intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Bài 6

Chia sẻ: Gdfb Gdfb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
95
lượt xem
10
download

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Bài 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính bài giảng Tài chính tiền tệ Bài 6 Cấu trúc tài chính và vai trò của các trung gian tài chính trình bày những đặc điểm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp, đặc điểm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp ở một số nước, 8 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính tiền tệ: Bài 6

 1. BAØI 6. CAÁU TRUÙC TAØI CHÍNH VAØ VAI TROØ CUÛA CAÙC TRUNG GIAN TAØI CHÍNH
 2. 1. Nhöõng ñaëc ñieåm veà caáu truùc taøi chính doanh nghieäp Heä thoáng taøi chính laø moät thöïc theå phöùc taïp veà caáu truùc vaø chöùc naêng ôû moïi nơi treân theá giôùi. Noù bao goàm nhieàu loaïi hình toå chöùc khaùc nhau vaø ñöôïc ñieàu tieát bôûi chính phuû.
 3. Cấu trúc tài chính doanh nghiệp ở một số nước
 4. 8 ñaëc ñieåm cô baûn cuûa caáu truùc taøi chính: 1. Coå phieáu khoâng phaûi laø nguoàn taøi trôï quan troïng nhaát cho doanh nghieäp. 2. Vieäc phaùt haønh chöùng khoaùn nôï vaø chöùng khoaùn voán khoâng phaûi laø keânh chuû yeáu ñeå taøi trôï cho hoaït ñoäng doanh nghieäp. 3. Taøi chính giaùn tieáp ñoùng vai troø quan troïng hôn taøi chính tröïc tieáp. 4. Caùc trung gian taøi chính, ñaëc bieät laø ngaân haøng thöông maïi, laø nguoàn taøi trôï voán quan troïng nhaát cho caùc doanh nghieäp. 5. Heä thoáng taøi chính laø moät lónh vöïc ñöôïc ñieàu tieát nhieàu nhaát trong neàn kinh teá. 6. Chæ nhöõng coâng ty lôùn, noåi tieáng môùi deã daøng tieáp caän thò tröôøng chöùng khoaùn ñeå huy ñoäng voán. 7. Theá chaáp taøi saûn laø ñaëc ñieåm phoå bieán cuûa caùc hôïp ñoàng vay nôï ñoái vôùi caù nhaân cuõng nhö doanh nghieäp. 8. Caùc hôïp ñoàng nôï coù ñaëc tröng goàm nhöõng ñieàu khoaûn coù tính phaùp lyù ñaëc bieät phöùc taïp nhaèm ñieàu chænh ngöôøi vay.
 5. 2. AÛnh höôûng cuûa chi phí giao dòch leân caáu truùc taøi chính 2.1 Chi phí giao dòch o Taïi sao tyû leä ngöôøi sôû höõu chöùng khoaùn khoâng nhieàu? o Vì nhieàu ngöôøi coù soá tieàn nhoû. Maø soá tieàn nhoû thì mua ñöôïc raát ít coå phieáu vaø phí moâi giôùi chieám tyû leä ñaùng keå. o Soá tieàn nhoû thì raát khoù mua traùi phieáu do meänh giaù traùi phieáu thöôøng lôùn.
 6. 2. AÛnh höôûng cuûa chi phí giao dòch leân caáu truùc taøi chính 2.1 Chi phí giao dòch o Neáu danh muïc ñaàu tö lôùn thì seõ laøm chi phí giao dòch taêng leân. Neân vôùi soá tieàn nhoû thì baïn seõ coù danh muïc ñaàu tö haïn cheá, ñieàu naøy laøm cho baïn seõ phaûi ñoái dieän vôùi ruûi ro thöïc söï.
 7. 2. AÛnh höôûng cuûa chi phí giao dòch leân caáu truùc taøi chính 2.1 Chi phí giao dòch  Chi phí giao dịch là chi phí (thời gian, tiền bạc) chi vào các hoạt động giao dịch tài chính.  Chi phí giao dịch bao gồm 3 hình thức:  Chi phí tìm kiếm, thông tin (search costs)  Chi phí mặc cả (Bargaining costs)  Chi phí thực thi ( enforcement costs)
 8. 2. AÛnh höôûng cuûa chi phí giao dòch leân caáu truùc taøi chính 2.2 Caùc trung gian taøi chính giaûm chi phí giao dòch nhö theá naøo? o Tieát kieäm nhôø quy moâ (Economies of scale) o Tieát kieäm nhôø tính chuyeân nghieäp (Expertise)
 9. 3. Thoâng tin baát caân xöùng o Thoâng tin baát caân xöùng (Asymmetric information) laø tình huoáng phaùt sinh khi moät beân khoâng nhaän bieát ñaày ñuû veà caùc ñoái taùc cuûa mình, daãn ñeán nhöõng quyeát ñònh khoâng chính xaùc trong quaù trình giao dòch. o Söï toàn taïi thoâng tin baát caân xöùng daãn ñeán löïa choïn nghòch vaø ruûi ro ñaïo ñöùc.
 10. 3. Thoâng tin baát caân xöùng TRƯỚC SAU Löïa choïn Ruûi ro Giao dòch nghòch ñaïo ñöùc Một bên không biết đầy đủ thông tin về bên kia trong một giao dịch nên không thể đưa ra được các quyết định chính xác. 10
 11. 3. Thoâng tin baát caân xöùng: löïa choïn nghòch vaø ruûi ro ñaïo ñöùc o Löïa choïn nghòch (Adverse selection) laø tình huoáng thoâng tin baát caân xöùng xuaát hieän tröôùc khi giao dòch ñöôïc thöïc hieän. o Ví duï: nhöõng ngöôøi ñi vay tieàm aån ruûi ro cao laïi laø nhöõng ngöôøi tích cöïc trong vieäc tìm kieám khoaûn vay.
 12. 3. Thoâng tin baát caân xöùng: löïa choïn nghòch vaø ruûi ro ñaïo ñöùc o Ruûi ro ñaïo ñöùc (Moral hazard) phaùt sinh sau khi giao dòch ñöôïc thöïc hieän. o Ví duï: ngöôøi cho vay coù theå gaëp ruûi ro neáu ngöôøi ñi vay söû duïng voán vaøo caùc hoaït ñoäng khaùc khoâng mong ñôïi, bôûi vì caùc hoaït ñoäng naøy coù theå khieán cho khoaûn vay khoâng hoaøn traû ñöôïc.
 13. 3. Thoâng tin baát caân xöùng o Lyù thuyeát veà thoâng tin baát caân xöùng laàn ñaàu tieân ñöôïc ñeà caäp bôûi George Akerlof naêm 1970 vaø ñöôïc phaùt trieån bôûi Micheal Spence (1973) khi chæ ra cô cheá phaùt tín hieäu (signaling): beân coù nhieàu thoâng tin coù theå phaùt tín hieäu ñeán beân ít thoâng tin moät caùch trung thöïc vaø tin caäy. o Joseph Stiglitz (1975) ñaõ tieáp tuïc phaùt trieån lyù thuyeát thoâng tin baát caân xöùng khi chæ ra cô cheá saøng loïc (screening): beân coù ít thoâng tin hôn coù theå thu thaäp thoâng tin töø beân kia baèng caùch ñöa ra caùc ñieàu kieän giao dòch hôïp ñoàng khaùc nhau.
 14. 3. Thoâng tin baát caân xöùng o Năm 2001 giải Nobel kinh tế ñược trao cho Akerlof với “The market for lemons”. o Nghieân cöùu thò tröôøng xe hôi cuõ
 15. 4. Vaán ñeà “quaû chanh”: löïa choïn nghòch aûnh höôûng ñeán caáu truùc taøi chính o Nghieân cöùu vaán ñeà “quaû chanh” treân thò tröôøng chöùng khoaùn: löïa choïn nghòch xaûy ra do coâng ty nieâm yeát bieát roõ khaû naêng ñaït ñöôïc lôïi nhuaän kyø voïng vaø möùc giaù baùn hôïp lyù cuûa coå phieáu cuûa mình. Trong khi ñoù, caùc NÑT neáu khoâng xaùc ñònh chính xaùc lôïi nhuaän kyø voïng cuûa coâng ty seõ ñònh giaù coå phieáu thaáp (khi ñoù neáu hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh khoâng hieäu quaû thì söï thieät haïi cuûa hoï treân phaàn voán goùp laø thaáp).
 16. 4. Vaán ñeà “quaû chanh”: löïa choïn nghòch aûnh höôûng ñeán caáu truùc taøi chính Vaäy vaán ñeà “quaû chanh” ñaõ ngaên caûn thò tröôøng chöùng khoaùn trôû thaønh keânh hieäu quaû luaân chuyeån voán töø ngöôøi tieát kieäm ñeán ngöôøi ñi vay.
 17. Caùc coâng cuï giaûi quyeát vaán ñeà löïa choïn nghòch a. Saûn xuaát vaø baùn thoâng tin  Vaán ñeà ngöôøi höôûng keù (Free-rider problem) b. Quy cheá cuûa chính phuû taêng cöôøng cung caáp thoâng tin c. Thoâng qua trung gian taøi chính d. Theá chaáp taøi saûn vaø voán chuû sôû höõu
 18. 5. AÛnh höôûng cuûa ruûi ro ñaïo ñöùc ñeán löïa choïn vay nôï vaø phaùt haønh coå phieáu o Ruûi ro ñaïo ñöùc trong hôïp ñoàng voán chuû sôû höõu (Equity contract): vaán ñeà uûy thaùc – ñaïi lyù:  Hôïp ñoàng voán, ví duï coå phieáu thöôøng, laø quyeàn ñöôïc chia lôïi nhuaän vaø taøi saûn cuûa coâng ty. Hôïp ñoàng voán chöùa ñöïng ruûi ro ñaïo ñöùc, ñöôïc theå hieän bôûi vaán ñeà “UÛy thaùc – Ñaïi lyù”.
 19. 5. AÛnh höôûng cuûa ruûi ro ñaïo ñöùc ñeán löïa choïn vay nôï vaø phaùt haønh coå phieáu o Nhaø quaûn lyù laø nhöõng ñaïi lyù chæ naém giöõ 1 tyû leä nhoû, caùc coå ñoâng coøn laïi laø nhöõng ngöôøi uûy thaùc naém giöõ chuû yeáu voán coå phaàn cuûa coâng ty. o Söï taùch bieät giöõa quyeàn sôû höõu vaø coâng vieäc quaûn lyù coâng ty laøm phaùt sinh ruûi ro ñaïo ñöùc: caùc nhaø quaûn lyù khoâng söû duïng nguoàn voán hieäu quaû vaø ñuùng muïc ñích nhö ñaõ cam keát vôùi nhaø ñaàu tö.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2