intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 7 - TS. Nguyễn Trọng Tài

Chia sẻ: Tình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
18
lượt xem
0
download

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 7 - TS. Nguyễn Trọng Tài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 7: Quản trị tài chính trong kinh doanh ngân hàng" cung cấp kiến thức nghiệp vụ tài chính ở ngân hàng thương mại; chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá kết quả tài chính ở ngân hàng thương mại; các mục tiêu và nội dung trong quản trị tài chính ở ngân hàng thương mại; nhân tố tác động đến hoạt động quản trị tài chính ở ngân hàng thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 7 - TS. Nguyễn Trọng Tài

 1. BÀI 7 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG TS. Nguyễn Trọng Tài v1.0011103209 1 TÌNH HUỐNG Với việc mở rộng hệ thống các chi nhánh và phòng giao dịch, Ngân hàng A đã tăng được thu nhập. Tuy nhiên, chi phí hoạt động cũng tăng cao. Do mở rộng các loại hình dịch vụ, nên lợi nhuận thuần của Ngân hàng B tăng mạnh so với năm trước. Tuy nhiên, tiềm ẩn rủi ro trong kinh doanh cũng gia tăng. 1. Làm thế nào để Ngân hàng A vừa mở rộng được hoạt động kinh doanh, nhưng hiệu quả kinh doanh cũng tăng cao?  2. Ngân hàng B phải làm gì để vừa tăng lợi nhuận nhưng vẫn bảo đảm sự an toàn trong hoạt động ? v1.0011103209 2
 2. MỤC TIÊU Nắm được các nghiệp vụ tài chính ở NHTM; Hiểu rõ các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá kết quả tài chính ở NHTM; Nắm được các mục tiêu và nội dung trong quản trị tài chính ở NHTM; Nắm được các nhân tố tác động đến hoạt động quản trị tài chính ở NHTM. v1.0011103209 3 NỘI DUNG 1 Các nghiệp vụ tài chính trong kinh doanh ngân hàng; 2 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả tài chính trong kinh doanh ngân hàng; 3 Mục tiêu quản trị tài chính trong kinh doanh ngân hàng; 4 Nội dung quản trị tài chính trong kinh doanh ngân hàng; 5 Các nhân tố tác động đến quản trị tài chính trong kinh doanh ngân hàng. v1.0011103209 4
 3. 1. CÁC NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG Nghiệp vụ Nghiệp vụ Các nghiệp vụ nguồn vốn sử dụng vốn ngoại bảng • Tiền gửi; • Tiền mặt tại quĩ; • Kinh doanh ngoại tệ; • Tiền vay; • Tiền gửi NHTW và các tổ • Thu từ dịch vụ thanh toán; • Vốn chủ sở hữu. chức tín dụng; • Thu từ các dịch vụ bảo • Cho vay; hiểm, bảo lãnh, bảo quản... • Đầu tư vào các giấy tờ có giá; • Tài sản cố định. v1.0011103209 5 2. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời; 2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn. v1.0011103209 6
 4. 2.1. NHÓM CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KHẢ NĂNG SINH LỜI • Tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản (ROA)  Công thức: Lợi nhuận ròng ROA = Tổng tài sản  Ý nghĩa: Chỉ tiêu này giúp xác định hiệu quả kinh doanh, mức độ sử dụng hợp lý tài sản. ROA càng cao cũng thể hiện mức độ rủi ro càng lớn. • Tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE)  Công thức: Lợi nhuận ròng ROE = Vốn chủ sở hữu  Ý nghĩa: ROE đo lường tính lành mạnh trong hoạt động của một ngân hàng, phản ánh lợi nhuận kiếm được từ một đơn vị vốn đầu tư. v1.0011103209 7 2.1. NHÓM CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KHẢ NĂNG SINH LỜI Tổng tài sản Số nhân đòn bẩy = Vốn tự có Thu lãi từ các khoản cho vay Chi phí trả lãi tiền - Tỷ lệ thu nhập lãi và đầu tư chứng khoán gửi và nợ khác = cận biên (NIM) Tổng tài sản Tỷ lệ thu nhập Thu ngoài lãi – Chi phí ngoài lãi = ngoài lãi cận biên Tổng tài sản v1.0011103209 8
 5. 2.2. NHÓM CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH MỨC ĐỘ AN TOÀN Tài sản Có lỏng – Nợ ngắn hạn Khả năng thanh toán tiền gửi = Tổng tiền gửi Ý nghĩa: Chỉ tiêu này phản ánh khả năng thanh toán của NHTM cho người gửi tiền bằng nguồn vốn có được từ các tài sản Có lỏng sau khi đã hoàn trả các nghĩa vụ nợ ngắn hạn khác. Cho vay ròng so với Dư nợ cho vay, cho thuê ròng = nguồn tiền gửi Tổng tiền gửi Ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho biết: • Khả năng mở rộng cho vay từ nguồn tiền gửi; • Phản ánh tình hình rủi ro thanh khoản của NHTM. v1.0011103209 9 2.2. NHÓM CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH MỨC ĐỘ AN TOÀN Vốn ngân hàng Hệ số vốn ngân hàng so tài sản Có = Tổng giá trị tài sản Có Hệ số này tối thiểu = 5% Hệ số vốn ngân hàng so Vốn ngân hàng = tài sản rủi ro Tổng giá trị tài sản rủi ro qui đổi • Hệ số này được gọi là hệ số COOK. • Tổng giá trị tài sản rủi ro qui đổi = ∑ (Tài sản rủi ro x Tỷ lệ rủi ro) • Mỗi loại tài sản có mức rủi ro khác nhau và tỷ lệ rủi ro này do các cơ quan quản lý và kiểm soát ngân hàng qui định. v1.0011103209 10
 6. 3. MỤC TIÊU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG • Bảo đảm đủ vốn cho hoạt động của NHTM với chi phí hợp lý. • Sử dụng vốn kinh doanh hợp lý, hiệu quả và an toàn:  Tiết giảm chi phí hoạt động nhất là các loại phí không ở dạng lãi;  Phải có biện pháp tăng doanh số cho vay;  Phòng ngừa và hạn chế khả năng xuất hiện các khoản nợ quá hạn;  Thực hiện tốt các biệp pháp phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng. v1.0011103209 11 4. NỘI DUNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH NHTM 4.1. Quản lý nguồn vốn 4.2. Quản lý sử dụng vốn 4.3. Quản lý tài sản cố định 4.4. Quản lý các hoạt động ngoại bảng 4.5. Quản lý thu nhập, chi phí, lợi nhuận v1.0011103209 12
 7. 4.1. QUẢN LÝ NGUỒN VỐN • Nhiệm vụ: Đưa ra và thực thi các biện pháp để gia tăng qui mô, thay đổi cơ cấu của nguồn vốn một cách hiệu quả nhất. • Mục tiêu:  Quản lý tài sản nợ: Giảm thiểu các chi phí liên quan đến huy động vốn; Bảo đảm tính thanh khoản.  Quản lý nguồn vốn: Bảo đảm tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản đạt mức độ an toàn giới hạn; Vấn đề tăng vốn chủ sở hữu. • Phương thức quản lý:  Kiểm soát chi phí và rủi ro của vốn chủ sở hữu và việc huy động vốn.  Để kiểm soát chi phí tạo vốn, sử dụng kỹ thuật đo lường chi phí, đánh giá chi phí vốn ở từng giai đoạn, làm căn cứ định giá tài sản Nợ, định giá tín dụng và sản phẩm dịch vụ. v1.0011103209 13 THẢO LUẬN Theo anh/chị thì tình hình vốn chủ sở hữu tại các NHTM Cổ phần của Việt Nam hiện nay như thế nào? v1.0011103209 14
 8. 4.2. QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN • Mục tiêu: Giải quyết tốt mâu thuẫn giữa việc phải dành một tỷ lệ tài sản Có để luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thanh khoản và đầu tư kinh doanh nhằm sinh lời tối đa. • Quản lý tiền mặt tại quỹ: Dự trữ tiền tại quĩ nhiều hay ít tùy thuộc chính sách tiền tệ của NHTW và phụ thuộc đặc điểm từng NHTM trong từng thời kỳ. • Quản lý vốn cho vay: Ngân hàng phải tuân thủ triệt để các nguyên tắc và điều kiện cho vay. v1.0011103209 15 4.3. QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH • Do đặc tính của tài sản cố định là có tính thanh khoản kém, mặt khác, nhằm để hạn chế kinh doanh có tính đầu cơ vào thị trường bất động sản, nên thường bị khống chế tỷ lệ tối đa được đầu tư vào bất động sản là 50% vốn tự có, hoặc không quá 5% tổng tài sản Có của NHTM. • Trên thực tế thì tỷ lệ này thường chỉ chiếm khoảng 1% giá trị tổng tài sản Có. v1.0011103209 16
 9. 4.4. QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI BẢNG • Hoạt động kinh doanh ngoại tệ: Đây là hoạt động tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nên các NHTM cần có những biện pháp để bù trừ rủi ro hoặc khống chế giới hạn rủi ro. • Dịch vụ thanh toán: Các NHTM là chủ thể chính trong hệ thống thanh toán bù trừ, chuyển tiền và các hệ thống thanh toán khác trong nền kinh tế. Việc mở rộng dịch vụ thanh toán sẽ đem lại lợi ích cho cả NHTM, khách hàng và nền kinh tế. • Dịch vụ bảo quản, bảo hiểm, bảo lãnh, cho thuê két sắt. v1.0011103209 17 4.5. QUẢN LÝ THU NHẬP, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN 4.5.1. Quản lý thu nhập; 4.5.2. Quản lý chi phí; 4.5.3. Quản lý lợi nhuận. v1.0011103209 18
 10. 4.5.1. QUẢN LÝ THU NHẬP • Thu lãi cho vay: Đây là khoản thu lớn nhất, được hình thành từ việc người vay trả lãi cho NHTM, do vậy nó phụ thuộc vào qui mô đầu tư của NHTM; • Thu đầu tư chứng khoán; • Thu từ dịch vụ ủy thác: Đây là hình thức thu nhập rất an toàn cho NHTM; • Thu về dịch vụ thanh toán và ngân quĩ; • Thu từ các nghiệp vụ khác. v1.0011103209 19 4.5.2. QUẢN LÝ CHI PHÍ • Chi phí huy động vốn: chi trả lãi tiền gửi, lãi tiền vay, trả lãi phát hành giấy tờ có giá; • Chi về dịch vụ thanh toán và ngân quĩ; • Chi về tài sản do NHTM sở hữu: Khấu hao, bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm. • Chi dự phòng cho các khoản thiệt hại phát sinh từ các nghiệp vụ nội, ngoại bảng; • Chi phí nhân viên; • Chi nghiệp vụ khác. v1.0011103209 20
 11. 4.5.3. QUẢN LÝ LỢI NHUẬN • Lợi nhuận trước thuế (Lợi nhuận gộp): chênh lệch giữa thu nhập và chi phí. • Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận ròng): Lợi nhuận trước thuế trừ thuế thu nhập. • Muốn quản lý tốt nhằm tối đa hóa lợi nhuận của NHTM thì phải quản lý tốt thu nhập và chi phí của ngân hàng. v1.0011103209 21 5. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG • Nhân tố khách quan:  Môi trường kinh tế trong nước và quốc tế;  Đường lối, chính sách kinh tế của chính phủ. • Nhân tố chủ quan:  Cơ cấu tổ chức và hoạt động của NHTM;  Chiến lược phát triển của NHTM;  Chất lượng nguồn nhân lực;  Hạ tầng tài chính. v1.0011103209 22
 12. CÂU HỎI THẢO LUẬN Quản trị tài chính ở các NHTM Việt Nam hiện nay như thế nào? v1.0011103209 23 TÓM LƯỢC CUỐI BÀI • Quản trị tài chính là khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh ở ngân hàng. • Quản trị tài chính phải bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động, phân bổ nguồn vốn phù hợp theo danh mục tài sản nhằm bảo đảm tính sinh lời và an toàn. • Quản trị tài chính phải hướng tới tăng thu nhập, tiết giảm chi phí. v1.0011103209 24
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2