI TRỢ MNCs - P THANH TOÁN - P PHÁP CHẾ 9/13/2021
 8. 1.1.1. Tổ chức mạng lưới của NHTM 8 Yếu tố ảnh hưởng tổ chức mạng lưới hoạt động của NHTM:  Mô hình tổ chức  Quy mô hoạt động  Hình thức sở hữu  Chiến lược kinh doanh 9/13/2021
 9. Cơ cấu tổ chức của Viettinbank 9 9/13/2021
 10. Cấu trúc mạng lưới của NHTM 10 (1)Hội sở chính - Bộ phận kinh doanh và tạo nguồn vốn - Bộ phận tham mưu - Bộ phận kiểm soát nội bộ - Bộ phận hỗ trợ và quản lý nội bộ 9/13/2021
 11. BAN TỔNG11 GIÁM ĐỐC Mảng kinh doanh và tạo Mảng tham mưu: Mảng kiểm soát Mảng hỗ trợ và quản lý nội bộ: nguồn vốn: - Khối sản phẩm nội bộ: - Khối KH tổnghợp - Khối nguồn vốn - Khối quản lý GDBĐ - Khối kiểm toán - Khối TC kế toán - Khối sử dụng vốn (tín dụng, - Khối thẩm định nội bộ - Khối pháp chế, đầu tư...) - Khối pháp chế và quản lý RR - Khối CNTT - Khối dịch vụ khách hàng - Khối quản lý và phát triển DN - Khối tổ chức nhân sự - Khối thanh toán quốc tế - Khối nghiên cứu chiến lược và quan - Khối HC quản trị - Văn phòng - Khối quản lý và dịch vụ kho hệ kinh doanh quốc tế đại diện các khu vực quỹ 9/13/2021
 12. (2) Chi nhánh NHTM 12  Chi nhánh NHTM: Chi nhánh (và sở giao dịch, nếu có) là đơn vị phụ thuộc ngân hàng thương mại, hạch toán phụ thuộc, có con dấu, có nhiệm vụ thực hiện một hoặc một số chức năng của ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.  Các chi nhánh là những đơn vị trực thuộc HSC, là nơi thực hiện giao dịch với khách hàng, triển khai các hoạt động nghiệp vụ của NHTM.  Chi nhánh là những đơn vị cấp dưới của HSC thực hiện chức năng kinh doanh và là nơi tạo ra nguồn thu nhập chính của toàn hệ thống ngân hàng 9/13/2021
 13. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh 13 BAN GIÁM ĐỐC Khối kinh doanh: Khối tạo nguồn vốn: Khối kiểm soát và Khối Quản lý nội bộ: P. Kế hoạch P.Quản lý tín dụng, P.Dịch vụ P.KH nguồn vốn QTRR: P.Thẩm tổng hợp, P.Tài chính Kế toán, P.Pháp khách hàng, P.Thanh toán quốc tế, P.giao dịch, Quỹ tiết kiệm định, P.QTRR... chế, TT tin học, P.Tổ chức Nhân sự, P.Quản lý và dịch vụ kho quỹ P.Hành chính quản trị 9/13/2021
 14. ĐẶC THÙ MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG QUY MÔ NHỎ 14 1. Tập thu hút các khoản tiền gửi nhỏ của dân chúng, cung cấp những món cho vay kinh doanh và cho vay tiêu dùng quy mô nhỏ 2. Ngân hàng quy mô nhỏ hoạt động có phạm vi hoạt động bị giới hạn theo ngành, lĩnh vực, địa phương. Do đó, hoạt động của NH bị ảnh hưởng từ những thay đổi từ môi trường kinh doanh, tình hình kinh tế địa phương 3. Nhận thức nhanh nhạy về sự thay đổi nhu cầu của nhóm KHCN 4. Khó đạt được sự đột phá trong công nghệ 9/13/2021
 15. (3) Các công ty hạch toán độc lập trực thuộc 15 NHTM được phép thành lập các công ty con, có tư cách pháp nhân để hoạt động độc lập trong một ngành nghề nhất định phù hợp với pháp luật. Tùy theo chiến lược và điều kiệm riêng mà mỗi NHTM có thể có một hoặc nhiều công ty con trực thuộc: công ty cho thuê tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, công ty kinh doanh vàng bạc đá quý, công ty bảo hiểm, công ty tư vấn tài chính tiền tệ… 9/13/2021
 16. (4) Các đơn vị sự nghiệp 16  - Trung tâm (trường) đào tạo nghề;  - Trung tâm tin học;  - Trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro 9/13/2021
 17. ĐẶC THÙ MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG QUY MÔ LỚN 17 1. Tập trung vào phục vụ khách hàng thương mại và cung cấp những món cho vay kinh doanh lớn 2. Các NH lớn thuộc quyền sở hữu và kiểm soát bởi công ty mẹ, cổ đông bầu ra HĐQT để giám sát NH và các công ty thành viên, thành viên trong HĐQT của công ty sở hữu NH cũng là thành viên của HĐQT NH 3. Người quản lý có hiểu biết sâu về hoạt động NH, nhưng không được cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm dịch vụ của công ty thành viên 4. Những vấn đề nghiêm trọng không bộc lộ trong vài tuần, vài tháng 5. Phương thức kinh doanh : lợi nhuận tập trung 9/13/2021
 18. XU HƯỚNG GẦN ĐÂY TRONG TỔ CHỨC CỦA NH 18 1. Nâng cao trình độ của nhân viên NH nhằm đảm bảo sự hoạt động hiệu quả trong một thị trường công nghệ không ngừng thay đổi 2. Điều hành theo định hướng thị trường, hướng tới tăng doanh số hoạt động, phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng và những thách thức từ đối thủ cạnh tranh 9/13/2021
 19. 1.1.2. Vai trò của Hội sở chính trong quản trị NHTM 19  HSC có chức năng lãnh đạo, điều hành, quản lý hệ thống.  HSC với chức năng, nhiệm vụ nhằm đảm bảo thống nhất mọi hoạt động của toàn hệ thống ngân hàng 9/13/2021
 20. Bách hóa tài chính- Financial department store 20 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRUYỀN THỐNG DANH MỤC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG MỚI 9/13/2021
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2