intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
229
lượt xem
47
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) trong Tài chính quốc tế trình bày về tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế, nội dung của cán cân thanh toán quốc tế, một số phân tích cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế, cân bằng cán cân thanh toán quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - ThS. Phan Thị Thanh Hương

 1. ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ Hà nội, 08/2013 ThS. Phan Thị Thanh Hương Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 2. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP)  Tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế  Nội dung của cán cân thanh toán quốc tế  Một số phân tích cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế  Cân bằng cán cân thanh toán quốc tế  Cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 3. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Khái niệm hay quan niệm về CCTTQT - Là bảng cân đối, so sánh và đối chiếu giữa các khoản tiền thu được từ ở nước ngoài với các khoản tiền phải chi trả cho nước ngoài - Là một biểu tổng hợp phản ánh tất cả các giao dịch dưới hình thức tiền tệ của một nước với các nước khác - Là một bản báo cáo thống kê ghi chép và phản ánh các giao dịch kinh tế giữa những người cư trú với người không cư trú (IMF). Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 4. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Khái niệm hay quan niệm về CCTTQT - Kỳ lập báo cáo BP - Người cư trú và không cư trú - Đồng tiền sử dụng lập báo cáo ế  Nước có đồng tiền tự do chuyển đổi: nội tệ  Nước có đồng tiền không tự do chuyển đổi: USD  Tiêu chuẩn quốc tế SDR Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 5. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Khái niệm hay quan niệm về CCTTQT - Kết cấu theo chiều dọc - Kết cấu theo chiều ngang - Các giao dịch phát sinh cung ngoại tê - Các giao dịch phát sinh cầu ngoại tệ Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 6. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Phân loại cán cân thanh toán quốc tế - Cán cân thời điểm khác với cán cân thời kỳ - Cán cân song phương khác với cán cân đa phương - Cán cân chi trả và cán cân thu chi Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 7. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Vai trò của cán cân thanh toán quốc tế - Ở tầm quản lý kinh tế vĩ mô:  Chính sách đối ngoại nói chung và chính sách thương mại quốc tế nói riêng  Kiểm soát sự di chuyển của các luồng vốn: Đầu tư nước ngoài và xuất khẩu vốn  Điều hành chính sách tỷ giá - Ở tầm vi mô:  Cung cầu ngoại tệ và dự đoán sự biến động tỷ giá  Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu  Hoạt động kinh doanh ngoại tệ Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 8. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Số liệu được thu thập và phản ánh - Số liệu được thu thập từ nguồn được cung cấp và thống kê bởi các cơ quan chức năng của Nhà nước và của các định chế tài chính quốc tế IMF, WB, ADB,… bao gồm các loại như sau: 1. Các giao dịch về hàng hoá và dịch vụ 2. Thu nhập của người lao động và thu nhập về đầu tư, v,v… 3. Chuyển giao vãng lai một chiều 4. Đầu tư trục tiếp và gián tiếp 5. Chuyển giao vốn một chiều - Ghi chép và phản ánh cung cầu ngoại tệ 1. Các giao dịch phát sinh cung ngoại tệ 2. Các giao dịch làm phát sinh cầu ngoại tệ - Đồng tiền được sử dụng ghi chép: Nội tệ, USD, SDR Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 9. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Nguyên tắc hạch toán ghi sổ kép - Bên thu: khoản thu từ người không cư trú được ghi “có” và biểu hiện bằng dấu “+”: phản ánh sự gia tăng của cung ngoại tệ - Bên chi: Khoản chi cho người không cư trú được ghi “nợ” và biểu hiện bằng dấu “-”, phản ánh sự gia tăng về cầu ngoại tệ - Việc ghi chép theo các nguyên tắc nhất định và thống nhất (có 3 nguyên tắc) Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 10. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Nguyên tắc hạch toán ghi sổ kép Quy tắc 1: Thu ghi + và chi ghi - Quy tắc 2: Phát sinh tương ứng Quy tắc 3: 5 Giao dịch đặc trưng: trao đổi hàng hóa dịch vụ/tài sản tài chính/ trao đổi tài sản tài chính / chuyển giao một chiều hàng hóa / chuyển giao một chiều tài sản tài chính
 11. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Cán cân thanh toán Quốc tế: Cán cân vốn và tài Cán cân vãng lai: chính: - Cán cân thương mại - Cán cân di chuyển - Cán cân dịch vụ vốn dài hạn - Cán cân thu nhập - Cán cân di chuyển - Cán cân chuyển giao vốn ngắn hạn vãng lai một chiều - Cán cân di chuyển Lỗi và sai sót vốn một chiều (QUYỀN SỞ HỮU) (QUYỀN SỬ DỤNG) CÁN CÂN TỔNG THỂ=-CC BÙ ĐẮP CHÍNH THỨC
 12. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Nội dung của cán cân thanh toán quốc tế Cán cân vãng lai -Cán cân thương mại - Cán cân dịch vụ Nhầm lẫn và - Cán cân thu nhập sai sót - Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều CC TTQT CC di chuyển vốn Cán cân bù đắp (BOP) -Cán cân vốn dài hạn chính thức - Cán cân vốn ngắn hạn - Tăng/giảm dự trữ NH -Cán cân di chuyển vốn - Vay IMF một chiều - Vay NHTW khác Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 13. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Cán cân vãng lai – CA (current account): Cán cân thương mại: • Xuất khẩu hàng hoá • Nhập khẩu hàng hoá Cán cân dịch vụ: • Xuất khẩu dịch vụ • Nhập khẩu dịch vụ Cán cân thu nhập: • Thu nhập trả cho người lao động • Thu nhập từ vốn đầu tư: Lợi tức, cổ tức, trái tức. Cán cân di chuyển một chiều: Cán cân vốn - KA: Cán cân vốn ngắn hạn: • Tíndụng thương mại • Giaodịch giấy tờ có giá ngắn hạn Cán cân vốn dài hạn: • Đầu tư của nước ngoài vào trong nước • Đầu tư của trong nước ra nước ngoài Sai sót thống kê Cán cân tổng thể = - Cán cân bù đắp chính thức: Kinh tế- quốc dân - Đại học Viện Ngân hàng Tài chính 13
 14. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Cán cân thương mại Đối chiếu và so sánh các khoản thu từ xuất khẩu được phản ánh bên “Thu” với dấu “+” và chi cho nhập khẩu hàng hoá ghi ở bên “Chi” với dấu “-” Khi thu nhập từ xuất khẩu lớn hơn chi cho nhập khẩu thì Nội dung của cán cân thương mại thặng dư và ngược lại. cán cân thương mại -Cán cân thương mại có ảnh hưởng rất lớn đến cán cân thanh toán quốc tế đồng thời tác động trực tiếp đến cung, cầu, giá cả hàng hoá và sự biến động của tỷ giá, tiếp đến, sẽ tác động đến cả cung cầu nội tệ và tình hình lạm phát trong nước. Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 15. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại Tỷ giá Tương quan lạm phát Tâm lý người tiêu dùng Cán cân thương mại Thu nhập người dân Giá cả Chính sách hàng hóa thương mại quốc tế Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 16. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Cán cân dịch vụ Bao gồm các khoản thu – chi về các hoạt động dịch vụ: vận tải, tài chính, viễn thông, y tế, giáo dục và các dịch vụ khác. Nội dung -Các dịch vụ cung ứng cho người không cư trú sẽ làm của cán cân tăng cung ngoại tệ, được ghi vào bên “Thu” với dấu “+” dịch vụ và ngược lại, các dịch vụ nhận cung ứng phát sinh cầu ngoại tệ sẽ ghi vào bên “Chi” với dấu “-”. -Cán cân dịch vụ của các nước có quy mô và tỷ trọng trong tổng giá trị cán cân thanh toán quốc tế ngày càng tăng Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 17. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân dịch vụ Tỷ giá Tương quan lạm phát Tâm lý người tiêu dùng Cán cân Thu nhập dịch vụ người dân Các yếu tố Giá cả thuộc về tâm dịch vụ lý, chính trị, xã hội Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 18. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Cán cân thu nhập -Bao gồm những khoản thu nhập của người lao động (tiền lương, thưởng), thu nhập từ đầu tư và tiền lãi của những người cư trú và không cư trú Nội dung của cán cân -Các khoản thu nhập của người cư trú được trả bởi người thu nhập không cư trú sẽ làm tăng cung ngoại tệ nên được ghi vào bên “Thu” với dấu “+”. Ngược lại các khoản chi trả cho người không cư trú sẽ làm phát sinh cầu ngoại tệ, sẽ được ghi vào bên “Chi” với dấu “-” Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 19. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thu nhập Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt Mức tiền động đầu tư lương, thưởng Cán cân thu nhập Môi trường kinh tế, chính Lãi suất trị, xã hội Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
 20. 3. Cán cân thanh toán quốc tế (BOP) Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều -Bao gồm những khoản viện trợ không hoàn lại, giá trị của những khoản quà tặng và các chuyển giao khác bằng tiền và hiện vật cho mục đích tiêu dùng giữa người cư trú Nội dung của và không cư trú: Phản ánh sự phân phối lại thu nhập cán cân chuyển -Các khoản thu (nhận) phát sinh cung ngoại tệ/cầu nội tệ giao vãng lai nên được ghi vào bên “Thu” với dấu “+”. Ngược lại, các một chiều khoản chi (cho) phát sinh cầu ngoại tệ/cung nội tệ nên được hạch toán vào bên “Chi” với dấu “-” -Quy mô và tình trạng cán cân chuyển giao vãng lai một chiều phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố thuộc về môi trường kinh tế, tâm lý, tình cảm, chính trị - xã hội và ngoại giao giữa các nước. Viện Ngân hàng - Tài chính - Đại học Kinh tế quốc dân
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2