Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
16
lượt xem
2
download

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của chương 5 bài giảng Quản trị tài chính là: Tổng quan về rủi ro tài chính, mục tiêu của quản trị rủi ro tài chính, các hình thức quản trị rủi ro tài chính,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Bài giảng Quản trị tài chính<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> CHƯƠNG 5<br /> QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH<br /> <br /> 1.Tổng quan về rủi ro tài chính<br /> 2.Mục tiêu của quản trị rủi ro tài chính<br /> 3.Các hình thức quản trị rủi ro tài chính<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> 1. Tổng quan về rủi ro tài chính<br /> <br /> 1. Tổng quan về rủi ro tài chính<br /> <br /> Trong lĩnh vực tài chính, rủi ro là một khái niệm đánh giá<br /> mức độ biến động hay bất ổn của một giao dịch hay danh<br /> <br /> Rủi ro<br /> <br /> mục đầu tư.<br /> Rủi ro có thể chia làm 2 loại:<br /> Rủi ro hệ thống<br /> <br /> Rủi ro bất thường (Unexpected risk): là những rủi ro không<br /> dự tính được, phát sinh do thiên tai, dịch họa, trộm cắp, cháy<br /> nổ...<br /> Rủi ro kỳ vọng (Expected risk) là những rủi ro có thể dự tính<br /> được trước như: biến động giá cả nguyên vật liệu, giá cả sản<br /> phẩm, lãi suất, tỷ giá....<br /> <br /> Rủi ro hệ thống<br /> <br /> Rủi ro tỷ <br /> giá<br /> <br /> Rủi ro lãi <br /> suất<br /> <br /> Rủi ro phi hệ thống<br /> <br /> Rủi ro <br /> thị <br /> trường<br /> <br /> Rủi ro <br /> kinh <br /> doanh<br /> <br /> Rủi ro <br /> sử dụng <br /> đòn bẩy <br /> tài chính<br /> <br /> Rủi ro <br /> tín <br /> dụng<br /> <br /> Rủi ro phi hệ thống<br /> <br /> Rủi ro lãi suất chỉ những thay đổi trong lãi suất tác động đến<br /> kết quả sản xuất kinh doanh.<br /> <br /> Rủi ro kinh doanh (Business risk) Rủi ro liên quan đến một<br /> hoạt động đặc trưng của doanh nghiệp.<br /> <br /> Rủi ro tỷ giá là rủi ro phát sinh do sự biến động của tỷ giá làm<br /> ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng trong tương lai.<br /> <br /> Rủi ro do sử dụng đòn bẩy tài chính Rủi ro do doanh nghiệp<br /> sử dụng nợ trong cấu trúc vốn.<br /> <br /> Rủi ro thị trường chỉ đến những thiệt hại liên quan đến thay đổi<br /> trong giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu...<br /> <br /> Rủi ro tín dụng Rủi ro mà một bên trong giao dịch sẽ không<br /> thể chi trả đúng hạn trong tưong lai.<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh ‐ ĐHNH TPHCM<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài giảng Quản trị tài chính<br /> <br /> Nguyên nhân của rủi ro tài chính<br /> Rủi ro tài chính (Financial risk) Rủi ro liên quan đến<br /> những thay đổi của những nhân tố như lãi suất, giá cổ<br /> phiếu, giá hàng hóa, tỷ giá và những rủi ro do doanh<br /> nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính trong kinh doanh<br /> <br /> Quản trị rủi ro tài chính<br /> Quản trị rủi ro tài chính là làm giảm thiểu ở mức tối<br /> <br /> Rủi ro phát<br /> sinh từ<br /> những thay<br /> đổi từ môi<br /> trường bên<br /> ngoài<br /> <br /> Rủi ro phát sinh<br /> từ những giao<br /> dịch với các đối<br /> tác trong kinh<br /> doanh<br /> <br /> Rủi ro phát<br /> sinh từ nội<br /> bộ doanh<br /> nghiệp<br /> <br /> 2. CÁCH THỨC QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH<br /> Mua bảo hiểm<br /> <br /> đa ảnh hưởng của những biến cố đến giá trị công ty.<br /> Quản trị rủi to tài chính làm giảm độ biến động bất<br /> thường của giá trị công ty hoặc dòng tiền thực của<br /> công ty<br /> - Những rủi ro công ty phải đối mặt là gì?<br /> - Công ty có phải trả chi phí để giảm thiểu rủi ro?<br /> <br /> Sử dụng công cụ tài chính phái sinh:<br />  Hợp đồng kỳ hạn (Forward)<br />  Hợp đồng giao sau (Future)<br />  Quyền chọn (Option)<br />  Hoán đổi (Swap) và các công cụ phái sinh khác<br /> <br /> - Rủi ro nên được kiểm soát như thế nào?<br /> <br /> MUA BẢO HIỂM<br /> Các công ty mua bảo hiểm để giảm thiểu những thiệt hại vì<br /> nhũng lý do bất khả kháng như: cháy nổ, tai nạn (tàu thủy,<br /> máy bay), thiên tai…<br /> Các loại bảo hiểm:<br />  Bảo hiểm trách nhiệm kinh doanh<br /> Bảo hiểm trách nhiệm công cộng<br /> Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm<br /> Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp<br />  Bảo hiểm tín dụng thương mại<br />  Bảo hiểm tài sản<br />  Bảo hiểm di chuyển trong kinh doanh<br /> ….<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh ‐ ĐHNH TPHCM<br /> <br /> Quản lý rủi ro giá hàng hóa<br /> Quản lý rủi ro tín dụng<br /> Quản lý rủi ro lãi suất<br /> Quản lý rủi ro tỷ giá<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài giảng Quản trị tài chính<br /> <br /> Giá dầu thế giới (USD/thùng)<br /> 120<br /> <br /> 100<br /> <br /> Sáp nhập theo chiều dọc<br /> 80<br /> <br /> Ký hợp đồng dài hạn<br /> <br /> 60<br /> <br /> 40<br /> <br /> Phòng vệ bằng hợp đồng giao sau<br /> <br /> 20<br /> <br /> <br /> <br /> Xây dựng chính sách bán chịu<br /> <br /> <br /> <br /> Sử dụng công cụ quản lý rủi ro tín dụng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 11/2015<br /> <br /> 09/2015<br /> <br /> 07/2015<br /> <br /> 05/2015<br /> <br /> 03/2015<br /> <br /> 01/2015<br /> <br /> 11/2014<br /> <br /> 09/2014<br /> <br /> 07/2014<br /> <br /> 05/2014<br /> <br /> 03/2014<br /> <br /> 01/2014<br /> <br /> 11/2013<br /> <br /> 09/2013<br /> <br /> 07/2013<br /> <br /> 05/2013<br /> <br /> 03/2013<br /> <br /> 01/2013<br /> <br /> 11/2012<br /> <br /> 09/2012<br /> <br /> 07/2012<br /> <br /> 05/2012<br /> <br /> 03/2012<br /> <br /> 01/2012<br /> <br /> 11/2011<br /> <br /> 09/2011<br /> <br /> 07/2011<br /> <br /> 05/2011<br /> <br /> 03/2011<br /> <br /> 01/2011<br /> <br /> 11/2010<br /> <br /> 09/2010<br /> <br /> 07/2010<br /> <br /> 05/2010<br /> <br /> 03/2010<br /> <br /> 01/2010<br /> <br /> 0<br /> <br /> Tiêu chuẩn bán chịu<br /> Điều khoản bán chịu<br /> Rủi ro bán chịu<br /> Quản trị thu tiền<br /> <br /> Quy trình nghieäp vuï bao thanh toaùn<br /> Chi phí bao thanh toaùn tuøy thuoäc:<br /> • Caùc dòch vuï maø bao thanh toaùn cung caáp cho<br /> doanh nghieäp<br /> • Bieåu phí cuï theå cho töøng dòch vuï.<br /> Trong giao dịch BTT quốc tế, lợi ích các tổ chức<br /> cung ứng dịch vụ BTT có được gồm: phí BTT 0,5 – 1,1%<br /> giá trị khoản phải thu; phí quản lý sổ sách, chứng từ liên<br /> quan đến khoản phải thu 0,3% - 0,9% giá trị hóa đơn; và<br /> lãi suất BTT khi mua lại có kỳ hạn các khoản phải thu.<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> (Người bán hàng)<br /> (4)<br /> Thanh<br /> toán<br /> <br /> (1)<br /> Hợp<br /> đồng<br /> <br /> HH,DV (2)<br /> <br /> (3)<br /> Hoá<br /> đơn<br /> <br /> Người mua 1<br /> (người mắc nợ)<br /> Người mua 2<br /> (người mắc nợ)<br /> <br /> Ngân hàng<br /> Người mua n<br /> (người mắc nợ)<br /> Trả tiền cho NH theo hoá đơn (5)<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh ‐ ĐHNH TPHCM<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài giảng Quản trị tài chính<br /> <br /> QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT<br /> <br /> NGUỒN GỐC PHÁT SINH RỦI RO LÃI SUẤT<br /> Ví duï:<br /> <br /> Nguồn gốc phát sinh rủi ro lãi suất<br /> <br /> Giải pháp quản lý rủi ro lãi suất<br /> <br /> NGUỒN GỐC PHÁT SINH RỦI RO LÃI SUẤT<br /> Döï aùn<br /> ñaàu tö<br /> <br /> 10 trieäu USD<br /> Thôøi haïn trung<br /> bình 5 naêm<br /> <br /> LIBOR + 0,75%<br /> <br /> 12%<br /> CTy A<br /> <br /> 10 trieäu USD<br /> Thôøi haïn trung bình 5<br /> naêm<br /> <br /> NGUỒN GỐC PHÁT SINH RỦI RO LÃI SUẤT<br /> Tình hình thu vaø chi laõi cuûa coâng ty A:<br /> Thu nhaäp töø döï aùn ñaàu tö<br /> Chi phí laõi<br /> Tình hình thu vaø chi laõi cuûa coâng ty B:<br /> <br /> 7%<br /> Phaùt haønh<br /> traùi phieáu<br /> <br /> Coâng ty B coù moät khoaûn vay 10 trieäu USD baèng phaùt haønh traùi<br /> phieáu trong thôøi haïn 5 naêm vôùi laõi suaát coá ñònh laø 7%, ñoàng thôøi<br /> coù danh muïc ñaàu tö ñöôïc höôûng laõi suaát baèng LIBOR coäng 75<br /> ñieåm.<br /> <br /> Lôïi nhuaän<br /> <br /> CTy B<br /> <br /> LIBOR + 0,5%<br /> Ngaân<br /> haøng<br /> cho vay<br /> <br /> Danh muc<br /> 10 trieäu USD<br /> ñaàu tö<br /> Thôøi haïn trung<br /> bình 5 naêm<br /> <br /> Coâng ty A coù döï aùn ñaàu tö trò giaù 10 trieäu USD coù theå taïo ra tyû<br /> suaát lôïi nhuaän trung bình 12%. Ñeå coù nguoàn voán ñaàu tö, coâng ty<br /> vay voán ngaân haøng thôøi haïn 5 naêm vôùi laõi suaát thaû noåi baèng<br /> LIBOR coäng 50 ñieåm cô baûn.<br /> <br /> 10 trieäu USD<br /> Thôøi haïn trung bình 5<br /> naêm<br /> <br /> NGUỒN GỐC PHÁT SINH RỦI RO LÃI SUẤT<br /> <br /> Vì laõi suaát thu ñöôïc laø laõi suaát coá ñònh (hoaëc thaû noåi)<br /> vaø laõi suaát chi traû laø laõi suaát thaû noåi (hoaëc coá ñònh) neân<br /> söï bieán ñoäng cuûa laõi suaát treân thò tröôøng laøm phaùt sinh<br /> ruûi ro laõi suaát vaø aûnh höôûng ñeán khaû naêng sinh lôïi cuûa<br /> coâng ty A vaø coâng ty B.<br /> Quaûn lyù ruûi ro laõi suaát laø việc sử dụng caùc bieän<br /> <br /> Thu laõi töø danh muïc ñaàu tö<br /> Chi traû laõi cho traùi phieáu phaùt haønh<br /> Thu nhaäp laõi<br /> <br /> GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT<br /> Thực hiện hợp đồng hoán đổi lãi suất<br /> Hoaùn ñoåi laõi suaát laø moät hôïp ñoàng giöõa hai beân ñeå trao<br /> ñoåi soá laõi phaûi traû tính treân moät soá tieàn nhaát ñònh<br /> trong moät thôøi haïn nhaát ñònh, trong ñoù moät beân traû laõi<br /> suaát coá ñònh trong khi beân kia traû laõi suaát thaû nổi theo<br /> thoaû thuaän trong suoát thôøi haïn hôïp ñoàng.<br /> <br /> phaùp nhaèm giaûm thieåu nhöõng thieät haïi hay toån<br /> thaát coù theå xaûy ra do bieán ñoäng cuûa laõi suaát.<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh ‐ ĐHNH TPHCM<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bài giảng Quản trị tài chính<br /> <br /> GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT<br /> Các trường hợp hoán đổi lãi suất<br /> Hoaùn ñoåi laõi suaát ñoàng Vieät Nam hoaëc ngoaïi teä giöõa<br /> ngaân haøng vôùi doanh nghieäp vay voán taïi ngaân haøng ñoù.<br /> <br /> <br /> <br /> Hoaùn ñoåi laõi suaát ñoàng Vieät Nam hoaëc ngoaïi teä giöõa<br /> ngaân haøng vôùi doanh nghieäp vay voán taïi toå chöùc tín<br /> duïng khaùc, vay voán cuûa nöôùc ngoaøi.<br /> <br /> <br /> <br /> Hoaùn ñoåi laõi suaát ñoàng Vieät Nam hoaëc ngoaïi teä giöõa caùc<br /> ngaân haøng vôùi nhau.<br /> <br /> <br /> <br /> Hoaùn ñoåi laõi suaát ngoaïi teä giöõa ngaân haøng vôùi toå chöùc<br /> tín duïng ôû nöôùc ngoaøi.<br /> <br /> <br /> <br /> GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT<br /> Xaùc ñònh soá laõi roøng töøng kyø vaø toång laõi roøng<br /> Số lãi ròng từng kỳ<br /> <br /> =<br /> <br /> Số lãi được nhận từng kỳ - Số<br /> lãi phải trả từng kỳ<br /> <br /> Số lãi được nhận (hoặc<br /> phải trả) từng kỳ<br /> <br /> =<br /> <br /> Số dư nợ gốc x lãi suất cố định<br /> x số ngày tính lãi<br /> <br /> Toång laõi roøng caùc giao dòch hoaùn ñoåi laõi suaát taïi moät thôøi ñieåm<br /> laø toång soá laõi roøng cuûa taát caû caùc hôïp ñoàng hoaùn ñoåi laõi suaát<br /> ñang coøn hieäu löïc thöïc hieän taïi thôøi ñieåm ñoù.<br /> Soá laõi roøng cuûa moät hôïp ñoàng hoaùn ñoåi laõi suaát taïi moät thôøi<br /> ñieåm laø toång caùc soá laõi roøng töøng kyø cuûa caùc kyø coøn hieäu löïc<br /> thöïc hieän cuûa hôïp ñoàng hoaùn ñoåi laõi suaát, tính theo laõi suaát coá<br /> ñònh ñaõ thoûa thuaän vaø laõi suaát thaû noåi taïi thôøi ñieåm ñoù.<br /> <br /> GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT<br /> Thanh toán số lãi ròng từng kỳ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Caùc beân thanh toaùn cho nhau tieàn laõi roøng töøng kyø phaùt<br /> sinh töø hôïp ñoàng hoaùn ñoåi laõi suaát ñaõ ñöôïc kyù keát.<br /> Kyø haïn thanh toaùn tieàn laõi roøng do caùc beân thoûa thuaän,<br /> toái ña laø moät naêm.<br /> Khi thanh toaùn tieàn laõi roøng baèng ngoaïi teä, caùc beân thöïc<br /> hieän theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà quaûn lyù ngoaïi hoái.<br /> Khi thanh toaùn tieàn laõi roøng ra nöôùc ngoaøi, caùc beân thöïc<br /> hieän theo quy ñònh phaùp luaät veà chuyeån tieàn ra nöôùc<br /> ngoaøi.<br /> <br /> GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT<br /> Döï aùn 10 trieäu USD<br /> ñaàu tö Thôøi haïn trung<br /> bình 5 naêm<br /> 12%<br /> <br /> X%<br /> <br /> Coâng Ty<br /> A<br /> <br /> LIBOR<br /> <br /> LIBOR + 0,5%<br /> Ngaân<br /> haøng<br /> cho vay<br /> <br /> 10 trieäu USD<br /> Thôøi haïn trung<br /> bình 5 naêm<br /> <br /> GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT<br /> Công ty A<br /> Nhaän töø döï aùn ñaàu tö:<br /> Traû cho ngaân haøng:<br /> Nhaän töø ngaân haøng:<br /> Traû nôï vay:<br /> <br /> Laõi suaát roøng nhaän ñöôïc:<br /> <br /> Công ty B<br /> Nhaän töø danh muïc ñaàu tö:<br /> Traû cho Sacombank:<br /> Nhaän töø Sacombank:<br /> Traû laõi traùi phieáu phaùt haønh:<br /> Laõi suaát roøng nhaän ñöôïc:<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh ‐ ĐHNH TPHCM<br /> <br /> Soá tieàn tính laøi: 10 trieäu USD<br /> Ngaân haøng Thôøi haïn: 5 naêm<br /> <br /> HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT<br /> Döï aùn 10 trieäu USD<br /> ñaàu tö Thôøi haïn trung<br /> bình 5 naêm<br /> 12%<br /> Coâng Ty<br /> A<br /> <br /> Danh muc<br /> ñaàu tö<br /> <br /> X%<br /> <br /> Y%<br /> Ngaân haøng<br /> LIBOR<br /> <br /> LIBOR<br /> <br /> 7%<br /> <br /> LIBOR + 0,5%<br /> Ngaân<br /> haøng<br /> cho vay<br /> <br /> LIBOR + 0,75%<br /> Coâng Ty<br /> B<br /> <br /> 10 trieäu USD<br /> Thôøi haïn trung<br /> bình 5 naêm<br /> <br /> Phaùt haønh<br /> traùi phieáu<br /> <br /> Soá tieàn tính laøi: 10 trieäu USD<br /> Thôøi haïn: 5 naêm<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản