intTypePromotion=1

Bài giảng sinh hóa - Thận và nước tiểu part 4

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
108
lượt xem
19
download

Bài giảng sinh hóa - Thận và nước tiểu part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ceton-niệu (hoặc keton-niệu) - Gặp khi tăng ceton máu, như trong ĐTĐ, RLCH lipid do thiếu Glucid - Cần phân biệt ceton-niệu thật và giả + Bilirubin-niệu Gặp khi tăng bilirubin liên hợp trong máu, như trong tắc mật, viêm gan + Ngoài ra còn gặp: - Urobilinogen-niệu, trong một số bệnh đi kèm tan máu - Porphyrin-niệu, trong bệnh gan, nhiễm độc, TM HC nhỏ - Hemoglobin-niệu, trong sốt đái HST, tan máu, SRét, bỏng nặng… - Dưỡng chấp: trong dò bạchu thận Renin Angiotensinogen...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng sinh hóa - Thận và nước tiểu part 4

  1. + §­êng niÖu (glycosurie): - ChØ ®­êng khö cã trong NT - CÇn ph©n biÖt ®­êng nµo: Glc, Fru, Gal, Pen… - Th­êng gÆp lµ Glucose-niÖu, cã thÓ cã ®­êng kh¸c… * Glucose-niÖu (Glucosurie) - Cã thÓ xuÊt hiÖn: Theo c¬ chÕ 2, hay gÆp trong bÖnh §T§ type I / II Theo c¬ chÕ 4, gÆp trong 1 sè bÖnh OT hoÆc bÈm sinh - CÇn ph©n biÖt: glucose-niÖu thËt-gi¶, bÖnh lý vµ tho¶ng qua - §T§ nay nªn gäi lµ H«Þ chøng t¨ng ®­êng m¸u
  2. + Ceton-niÖu (hoÆc keton-niÖu) - GÆp khi t¨ng ceton m¸u, nh­ trong §T§, RLCH lipid do thiÕu Glucid - CÇn ph©n biÖt ceton-niÖu thËt vµ gi¶ + Bilirubin-niÖu GÆp khi t¨ng bilirubin liªn hîp trong m¸u, nh­ trong t¾c mËt, viªm gan + Ngoµi ra cßn gÆp: - Urobilinogen-niÖu, trong mét sè bÖnh ®i kÌm tan m¸u - Porphyrin-niÖu, trong bÖnh gan, nhiÔm ®éc, TM HC nhá - Hemoglobin-niÖu, trong sèt ®¸i HST, tan m¸u, SRÐt, báng nÆng… - D­ìng chÊp: trong dß b¹ch m¹ch…
  3. PhÇn 3 Th¨m dß chøc n¨ng thËn I- §é thanh läc (Clearance, C) 1- Kh¸i niÖm: sè ml (¶o) h.t­¬ng ®­îc thËn läc s¹ch mét chÊt trong 1 phót 2- C«ng thøc tÝnh U .V C= P mmol/L. ml/min = ml/min C= mmol/L
  4. 3- ý nghÜa cña ®é thanh läc: Dùa vµo C cã thÓ ®¸nh gi¸ chøc n¨ng läc cña CT, t¸I hÊp thu vµ bµi tiÕt cña OT 1- C = 120 ml/min: Creatinin, Inulin, manitol 2- C < 120 ml/min: Ure, Uric 3- C > 120 ml/min: PAH, PSP 1 2 3 3
  5. II- C¸c XN th¨m dß 1- Th¨m dß chøc n¨ng cÇu thËn: C creatinin 2- Th¨m dß chøc n¨ng èng thËn: - THT: C ure - BT: C PAH/PSP - CN c« ®Æc hoµ lo·ng: NP c« ®Æc, NP hoµ lo·ng, NP Zymnisky, ®é thanh läc n­íc tù do ( CH2O) 3- C¸c XN n­íc tiÓu - §o 10 TS: d, pH, Pro, Glu, Cet, Bil, Uro, Nit, Hc, Bc - Microalbumin - TÕ bµo, cÆn sái 4- §o dßng m¸u thËn, b»ng PAH lo·ng 5- T.dß H.thèng Renin-angiotensin, §l­îng Aldosterol
  6. The The end
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2