intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Sinh lý bệnh tuần hoàn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

64
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Sinh lý bệnh tuần hoàn trình bày định nghĩa suy tim và nêu một số nguyên nhân chính gây suy tim, giải thích cơ chế bệnh sinh của suy cơ tim và nêu những thay đổi chỉ tiêu hoạt động khi tim suy; giải thích cơ chế, biểu hiện của suy tim trái và suy tim phải; giải thích cơ chế bệnh sinh cao huyết áp vô căn và cao huyết áp triệu chứng, giải thích cơ chế bệnh sinh các trạng thái bệnh lý chính gây giảm huyết áp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh lý bệnh tuần hoàn

 1. SINH LYÙ BEÄNH TUAÀN HOØAN Muïc tieâu:  Ñònh nghóa suy tim vaø neâu moät soá nguyeân nhaân chính gaây suy tim. tim.  Giaûi thích cô cheá beänh sinh cuûa suy cô tim vaø neâu nhöõng thay ñoåi chæ tieâu hoaït ñoäng khi tim suy. suy.  Giaûi thích cô cheá bieåu hieän cuûa suy tim traùi vaø suy tim phaûi.  Giaûi thích cô cheá beänh sinh cao huyeát aùp voâ caên vaø cao huyeát aùp trieäu chöùng. g.  Giaûi thích cô cheá beänh sinh caùc traïng thaùi beänh lyù chính gaây giaûm huyeát aùp. 1
 2. SUY TIM Ñònh nghóa: nghóa: Suy tim laø moät traïng thaùi sinh lyù beänh trong ñoù baát thöôøng chöùc naêng tim laøm tim khoâng coù khaû naêng bôm moät löôïng maùu ra khoûi tim öùng vôùi yeâu caàu chuyeån hoùa cuûa caùc moâ vaø / hay chæ coù theå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu naøy vôùi söï taêng theå tích taâm tröông moät caùch baát thöôøng. g. 2
 3. CÔ CHEÁ BEÄNH SINH CUÛA SUY CÔ TIM • Trong suy tim, hieän töôïng caên baûn laø giaûm söùc co cô tim. tim. Hieän nay, ña soá taùc giaû cho raèng roái loaïn chuyeån hoùa ôû cô tim laø yeáu toá beänh sinh chuû yeáu gaây suy tim. tim. Theo Olson, quaù trình chuyeån hoùa naêng löôïng ôû cô tim dieãn qua 3 giai ñoaïn:  Taïo naêng löôïng. g.  Döï tröõ naêng löôïng. g.  Söû duïng naêng löôïng. g. Neáu 1 trong 3 khaâu ñoù roái loaïn, khaû naêng co boùp cô tim giaûm, daãn ñeán suy tim. Trong suy tim caáp, chuû tim. yeáu roái loaïn taïo naêng löôïng. Trong suy tim maõn, g. chuû yeáu do roái loaïn söû duïng naêng löôïng. g. 3
 4. CÔ CHEÁ BEÄNH SINH CUÛA SUY CÔ TIM 1. Roái loaïn cô chaát taïo naêng löôïng: g:  Giaûm söû duïng acid beùo töï do do giaûm carnitine laø chaát duøng ñeå chuyeân chôû acid beùo töï do vaøo ti laïp theå.  Roái loaïn chuyeån hoùa glucose do thieáu oxy, thieáu B1 (do B1 laø 1 coenzyme trong phaûn öùng khöû carboxyl toång hôïp ACoA töø acid pyruvic). pyruvic).  Giaûm hoaït tính cuûa adenyl cyclase, do ñoù laøm giaûm phaân ly glycogen, giaûm khaû naêng ñöa Ca++ vaøo tô cô. cô. 4
 5. CÔ CHEÁ BEÄNH SINH CUÛA SUY CÔ TIM 2. Roái loaïn döï tröõ naêng löôïng: g: ATP bình thöôøng, trong khi creatin phosphat giaûm roõ. 3. Roái loaïn söû duïng vaø bieán ñoåi naêng löôïng: g: Giaûm hoaït tính myosin ATPase laøm giaûm vaän toác phoùng thích naêng löôïng caàn cho co cô. cô. 5
 6. CÔ CHEÁ BEÄNH SINH CUÛA SUY CÔ TIM 4. Roái loaïn hoaït ñoäng lieân keát kích thích co thaét: • Giaûm hoaït tính Ca++ATPase laøm giaûm taäp trung Ca++ ôû maïng löôùi töông cô. Do ñoù, khi khöû cöïc, coù cô. ít Ca++ saün saøng phoùng thích cho quaù trình co cô. cô. • Digitaline laøm taêng vaän toác vaø soá löôïng Ca++ töø ngoaøi thaám vaøo teá baøo. 6
 7. CÔ CHEÁ BEÄNH SINH CUÛA SUY CÔ TIM Toùm laïi, 3 cô cheá chính gaây giaûm söùc co cô tim laø:  Giaûm söû duïng acid beùo töï do. do.  Giaûm hoaït tính ATPase. ATPase.  Giaûm phoùng thích Ca++ töø maïng löôùi töông cô. cô. 7
 8. THAY ÑOÅI CHÆ TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG KHI TIM SUY  Giaûm löu löôïng tim • Do tim suy, khaû naêng co boùp cô tim giaûm. • Giai ñoaïn ñaàu coù caùc cô cheá buø tröø ñeå coá duy trì löu löôïng tim ôû möùc bình thöôøng:g: • Phì ñaïi tim (hypertrophy) laø cô cheá buø tröø caên baûn khi gaùnh naëng coâng vieäc taêng. g. Norepinephrine tieát taïi tim kích • thích taêng toång hôïp protein laøm taêng soá ñôn vò sarcomeøre. Nhö vaäy, duø giaûm söùc co cuûa moãi ñôn vò e. sarcomeøre, nhöng do phì ñaïi, khoái löôïng taêng, neân toång söùc co cô bình thöôøng. g. Haäu quaû: cung caáp maùu nuoâi cô tim khoâng ñuû gaây ñau thaét ngöïc (angina pectoris). pectoris). 8
 9. THAY ÑOÅI CHÆ TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG KHI TIM SUY  Heä thaàn kinh giao caûm taêng hoaït ñoäng • · Nhòp tim taêng. Tim ñaõ yeáu neân khoâng taêng ñöôïc g. nhieàu, caøng ñaäp nhanh, söùc co boùp caøng giaûm, löu löôïng tim khoâng taêng nhieàu neân khoâng ñaûm baûo nhu caàu cô theå. Tim ñaäp nhanh caøng choùng suy. suy. • · Taêng söùc co cô tim: ñeå laøm taêng löu löôïng tim tim: nhöng laïi laøm taêng coâng vaø taêng möùc tieâu thuï oxy cuûa cô tim. tim. • · Co maïch ngoaïi vi: ñeå duy trì huyeát aùp ôû möùc caàn vi: thieát, nhöng laïi laøm taêng haäu gaùnh, caûn trôû vieäc toáng maùu. Co maïch ngoaïi vi coøn laøm taêng löôïng maùu trôû veà tim, taêng aùp suaát maùu doàn veà thaát, taêng theå tích cuoái taâm tröông cuûa thaát ñeå thaát co boùp maïnh, nhöng laïi tham gia gaây öù maùu phía treân tim. tim. • Haäu quaû: da laïnh, ñoå moà hoâi, tim ñaäp nhanh. nhanh. 9
 10. THAY ÑOÅI CHÆ TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG KHI TIM SUY  Taêng theå tích maùu Löu löôïng tim giaûm, maùu ñeán thaän ít, boä maùy caän caàu thaän taêng tieát renin ñöa ñeán taêng aldosterone gaây giöõ nöôùc vaø muoái. Haäu quaû: taêng aùp löïc taâm nhó traùi vaø tónh maïch phoåi ñöa ñeán xung huyeát phoåi gaây khoù thôû. 10
 11. THAY ÑOÅI CHÆ TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG KHI TIM SUY Giaûm toác ñoä tuaàn hoaøn • Suy tim khaû naêng co boùp giaûm neân maùu chaûy chaäm ñaëc bieät ôû heä tónh maïch, daãn ñeán öù maùu ôû phoåi trong suy tim traùi vaø öù maùu ôû heä tónh maïch ngoaïi vi trong suy tim phaûi. 11
 12. THAY ÑOÅI CHÆ TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG KHI TIM SUY  Thay ñoåi huyeát aùp • Giaûm huyeát aùp ñoäng maïch: do löu löôïng tim giaûm. h: • Giaûm söùc caûn ngoaïi vi do öù treä tuaàn hoaøn, thieáu oxy gaây daõn maïch. h. • Taêng huyeát aùp tónh maïch: do tim co boùp giaûm laøm h: öù maùu heä tónh maïch. h. 12
 13. THAY ÑOÅI CHÆ TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG KHI TIM SUY  Coâng vaø hieäu suaát cuûa tim giaûm Khi tim suy, ñeå duy trì coâng ñaåy maùu caàn thieát, tim phaûi taêng coâng tieâu duøng vì: vì:  tim phì ñaïi hay daõn tim, ñöa ñeán coâng co cô taêng. g.  heïp hay hôû van  löïc ma saùt taêng  löïc caûn taêng ñöa ñeán coâng phung phí khi ñaåy maùu taêng. g. Coâng ñaåy maùu (bình thöôøng) Hieäu suaát tim (giaûm) = Coâng tieâu duøng (taêng) 13
 14. CÔ CHEÁ BIEÅU HIEÄN CUÛA SUY TIM TRAÙI VAØ SUY TIM PHAÛI • Nhieàu bieåu hieän laâm saøng cuûa suy tim laø do söï öù dòch phía tröôùc phaàn tim suy, töø ñoù seõ laøm moät soá trieäu chöùng laâm saøng trôû neân noåi baät hôn. hôn. 14
 15. CÔ CHEÁ BIEÅU HIEÄN CUÛA SUY TIM TRAÙI 15
 16. CÔ CHEÁ BIEÅU HIEÄN CUÛA SUY TIM TRAÙI Baûn chaát caùc trieäu chöùng laø do söï öù maùu ôû phoåi. Khoù thôû Laø caûm giaùc chuû quan khoù chòu cuûa beänh nhaân. Do co boùp ñaåy maùu cuûa taâm thaát keùm, coù moät löôïng maùu thöøa neân aùp suaát taâm thaát traùi cuoái taâm tröông taêng, aùp suaát maùu ôû taâm nhó traùi, tónh maïch phoåi, mao maïch phoåi taêng.g. Söï xung huyeát ôû phoåi gaây:  öù maùu (turgidity), öù nöôùc ôû moâ gian baøo.  giaûm tính ñaøn hoài cuûa moâ phoåi (compliance). (compliance).  cheøn eùp pheá nang kích thích ñaàu taän cuøng thaàn kinh X gaây caûm giaùc khoù thôû. Haäu quaû: Pheá dung sinh hoaït giaûm ñöa ñeán thieáu oxy. oxy. Ngoaøi ra, coøn cô cheá phuï laø do giaûm maùu ñeán caùc cô hoâ haáp. 16
 17. CÔ CHEÁ BIEÅU HIEÄN CUÛA SUY TIM TRAÙI Ñaëc ñieåm Khoù thôû khi gaéng söùc (dyspnea on effort): khoâng ñaëc effort): hieäu cho beänh tim vì cuõng coù theå coù ôû beänh phoåi, ngöôøi maäp, ít hoaït ñoäng. g. Khoù thôû khi naèm (orthopnea): ÔÛ ngöôøi bò xung huyeát (orthopnea): phoåi, khi naâng phaàn treân cô theå leân seõ deã thôû hôn do: do:  giaûm löôïng maùu veà tim. tim.  giaûm aùp suaát thuûy tónh ôû phaàn treân cuûa phoåi.  taêng pheá dung sinh hoaït. Thöôøng beänh nhaân ñang naèm nguû phaûi ngoài daäy thôû. Côn hen tim: Hay xaûy ra veà ñeâm hay luùc coá gaéng do tim: maùu veà tim nhieàu vaø cöôøng daây thaàn kinh X gaây co thaét pheá quaûn. 17
 18. CÔ CHEÁ BIEÅU HIEÄN CUÛA SUY TIM TRAÙI Phuø phoåi caáp Laø caáp cöùu noäi khoa. khoa.  Do öù maùu ôû phoåi, aùp suaát thuûy tónh mao maïch phoåi taêng thaéng aùp suaát keo. keo.  Huyeát töông, hoàng caàu thoaùt vaøo pheá nang ngaên trao ñoåi khí ñöa ñeán töû vong do thieáu oxy. oxy.  Thöôøng phuø phoåi baét ñaàu töø ñaùy phoåi vì nôi ñaây maùu ñeán nhieàu.  Xaûy ra do tim traùi suy nhöng tim phaûi coøn khoûe. Laâm saøng: xaûy ra do gaéng söùc hay do kích thích. g: thích. Beänh nhaân ngoài, da xanh, ñoå moà hoâi, boàn choàn, thôû nhanh saâu (treû con coù theå 100 nhòp/phuùt, ngöôøi lôùn 140 nhòp/phuùt), coù phaäp phoàng caùnh muõi hay co keùo lieân söôøn. Ho coù ñaøm nöôùc hay ñaøm boït maøu hoàng. Phoåi coù ran aåm, ran rít, ran ngaùy daâng g. leân töø ñaùy phoåi. 18
 19. CÔ CHEÁ BIEÅU HIEÄN CUÛA SUY TIM PHAÛI 19
 20. CÔ CHEÁ BIEÅU HIEÄN CUÛA SUY TIM PHAÛI Baûn chaát caùc trieäu chöùng do öù maùu ngoaïi vi. vi. Roái loaïn chöùc naêng gan ÖÙ maùu laøm gan to ñau. ñau. Khi ñieàu trò, tim phaûi hoaït ñoäng coù hieäu quaû, gan nhoû laïi neân goïi laø gan ñaøn xeáp. ÖÙ maùu keùo daøi, teá baøo gan thieáu oxy, thoaùi hoùa môõ, trung taâm tieåu thuøy coù theå hoaïi töû, moâ xô phaùt trieån ñöa ñeán xô gan coå tröôùng vaø roái loaïn chöùc naêng gan (hay coù ôû beänh nhaân saün coù beänh gan). gan). 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2