intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương mở đầu - ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

77
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài chính doanh doanh nghiệp là môn học tiền đề và căn bản nhằm giúp sinh viên nắm bắt được những vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp, làm tiền đề cho việc nghiên cứu kế toán, phân tích tình hình tài chính, quản trị tài chính doanh nghiệp và đầu tư tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương mở đầu - ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

Bài giảng TCDN<br /> <br /> Trường ĐHNH TPHCM<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Mục tiêu của môn học<br /> Click to edit Master text styles<br /> <br /> TAØI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> <br /> Tài chính doanh doanh nghiệp là môn học tiền đề<br /> và căn bản nhằm giúp sinh viên nắm bắt được<br /> những vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp,<br /> làm tiền đề cho việc nghiên cứu kế toán, phân<br /> tích tình hình tài chính, quản trị tài chính doanh<br /> nghiệp và đầu tư tài chính.<br /> <br /> ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> Khoa Tài chính – Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM<br /> https://sites.google.com/a/buh.edu.vn/quynh-anh/<br /> Email: anhdtq@buh.edu.vn<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp<br /> Chương 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian<br /> Chương 3: Lợi nhuận và rủi ro<br /> Chương 4: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp<br /> Chương 5: Hệ thống đòn bẩy<br /> Chương 6: Lý thuyết về cơ cấu vốn<br /> <br /> Chương 2<br /> GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN<br /> I.Tổng quan về thời giá tiền tệ<br /> Tại sao tiền có giá trị theo thời gian<br /> Những nhân tố ảnh hưởng đến giá trị của tiền<br /> II. Lãi suất và các cách tính lãi<br /> 1. Lãi đơn, lãi kép<br /> 2. Lãi suất công bố, lãi suất hiệu dụng, lãi suất<br /> tương đương<br /> 3. Lãi suất thực, lãi suất danh nghĩa<br /> <br /> Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> Chương 1<br /> TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> I. Khái niệm và bản chất của tài chính doanh nghiệp<br /> 1. Khái niệm<br /> 2 . Bản chất<br /> II. Mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp<br /> III. Các quyết định chủ yếu của quản trị tài chính DN<br /> 1. Quyết định đầu tư<br /> 2. Quyết định tài trợ<br /> 3. Quyết định quản trị tài sản<br /> IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính DN<br /> 1. Môi trường tài chính<br /> 2. Chế độ sở hữu<br /> 3. Chính sách chế độ quản lý tài chính của Nhà Nước…<br /> <br /> Chương 2<br /> GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN<br /> III. Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một<br /> khoản tiền<br /> 1. Giá trị tương lai của một khoản tiền<br /> 2. Giá trị hiện tại của một khoản tiền<br /> 3. Xác định kỳ hạn, lãi suất<br /> III. Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của dòng tiền<br /> 1. Các loại dòng tiền<br /> 2. Giá trị tương lai của dòng tiền<br /> 3. Giá trị hiện tại của dòng tiền<br /> IV Một số ứng dụng của thời giá tiền tệ<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài giảng TCDN<br /> <br /> Trường ĐHNH TPHCM<br /> <br /> Chương 3<br /> LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO<br /> I. Đo lường lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận<br /> 1. Lợi nhuận<br /> 2. Tỷ suất sinh lời<br /> 3. Tỷ suất sinh lời trung bình<br /> 4. Tỷ suất sinh lời thực<br /> II. Rủi ro và suất sinh lời kỳ vọng<br /> 1. Đo lường rủi ro<br /> 2. Mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro<br /> 3. Phân loại rủi ro: rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống<br /> III.Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư<br /> 1. Tỷ suất sinh lời của danh mục đầu tư<br /> 2. Rủi ro của danh mục đầu tư<br /> <br /> Chương 4<br /> CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP<br /> I. Tổng quan về cấu trúc vốn<br /> II. Chi phí sử dụng nợ (rd)<br /> 1. Chi phí sử dụng nợ vay<br /> 2. Chi phí sử dụng nợ thông qua phát hành trái phiếu<br /> - III. Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu<br /> 1. Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi (rp)<br /> 2. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường (re)<br /> 3. Lợi nhuận giữ lại (rre)<br /> IV. Chi phí sử dụng vốn bình quân<br /> 1. Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)<br /> 2. Chi phí sử dụng vốn biên tế<br /> <br /> Chương 6<br /> CÁC LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN<br /> I. Lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu)<br /> II. Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng<br /> III. Lý thuyết M&M (Modigliani & Miller)<br /> IV.Lý thuyết đánh đổi của cơ cấu vốn<br /> V. Lý thuyết trật tự phân hạng<br /> <br /> Chương 3<br /> LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO<br /> IV. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)<br /> 1. Đường thị trường vốn (CML)<br /> 2. Đường thị trường chứng khoán (SML)<br /> 3. Mối quan hệ giữa rủi ro và suất sinh lời kỳ vọng –<br /> mô hình CAPM<br /> <br /> Chương 5<br /> ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH<br /> I. Đòn bẩy hoạt động và rủi ro hoạt động<br /> II. Đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính<br /> III. Đòn bẩy tổng hợp<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> 1. Tập thể tác giả (2015), Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài<br /> chính.<br /> 2. Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài chính doanh nghiệp căn<br /> bản, NXB Thống kê.<br /> 3. Ross, S., Westerfield, R. and Jordan, B. (2012).<br /> Fundamentals of Corporate Finance, Standard edition,<br /> McGraw-Hill.<br /> 4. Nguyễn Thị Cành (2009), Quản trị tài chính,<br /> Learning Asia.<br /> <br /> Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> Cengage<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài giảng TCDN<br /> <br /> Trường ĐHNH TPHCM<br /> <br /> Lịch trình giảng dạy<br /> <br /> Phương thức đánh giá sinh viên<br />  Chuyên cần: 10%<br />  Kiểm tra giữa kỳ : 30%<br /> <br /> - Kiểm tra viết<br /> - Thảo luận nhóm<br /> Thi hết môn: 60%<br /> <br /> - Hình thức: thi trắc nghiệm + tự luận<br /> - Thời gian: 60 phút<br /> <br /> Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> Buổi<br /> <br /> Công việc<br /> <br /> Buổi<br /> <br /> Công việc<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1: Tổng quan<br /> TCDN<br /> <br /> 6<br /> <br /> Sửa bài tập + Kiểm tra<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 2: Giá trị tiền tệ<br /> theo thời gian<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chương 5 : Hệ thống đòn bẩy<br /> + Bài tập<br /> <br /> 3<br /> <br /> Sửa bài tập C2<br /> <br /> 8<br /> <br /> Chương 6: Lý thuyết về cơ<br /> cấu vốn<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 3: Lợi nhuận và rủi<br /> ro<br /> <br /> 9<br /> <br /> Chương 6 (tiếp theo) + Ôn tập<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chương 4: Chi phí sử dụng<br /> vốn của doanh nghiệp<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2