intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Sốt phát ban

Chia sẻ: Đàng Quốc Phương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:58

1
87
lượt xem
22
download

Bài giảng Sốt phát ban

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Sốt phát ban được thực hiện nhằm mục tiêu khám và ghi nhận đủ dữ kiện; định hướng đúng chẩn đoán trước bệnh nhân có nổi ban và sốt nghi do nhiễm trùng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt kiến thức một cách chi tiết hơn, với các bạn chuyên ngành Y thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sốt phát ban

 1. SÄÚT PHAÏT BAN Add TS Nguyãùn Lä Corporate Bäü män Truyãön Logo Nhiãùm Here Âaûi hoüc Y Huãú    
 2. MUÛC TIÃU - Khaïm vaì ghi nháûn âuí dæî kiãûn. - Âënh hæåïng âuïng cháøn âoaïn. Træåïc bãûnh nhán coï näøi ban   vaì säút  nghi do nhiễm trùng
 3. HOÍI BÃÛNH Cáön læu yï : - Tçnh traûng miãùn dëch - Tiãön sæí chuíng ngæìa - Thuäúc âaî xæí duûng trong 2 thaïng gáön âáy. - Tiãúp xuïc våïi âäüng váût - Du lëch -  Tiãúp xuïc våïi   ngæåìi bãûnh
 4. HOÍI BÃÛNH - Caïc bãûnh láy qua âæåìng tçnh duûc - Tiãm ma tuyï ? - Bãûnh tim maûch - Thiãút bë nhán taûo trong   ngæåìi ? 
 5. KHAÏM BAN So våïi màût da : Daït, Sáøn, Näút, Cuûc, Maíng. Loüai ban : Häöng ban Tæí ban    
 6. THÆÅNG TÄØN CÅ BAÍN DA    
 7. MÄÜT S ÄÚ THÆÅNG TÄØN DA    
 8. MÄÜT S ÄÚ DAÛNG BAN Maìy âay Boüng næåïc Muûn muî Tæí ban chçm Tæí ban näøi    
 9. HỒNG BAN ĐA DẠNG    
 10. VIÊM DA BỌNG NƯỚC DỊ ỨNG    
 11. TỬ BAN NỔI    
 12. TỬ BAN CHÌM    
 13. KHAÏM BAN (t.t) Khu truï hay lan toaí ? Phán bäú : âäúi xæïng hay khäng? Näüi ban Tuäøi ban. Di chæïng : seûo, sàõc täú.    
 14. CAÏC DÆΠKIÃÛN LIÃN  QUAN Thåìi âiãøm xuáút hiãûn ban. Vë trê âáöu tiãn Khaïm toaìn diãûn caïc cå quan khaïc. Ghi nháûn caïc triãûu chæïng âàûc hiãûu.    
 15. PHÁN BÄÚ BAN Thåìi âiãøm xuáút hiãûn ban. Vë trê âáöu tiãn Khaïm toaìn diãûn caïc cå quan khaïc. Ghi nháûn caïc triãûu chæïng âàûc hiãûu.    
 16. HỒNG BAN NHIỄM TRÙNG    
 17. BAN CHUÍ YÃÚU ÅÍ THÁN Phaín æïng thuäúc Säút moì, Bãûnh nhiãùm xoàõn khuáùn Thæång haìn Ban voìng (tháúp tim) Bãûnh taûo keo    
 18. SỞI ĐỨC (Rubella)    
 19. SỞI Ở NGƯỜI LỚN    
 20. MEASLE    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản