intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
71
lượt xem
6
download

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức về hoạch định nguồn nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và vai trò của hoạch định nguồn nhân lực, các bước hoạch định nguồn nhân lực và phân tích GAP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

TÌNH HUỐNG<br /> TH1_CII.docx<br /> <br /> CHÖÔNG II<br /> <br /> HOAÏCH ÑÒNH NGUOÀN NHAÂN LÖÏC<br /> L/O/G/O<br /> <br /> NOÄI DUNG CHÖÔNG II<br /> I.<br /> <br /> KHAÙI NIEÄM VAØ VAI TROØ CUÛA HOAÏCH ÑÒNH<br /> NGUOÀN NHAÂN LÖÏC<br /> <br /> II. CAÙC BÖÔÙC HOAÏCH ÑÒNH NGUOÀN NHAÂN LÖÏC<br /> <br /> III. PHAÂN TÍCH GAP<br /> <br /> I. KHAÙI NIEÄM VAØ VAI TROØ CUÛA HOAÏCH ÑÒNH<br /> NGUOÀN NHAÂN LÖÏC<br /> 1. Khaùi nieäm<br /> <br /> Hieän traïng nguoàn nhaân löïc?<br /> Nhu caàu veà nhaân löïc?<br /> Khi naøo caàn?<br /> Nguoàn cung öùng?<br /> Ngaân saùch?<br /> <br /> I. KHAÙI NIEÄM VAØ VAI TROØ CUÛA HOAÏCH ÑÒNH<br /> NGUOÀN NHAÂN LÖÏC<br /> 1. Khaùi nieäm<br /> Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc laø quaù trình nghieân cöùu,<br /> xaùc ñònh nhu caàu nguoàn nhaân löïc, ñöa ra caùc chính<br /> saùch vaø thöïc hieän caùc chöông trình, hoaït ñoäng baûo<br /> ñaûm cho doanh nghieäp coù ñuû nguoàn nhaân löïc vôùi<br /> caùc phaåm chaát, kyõ naêng phuø hôïp ñeå thöïc hieän coâng<br /> vieäc coù naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû cao.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2