intTypePromotion=3

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
58
lượt xem
2
download

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 3 là: Nắm vững các loại dự án đầu tư của công ty và quy trình phân tích, xem xét quyết định đầu tư dự án, hiểu và vận dụng được các kỹ thuật phân tích và ra quyết định đầu tư dự án, nắm vững được cách xác định dòng tiền kỳ vọng từ dự án cũng như cách thức thực hành phân tích và quyết định đầu tư dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P.2<br /> <br /> CHƢƠNG 3<br /> QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƢ<br /> ThS. Nguyễn Thị Kim Anh<br /> <br /> TC D N P . 2 – C . 3 – Q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Nắm vững các loại dự án đầu tư của công ty và<br /> quy trình phân tích, xem xét quyết định đầu tư<br /> dự án.<br /> • Hiểu và vận dụng được các kỹ thuật phân tích và<br /> ra quyết định đầu tư dự án<br /> • Nắm vững được cách xác định dòng tiền kỳ<br /> vọng từ dự án cũng như cách thức thực hành<br /> phân tích và quyết định đầu tư dự án.<br /> <br /> TC D N P . 2 – C . 3 – Q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư<br /> <br /> 2<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> I. Khái niệm<br /> II. Ước lượng dòng tiền của dự án<br /> III. Các tiêu chuẩn quyết định đầu tư<br /> <br /> TC D N P . 2 – C . 3 – Q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Kim Anh<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P.2<br /> <br /> I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG<br /> 1.1. Khái niệm<br /> 1.2. Các loại quyết định đầu tư<br /> 1.3. Quy trình phân tích và quyết định đầu tư<br /> <br /> TC D N P . 2 – C . 3 – Q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư<br /> <br /> 4<br /> <br /> I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG<br /> 1.1. Khái niệm<br /> - Đầu tư dài hạn là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài<br /> nguyên trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về<br /> lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội<br /> 1.2. Phân loại<br /> 1.2.1. Căn cứ vào cơ cấu vốn đầu tƣ<br /> • Đầu tư xây dựng cơ bản.<br /> • Đầu tư về vốn lưu động thường xuyêncần thiết<br /> • Đầu tư liên doanh và tài sản tài chính khác<br /> TC D N P . 2 – C . 3 – Q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư<br /> <br /> 5<br /> <br /> I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG<br /> 1.2.2. Căn cứ vào mục đích<br /> • Mua sắm tài sản cố định<br /> • Thay thế những thiết bị hiện có.<br /> • Đẩy mạnh tiêu thụ những sản phẩm hiện có<br /> trong những thị trường hiện hữu<br /> • Mở rộng sản phẩm vào thị trường mới.<br /> • Chế tạo sản phẩm mới.<br /> • Cải tiến sản phẩm hiện có<br /> • Đầu tư về vốn lưu động thường xuyên cần thiết<br /> • Đầu tư liên doanh và tài sản tài chính khác<br /> TC D N P . 2 – C . 3 – Q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Kim Anh<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P.2<br /> <br /> I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG<br /> 1.2.3. Căn cứ vào mối quan hệ giữa các dự án<br /> • Dự án độc lập<br /> • Dự án phụ thuộc<br /> • Dự án loại trừ nhau<br /> <br /> 7<br /> <br /> TC D N P . 2 – C . 3 – Q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư<br /> <br /> I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG<br /> 1.3. Quy trình phân tích & ra quyết định đầu tƣ<br /> Xác định<br /> dự án<br /> <br /> Đánh giá<br /> dự án<br /> <br /> Lựa chọn<br /> tiêu chuẩn<br /> <br /> Ra quyết định<br /> <br /> TC D N P . 2 – C . 3 – Q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư<br /> <br /> 8<br /> <br /> II. ƢỚC LƢỢNG DÒNG TIỀN<br /> 2.1.<br /> 2.2.<br /> 2.3.<br /> 2.4.<br /> <br /> Khái niệm dòng tiền<br /> Phân loại dòng tiền<br /> Nguyên tắc xác định dòng tiền<br /> Phương pháp xác định dòng tiền<br /> <br /> TC D N P . 2 – C . 3 – Q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Kim Anh<br /> <br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P.2<br /> <br /> II. ƢỚC LƢỢNG DÒNG TIỀN<br /> 2.1. Khái niệm dòng tiền dự án<br /> - Dòng tiền là bảng dự toán thu chi trong thời gian<br /> hoạt động của dự án, gồm khoản thực thu và thực chi<br /> tính theo từng năm<br /> VD2.1. Công ty A lắp đặt máy in trị giá 300 triệu<br /> đồng vào 08/2015. Dự kiến thời gian đưa vào sử dụng<br /> 01/2016. Công ty cần chi 20 triệu năm 2015 để mua<br /> vật liệu. Thu nhập sau thuế ước tính 100 triệu trong 2<br /> năm đầu, 120 triệu trong 2 năm kế tiếp và 80 triệu<br /> trong năm cuối cùng.<br /> TC D N P . 2 – C . 3 – Q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư<br /> <br /> 10<br /> <br /> II. ƢỚC LƢỢNG DÒNG TIỀN<br /> 2.2. Phân loại dòng tiền<br /> - Dòng tiền ra: khoản chi qua các năm cho dự án<br /> - Dòng tiền vào: khoản thu qua các năm của dự án<br /> - Dòng tiền ròng: chênh lệch giữa dòng tiền vào và<br /> dòng tiền ra.<br /> - Dòng tiền tự do: dòng tiền ròng sau khi loại trừ<br /> phần chi đầu tư tăng thêm -> cơ sở xác định<br /> các chỉ tiêu đánh giá dự án<br /> <br /> TC D N P . 2 – C . 3 – Q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư<br /> <br /> 11<br /> <br /> II. ƢỚC LƢỢNG DÒNG TIỀN<br /> 2.3. Nguyên tắc xác định dòng tiền<br /> 2.3.1. Khái niệm<br /> - Nguyên tắc xác định dòng tiền lá cơ sở để ghi<br /> chép và phản ánh dòng tiền của dự án<br /> • Đo lường trên cơ sở tăng thêm<br /> • Tính trên cơ sở sau thuế<br /> <br /> TC D N P . 2 – C . 3 – Q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Kim Anh<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp P.2<br /> <br /> II. ƢỚC LƢỢNG DÒNG TIỀN<br /> 2.3.2. Xem xét các biến số tác động đến dòng tiền<br /> - Chi phí cơ hội<br /> - Chi phí chìm<br /> - Chi phí lịch sử<br /> - Thuế thu nhập doanh nghiệp<br /> - Vốn lƣu động<br /> Nhu cầu<br /> Khoản Hàng Khoản<br /> Tồn quỹ<br /> vốn lƣu =<br /> + phải + tồn – phải<br /> tiền mặt<br /> động<br /> thu<br /> kho<br /> trả<br /> TC D N P . 2 – C . 3 – Q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư<br /> <br /> 13<br /> <br /> II. ƢỚC LƢỢNG DÒNG TIỀN<br /> - Chi phí gián tiếp<br /> - Lạm phát<br /> - Tách biệt quyết định đầu tư và quyết định tài trợ<br /> <br /> TC D N P . 2 – C . 3 – Q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư<br /> <br /> 14<br /> <br /> II. ƢỚC LƢỢNG DÒNG TIỀN<br /> 2.4. Phƣơng pháp xác định dòng tiền<br /> 2.4.1. Phƣơng pháp trực tiếp<br /> - Dòng tiền dự án được ước lượng trực tiếp dựa vào khoản<br /> tiền thực thu vào và khoản tiền thực chi ra của dự án<br /> <br /> DÒNG<br /> DÒNG<br /> DÒNG<br /> TIỀN = TIỀN – TIỀN<br /> RÒNG<br /> VÀO<br /> RA<br /> <br /> TC D N P . 2 – C . 3 – Q u y ế t đ ịn h đ ầ u t ư<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Kim Anh<br /> <br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản