Bài giảng Sinh sản của Vi sinh vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
325
lượt xem
137
download

Bài giảng Sinh sản của Vi sinh vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội bào tử có cấu trúc như thế nào: Ngoài ra ở vi khuẩn có thể hình thành nội bào tử( bào tử sinh dưỡng ) có lớp vỏ dày chứa canxidipicolinat- Đây không phải là bào tử sinh sản mà chỉ là cấu trúc "tạm nghỉ: để tránh các điều kiện bất lợi. Nếu không diệt hét nội bào tử thì thịt hộp để lâu ngày sẽ bọ phồng lên và biến dạng. vì sao?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh sản của Vi sinh vật

 1. Gi¸o viªn : NguyÔn ThÞ Ngäc XuyÕn Tr−êng : THPT ThuËn Thμnh sè II B¾c Ninh , ngμy 22/ 3/2009 Ninh ng
 2. Vi sinh vËt nh©n s¬ ( Gåm : Vi khuÈn ,vi khuÈn cæ) Vi sinh vËt Vi sinhvËt nh©n thùc ( Gåm : Vi nÊm ,vi t¶o, ®éng vËt nguyªn sinh )
 3. I .Sinh s¶n cña vi sinhvËt nh©n s¬ §Æc ®iÓm §¹i diÖn KiÓu sinh s¶n 1. Ph©n ®«i 2.N¶y chåi Ngo¹i bμo tö 3.T¹o bμo tö v« tÝnh Bμo tö ®èt
 4. Tế bào chất Thành tế bào Sinh trưởng Tăng kích thước Mêzôxôm Màng sinh chất ADN Mêzôxôm có vai trò gì? Làm điểm tựa cho ADN bám vào để nhân đôi
 5. N¶y chåi ë vi khuÈn quang d−ìng.
 6. Tế bào sinh dưỡng Sîi sinh d−ìng Ngoại bào tử Bμo tö ®èt ë x¹ khuÈn
 7. Néi bμo tö cã cÊu tróc nh− thÕ nμo ? *L−u ý : Ngoμi ra ë vi khuÈn cã thÓ h×nh thμnh néi bμo tö (bμo tö sinh d−ìng ) cã líp vá dμy chøa canxi®ipic«linat §©y kh«ng ph¶i lμ bμo tö sinh s¶n mμ chØ lμ cÊu tróc “ t¹m nghØ” ®Ó tr¸nh c¸c ®iÒu kiÖn bÊt lîi NÕu kh«ng diÖt hÕt néi bμo tö th× thÞt hép ®Ó l©u ngμy sÏ Néi bμo tö bÞ phång vμ biÕn d¹ng ,v× sao ?
 8. Tế bào sinh dưỡng Ngoại bào tử Néi bμo tö Bμo tö ®èt ë x¹ khuÈn Lo¹i bμo tö Bμo tö sinh Bμo tö sinh s¶n d−ìng ( néi bμo tö ) Ngo¹i bμo tö Bμo tö ®èt N¬i h×nh Bªn trong tÕ bμo Sîi dinh d−ìng Bªn ngoμi tÕ bμo sinh d−ìng ph©n ®èt sinh d−ìng thμnh Cã Líp vá dμy Kh«ng Kh«ng ChÊt canxi®ipi Kh«ng Kh«ng Cã c«linat §Ó thÝch nghi tr−íc §Ó sinh s¶n. §Ó sinh s¶n. ý nghÜa ®iÒu kiÖn bÊt lîi
 9. I .Sinh s¶n cña vi sinhvËt nh©n s¬ II. Sinh s¶n cña vi sinh vËt nh©n thùc
 10. KÓ tªn c¸c h×nh thøc sinh s¶n cña vi sinh vËt nh©n thùc ? V« tÝnh Sinh s¶n b»ng bμo tö H÷u tÝnh Sinh s¶n cña vi sinh vËt Ph©n ®«i nh©n thùc N¶y chåi
 11. II. Sinh s¶n cña vi sinh vËt nh©n thùc KiÓu sinh s¶n §Æc ®iÓm §¹i diÖn 1.Sinh s¶n Bμo tö v« tÝnh b»ng bμo tö Bμo tö h÷u tÝnh 2.Ph©n ®«i 3. N¶y chåi
 12. H·y nhËn d¹ng bμo tö kÝn vμ bμo tö trÇn trong 2 h×nh d−íi ®©y : H×nh 1 H×nh 2 Bμo tö Bμo tö Tói bμo tö Cuèng bμo tö Cuèng bμo tö Bμo tö trÇn Bμo tö kÝn
 13. Bμo tö trÇn ë nÊm mèc t−¬ng Bμo tö kÝn ë nÊm mèc tr¾ng
 14. Quan s¸t h×nh sau vμ cho biÕt bμo tö h÷u tÝnh ®−îc h×nh thμnh qua qu¸ tr×nh nμo ? Giảm phân Tế bào lưỡng bội Tế bào lưỡng Tế bào 4 bào tử bội nảy chồi lưỡng bộ đơn bBào tử đực, cái kết ội 2n ( Bμo hợp với nhau tö h÷u tÝnh )
 15. TiÕp hîp ë trïng giμy
 16. ë sinh vËt nh©n thùc cã mÊy h×nh thøc ph©n bμo ? Ph©n ®«i ë sinh vËt nh©n thùc kh¸c ph©n ®«i ë sinh vËt nh©n s¬ nh− thÕ nμo ? Thùc chÊt qu¸ tr×nh ph©n ®«i ë vi sinh vËt nh©n thùc lμ qu¸ tr×nh nμo ? Ph©n ®«i ë trïng giμy Ph
 17. N¶y chåi ë nÊm men Chåi Ch M« t¶ ®Æc ®iÓm sinh s¶n b»ng nμy chåi ë nÊm men ?
 18. H×nh thøc ph©n bμo nμo chØ cã ë vi sinh vËt nh©n thùc mμ kh«ng cã ë vi sinh vËt nh©n s¬ ? C¸c h×nh thøc sinh s¶n cña vi sinh vật Nh©n s¬ Nh©n thùc Ph©n ®«i N¶y chåi Bμo tö N¶y chåi Bμo tö Ph©n ®«i v« tÝnh Bμo tö v« tÝnh Bμo tö h÷u tÝnh Ngo¹i bμo tö Bμo tö ®èt Bμo tö kÝn Bμo tö trÇn
 19. H·y ghÐp mçi ý ë cét A vμ mét ý ë Cñng cè : Cñngcét B cho phï hîp Cét A Cét B 1.Bμo tö kÝn a. H×nh thμnh bëi sù ph©n ®èt cña sîi sinh d−ìng 2.Bμo tö h÷u b. H×nh thμnh bªn ngoμi tÕ bμo sinh d−ìng tÝnh 3.Bμo tö trÇn c. §−îc h×nh thμnh qua qu¸ tr×nh gi¶m ph©n 4. Bμo tö ®èt d. H×nh thμnh bªn trong tÕ bμo sinh d−ìng 5. Ngo¹i bμo tö e. §−îc h×nh thμnh bªn ngoμi c¸c sîi nÊm khÝ sinh 6. Néi bμo tö f. §−îc h×nh thμnh trong tói 1-f 2-c 3-e 4-a 5-b 6-d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản