Bài giảng tài chính công: Hàng hóa công Chi tiêu công - PGS.TS. Sử Đình Thành

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

1
1.119
lượt xem
681
download

Bài giảng tài chính công: Hàng hóa công Chi tiêu công - PGS.TS. Sử Đình Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chi tiêu công phản ánh trị giá của các loại hàng hóa mà chính phủ mua vào để qua đó cung cấp các loại hàng hóa công cho xã hội nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước. Chi tiêu công thực hiện chính sách tái phân phối thu nhập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tài chính công: Hàng hóa công Chi tiêu công - PGS.TS. Sử Đình Thành

 1. HÀNG HÓA CÔNG VÀ CHI TIÊU CÔNG PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH 11/12/2009 1
 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Hàng hóa công Chi tiêu công Đánh giá chi tiêu công Quản lý chi tiêu công 11/12/2009 2
 3. KHÁI NIỆM HÀNG HÓA CÔNG Tiêu dùng chung - không cạnh tranh. Tính không loại trừ 11/12/2009 3
 4. KHÁI NIỆM HÀNG HÓA CÔNG Tùy theo mức độ thỏa mãn của 2 tính chất trên: Hàng hóa công thuần túy (Pure public goods) Hàng hóa công không thuần túy (Impure public goods) Hãy so sánh các loại hàng hóa Thư viện Ngọn hải đăng (lighthouse) Quân sự 11/12/2009 4
 5. PHÂN LOẠI HÀNG HÓA CÔNG Bảng 3.1 Xác định hàng hóa công thuần túy và không thuần túy Hàng hóa có cạnh tranh trong tiêu dùng hay không ? Có Không Có Kem Truyền hình cáp Hàng hóa có loại trừ hay không? Không Đường dành cho người Quốc phòng đi bộ ở thành phố 11/12/2009 5
 6. CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG Tại sao chính phủ phải cung cấp hàng hóa công ? Nguyên nhân là do sự thất bại của khu vực tư: Vấn đề người hưởng tự do không trả tiền ; Chi phí giao dịch và phí người sử dụng. => Cung cấp không đầy đủ hàng hóa công =>làm giảm phúc lợi của xã hội 11/12/2009 6
 7. CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG Giaù Đoái vôùi haøng hoùa coù E Nhu caàu ñi laïi theå loaïi tröø qua giaù (maø coù chi phí bieân söû duïng baèng 0), vieäc aùp A Toån thaát Khaû naêng ñaët giaù tuy coù theå thöïc P phuùc lôïi caây caàu hieän ñöôïc nhöng khoâng coù hieäu quaû, vì gaây ra toån thaát phuùc 0 Qe Qm Qc Soá löôït ñi lôïi xaõ hoäi qua caàu Soá löôït khoâng ñi qua 11/12/2009 caàu do thu phí 7
 8. CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG Hoặc tư nhân cung cấp hàng hóa công sẽ làm tăng chi phí Giaù E Ñöôøng caàu A P Chi phí giao dòch E F C B Chi phí saûn suaát 0 Qe Q0 Qm Löôïng 11/12/2009 8
 9. XÁC ĐỊNH MỨC TỐI ƯU CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG P– S=SMC kem Xem $3 xét cung cấp tối $2 ưu hàng hóa tư DJ DB SMB =DB+J 11/12/2009 0 QJ QB QL Q -kem 9
 10. XÁC ĐỊNH MỨC TỐI ƯU CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG Hàng hóa tư, cung cấp tối ưu khi chi phí biên bằng lợi ích biên (giá cả thị trường): MCIC PIC MRSIC,C = MRSIC,C = B J = MCC P C Gỉa sử, PC= 1; MCc = 1; thì : MRS B IC , C = MRS J IC , C = PIC = MCIC 11/12/2009 10
 11. XÁC ĐỊNH MỨC TỐI ƯU CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG P – tên lửa $6 $4 DJ S=SMC $3 $2 $2 SMB=DB+J DB $1 0 1 5 Q – tên lửa 11/12/2009 11
 12. XÁC ĐỊNH MỨC TỐI TƯU CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG Hàng hóa công cung cấp tối ưu: chi phí biên bằng tổng tỷ lệ thay thế biên xã hội ∑ MRS M ,C = MC M i i 11/12/2009 12
 13. CUNG CẤP HÀNG HÓA CÔNG Chính phủ cung cấp hàng hóa công: Khó khăn: tổng hợp sở thích của công chúng và chuyển thành quyết định chính sách công. Hơn nữa, chính sách công được quyết định trong bối cảnh kinh tế chính trị. Khu vực tư có thể khắc phục vấn đề người hưởng tự do thông qua các mô hình: Từ thiện; Lòng nhiệt thành; Sự ham muốn hàng hóa công…. 11/12/2009 13
 14. KHÁI NIỆM CHI TIÊU CÔNG Chi tiêu công phản ánh trị giá của các loại hàng hóa mà chính phủ mua vào để qua đó cung cấp các loại hàng hóa công cho xã hội nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước. Chi tiêu công thực hiện chính sách tái phân phối thu nhập 11/12/2009 14
 15. PHÂN LOẠI CHI TIÊU CÔNG Căn cứ chức năng vĩ mô của nhà nước Xây dựng cơ sở hạ tầng. Toà án và viện kiểm soát. Hệ thống quân đội và an ninh xã hội. Hệ thống giáo dục. Hệ thống an sinh xã hội. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Hệ thống quản lý hành chính nhà nước. Chi tiêu viện trợ nước ngoài, ngoại giao. 11/12/2009 Chi khác. 15
 16. PHÂN LOẠI CHI TIÊU CÔNG Căn cứ vào tính chất kinh tế Chi thường xuyên Chi đầu tư Chi khác Căn cứ quy trình lập ngân sách Chi tiêu công theo các yếu tố đầu vào Chi tiêu công theo các yếu tố đầu ra 11/12/2009 16
 17. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI TIÊU CÔNG Sự phát triển vai trò chính phủ Gánh vác thêm nhiệm vụ mới Xã hội hóa các rủi ro Sự thay đổi quan niệm tổng quát về tài chính công Kinh tế tự do cạnh tranh chuyển sang kinh tế thị trường. Thuyết gia trưởng hay phụ quyền 11/12/2009 (Paternalism) 17
 18. ĐÁNH GIÁ CHI TIÊU CÔNG Mục đích đánh giá: Giúp cho chính phủ sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực tài chính công thông qua ưu tiên hóa các khoản chi tiêu nhằm đem lại lợi ích thiết thực vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội. 11/12/2009 18
 19. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHI TIÊU CÔNG Về tổng thể, đánh giá chi tiêu công là một quá trình phân tích trên hai khía cạnh: Mặt định tính: Lựa chọn những loại hàng hóa công mà chính phủ nên cung cấp cho xã hội. Mặt định lượng: Xem xét chi phí bỏ ra để cung cấp hàng hóa công và lợi ích mà hàng hóa công mang lại. 11/12/2009 19
 20. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHI TIÊU CÔNG Về chi tiết, đánh giá chi tiêu công được tiến hành theo các bước: Phân tích tổng thể chương trình chi tiêu công Phân tích chi tiết thất bại của thị trường (độc quyền, thất bại thị trường, ngoại tác, thông tin bất cân xứng) Xác lập những hình thức can thiệp của chính phủ (tổ chức sản xuất, trợ cấp, ủy thác). Đánh giá tính hiệu quả (tác động đến khu vực tư và nền kinh tế) 11/12/2009 Đánh đổi giữa công bằng và hiệu quả 20
Đồng bộ tài khoản